Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Regelingen Leerplicht 2016

Paperback Nederlands 2016 9789012397018
Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen

Samenvatting

In deze bundel vindt u de laatste versie van wetten, besluiten en ministeriële regelingen in verband met de leerplicht.

Deze bundel is onmisbaar voor iedereen die met de leerplicht te maken heeft en de wettelijke voorschriften moet weten; van leerplichtambtenaar tot schoolbestuurder, van schoolleider tot beleids- en stafmedewerker, van student tot decaan.

Specificaties

ISBN13:9789012397018
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:356
Uitgever:Sdu
Druk:1
Verschijningsdatum:6-1-2016
Hoofdrubriek:Juridisch
Jongbloed:Onderwijsrecht

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Voorwoord 5

Funderende teksten 19

Universele verklaring van de rechten van de mens (art. 26) 19

Internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (art. 13) 19

Verdrag inzake de rechten van het kind (artt. 28 en 29) 20

Eerste Protocol bij het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (art. 2) 21

Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (art. 14) 21

Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (art. 23) 22

LEERPLICHTWET 1969
§ 1 Algemene bepalingen (artt. 1, 1a, 1a1, 1b t/m 1d) 25
§ 2 Leerplicht (artt. 2 t/m 4) 28
§ 2a Kwalificatieplicht (artt. 4a t/m 4c) 31
§ 3 Vrijstellingen (artt. 5 t/m 15) 33
§ 4 Toezicht op de naleving van de wet (artt. 16 t/m 25) 37
§ 5 Sanctiebepalingen (artt. 26 t/m 28) 43
§ 6 Slot- en overgangsbepalingen (artt. 29 en 30) 43

UITVOERINGSREGELINGEN LEERPLICHTWET 1969 45

Besluit vrijstelling leerplicht trekkende bevolking
Tekst Besluit vrijstelling leerplicht trekkende bevolking (artt. 1 t/m 3) 47
Nota van toelichting bij Stb. 1985, 456 49
Nota van toelichting bij Stb. 2002, 35 50

Besluit art. 7 Leerplichtwet 1969
Tekst Besluit art. 7 Leerplichtwet 1969 51

Leerplichtregeling 1995
Tekst Leerplichtregeling 1995 (artt. 1 t/m 13) 52
Toelichting Leerplichtregeling 1995 56
Toelichting Regeling Friese eed leerplichtambtenaar 57
Toelichting Aanpassingsregeling basisregistratie personen 57
Model LE 0/1995 58
Model LE 1/1995 60
Model LE 2/1995 61
Model LE 3/1995 62

Besluit verzuimmelding 63
Tekst Besluit verzuimmelding (artt. 1 t/m 3) 63
Bijlage Besluit verzuimmelding 65
Nota van toelichting Besluit verzuimmelding 67

Regeling aanwijzing internationale en buitenlandse scholen 70
§ 1 Algemeen (art. 1) 70
§ 2 Aanvraag aanwijzing (artt. 2 t/m 6) 70
§ 3 Verplichtingen aangewezen school (artt. 7 t/m 11) 71
§ 4 Slotbepalingen (artt. 12 t/m 14) 72
Bijlage 1 bij artikel 4 73
Bijlage 2 bij artikel 9 74
Toelichting bij Stcrt. 2011, 2764 75
Toelichting bij Stcrt. 2012, 14065 82

Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (uittreksel)
Tekst Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (artt. 1, 2, 6 en 7) 83

Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim 85

Handleiding strafrechtelijke aanpak schoolverzuim 88
Bijlage II Religieuze feestdagen 113
Bijlage IV Model proces-verbaal 114
Bijlage V Haltverwijzing 118
Bijlage VI Brief psychologisch onderzoek 119
Bijlage VII Lijst met afkortingen 120

Beleidsregel Uitleg ‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere gewichtige omstandigheden’ bedoeld in de Leerplichtwet 1969 121
Tekst Beleidsregel Uitleg ‘specifiek aard van het beroep enz. 121
Toelichting Beleidsregel Uitleg ‘specifieke aard van het beroep enz. 123

