Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , e.a.

Compendium Estate Planning 2021

Gebonden Nederlands 2021 9789012406352
Niet leverbaar.
96,19

Samenvatting

Het Compendium Estate Planning bestrijkt een breed scala aan onderwerpen op het gebied van de estate planning, die zowel civielrechtelijk als fiscaalrechtelijk worden belicht. Deze 2021-editie is bijgewerkt naar de stand va zaken van de wet- en regelgeving van januari 2021.

Het Compendium Estate Planning richt zich in de eerste plaats op het onderwijs. De verschillende onderwerpen worden in algemene zin toegelicht, waarna in meer of mindere mate enige verdieping volgt. Het kan als naslagwerk fungeren in de bachelor- of masterfase van de academische studie, alsmede in het postacademisch onderwijs. Het compendium heeft als doelgroep tevens de verscheidene beroepsgroepen die zich met de estate planning bezighouden. Men denke aan notarissen, accountants en financiële planners uit bank- en verzekeringswezen.

De redactie is van mening dat een goede estate planner een integrale benadering van de stof behoeft, met ruimte voor theorie en praktijk. Het boek biedt om die reden zowel de theoretische basis als praktische elementen, soms uitgewerkt in voorbeeldvragen. De opbouw van het boek volgt goeddeels de praktijk van het leven: samenwonen - huwen - schenken - erven.

Specificaties

ISBN13:9789012406352
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:828
Uitgever:Sdu
Druk:8
Verschijningsdatum:12-7-2021
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Erfrecht

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Aniel Autar

Mr. Aniel Autar (1968) studeerde notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Leiden en is sinds 1990 werkzaam in de notariële praktijk. Na een brede notariële opleiding heeft hij zich gespecialiseerd in het MKB-ondernemingsrecht en de estate planing. Mr. Autar is als notaris verbonden aan Kooijman Lambert Notarissen te Rotterdam, doceert aan diverse opleidingsinstituten (zoals EPN/Grotius Estate Planning, Estate Planning College en Beroepsopleiding Notariaat), schrijft columns in diverse magazines en wordt regelmatig gevraagd als spreker op te treden. Mr. A.R. Autar is ook als raadsheer-plaatvervanger verbonden aan het Hof Den Bosch en voorzitter van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN).

Andere boeken door Aniel Autar

Over Frans Sonneveldt

Prof.dr. F. Sonneveldt is partner-aandeelhouder bij Mazars Private Clients te Den Haag. Hij is hoogleraar Successiewet en estate planning aan de Universiteit Leiden en verbonden aan het International Tax Center van die universiteit voor de Master of Advanced Studies in International Tax Law. Daarnaast is hij verbonden aan de Universiteit van Lausanne voor de Master of Advanced Studies in International Taxation (MASIT). Hij is tevens raadsheer-plaatsvervanger in Hof Den Bosch.

