Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Sdu Wettenverzameling Intellectuele Eigendom - Editie 2023

Paperback Nederlands 2023 9789012408479
Voormalig top 100Totaal 40 dagen
Verwachte levertijd ongeveer 3 werkdagen

Samenvatting

Sdu Wettenverzameling Intellectuele Eigendom bevat een op de rechtspraktijk van het intellectuele-eigendomsrecht afgestemde selectie van wet- en regelgeving. Deze wettenverzameling is bij uitstek geschikt voor advocaten intellectuele-eigendomsrecht, bedrijfsjuristen en de rechterlijke macht, alsmede voor andere adviseurs werkzaam op het terrein van de intellectuele eigendom. Daarnaast is deze wettenverzameling uitstekend te gebruiken t.b.v. het intellectuele-eigendomsrechtonderwijs aan universiteiten, hbo- en andere praktijkopleidingen.

Sdu Wettenverzameling Intellectuele Eigendom is overzichtelijk, compleet en gemakkelijk hanteerbaar. De teksten zijn voorzien van margewoorden en er is een uitgebreid trefwoordenregister opgenomen. Sdu Wettenverzameling Intellectuele Eigendom maakt deel uit van de reeks Sdu Wettenverzamelingen.

Specificaties

ISBN13:9789012408479
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:1552
Uitgever:Sdu
Druk:1
Verschijningsdatum:2-3-2023
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Paul Geerts

Mr. P.G.F.A. Geerts is universitair docent Handelsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en zelfstandig juridisch adviseur.

Andere boeken door Paul Geerts

Over P.A.C.E. van der Kooij

Mr. P.A.C.E. van der Kooij is universitair hoofddocent intellectuele eigendom aan de Universiteit Leiden.

Andere boeken door P.A.C.E. van der Kooij

Inhoudsopgave

Voorwoord
Ten geleide
Algemene inhoudsopgave
Alfabetische inhoudsopgave
Afkortingenlijst
Algemeen

Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Lissabon op 31 oktober 1958 en te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd te Stockholm op 28 september 1979 / 1
Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPs-Verdrag) / 2
Verordening (EU) Nr. 608/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad / 3
Verordening (EU) Nr. 316/2014 van de Commissie van 21 maart 2014 betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op groepen overeenkomsten inzake technologieoverdracht / 4
Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten / 5
Auteursrecht, naburige rechten en databankenrecht Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst van 9 september 1886, aangevuld te Parijs op 4 mei 1896, herzien te Berlijn op 13 november 1908, aangevuld te Bern op 20 maart 1914, herzien te Rome op 2 juni 1928, te Brussel op 26 juni 1948, te Stockholm op 14 juli 1967 en te Parijs op 24 juli 1971 / 6
Universele Auteursrechtconventie, zoals herzien te Parijs op 24 juli 1971 / 7
Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake auteursrecht (WCT) (1996) / 8
Overeengekomen verklaringen (Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake auteursrecht (WCT) (1996)) / 9
Internationaal Verdrag inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties / 10
Overeenkomst ter bescherming van producenten van fonogrammen tegen het ongeoorloofd kopiëren van hun fonogrammen / 11
Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake uitvoeringen en fonogrammen (WPPT) (1996) / 12
Overeengekomen verklaringen (Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake uitvoeringen en fonogrammen (WPPT) (1996)) / 13
Verdrag van Marrakesh tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben / 14
Verordening (EU) 2017/1563 van het Europees Parlement en de Raad inzake de grensoverschrijdende uitwisseling tussen de Unie en derde landen van exemplaren in toegankelijke vorm van bepaalde door het auteursrecht en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben / 15
Richtlijn 93/83/EEG van de Raad van 27 september 1993 tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de satellietomroep en de doorgifte via de kabel / 16
Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken / 17
Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij / 18
Richtlijn 2001/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk / 19
Richtlijn 2006/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom (gecodificeerde versie) / 20
Richtlijn 2006/116/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten (gecodificeerde versie) / 21
Richtlijn 2009/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's / 22
Richtlijn 2011/77/EU van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2011 tot wijziging van Richtlijn 2006/116/EG betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten / 23
Richtlijn 2012/28/EU inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken / 24
Richtlijn 2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan op de interne markt / 25
Richtlijn (EU) 2017/1564 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2017 inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij / 26
Richtlijn (EU) 2019/789 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma's en tot wijziging van Richtlijn 93/83/EEG van de Raad / 27
Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG / 28
Wet van 23 september 1912, houdende nieuwe regeling van het auteursrecht (Auteurswet) / 29
Wet van 18 maart 1993, houdende regelen inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen of van eerste vastlegingen van films en omroeporganisaties en wijziging van de Auteurswet 1912 (Wet op de naburige rechten) / 30
Wet van 8 juli 1999, houdende aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken (Databankenwet) / 31
Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten (Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten) / 32
Auteurswet BES / 33
Besluit van 27 november 2002, houdende regels met betrekking tot het reprografisch verveelvoudigen van auteursrechtelijk beschermde werken door in het algemeen belang werkzame instellingen (Besluit reprografisch verveelvoudigen) / 34
Besluit van 27 november 2002, houdende vaststelling van de vergoeding voor reprografisch verveelvoudigen en vaststelling van de vrijstelling van de opgaveplicht / 35
Besluit van 21 februari 2006, houdende vaststelling van nadere regels over de verplichting tot betaling van het volgrecht en vaststelling van de hoogte van het volgrecht / 36
Besluit van 23 oktober 2012, houdende aanwijzing van de voorwerpen, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet, en tot vaststelling van nadere regels over de hoogte en verschuldigdheid van de vergoeding, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet / 37
Besluit van 25 juni 2013, houdende uitvoering van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten / 38
Besluit van 16 oktober 2014 houdende nadere regels over het uitvoeren van een zorgvuldig onderzoek in verband met de Richtlijn nr. 2012/28/EU inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken / 39
Besluit SONT tarieven en voorwerpen thuiskopievergoeding 2021-2023 / 40
Handelsnaamrecht
Wet van 5 juli 1921, houdende bepalingen omtrent de handelsnaam (Handelsnaamwet) / 41
Kwekersrecht
Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten van 2 december 1961, herzien te Genève op 10 november 1972 en 23 oktober 1978 (uittreksel) / 42
Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten van 2 december 1961, zoals herzien te Genève op 10 november 1972, 23 oktober 1978 en 19 maart 1991 / 43
Verordening (EG) Nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht / 44
Verordening (EG) Nr. 874/2009 van de Commissie van 17 september 2009 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad wat betreft de procedures voor het Communautair Bureau voor plantenrassen (herschikking) / 45
Explanatory notes on variety denominations under the UPOV Convention / 46
Wet van 19 februari 2005, houdende een nieuwe regeling voor het toelaten van rassen, het in de handel brengen van teeltmateriaal en het verlenen van kwekersrecht (Zaaizaad- en plantgoedwet 2005) / 47
Besluit van 8 december 2005, houdende regels met betrekking tot de werkzaamheden en procedures van de Raad voor plantenrassen (Besluit werkzaamheden Raad voor plantenrassen) (uittreksel) / 48
Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 16 januari 2006, nr. TRCJZ/2006/99, houdende regels met betrekking tot de werkzaamheden van de Raad voor
plantenrassen (Regeling werkzaamheden Raad voor plantenrassen) (uittreksel) / 49
Merkenrecht
Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Nice op 5 juni 1957 en te Stockholm op 14 juli 1967 / 50
Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken / 51
Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en te Genève op 13 mei 1977 / 52
Overeenkomst van Wenen tot instelling van een internationale classificatie van beeldbestanddelen van merken / 53
Verdrag inzake het merkenrecht (WIPO, Genève 27 oktober 1994) / 54
