Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789012395359. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.
, , e.a.

Compendium Estate Planning 2024

Gebonden Nederlands 2024 9789012409582
Nog niet verschenen, verwacht op 09‑08‑2024
105,-

Samenvatting

Het Compendium Estate Planning bestrijkt een breed scala aan onderwerpen op het gebied van de estate planning, die zowel civielrechtelijk als fiscaalrechtelijk worden belicht. Het Compendium Estate Planning richt zich in de eerste plaats op het onderwijs. De verschillende onderwerpen worden in algemene zin toegelicht, waarna in meer of mindere mate enige verdieping volgt. Het kan als naslagwerk fungeren in de bachelor- of masterfase van de academische studie, alsmede in het postacademisch onderwijs.

Het compendium heeft als doelgroep tevens de verscheidene beroepsgroepen die zich met de estate planning bezighouden. Men denke aan notarissen, accountants en financiële planners uit bank- en verzekeringswezen. De redactie is van mening dat een goede estate planner een integrale benadering van de stof behoeft, met ruimte voor theorie en praktijk.

Het boek biedt om die reden zowel de theoretische basis als praktische elementen, soms uitgewerkt in voorbeeldvragen. De opbouw van het boek volgt goeddeels de praktijk van het leven: samenwonen – huwen – schenken – erven.

Specificaties

ISBN13:9789012409582
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:900
Uitgever:Sdu
Verschijningsdatum:9-8-2024
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Erfrecht

Over Aniel Autar

Mr. Aniel Autar (1968) studeerde notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Leiden en is sinds 1990 werkzaam in de notariële praktijk. Na een brede notariële opleiding heeft hij zich gespecialiseerd in het MKB-ondernemingsrecht en de estate planing. Mr. Autar is als notaris verbonden aan Kooijman Autar Notarissen te Rotterdam, doceert aan diverse opleidingsinstituten (zoals EPN/Grotius Estate Planning, Estate Planning College en Beroepsopleiding Notariaat), schrijft columns in diverse magazines en wordt regelmatig gevraagd als spreker op te treden. Daarnaast is hij hoofdredacteur van de Sdu compendium-serie en lid van de hoofdredactie van de Modellenbank van Estate Planning Expert. Mr. A.R. Autar was ruim 10 jaar als raadsheer-plaatvervanger verbonden aan het Hof Den Bosch en was voorzitter van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN), van welke organisatie hij thans de persnotaris is.

Andere boeken door Aniel Autar

Over Frans Sonneveldt

Prof.dr. F. Sonneveldt is verbonden aan Mazars Private Clients te Den Haag. Hij is hoogleraar Successiewet en estate planning aan de Universiteit Leiden en verbonden aan de Universiteit van Lausanne voor de Master of Advanced Studies in International Taxation (MASIT). Hij is tevens raadsheer-plaatsvervanger in Hof Den Bosch.