AANPA LENDE WETTEN (uittreksels) 125

Wet op het primair onderwijs (uittreksel) 127
Hoofdstuk 1 Basisonderwijs 127
Titel I Algemene bepalingen (artt. 1, 2, 4b, 4c, 5 en 7) 127
Titel II Openbaar en uit de openbare kassen bekostigd bijzonder onderwijs 129
Afdeling 1 Regelen voor het openbaar onderwijs, tevens voor- waarden voor bekostiging van het bijzonder onderwijs 129
§ 1 Onderwijs (artt. 8, 9, 9a, 10, 10a, 12, 13 en 15) 129
§ 2 Ondersteuningsstructuur (art. 18a) 135
§ 4 Leerlingen (artt. 39, 40, 40a, 40b, 40c, 41 t/m 43) 137
Afdeling 2 Overige regelen voor het openbaar onderwijs (art. 46) 142
Afdeling 3 Overige voorwaarden voor bekostiging uit de openbare kassen van het bijzonder onderwijs (artt. 58 en 63) 142
Titel III Overige bepalingen met betrekking tot het uit de openbare kassen bekostigd onderwijs 143
Afdeling 2 Overige bepalingen (art. 65) 143
Titel IV Bekostiging 143
Afdeling 1 Algemeen (art. 69) 144
Afdeling 2 Aanvang van de bekostiging § 1 Basisscholen (art. 85a) 144
Afdeling 10 Onderwijsachterstandenbeleid (artt. 165 en 167a) 144
Afdeling 11B Experimenten (art. 176k) 145
Afdeling 12 Overige bepalingen (artt. 178a en 178e) 145

Wet op de expertisecentra (uittreksel) 147
Titel I Algemene bepalingen (artt. 1, 2, 5, 5a en 7) 147
Titel II Openbaar en uit de openbare kassen bekostigd bijzonder onderwijs 149
Afdeling 1 Regelen voor het openbaar onderwijs, tevens voorwaarden voor bekostiging van het bijzonder onderwijs 149
§ 1 Onderwijs (artt. 8, 11, 12, 14, 14a t/m 14h, 17, 18a, 22, 24 t/m 26, 28a) 149
§ 3 Leerlingen (artt. 39, 40, 40a, 40b, 41, 41a, 42, 42a, 43 t/m 47, 47a, 47b) 156
Afdeling 2 Overige regelen voor het openbaar onderwijs (art. 49) 167
Afdeling 3 Overige voorwaarden voor bekostiging uit de openbare kassen van het bijzonder onderwijs (artt. 60 en 61) 168
Titel III Overige bepalingen met betrekking tot het uit de openbare kassen bekostigd onderwijs 169
Afdeling 2 Overige bepalingen (art. 67) 169
Titel IV Bekostiging 169
Afdeling 1 Algemeen (art. 70) 169
Afdeling 10A Bestrijding voortijdig schoolverlaten niet-leerplichtigen (artt. 162a t/m 162c) 169
Afdeling 11 Overige bepalingen (artt. 164a en 164e) 172
Titel V Experimenten (art. 171) 173

Wet op het voortgezet onderwijs (uittreksel) 174
Titel I Algemene bepalingen (artt. 1, 2, 3a en 3b) 174
Titel II Het onderwijs (art. 5) 175
Afdeling I Openbaar en uit de openbare kas bekostigd bijzonder schoolonderwijs 176
Hoofdstuk I Regelen voor het openbaar schoolonderwijs, tevens voorwaarden voor bekostiging van het bijzonder onderwijs 176
§ 1 Scholen (artt. 6a t/m 6c, 6f t/m 6g, 6g1, 6h, 7 t/m 10, 10a, 10b, 10b1 t/m 10b3, 10b7 t/m 10b9, 10d t/m 10g, 11a t/m
11d, 11f, 16, 17, 17a, 17b, 18, 20 t/m 22, 23a, 23a1, 23b, 24, 24a, 24g, 25, 25a 26, 27, 27a t/m 27c, 28, 28a) 176
§ 2 Toetsen en eindexamens (artt. 29, 29a, 30 en 31) 198
Hoofdstuk II Overige regelen voor het openbaar onderwijs (art. 42) 199
Hoofdstuk III Overige voorwaarden voor bekostiging uit de openbare kas van het bijzonder schoolonderwijs (artt. 48 en 48a) 199
Afdeling II Niet uit de openbare kas bekostigd bijzonder schoolonderwijs (artt. 54, 56 t/m 58, 58a en 59) 200
Afdeling IIA Toepassing bepalingen Afdeling II op scholen als bedoeld in de Wet op de expertisecentra (art. 59a) 202
Afdeling III Staatsexamens (art. 60) 203
Titel III Aanvang, grondslagen, wijze en beëindiging der bekostiging 203
Hoofdstuk IV Overige bepalingen (artt. 103b en 103f) 203
Titel IVA Onderwijsachterstanden (art. 118a) 204
Titel IVB Bestrijding voortijdig schoolverlaten niet-leerplichtigen (artt. 118g t/m 118i) 205
Titel IVD Experimenten (art. 118t) 207