Reglement van het Verdrag inzake het merkenrecht (WIPO, Genève 27 oktober 1994) / 55
Verdrag van Singapore inzake het merkenrecht / 56
Reglement bij het Verdrag van Singapore / 57
Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk / 58
Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/625 van de Commissie van 5 maart 2018 ter aanvulling van Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Uniemerk en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1430 / 59
Uitvoeringsverordening (EU) 2018/626 van de Commissie van 5 maart 2018 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Uniemerk en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1431 / 60
Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten / 61
Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) / 62
Protocol inzake voorrechten en immuniteiten van de Benelux-Organisatie voor de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) / 63
Uitvoeringsreglement van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en
tekeningen of modellen) / 64
Regels van de Directeur-Generaal / 65
Richtlijnen toetsing op absolute gronden / 66
Wet merken BES / 67
Uitvoeringsbesluit merken BES / 68
Regeling van de Minister van Economische Zaken van 9 september 2010, nr. WJZ/10134751 houdende een tijdelijke voorziening voor internationale merken en regels ter uitvoering van het Uitvoeringsbesluit merken BES (Uitvoeringsregeling merken BES) / 69
Tarievenlijst Caribisch Nederland / 70
Octrooirecht
Verdrag betreffende de eenmaking van enige beginselen van het octrooirecht / 71
Verdrag tot samenwerking inzake octrooien gedaan te Washington op 19 juni 1970 / 72
Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) / 73
Uitvoeringsreglement van het Verdrag inzake de verlening van Europese Octrooien / 74
Agreement on the application of Article 65 of the Convention on the Grant of European Patents / 75
Protocol inzake de uitleg van Artikel 69 van het Verdrag / 76
Verdrag inzake Octrooirecht (met Reglement en Gemeenschappelijke Verklaringen) / 77
Verordening (EG) Nr. 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (Gecodificeerde versie) / 78
Verordening (EG) Nr. 816/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de verlening van dwanglicenties voor octrooien inzake de vervaardiging van farmaceutische producten voor uitvoer naar landen met volksgezondheidsproblemen / 79
Verordening (EU) Nr. 1257/2012 tot het uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming / 80
Verordening (EU) Nr. 1260/2012 van de Raad van 17 december 2012 tot het uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming met betrekking tot de toepasselijke vertaalregelingen / 81
Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht / 82
Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen / 83
Rijkswet van 15 december 1994, houdende regels met betrekking tot octrooien (Rijksoctrooiwet 1995) / 84
Besluit van 20 februari 1995, houdende regels ter uitvoering van de Rijksoctrooiwet 1995 (Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995) / 85
Regeling van de Minister van Economische Zaken van 6 november 2009, nr. WJZ/9196477, houdende vaststelling van regels ter uitvoering van de Rijksoctrooiwet 1995 en het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 (Uitvoeringsregeling 2009 Rijksoctrooiwet 1995) / 86
Tekeningen- en modellenrecht
Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende het internationaal depot van tekeningen of modellen van nijverheid van 6 november 1925, herzien te Londen op 2 juni 1934 en te 's-Gravenhage op 28 november 1960, met Protocol en Reglement / 87
Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende de internationale inschrijving van tekeningen of modellen van nijverheid / 88
Overeenkomst van Locarno van 8 oktober 1968 tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid / 89
Verordening (EG) Nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen / 90
Verordening (EG) Nr. 2245/2002 van de Commissie van 21 oktober 2002 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad betreffende Gemeenschapsmodellen / 91
Richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen / 92
Topografieënrecht
Richtlijn 87/54/EEG van de Raad van 16 december 1986 betreffende de rechtsbescherming van topografieën van halfgeleiderprodukten / 93
Beschikking van de Raad van 22 december 1994 betreffende de uitbreiding van de rechtsbescherming van topografieën van halfgeleiderprodukten tot personen uit een lid van de Wereldhandelsorganisatie (94/824/EG) / 94
Wet van 28 oktober 1987, houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten / 95
Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten / 96
Verspreide wetgeving
Universele verklaring van de rechten van de mens (uittreksel) / 97
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) (uittreksel) / 98
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (uittreksel) / 99
Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (uittreksel) / 100
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (uittreksel) / 101
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (uittreksel) / 102
Verordening (EU) Nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (herschikking) / 103
Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I) / 104
Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (Rome II) / 105
Verordening (EU) Nr. 1151/2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en
levensmiddelen / 106
Richtlijn 2000/31/EG betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt (Richtlijn inzake elektronische handel) / 107
Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad (Richtlijn oneerlijke handelspraktijken) / 108
Richtlijn 2006/114/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame (gecodificeerde versie) / 109
Richtlijn (EU) 2016/943 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan / 110
Richtlijn (EU) 2019/2161 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en Richtlijnen 98/6/EG, 2005/29/EG en 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de Unie / 111
Wet bescherming bedrijfsgeheimen / 112
Burgerlijk Wetboek Boek 3, Vermogensrecht (uittreksel) / 113
Burgerlijk Wetboek Boek 6, Verbintenissenrecht (uittreksel) / 114
Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van 24 augustus 1815 (uittreksel) / 115
Wet van 22 maart 2007, houdende regels omtrent een basisregister van ondernemingen en rechtspersonen (Handelsregisterwet 2007) (uittreksel) / 116
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van niet-digitaal procederen) (uittreksel) / 117
Wet van 8 april 1971, houdende een algemene regeling betreffende de kwaliteit van voortbrengselen van de landbouw en de visserij (Landbouwkwaliteitswet) (uittreksel) / 118
Wet van 3 maart 1881 (Wetboek van Strafrecht) (uittreksel) / 119
Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy / 120
Geschillenregeling voor .nl-domeinnaamarbitrage / 121
Alternative Dispute Resolution Rules / 122
Alfabetisch trefwoordenregister

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Sdu Wettenverzameling Intellectuele Eigendom - Editie 2023