Andere boeken door Frans Sonneveldt

Inhoudsopgave

Woord vooraf / 17
Redactie en auteurs / 19
Lijst van afkortingen / 21
1 Algemene inleiding successiewetgeving / 23
Mr. P. Blokland
1.1 Algemeen / 23
1.2 Het belastbare feit voor de erf- en schenkbelasting / 23
1.3 Waar woont erflater/schenker? / 24
1.4 Aftrek van schulden / 25
1.5 Fictiebepalingen / 26
1.5.1 De fictiebepalingen: het grote kat- en muisspel / 26
1.5.2 Art. 7 SW (algemene regels voor fictiebepalingen) / 27
1.5.3 Art. 8 SW (roerende goederen in bezit van de overledene) / 30
1.5.4 Art. 9 SW (bestrijding van de uitholling van het vermogen van de langstlevende partner door ‘bovenmatige’ rente) / 31
1.5.5 Art. 10 SW (overdracht onder voorbehoud van vruchtgebruik en omzetten van vermogen in vruchtgebruik) / 33
1.5.6 Art. 11 SW (verblijvings- en overnemingsbedingen, schuldigerkenning onder voorwaarde van overleven en ongelijke verdeling huwelijksgoederengemeenschap) / 53
1.5.7 Art. 12 SW (schenkingen kort voor het overlijden); postume schenkingen / 56
1.5.8 Art. 13 SW (uitkeringen krachtens levensverzekering en derdenbedingen) / 58
1.5.9 Art. 13a SW (de waardestijging van aandelen in een pensioenvennootschap door het overlijden van de pensioengerechtigde) / 65
1.5.10 Art. 15 SW (renteloze, direct opeisbare lening leidt tot fictieve schenking aan de schuldenaar) / 65
1.6 Waardering / 68
1.6.1 Waardering algemeen / 68
1.6.2 Enkele speciale waarderingsregels / 69
1.6.3 Waardering vordering uit hoofde van de wettelijke verdeling / 75
1.6.4 Waardering van vruchtgebruik / 76
1.6.5 Waardering ondernemingsvermogen / 79
1.7 Bepaling verschuldigde belasting / 81
1.7.1 Tarieven en vrijstellingen / 81
1.7.2 Extra verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (art. 33, onderdelen 50 en 70
SW jo. art. 33a SW) / 83
1.7.3 Fiscale positie samenwoners (art. 1a SW) / 87
1.7.4 Pensioenimputatie / 89
1.7.5 Gelijkstelling aanverwanten aan bloedverwanten en andere gelijkstellingen (art. 19 SW) / 89
1.7.6 Samentelling verkrijgingen door partners en schenkingen door ouders / 91
1.7.7 Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten / 91
2 Estate planning voor samenwoners / 95
Mr. P. Blokland
2.1 Algemeen; geen civielrechtelijke, wel fiscale gevolgen / 95
2.2 Samenwoners en eigen woning / 104
2.2.1 Welke eigendomsverhouding wordt aangehouden? / 104
2.2.2 Aftrek eigenwoningrente; fiscaal partnerschap / 104
2.2.3 Verrekening waardemutaties tussen de samenwoners / 105
2.3 Verblijving of testamentaire verkrijging? / 111
2.3.1 Verblijvingsbeding civielrechtelijk / 111
2.3.2 Verblijvingsbeding fiscaal / 115
2.3.3 Testament civielrechtelijk / 115
2.3.4 Testament fiscaal / 116
2.3.5 Verblijvingsbeding of testament? / 116
2.4 Testamenten voor samenwoners met kinderen / 118
2.4.1 Langstlevende erft alles / 121
2.4.2 Tweetrapstestament / 122
2.4.3 ‘Pseudo-ouderlijke boedelverdeling’ / 127
2.4.4 Vruchtgebruiktestament / 129
2.4.5 Conclusie: welke testamentsvorm is de beste? / 132
3 Huwelijksvermogensrecht / 135
Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck
3.1 Inleiding / 135
3.2 Huwelijksgemeenschap / 139
3.2.1 Boedelmenging / 139
3.2.2 Verknochtheid / 152
3.2.3 Uitsluitingsclausule bij de wettelijke algehele gemeenschap van goederen en de verrekenbedingen / 154
3.2.4 Overgang van uitsluiting naar gemeenschap / 157
3.2.5 Voorwaardelijke gemeenschap van goederen / 170
3.2.6 Huwelijksgemeenschap met aanbrengsten / 172
3.2.7 Huwelijksgemeenschap met ongelijke aandelen / 173
3.2.8 Herstel huwelijkse voorwaarden / 175
3.2.9 Premies van levensverzekeringen / 176
3.2.10 Schulden bij beide huwelijksgemeenschappen / 177
3.3 Huwelijkse voorwaarden / 179
3.3.1 Inleiding / 179
3.3.2 Niet met huwelijkse voorwaarden overeenstemmend gedrag / 180
3.4 Verrekenbedingen / 181
3.4.1 Algemeen / 181
3.4.2 Regelend recht / 182
3.4.3 Omvang verrekenplicht / 183
3.5 Periodiek verrekenbeding / 185
3.5.1 Algemeen / 185
3.5.2 Inkomsten / 185
3.5.3 Contractuele vervaltermijn / 190
3.5.4 Schenkbelasting / 190
3.6 Finaal verrekenbeding / 191
3.6.1 Algemeen / 191
3.6.2 Omvang verrekenplicht / 192
3.6.3 Variaties van het finaal verrekenbeding / 193
3.7 Ontbinding van het huwelijk / 195
3.7.1 Algemeen / 195
3.7.2 Overlijden / 196
3.7.3 Echtscheiding / 198
4 Schenking en gift / 199
Mr. P. Blokland
4.1 Inleiding / 199
4.2 Civielrechtelijke definities; begrippen schenking en gift / 199
4.3 Het fiscale schenkingsbegrip: gift en voldoening aan een natuurlijke verbintenis / 203
4.4 Gift en huwelijksvermogensrecht / 204
4.5 Renteloze/laagrentende lening, ‘win-winlening’ en vervroegde aflossing van schulden / 209
4.5.1 Het verstrekken van een renteloze of laagrentende lening / 209
4.5.2 De ‘win-winlening’ / 211
4.5.3 Vervroegde aflossing van schulden / 213
4.6 Vormvereisten / 214
4.6.1 Notariële akte en bewijslastverdeling (art. 7:176 BW) / 215
4.6.2 De schenking ter zake des doods (art. 7:177 lid 1 BW) / 216
4.7 ‘Papieren’ schenking / 217
4.7.1 Schenking ter zake des doods? / 217
4.7.2 Hoe hoog moet de rente zijn? / 220
4.7.3 Hoe hoog mag de rente zijn? / 221
4.7.4 Overgangsrecht met betrekking tot de rente in ‘oude’ papieren schenkingen / 222
4.7.5 De rente moet jaarlijks daadwerkelijk betaald zijn / 222
4.7.6 De papieren schenking en de inkomstenbelasting / 224
4.8 Herroepelijke giften / 226
4.8.1 Herroeping en faillissement / 227
4.8.2 Wanneer eindigt de mogelijkheid om te herroepen? / 228
4.8.3 De herroeping als alternatief voor een bewind / 229
4.8.4 Herroepelijke schenking en uitsluitingsclausule / 229
4.8.5 Fiscale aspecten van de herroepelijke schenking: schenkbelasting / 230
4.8.6 Fiscale aspecten van de herroepelijke schenking; inkomstenbelasting / 232
4.8.7 Fiscale aspecten van de herroepelijke schenking; overdrachtsbelasting / 232
4.9 Schenking onder opschortende voorwaarde en tweetrapsschenking / 233
4.9.1 Twee- en meertrapsschenkingen / 234
4.9.2 Boerenplaatsje-arrest / 235
4.9.3 Voorbeelden fiscale gevolgen tweetrapsschenking in internationaal verband / 237
4.9.4 Art. 1 lid 9 SW en de ‘repeterende schenking’ / 239