Andere boeken door Frans Sonneveldt

Inhoudsopgave

Woord vooraf / 17
Redactie en auteurs / 19
Lijst van afkortingen / 21

1 Algemene inleiding successiewetgeving / 23
Mr. P. Blokland
1.1 Algemeen / 23
1.2 Het belastbare feit voor de erf- en schenkbelasting / 23
1.3 Waar woont erflater/schenker? / 24
1.4 Aftrek van schulden / 25
1.5 Fictiebepalingen / 26
1.5.1 De fictiebepalingen: het grote kat- en muisspel / 26
1.5.2 Art. 7 SW (algemene regels voor fictiebepalingen) / 27
1.5.3 Art. 8 SW (roerende goederen in bezit van de overledene) / 30
1.5.4 Art. 9 SW (bestrijding van de uitholling van het vermogen van de langstlevende partner door ‘bovenmatige’ rente) / 31
1.5.5 Art. 10 SW (overdracht onder voorbehoud van vruchtgebruik en omzetten van vermogen in vruchtgebruik) / 34
1.5.6 Art. 11 SW (verblijvings- en overnemingsbedingen, schuldigerkenning onder voorwaarde van overleven en ongelijke verdeling huwelijksgoederengemeenschap) / 54
1.5.7 Art. 12 SW (schenkingen kort voor het overlijden); postume schenkingen / 57
1.5.8 Art. 13 SW (uitkeringen krachtens levensverzekering en derdenbedingen) / 60
1.5.9 Art. 13a SW (de waardestijging van aandelen in een pensioenvennootschap door het overlijden van de pensioengerechtigde) / 66
1.5.10 Art. 15 SW (renteloze, direct opeisbare lening leidt tot fictieve schenking aan de schuldenaar) / 67
1.6 Waardering / 71
1.6.1 Waardering algemeen / 71
1.6.2 Enkele speciale waarderingsregels / 71
1.6.3 Waardering vordering uit hoofde van de wettelijke verdeling / 77
1.6.4 Waardering van vruchtgebruik / 79
1.6.5 Waardering ondernemingsvermogen / 82
1.7 Bepaling verschuldigde belasting / 84
1.7.1 Tarieven en vrijstellingen / 84
1.7.2 Extra verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (art. 33, onderdelen 50 en 70 SW jo. art. 33a SW) / 86
1.7.3 Fiscale positie samenwoners (art. 1a SW) / 90
1.7.4 Pensioenimputatie / 92
1.7.5 Gelijkstelling aanverwanten aan bloedverwanten en andere gelijkstellingen (art. 19 SW) / 92
1.7.6 Samentelling verkrijgingen door partners en schenkingen door ouders / 94
1.7.7 Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten / 95

2 Estate planning voor samenwoners / 99
Mr. P. Blokland
2.1 Algemeen; geen civielrechtelijke, wel fiscale gevolgen / 99
2.2 Samenwoners en eigen woning / 108
2.2.1 Welke eigendomsverhouding wordt aangehouden? / 108
2.2.2 Aftrek eigenwoningrente; fiscaal partnerschap / 109
2.2.3 Verrekening waardemutaties tussen de samenwoners / 109
2.3 Verblijving of testamentaire verkrijging? / 115
2.3.1 Verblijvingsbeding civielrechtelijk / 116
2.3.2 Verblijvingsbeding fiscaal / 119
2.3.3 Testament civielrechtelijk / 120
2.3.4 Testament fiscaal / 120
2.3.5 Verblijvingsbeding of testament? / 121
2.4 Testamenten voor samenwoners met kinderen / 123
2.4.1 Langstlevende erft alles / 125
2.4.2 Tweetrapstestament / 127
2.4.3 ‘Pseudo-ouderlijke boedelverdeling’ / 132
2.4.4 Vruchtgebruiktestament / 134
2.4.5 Conclusie: welke testamentsvorm is de beste? / 137

3 Huwelijksvermogensrecht / 139
Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck
3.1 Inleiding / 139
3.2 Huwelijksgemeenschap / 143
3.2.1 Boedelmenging / 143
3.2.2 Verknochtheid / 157
3.2.3 Uitsluitingsclausule bij de wettelijke algehele gemeenschap van goederen en de verrekenbedingen / 159
3.2.4 Overgang van uitsluiting naar gemeenschap / 162
3.2.5 Voorwaardelijke gemeenschap van goederen / 176
3.2.6 Huwelijksgemeenschap met aanbrengsten / 177
3.2.7 Huwelijksgemeenschap met ongelijke aandelen / 178
3.2.8 Herstel huwelijkse voorwaarden / 182
3.2.9 Premies van levensverzekeringen / 183
3.2.10 Schulden bij beide huwelijksgemeenschappen / 183
3.3 Huwelijkse voorwaarden / 185
3.3.1 Inleiding / 185
3.3.2 Niet met huwelijkse voorwaarden overeenstemmend gedrag / 186
3.4 Verrekenbedingen / 187
3.4.1 Algemeen / 187
3.4.2 Regelend recht / 188
3.4.3 Omvang verrekenplicht / 189
3.5 Periodiek verrekenbeding / 191
3.5.1 Algemeen / 191
3.5.2 Inkomsten / 192
3.5.3 Contractuele vervaltermijn / 196
3.5.4 Schenkbelasting / 197
3.6 Finaal verrekenbeding / 197
3.6.1 Algemeen / 197
3.6.2 Omvang verrekenplicht / 199
3.6.3 Variaties van het finaal verrekenbeding / 199
3.7 Ontbinding van het huwelijk / 203
3.7.1 Algemeen / 203
3.7.2 Overlijden / 203
3.7.3 Echtscheiding / 205