Wet educatie en beroepsonderwijs (uittreksel) 208
Hoofdstuk 1 Algemeen 208
Titel I Definities, reikwijdte, aard bepalingen (art. 1.1.1) 209
Titel 2 Doelstellingen onderwijs (art. 1.2.1) 209
Titel 3 Bekostigde instellingen voor educatie en beroepsonderwijs, alsmede agrarische innovatie- en praktijkcentra 209
§ 1 Instellingen (artt. 1.3.1, 1.3.2a, 1.3.3) 209
§ 3 Kwaliteitszorg (art. 1.3.6) 209
§ 4 Overige voorschriften (art. 1.3.7) 209
Titel 4 Niet uit ’s Rijks kas bekostigde instellingen werkzaam op het gebied van het beroepsonderwijs (art. 1.4.1) 210
Titel 4a Andere instellingen die een opleiding educatie verzorgen (artt. 1.4a.1 en 1.4a.2) 212
Hoofdstuk 2 Planning en bekostiging 213
Titel 5 Begroting, verslaglegging en gegevensverstrekking 213
§ 1 Instellingen voor beroepsonderwijs en educatie (artt. 2.5.5a en 2.5.5e) 213
Titel 6 Scholengemeenschap ROC OF AOC met school voor voortgezet onderwijs; voorschriften t.a.v. VBO in AOC (artt. 2.6, 2.6a) 215
Titel 6A Samenwerking met VO-scholen ter bevordering van doelmatig en doeltreffend onderwijs (art. 2.6aa) 215
Titel 6B Examinering VSO-leerlingen (artikel 2.6b) 215
Hoofdstuk 7 Het onderwijs 216
Titel 2 Het beroepsonderwijs 216
§ 2 Beroepsopleidingen en eindtermen beroepsopleidingen (artt. 7.2.2, 7.2.4a, 7.2.7 en 7.2.8) 216
Titel 3 De educatie (artt. 7.3.1 en 7.3.4) 218
Hoofdstuk 8 Inschrijving, toelating, bindend studieadvies, vooropleidingseisen, voortijdig schoolverlaten, samenwerking 219
Titel 1 Inschrijving (artt. 8.1.1, 8.1.1a, 8.1.1b, 8.1.1d, 8.1.2 t/m 8.1.4, 8.1.7, 8.1.7a, 8.1.8, 8.1.8a) 219
Titel 3 Bestrijding voortijdig schoolverlaten niet-leerplichtigen (artt. 8.3.1 t/m 8.3.3) 225
Titel 4 Samenwerking in verband met leer-werktrajecten vmbo en entreeopleiding in het VMBO (artt. 8.4.1 en 8.4.2) 228
Titel 5 Samenwerking in verband met leer-werktrajecten VSO en entreeopleiding in VSO (artt. 8.5.1 en 8.5.2) 228

Wet op het onderwijstoezicht (uittreksel) 229
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen (art. 1) 229
Hoofdstuk 2 Taken en bevoegdheden bij toezicht (art. 3) 229
Hoofdstuk 3 Uitoefening van het toezicht (artt. 11b en 14) 230
Hoofdstuk 6A Het basisregister onderwijs, het meldingsregister relatief verzuim, en het register vrijstellingen en vervangende leerplicht 230
Paragraaf 1 Algemeen (art. 24a) 230
Paragraaf 2 Het basisregister onderwijs (artt. 24b, 24c, 24f) 231
Paragraaf 3 Het meldingsregister relatief verzuim(artt. 24h, 24i , 24k en 24k1) 234
Paragraaf 4 Het register vrijstellingen en vervangende leerplicht (artt. 24k2, 24k3, 24k5) 235
Hoofdstuk 8 Slot- en overgangsbepalingen (art. 34) 237