4.10 De fictieve schenking van art. 11 lid 1 SW / 242
4.11 Schenking en bewind; certificering / 243
4.11.1 Certificering van vermogen / 244
4.11.2 Bewind en certificering legitiemeproof? / 245
4.12 Civiele en fiscale aspecten van rente-overeenkomsten / 245
4.12.1 Civielrechtelijke kwalificatie / 246
4.12.2 Fiscale gevolgen / 247
4.12.3 Fiscale gevolgen: de situatie voor 1 januari 2010 / 252
4.13 Gift en uitsluitingsclausule / 255
4.14 Gift en erfrecht / 259
4.14.1 Legitieme portie / 260
4.14.2 Quasilegaten: art. 4:126 BW / 260
4.14.3 Inbreng / 261
4.15 Levensverzekering / 262
4.16 Gedeeld Geven / 263
4.16.1 Achtergrond / 263
4.16.2 Gedeeld Geven: de techniek / 265
5 Doelvermogens met maatschappelijk nut / 273
Mr. S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst en J.E. van Oostenbrugge MSc
5.1 Inleiding / 273
5.2 Civiele aspecten van stichtingen en verenigingen / 274
5.3 Definitie algemene nut beogende instelling (ANBI) / 274
5.3.1 Wat is ‘algemeen nut'? / 276
5.3.2 Commerciële activiteiten / 278
5.3.3 Jurisprudentie / 280
5.3.4 Aanmerken als ANBI (rangschikking) / 283
5.4 Voorwaarden Uitvoeringsregeling AWR / 284
5.4.1 Voorwaarden / 284
5.4.2 Praktische gang van zaken / 289
5.5 Vestigingsplaats / 291
5.6 Definitie culturele instelling / 292
5.7 Definitie sociaal belang behartigende instelling / 293
5.8 Definitie Steunstichting SBBI / 293
5.9 Faciliteiten Wet inkomstenbelasting 2001 / 294
5.9.1 Periodieke giften / 295
5.9.2 Andere giften / 298
5.9.3 Giften in natura / 299
5.10 Faciliteiten vennootschapsbelasting / 300
5.10.1 Keuze voor integrale belastingplicht / 300
5.10.2 Subjectieve vrijstellingen / 301
5.10.3 Aftrek fictieve vrijwilligerskosten / 302
5.10.4 Fondswerversaftrek / 303
5.10.5 Bestedingsreserve / 303
5.10.6 Giftenaftrek / 304
5.10.7 Giften als kosten van de onderneming / 305
5.11 Faciliteiten Successiewet 1956 / 305
5.11.1 Vrijstelling van erfbelasting voor erfrechtelijke verkrijging / 305
5.11.2 Vrijstelling van schenkbelasting voor schenking verkregen door een doelvermogen met maatschappelijk nut / 305
5.11.3 Vrijstelling van schenkbelasting voor verkrijging van ANBI / 306
5.12 Teruggaaf energiebelasting / 306
5.13 Estate planningsmogelijkheden / 307
5.13.1 ‘Eigen’ ANBI als intermediair / 307
5.13.2 Splitsing gift in bloot eigendom/vruchtgebruik / 308
5.13.3 ANBI als lastbevoordeelde / 309
5.14 Toekomstperspectief voor doelvermogens met een maatschappelijk nut / 309
6 Erfrecht algemeen / 313
Mr. dr. G.G.B. Boelens
6.1 De wettelijke verdeling / 313
6.2 Beperkingen van de vrijheid van de erflater: de andere wettelijke rechten / 313
6.2.1 Inleiding / 314
6.2.2 Het recht op voortgezette bewoning en gebruik van inboedel (art. 4:28 BW) / 314
6.2.3 Het vruchtgebruik van de woning en de inboedel (art. 4:29 BW) / 315
6.2.4 Het vruchtgebruik van andere goederen van de nalatenschap (art. 4:30 BW) / 317
6.2.5 De sommen ineens (art. 4:35 en 4:36 BW) / 320
6.2.6 Overdracht van beroeps- of bedrijfsvermogen of aandelen (art. 4:38) / 322
6.3 Beperkingen van de vrijheid van de erflater: de legitieme portie / 323