4 Schenking en gift / 207
Mr. P. Blokland en mr. dr. I.A. Koele
4.1 Inleiding / 207
4.2 Civielrechtelijke definities; begrippen schenking en gift / 207
4.3 Het fiscale schenkingsbegrip: gift en voldoening aan een natuurlijke
verbintenis / 211
4.4 Gift en huwelijksvermogensrecht / 212
4.5 Renteloze/laagrentende lening, ‘win-winlening’ en vervroegde aflossing van schulden / 218
4.5.1 Het verstrekken van een renteloze of laagrentende lening / 218
4.5.2 De ‘win-winlening’ / 220
4.5.3 Vervroegde aflossing van schulden / 222
4.6 Vormvereisten / 223
4.6.1 Notariële akte en bewijslastverdeling (art. 7:176 BW) / 224
4.6.2 De schenking ter zake des doods (art. 7:177 lid 1 BW) / 225
4.7 ‘Papieren’ schenking / 227
4.7.1 Schenking ter zake des doods? / 227
4.7.2 Hoe hoog moet de rente zijn? / 230
4.7.3 Hoe hoog mag de rente zijn? / 231
4.7.4 Overgangsrecht met betrekking tot de rente in ‘oude’ papieren schenkingen / 232
4.7.5 De rente moet jaarlijks daadwerkelijk betaald zijn / 232
4.7.6 De papieren schenking en de inkomstenbelasting / 235
4.8 Herroepelijke giften / 237
4.8.1 Herroeping en faillissement / 238
4.8.2 Wanneer eindigt de mogelijkheid om te herroepen? / 239
4.8.3 De herroeping als alternatief voor een bewind / 241
4.8.4 Herroepelijke schenking en uitsluitingsclausule / 242
4.8.5 Fiscale aspecten van de herroepelijke schenking: schenkbelasting / 242
4.8.6 Fiscale aspecten van de herroepelijke schenking; inkomstenbelasting / 244
4.8.7 Fiscale aspecten van de herroepelijke schenking; overdrachtsbelasting / 245
4.9 Schenking onder opschortende voorwaarde en tweetrapsschenking / 245
4.9.1 Twee- en meertrapsschenkingen / 247
4.9.2 Boerenplaatsje-arrest / 248
4.9.3 Voorbeelden fiscale gevolgen tweetrapsschenking in internationaal verband / 250
4.9.4 Art. 1 lid 9 SW en de ‘repeterende schenking’ / 251
4.10 De fictieve schenking van art. 11 lid 1 SW / 254
4.11 Schenking en bewind; certificering / 255
4.11.1 Certificering van vermogen / 255
4.11.2 Bewind en certificering legitiemeproof? / 257
4.12 Civiele en fiscale aspecten van rente-overeenkomsten / 257
4.12.1 Civielrechtelijke kwalificatie / 258
4.12.2 Fiscale gevolgen / 259
4.12.3 Fiscale gevolgen: de situatie voor 1 januari 2010 / 264
4.13 Gift en uitsluitingsclausule / 268
4.14 Gift en erfrecht / 271
4.14.1 Legitieme portie / 272
4.14.2 Quasilegaten: art. 4:126 BW / 272
4.14.3 Inbreng / 274
4.15 Levensverzekering / 274
4.16 Gedeeld Geven / 275
4.16.1 Achtergrond / 275
4.16.2 Gedeeld Geven: de techniek / 277