Algemene wet bestuursrecht (uittreksel) 238
Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen 238
Titel 1.1 Definities en reikwijdte (artt. 1:1 t/m 1:3, 1:5 en 1:6) 239
Hoofdstuk 2 Verkeer tussen burgers en bestuursorganen 239
Afdeling 2.1 Algemene bepalingen (artt. 2:1, 2:3 t/m 2:5) 239
Afdeling 2.3 Verkeer langs elektronische weg (artt. 2:13 t/m art. 2:15) 240
Hoofdstuk 3 Algemene bepalingen over besluiten 240
Afdeling 3.2 Zorgvuldigheid en belangenafweging (artt. 3:2 t/m art. 3:4) 240
Afdeling 3.6 Bekendmaking en mededeling (artt. 3:40, 3:41, 3:45) 240
Afdeling 3.7 Motivering (artt. 3:46 en 3:47) 241
Hoofdstuk 4 Bijzondere bepalingen over besluiten 241
Titel 4.1 Beschikkingen 241
Afdeling 4.1.1 De aanvraag (artt. 4:1, 4:2, 4:3a, 4:4 en 4:5) 242
Afdeling 4.1.2 De voorbereiding (art. 4:7) 242
Afdeling 4.1.3 Beslistermijn 242
§ 4.1.3.1 Beslistermijn (artt. 4:13 en 4:14) 242
§ 4.1.3.2 Dwangsom bij niet tijdig beslissen (art. 4:17) 243
§ 4.1.3.3 Positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen (artt. 4:20a en 4:20b) 243
Titel 4.3 Beleidsregels (artt. 4:81 en 4:84) 244
Hoofdstuk 5 Handhaving 244
Titel 5.1 Algemene bepalingen (artt. 5:1 en 5:4) 244
Titel 5.2 Toezicht op de naleving (artt. 5:11 t/m 5:13, 5:15, 5:16, 5:16a, 5:17 en 5:20) 245
Titel 5.3 Herstelsancties 246
Afdeling 5.3.2 Last onder dwangsom (artt. 5:31d, 5:32 en 5:32a) 246
Titel 5.4 Bestuurlijke boete 246
Afdeling 5.4.1. Algemene bepalingen (artt. 5:40 en 5:46) 246
Hoofdstuk 6 Algemene bepalingen over bezwaar en beroep 247
Afdeling 6.1 Inleidende bepalingen (artt. 6:1 en 6:2) 247
Afdeling 6.2 Overige algemene bepalingen (artt. 6:4 t/m 6:7, 6:16) 247
Hoofdstuk 7 Bijzondere bepalingen over bezwaar en administratief beroep 248
Afdeling 7.1 Bezwaarschrift voorafgaand aan beroep bij de administratieve rechter (artt. 7:1 en 7:1a) 248
Afdeling 7.2 Bijzondere bepalingen over bezwaar (artt. 7:2, 7:3, 7:6 t/m 7:8, 7:10) 248
Hoofdstuk 9 Klachtbehandeling 249
Titel 9.1 Klachtbehandeling door een bestuursorgaan 249
Afdeling 9.1.1 Algemene bepalingen (artt. 9:1 t/m 9:3) 249
Hoofdstuk 10 Bepalingen over bestuursorganen 250
Titel 10.1 Mandaat, delegatie en attributie 250
Afdeling 10.1.1 Mandaat (artt. 10:1 t/m 10:3, 10:6, 10:7, 10:10) 250
Hoofdstuk 11 Slotbepalingen (art.11:4) 251

Wet bescherming persoonsgegevens (uittreksel) 252
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen (artt. 1, 2 en 5) 252
Hoofdstuk 2 Voorwaarde voor de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens 253
Paragraaf 1 De verwerking van persoonsgegevens in het algemeen (artt. 6 t/m 13) 253
Paragraaf 2 De verwerking van bijzondere persoonsgegevens (artt. 16, 21, 22 t/m 24) 255
Hoofdstuk 4 Melding en voorafgaand onderzoek 256
Paragraaf 1 De melding (artt. 27 en 29) 256
Hoofdstuk 5 Informatieverstrekking aan de betrokkene (art. 34) 256
Hoofdstuk 6 Rechten van de betrokkene (artt. 35 en 36) 256
Hoofdstuk 7 Uitzonderingen en beperkingen (art. 43) 257

Arbeidstijdenwet (uittreksel) 258
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen (artt. 1:1 en 1:2) 258
Hoofdstuk 2 Toepassingsgebied (art. 2:3) 259
Hoofdstuk 3 Het verbod van kinderarbeid (artt. 3:1 t/m 3:5) 259

Algemene kinderbijslagwet (uittreksel) 261
Hoofdstuk III De kinderbijslag 261
§ 1 Het recht op kinderbijslag (art. 7) 261

Wetboek van Strafvordering (uittreksel) 262
Tweede Boek Strafvordering in eerste aanleg 262
Titel I Het opsporingsonderzoek 262
Afdeeling 1 Algemeene bepalingen (art. 142) 262
Afdeeling 4 Aangiften en klachten (artt. 160 t/m 162) 262