6.3.1 Wie is legitimaris en hoe groot is zijn recht? / 324
6.3.2 De legitimaire massa / 326
6.3.3 De legitimaire aanspraak; imputatie; het legitimaire tekort / 328
6.3.4 Het geldend maken van de legitieme portie en de opeisbaarheid van de vordering / 331
6.3.5 Inkorting van makingen / 332
6.3.6 Inkorting van giften / 333
6.3.7 Inkorting bij stiefkinderen / 334
6.4 Enkele veelgebruikte uiterste wilsbeschikkingen / 334
6.4.1 Gesloten stelsel; delegatie / 334
6.4.2 De erfstelling / 335
6.4.3 Het legaat / 336
6.4.4 De testamentaire last / 337
6.4.5 Executele / 338
6.4.6 Afwikkelingsbewind / 342
7 Wettelijke verdeling en alternatieve regelingen / 347
Mr. dr. G.G.B. Boelens
7.1 De wettelijke verdeling / 347
7.1.1 Verdeling door de wet / 347
7.1.2 De geldvordering van het kind / 347
7.1.3 De wilsrechten en het wilsrechtenvruchtgebruik / 352
7.1.4 De ongedaanmaking van de wettelijke verdeling / 355
7.1.5 Stiefkinderen / 356
7.1.6 De wettelijke verdeling en estate planning / 357
7.2 De quasiwettelijke verdeling en de facultatieve wettelijke verdeling / 362
7.3 De tweetrapsmaking / 365
7.4 De (handmatige) ventieltechniek / 369
7.5 Het opvul- en het afvullegaat / 372
8 Overige testamentsvormen / 375
Prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg
8.1 Vruchtgebruik / 375
8.1.1 Vruchtgebruik algemeen / 375
8.1.2 Soorten vruchtgebruiklegaat / 376
8.1.3 Vestiging vruchtgebruik / 378
8.1.4 Moment waarop het vruchtgebruik ontstaat / 378
8.1.5 Duur van het vruchtgebruik / 379
8.1.6 Vruchtgebruik ten behoeve van twee of meer personen / 379
8.1.7 De bevoegdheden van de vruchtgebruiker / 381
8.1.8 Zaaksvervanging / 384
8.1.9 Recht van gebruik en bewoning (art. 3:226 BW) / 385
8.1.10 Vruchtgebruik op aandelen / 386
8.1.11 Vruchtgebruik en bewind / 388
8.1.12 Tenietgaan van het recht van vruchtgebruik / 389
8.1.13 Fiscale behandeling vruchtgebruiktestament / 390
8.1.14 Het vruchtgebruik en legitimarissen / 392
8.2 Vergelijking tweetrapsmaking met vruchtgebruiktestament / 393
8.2.1 Afwijkingen van en overeenkomsten met tweetrapsmaking / 393
8.3 Varianten op het vruchtgebruiklegaat / 396
8.3.1 Combinatie vruchtgebruik en legaten / 396
8.3.2 Het (super)turbotestament / 397
8.3.3 Het activumvruchtgebruik / 399
8.3.4 Het ik-vader-testament / 400
8.3.5 Het ik-opa-testament en varianten daarop / 401
8.3.6 De ik-oom/tante-clausule / 405
8.4 Het ouderlijke boedelverdeling plustestament / 406
8.4.1 Inleiding / 406
8.4.2 Mogelijke aanpassingen / 406
8.4.3 Fiscale consequenties van de aangepaste obv / 407
9 Fiscale aspecten van boedelafwikkeling / 409
Prof. dr. F. Sonneveldt
9.1 Inleiding / 409
9.2 Omvang en samenstelling nalatenschap / 409
9.2.1 Invloed huwelijksvermogensrecht / 409
9.2.2 De turboverdeling / 412
9.2.3 Schulden van de nalatenschap / 421
9.3 Overlevingsclausule / 423
9.4 Verwerping / 426
9.5 Overlijden en inkomstenbelasting / 427
9.5.1 Toerekening inkomens- en vermogensbestanddelen / 427
9.5.2 Verliesverrekening / 429
9.5.3 Loon van executeur en bewindvoerder / 430