5 Doelvermogens met maatschappelijk nut / 285
J.E. van Oostenbrugge MSc
5.1 Inleiding / 285
5.2 Civiele aspecten van stichtingen en verenigingen / 285
5.3 Definitie algemene nut beogende instelling (ANBI) / 286
5.3.1 Wat is ‘algemeen nut’? / 287
5.3.2 Commerciële activiteiten / 289
5.3.3 Jurisprudentie / 292
5.3.4 Aanmerken als ANBI (rangschikking) / 295
5.4 Voorwaarden Uitvoeringsregeling AWR / 296
5.4.1 Voorwaarden / 296
5.4.2 Praktische gang van zaken / 301
5.5 Vestigingsplaats / 304
5.6 Definitie culturele instelling / 304
5.7 Definitie sociaal belang behartigende instelling / 305
5.8 Definitie Steunstichting SBBI / 306
5.9 Faciliteiten Wet inkomstenbelasting 2001 / 306
5.9.1 Periodieke giften / 307
5.9.2 Andere giften / 311
5.9.3 Giften in natura / 312
5.10 Faciliteiten vennootschapsbelasting / 313
5.10.1 Keuze voor integrale belastingplicht / 314
5.10.2 Subjectieve vrijstellingen / 314
5.10.3 Aftrek fictieve vrijwilligerskosten / 316
5.10.4 Fondswerversaftrek / 316
5.10.5 Bestedingsreserve / 317
5.10.6 Giftenaftrek / 317
5.10.7 Giften als kosten van de onderneming / 319
5.11 Faciliteiten Successiewet 1956 / 319
5.11.1 Vrijstelling van erfbelasting voor erfrechtelijke verkrijging / 319
5.11.2 Vrijstelling van schenkbelasting voor schenking verkregen door een doelvermogen met maatschappelijk nut / 319
5.11.3 Vrijstelling van schenkbelasting voor verkrijging van ANBI / 320
5.12 Teruggaaf energiebelasting / 320
5.13 Estateplanningsmogelijkheden / 321
5.13.1 ‘Eigen’ ANBI als intermediair / 321
5.13.2 Splitsing gift in bloot eigendom/vruchtgebruik / 322
5.13.3 ANBI als lastbevoordeelde / 323
5.14 Toekomstperspectief voor doelvermogens met een maatschappelijk nut / 323

6 Erfrecht algemeen / 325
Mr. dr. G.G.B. Boelens
6.1 De wettelijke verdeling / 325
6.2 Beperkingen van de vrijheid van de erflater: de andere wettelijke rechten / 325
6.2.1 Inleiding / 326
6.2.2 Het recht op voortgezette bewoning en gebruik van inboedel (art. 4:28 BW) / 326
6.2.3 Het vruchtgebruik van de woning en de inboedel (art. 4:29 BW) / 327
6.2.4 Het vruchtgebruik van andere goederen van de nalatenschap (art. 4:30 BW) / 330
6.2.5 De sommen ineens (art. 4:35 en 4:36 BW) / 332
6.2.6 Overdracht van beroeps- of bedrijfsvermogen of aandelen (art. 4:38) / 334
6.3 Beperkingen van de vrijheid van de erflater: de legitieme portie / 336
6.3.1 Wie is legitimaris en hoe groot is zijn recht? / 337
6.3.2 De legitimaire massa / 339
6.3.3 De legitimaire aanspraak; imputatie; het legitimaire tekort / 341
6.3.4 Het geldend maken van de legitieme portie en de opeisbaarheid van de vordering / 344
6.3.5 Inkorting van makingen / 345
6.3.6 Inkorting van giften / 347
6.3.7 Inkorting bij stiefkinderen / 348
6.4 Enkele veelgebruikte uiterste wilsbeschikkingen / 348
6.4.1 Gesloten stelsel; delegatie / 348
6.4.2 De erfstelling / 349
6.4.3 Het legaat / 350
6.4.4 De testamentaire last / 351
6.4.5 Executele / 352
6.4.6 Afwikkelingsbewind / 357