UITVOERINGSREGELINGEN AANPA LENDE WETTEN (uittreksels) 265

Regeling vaststelling schoolvakanties 2016-2019 267

Data schoolvakanties 2015-2016 272

Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC (uittreksel) 273
Tekst Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC (artt. 1 t/m 4, 4a, en 5) 273

Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgevens 275

Besluit bekostiging WPO (uittreksel) 278
Hoofdstuk I algemene bepalingen 278
Titel III Leerlingenadministratie en leerlingentelling 278
Afdeling 1 Leerlingenadministratie (artt. 6 t/m 9) 278
Afdeling 2 Leerlingentelling (art. 10) 279
Hoofdstuk IIIb Ontwikkelingsperspectief, deskundigen en inrichting commissies (artt. 34.7 en 34.8) 280

Onderwijskundig besluit WEC (uittreksel) 281
Titel II Afdelingen (art. 2) 281
Titel IIA Ontwikkelingsperspectief (artt. 4 en 5) 281
Titel III Stage (artt. 6 t/m 9) 282
Titel IV Symbiose (artt. 12 en 13) 282

Beleidsregel ontheffingen WEC en Onderwijskundig besluit WEC 284

Richtlijn Symbiose 290

Besluit Bekostiging WEC (uittreksel) 292
Hoofdstuk I Algemene bepalingen 292
Titel III Leerlingenadministratie, leerlingentelling, opgave gewogen gemiddelde leeftijd van de leraren van de school en overige bekostigingsgegevens (artt. 5 t/m 9) 292

Inrichtingsbesluit WVO (uittreksel) 295
Hoofdstuk II Toelating, voorwaardelijke bevordering, verwijdering (artt. 2 t/m 15 , 15a en 15c) 295
Hoofdstuk IIa Toelaatbaarheid tot het praktijkonderwijs en aangewezen zijn op leerweg ondersteunend onderwijs (artt. 15d en 15e) 298
Hoofdstuk III Inrichting van het onderwijs 301
§ 1 Algemeen (artt. 16 en 17) 301
§ 5 Maatschappelijke stage (art. 30a) 302
§ 6 Beroepsstage (artt. 31 t/m 35) 302

Bekostigingsbesluit W.V.O (uittreksel) 304
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen 304
Titel 2 Leerlingenadministratie en leerlingentelling 304
§ 1 Leerlingenadministratie (artt. 3 t/m 6) 304
§ 2 Leerlingentelling (artt. 7, 7a en 7b) 305

Regeling gegevenslevering onderwijsnummer VO (uittreksel) 307
Tekst Regeling gegevenslevering onderwijsnummer VO (artt. 1, 1a, 2, 4, 5 en 7) 307

Besluit samenwerking VO-BVE (uittreksel) 310
Hoofdstuk 1 Begripsbepaling (art. 1) 310
Hoofdstuk 2 Uit ’s Rijks kas bekostigde scholen en instellingen (artt. 1a, 2 en 3) 310
Hoofdstuk 3 Niet uit ’s Rijks kas bekostigde scholen en onbekostigd VAVO (art. 7) 311

Regeling gegevensverstrekking persoonsgebonden nummer BVE 2009 (uittreksel) 312
Tekst Regeling gegevensverstrekking persoonsgebonden nummer BVE 2009 (artt. 1, 1a, 2 t/m 7) 312

Experimenteerbesluit vm2 (uittreksel) 314
Tekst Experimenteerbesluit vm2 (artt. 1 t/m 3, 9, 10, 13 t/m 15) 314

Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (uittreksel) 316
Hoofdstuk 1 Regio-indeling (art. 1) 316
Hoofdstuk 2 Specifieke uitkering (artt. 3 t/m 5) 316
Hoofdstuk 4 Slotbepalingen (artt. 7 en 8) 318

Bijlage C behorende bij artikel 37 van de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten en prestatiesubsidie voor het voortgezet onderwijs (Vaststelling RMC-regio’s) 319

Vrijstellingsbesluit wbp (uittreksel) 323
Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen (artt. 1en 2) 323
Hoofdstuk 2 Categorieën van verwerkingen 323
Paragraaf 5 Onderwijs (artt. 19 en 20) 323
Paragraaf 9 Overige verwerkingen (art. 39) 326

Nadere regeling kinderarbeid (uittreksel) 327
§ 1 Algemene bepalingen (art. 1:1) 327
§ 3 Arbeid naast en in samenhang met onderwijs (art. 3:1 t/m 3:5) 328

Toelichting nadere regeling kinderarbeid 331

Beleidsregels inzake ontheffing verbod van kinderarbeid (artt. 1 t/m 8) 333

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Regelingen Leerplicht 2016