9.5.4 Eigen woning / 431
9.6 Fiscale aspecten van de wettelijke verdeling / 437
9.6.1 Inleiding / 437
9.6.2 Fiscale aspecten vordering, schuld en rente / 438
9.6.3 Inkomstenbelastingaspecten: vordering, schuld en rente / 453
9.6.4 Voorschieten erfbelasting door de langstlevende / 455
9.6.5 Onverplichte aflossing van de vordering en de rente / 457
9.6.6 Ongedaanmaking van de wettelijke verdeling / 460
9.6.7 Wilsrechten / 464
9.7 Fiscale aspecten van makingen onder tijdsbepaling en makingen onder voorwaarde / 473
10 Schenken en vererven van ondernemingsvermogen / 477
Mr. R.L.M.C. Janssen
10.1 Inleiding / 477
10.2 Algemeen / 485
10.2.1 Certificering / 486
10.2.2 Blokkeringsregeling en huwelijksvermogens- en/of erfrecht / 490
10.2.3 Herkapitalisatie / 493
10.3 Overdracht ondernemingsvermogen bij leven / 497
10.3.1 Overdracht box 1-onderneming bij leven / 497
10.3.2 Overdracht tbs-vermogen bij leven / 501
10.3.3 Overdracht box 2-onderneming bij leven / 502
10.4 Ontbinding huwelijk en ondernemingsvermogen / 516
10.4.1 Algemeen / 516
10.4.2 Huwelijksvermogensrechtelijke gemeenschap (‘verdelen’) / 517
10.4.3 Verrekenbedingen in huwelijkse voorwaarden (‘verrekenen’) / 526
10.5 Overgang ondernemingsvermogen bij overlijden / 530
10.5.1 Algemeen / 530
10.5.2 Overgang box 1-onderneming bij overlijden / 537
10.5.3 Overgang tbs-vermogen bij overlijden / 541
10.5.4 Overgang box 2-onderneming bij overlijden / 542
11 Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten / 555
Mr. J.C.L. Zuiderwijk
11.1 Inleiding / 555
11.2 Bedrijfsopvolgingsregeling SW / 556
11.2.1 Basis voor bedrijfsopvolgingsregeling / 556
11.2.2 Kwalificerend ondernemingsvermogen / 565
11.2.3 Bezitseis / 603
11.2.4 Voortzettingseis / 610
11.2.5 Verdelingsaspecten / 619
11.2.6 Formele aspecten / 620
11.2.7 Evaluatie ter verdere verbetering/vereenvoudiging / 620
11.3 Bedrijfsopvolgingsregeling box 1 Wet IB 2001 en IW 1990 / 623
11.3.1 Stakingsfictie en faciliteiten / 623
11.3.2 Terbeschikkingstellingsregeling / 624
11.4 Bedrijfsopvolgingsregeling box 2 Wet IB 2001 en IW 1990 / 626
11.4.1 Fictieve vervreemding / 626
11.4.2 Doorschuifregeling / 626
11.4.3 Toerekening en omzetting aanmerkelijk belangverlies bij overlijden / 634
11.5 Conclusie / 635
12 Internationale aspecten van estate planning / 637
Prof. dr. F. Sonneveldt
12.1 Inleiding / 637
12.2 Grondslagen voor de onbeperkte belastingplicht / 638
12.2.1 Woonplaatsbeginsel / 638
12.2.2 Uitbreiding woonplaatsbeginsel: de éénjaarregeling / 643
12.2.3 Nationaliteitsbeginsel: de tien-jarenregeling / 644
12.3 Internationale dubbele belasting / 648
12.3.1 Algemeen / 648
12.3.2 Oorzaken van internationale dubbele belasting / 649
12.3.3 Regelingen ter voorkoming van internationale dubbele belasting / 650
12.4 Afgezonderde particuliere vermogens / 657
12.4.1 Inleiding / 657
12.4.2 De behandeling van afgezonderde particuliere vermogens in de Wet Inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956 / 658
12.5 Europese ontwikkelingen / 659
12.5.1 De Erfrechtverordening / 659