7 Wettelijke verdeling en alternatieve regelingen / 361
Mr. dr. G.G.B. Boelens
7.1 De wettelijke verdeling / 361
7.1.1 Verdeling door de wet / 361
7.1.2 De geldvordering van het kind / 362
7.1.3 De wilsrechten en het wilsrechtenvruchtgebruik / 366
7.1.4 De ongedaanmaking van de wettelijke verdeling / 370
7.1.5 Stiefkinderen / 371
7.1.6 De wettelijke verdeling en estate planning / 372
7.2 De quasiwettelijke verdeling en de facultatieve wettelijke verdeling / 378
7.3 De tweetrapsmaking / 382
7.4 De (handmatige) ventieltechniek / 386
7.5 Het opvul- en het afvullegaat / 390

8 Overige testamentsvormen / 393
Prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg
8.1 Vruchtgebruik / 393
8.1.1 Vruchtgebruik algemeen / 393
8.1.2 Soorten vruchtgebruiklegaat / 394
8.1.3 Vestiging vruchtgebruik / 396
8.1.4 Moment waarop het vruchtgebruik ontstaat / 396
8.1.5 Duur van het vruchtgebruik / 397
8.1.6 Vruchtgebruik ten behoeve van twee of meer personen / 397
8.1.7 De bevoegdheden van de vruchtgebruiker / 399
8.1.8 Zaaksvervanging / 402
8.1.9 Recht van gebruik en bewoning (art. 3:226 BW) / 403
8.1.10 Vruchtgebruik op aandelen / 404
8.1.11 Vruchtgebruik en bewind / 406
8.1.12 Tenietgaan van het recht van vruchtgebruik / 407
8.1.13 Fiscale behandeling vruchtgebruiktestament / 408
8.1.14 Het vruchtgebruik en legitimarissen / 410
8.2 Vergelijking tweetrapsmaking met vruchtgebruiktestament / 412
8.2.1 Afwijkingen van en overeenkomsten met tweetrapsmaking / 412
8.3 Varianten op het vruchtgebruiklegaat / 414
8.3.1 Combinatie vruchtgebruik en legaten / 414
8.3.2 Het (super)turbotestament / 415
8.3.3 Het activumvruchtgebruik / 417
8.3.4 Het ik-vader-testament / 418
8.3.5 Het ik-opa-testament en varianten daarop / 419
8.3.6 De ik-oom/tante-clausule / 423
8.4 Het ouderlijke boedelverdeling plustestament / 423
8.4.1 Inleiding / 424
8.4.2 Mogelijke aanpassingen / 424
8.4.3 Fiscale consequenties van de aangepaste obv / 424

9 Fiscale aspecten van boedelafwikkeling / 427
Prof. dr. F. Sonneveldt
9.1 Inleiding / 427
9.2 Omvang en samenstelling nalatenschap / 427
9.2.1 Invloed huwelijksvermogensrecht / 427
9.2.2 De turboverdeling / 430
9.2.3 Schulden van de nalatenschap / 440
9.3 Overlevingsclausule / 442
9.4 Verwerping / 445
9.5 Overlijden en inkomstenbelasting / 446
9.5.1 Toerekening inkomens- en vermogensbestanddelen / 446
9.5.2 Verliesverrekening / 447
9.5.3 Loon van executeur en bewindvoerder / 449
9.5.4 Eigen woning / 450
9.6 Fiscale aspecten van de wettelijke verdeling / 456
9.6.1 Inleiding / 456
9.6.2 Fiscale aspecten vordering, schuld en rente / 457
9.6.3 Inkomstenbelastingaspecten: vordering, schuld en rente / 472
9.6.4 Voorschieten erfbelasting door de langstlevende / 474
9.6.5 Onverplichte aflossing van de vordering en de rente / 476
9.6.6 Ongedaanmaking van de wettelijke verdeling / 479
9.6.7 Wilsrechten / 484
9.7 Fiscale aspecten van makingen onder tijdsbepaling en makingen onder voorwaarde / 493

10 Schenken en vererven van ondernemingsvermogen / 497
Mr. R.L.M.C. Janssen
10.1 Inleiding / 497
10.2 Algemeen / 505
10.2.1 Certificering / 506
10.2.2 Blokkeringsregeling en huwelijksvermogens- en/of erfrecht / 510
10.2.3 Herkapitalisatie / 514
10.3 Overdracht ondernemingsvermogen bij leven / 517
10.3.1 Overdracht box 1-onderneming bij leven / 517
10.3.2 Overdracht tbs-vermogen bij leven / 522
10.3.3 Overdracht box 2-onderneming bij leven / 523
10.4 Ontbinding huwelijk en ondernemingsvermogen / 538
10.4.1 Algemeen / 538
10.4.2 Huwelijksvermogensrechtelijke gemeenschap (‘verdelen’) / 539
10.4.3 Verrekenbedingen in huwelijkse voorwaarden (‘verrekenen’) / 548
10.5 Overgang ondernemingsvermogen bij overlijden / 552
10.5.1 Algemeen / 552
10.5.2 Overgang box 1-onderneming bij overlijden / 559
10.5.3 Overgang tbs-vermogen bij overlijden / 564
10.5.4 Overgang box 2-onderneming bij overlijden / 564

11 Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten / 579
Mr. J.C.L. Zuiderwijk
11.1 Inleiding / 579
11.2 Bedrijfsopvolgingsregeling SW / 580
11.2.1 Basis voor bedrijfsopvolgingsregeling / 580
11.2.2 Kwalificerend ondernemingsvermogen / 588
11.2.3 Bezitseis / 647
11.2.4 Voortzettingseis / 656
11.2.5 Verdelingsaspecten / 667
11.2.6 Formele aspecten / 669
11.2.7 Wetgeving ter kwaliteitsverbetering/vereenvoudiging bij reële bedrijfsopvolging / 669
11.3 Bedrijfsopvolgingsregeling box 1 Wet IB 2001 en IW 1990 / 672
11.3.1 Stakingsfictie en faciliteiten / 672
11.3.2 Terbeschikkingstellingsregeling / 673
11.4 Bedrijfsopvolgingsregeling box 2 Wet IB 2001 en IW 1990 / 674
11.4.1 Fictieve vervreemding / 674
11.4.2 Doorschuifregeling / 674
11.4.3 Toerekening en omzetting aanmerkelijk belangverlies bij overlijden / 683
11.5 Conclusie / 684

12 Internationale aspecten van estate planning / 685
Prof. dr. F. Sonneveldt
12.1 Inleiding / 685
12.2 Grondslagen voor de belastingplicht / 686
12.2.1 Woonplaatsbeginsel / 686
12.2.2 Uitbreiding woonplaatsbeginsel: de éénjaarregeling / 691
12.2.3 Nationaliteitsbeginsel: de tien-jarenregeling / 692
12.3 Internationale dubbele belasting / 696
12.3.1 Algemeen / 696
12.3.2 Oorzaken van internationale dubbele belasting / 697
12.3.3 Regelingen ter voorkoming van internationale dubbele belasting / 698
12.4 Afgezonderde particuliere vermogens / 705
12.4.1 Inleiding / 705
12.4.2 De behandeling van afgezonderde particuliere vermogens in de Wet Inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956 / 706
12.5 Europese ontwikkelingen / 707
12.5.1 De Erfrechtverordening / 707
12.5.2 De aanbeveling van de Europese Commissie / 708
12.5.3 Rapport van de expert group / 712
12.5.4 Ontwikkelingen op het gebied van de Europese rechtspraak / 714