12.5.2 De aanbeveling van de Europese Commissie / 660
12.5.3 Rapport van de expert group / 664
12.5.4 Ontwikkelingen op het gebied van de Europese rechtspraak / 666
13 Levensverzekeringen / 671
Mr. dr. G.M.C.M. Staats
13.1 Inleiding / 671
13.2 Levensverzekeringen / 671
13.3 Schenk- en erfbelasting / 674
13.3.1 De wettelijke bepalingen / 674
13.3.2 Premiesplitsing / 675
13.3.3 De betalingsopdracht / 679
13.3.4 De werking van art. 13a SW / 680
13.4 Kapitaalverzekeringen / 680
13.4.1 De KEW/SEW / 680
13.4.2 Kapitaalverzekeringen in box 3 / 683
13.4.3 Overgangsrecht kapitaalverzekering / 684
13.5 Lijfrenteverzekeringen / 690
13.5.1 Lijfrenten in de Wet IB 2001 / 691
13.5.2 Lijfrenten in de periode 1992-2001: het BHW-regime / 700
13.5.3 Pre-bredeherwaarderingslijfrenten / 701
13.6 De oudedagsverplichting / 719
13.7 Tot slot / 720
14 Internationaal privaatrechtelijke estate planning in het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht / 721
Mr. dr. J.G. Knot
14.1 Inleiding / 721
14.2 Huwelijksvermogensrecht / 722
14.2.1 Conflictregelkalender / 722
14.2.2 Inleiding op de Huwelijksvermogensrechtverordening / 724
14.2.3 Rechtskeuze: art. 22-24 HuwVermVo / 727
14.2.4 Vorm huwelijkse voorwaarden: art. 25 HuwVermVo / 730
14.2.5 Objectief toepasselijk recht: art. 26 HuwVermVo / 730
14.2.6 Derden: art. 28 HuwVermVo / 734
14.2.7 Aanknopingsovermacht / 735
14.2.8 Pensioenverevening / 736
14.2.9 Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 / 738
14.3 Testamenten / 748
14.3.1 Algemeen / 748
14.3.2 Bekwaamheid / 749
14.3.3 Formele geldigheid / 750
14.3.4 Materiële geldigheid / 752
14.3.5 Overgangsrecht / 752
14.4 Erfrecht / 753
14.4.1 Algemeen / 753
14.4.2 Rechtskeuze / 758
14.4.3 Objectief toepasselijk recht / 762
14.4.4 Aanknopingsovermacht / 768
14.5 Samenloop huwelijksvermogensrecht en erfrecht / 771
15 Levenstestament en andere beschermingsmaatregelen in geval van wilsonbekwaamheid / 775
Mr. A.R. Autar
15.1 Inleiding / 775
15.1.1 Handelings(on)bekwaam en wils(on)bekwaam / 775
15.1.2 De drie fasen / 778
15.2 Wilsonbekwaamheid / 779
15.2.1 Stappenplan KNB en VIA-arts; samenspel notaris en Via-arts / 779
15.2.2 Wilsbekwaamheid en de ingang van het levenstestament / 782
15.3 Wettelijke beschermingsmaatregelen / 782
15.3.1 Algemeen / 782
15.3.2 De persoon van de bewindvoerder, mentor of curator en zijn dienstverlening / 783
15.3.3 Waar wringt de schoen? / 785
15.4 Het levenstestament / 787
15.4.1 Terugblik / 787
15.4.2 Wat is een levenstestament? / 787
15.4.3 Vorm / 789
15.4.4 Registratie / 789
15.4.5 Het levenstestament en estate planning / 789
15.4.6 Levenstestament: de inhoud / 790
15.4.7 Volmacht of lastgeving? / 791
15.4.8 Einde volmacht/lastgeving / 793
15.4.9 Toezichthouder/Rekening en verantwoording / 794
15.4.10 Naast het levenstestament zijn toch nog wettelijke beschermingsmaatregelen nodig? Bijten ze elkaar? / 796
15.5 Tot slot / 797

Jurisprudentieregister / 799
Trefwoordenregister / 817

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Compendium Estate Planning 2021