13 Levensverzekeringen / 719
Mr. R.E. van Boven en mr. dr. G.M.C.M. Staats
13.1 Inleiding / 719
13.2 Levensverzekeringen / 719
13.3 Schenk- en erfbelasting / 722
13.3.1 De wettelijke bepalingen / 722
13.3.2 Premiesplitsing / 723
13.3.3 De betalingsopdracht / 727
13.3.4 De werking van art. 13a SW / 728
13.4 Kapitaalverzekeringen / 728
13.4.1 De KEW/SEW / 728
13.4.2 Kapitaalverzekeringen in box 3 / 731
13.4.3 Overgangsrecht kapitaalverzekering / 732
13.5 Lijfrenteverzekeringen / 739
13.5.1 Lijfrenten in de Wet IB 2001 / 739
13.5.2 Lijfrenten in de periode 1992-2001: het BHW-regime / 749
13.5.3 Pre-bredeherwaarderingslijfrenten / 749
13.6 De oudedagsverplichting / 768
13.6.1 ODV bij leven / 768
13.6.2 ODV bij overlijden / 769
13.6.3 Conclusie / 775
13.7 Tot slot / 776

14 Internationaal privaatrechtelijke estate planning in het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht / 777
Mr. dr. J.G. Knot
14.1 Inleiding / 777
14.2 Huwelijksvermogensrecht / 778
14.2.1 Conflictregelkalender / 778
14.2.2 Inleiding op de Huwelijksvermogensrechtverordening / 780
14.2.3 Rechtskeuze: art. 22-24 HuwVermVo / 783
14.2.4 Vorm huwelijkse voorwaarden: art. 25 HuwVermVo / 786
14.2.5 Objectief toepasselijk recht: art. 26 HuwVermVo / 787
14.2.6 Derden: art. 28 HuwVermVo / 790
14.2.7 Aanknopingsovermacht / 791
14.2.8 Pensioenverevening / 793
14.2.9 Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 / 794
14.3 Testamenten / 805
14.3.1 Algemeen / 805
14.3.2 Bekwaamheid / 806
14.3.3 Formele geldigheid / 807
14.3.4 Materiële geldigheid / 809
14.3.5 Overgangsrecht / 809
14.4 Erfrecht / 810
14.4.1 Algemeen / 810
14.4.2 Rechtskeuze / 815
14.4.3 Objectief toepasselijk recht / 819
14.4.4 Aanknopingsovermacht / 826
14.5 Samenloop huwelijksvermogensrecht en erfrecht / 828

15 Levenstestament en andere beschermingsmaatregelen in geval van wilsonbekwaamheid / 831
Mr. A.R. Autar en mr. D.J.P. Hoeks
15.1 Inleiding / 831
15.1.1 Handelings(on)bekwaam en wils(on)bekwaam / 832
15.1.2 De drie fasen / 833
15.2 Wilsonbekwaamheid / 834
15.2.1 Stappenplan KNB en VIA-arts; samenspel notaris en VIA-arts / 834
15.2.2 Wilsbekwaamheid en de ingang van het levenstestament / 837
15.3 Wettelijke beschermingsmaatregelen / 838
15.3.1 Algemeen / 838
15.3.2 De persoon van de bewindvoerder, mentor of curator en zijn dienstverlening / 839
15.3.3 Waar wringt de schoen? / 840
15.4 Het levenstestament / 842
15.4.1 Terugblik / 842
15.4.2 Wat is een levenstestament? / 843
15.4.3 Vorm / 844
15.4.4 Registratie / 845
15.4.5 Het levenstestament en estate planning / 845
15.4.6 Levenstestament: de inhoud / 846
15.4.7 Volmacht of lastgeving? / 847
15.4.8 Einde volmacht/lastgeving / 850
15.4.9 Toezichthouder/Rekening en verantwoording / 850
15.4.10 Naast het levenstestament zijn toch nog wettelijke beschermingsmaatregelen nodig? Bijten ze elkaar? / 852
15.4.11 Het levenstestament in internationaal perspectief / 854
15.4.12 Het levenstestament en de UBO / 855
15.4.13 Het levenstestament en change of control / 856
15.5 Tot slot / 856

Jurisprudentieregister / 859
Trefwoordenregister / 873

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Compendium Estate Planning 2024