Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Fiscale fraude

Paperback Nederlands 2015 9789013128635
Niet leverbaar.

Samenvatting

Dit hoofdstuk 'fiscale fraude' geeft een overzicht van het materiële fiscale strafrecht, waarbij ook aandacht wordt besteed aan enkele fiscale en strafrechtelijke basisthema’s. Voor een goed begrip van het fiscale strafrecht is het immers noodzakelijk enige achtergrond te schetsen van het fiscale (proces)recht en het commune strafrecht.

Daarnaast komt de fiscale fraudebestrijding in Nederland aan de orde en de rol die het Openbaar Ministerie, de FIOD en de Belastingdienst daarin spelen. Steeds vaker valt de vervolging van een fiscaal fraudedelict samen met de vervolging van andere financieel-economische delicten, waarbij ook thema’s als inlichtingenverplichtingen, nemo tenetur en sfeerovergang een belangrijke rol kunnen spelen. Deze thema’s zijn in de loop der jaren stevig verankerd in procedures over het fiscale strafrecht.

Ook de wetstechnische en jurisprudentiële ontwikkelingen zijn uiteraard verwerkt in dit handboek.

Specificaties

ISBN13:9789013128635
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:184
Druk:1
Verschijningsdatum:29-1-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Anneke Nuyens

Anneke Nuyens is sinds 2001 fiscaal advocaat en verbonden aan De Bont advocaten in Amsterdam. Daarnaast is zij medewerker bij het Fiscaal Instituut Tilburg van Tilburg University.

Andere boeken door Anneke Nuyens

Over Anke Feenstra

Anke Feenstra is sinds 2003 als fiscaal advocaat verbonden aan Hertoghs advocaten-belastingkundigen in Breda en Rotterdam. Zij is tevens vaste auteur van de rubriek fiscaal strafrecht in Delikt en Delinkwent.

Andere boeken door Anke Feenstra

Inhoudsopgave

103 Fiscale fraude / 1
103.0 Ten geleide / 1
103.1 Inleiding / 17
103.1.1 Wat is belastingfraude? / 17
103.1.2 Hoe treedt belastingfraude aan het licht? / 17
103.1.3 Wettelijk kader / 17
103.1.3.a De Algemene wet inzake rijksbelastingen / 17
103.1.3.b De Algemene wet bestuursrecht / 18
103.1.4 De sancties op belastingfraude / 18
103.1.4.a Omkering van de bewijslast / 18
103.1.4.b.1 Bestuurlijke boeten / 21
103.1.4.b.2 Boete bij niet (tijdig) doen van een aangifte bij aanslagbelasting (art. 67a
AWR) / 25
103.1.4.b.3 Boete bij (niet) tijdig voldoen of afdragen van belasting
(art. 67c AWR) / 26
103.1.4.b.4 Boete bij niet (tijdig) voldoen of afdragen bij aangiftebelasting (art. 67c
AWR) / 27
103.1.4.b.5 Boete bij niet voldoen aan in de genoemde wettelijke bepalingen
neergelegde verplichtingen (art. 67ca AWR) / 27
103.1.4.b.6 Boete bij opzettelijk verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens bij
verzoek voorlopige aanslag of herziening (art. 67cc AWR) / 27
103.1.4.b.7 Boete bij opzettelijk niet, onjuist of onvolledig doen van aangifte bij
aanslagbelasting (art. 67d AWR) / 28
103.1.4.b.8 Boete indien door opzet of grove schuld te weinig belasting wordt
geheven bij aanslagbelasting (art. 67e AWR) / 29
103.1.4.b.9 Boete indien door opzet of grove schuld te weinig belasting wordt
betaald bij aangiftebelastingen (art. 67f AWR) / 30
103.1.4.c Strafrechtelijke sancties / 30
103.1.5 Systematiek van de verdere behandeling / 31
103.2 De onderzoeksfase / 33
103.2.1 De onderzoeksbevoegdheden van de Belastingdienst / 33
103.2.1.1 De fiscale verplichtingen en het controlerecht van de fiscus / 33
VII
103.2.1.2 De aangifteplicht (art. 6 e.v. AWR) / 33
103.2.1.2.a Is men verplicht om een aangiftebiljet te verzoeken? / 33
103.2.1.2.b Wie is tot het doen van een aangifte verplicht? / 34
103.2.1.2.c Binnen welke termijn moet de aangifte worden ingeleverd? / 34
103.2.1.3 De overige verplichtingen ten dienste van de belastingheffing / 35
103.2.1.3.a De inlichtingenplicht / 35
103.2.1.3.b De inzageplicht / 37
103.2.1.3.c De administratieplicht / 39
103.2.1.3.d De bewaarplicht / 41
103.2.1.3.e De toelatingsplicht tot grond en gebouwen / 42
103.2.1.3.f De verplichting tot het geven van aanwijzingen / 42
103.2.1.4 De afgeleide verplichtingen van curatoren e.a. / 42
103.2.1.5 De informatieverplichtingen in de invorderingssfeer / 43
103.2.1.5.a Bestuurlijke boeten bij niet naleven verplichtingen in de
invorderingssfeer / 43
103.2.1.5.b Strafrechtelijke bepalingen bij niet naleven verplichtingen in de
invorderingssfeer / 43
103.2.1.5.c Invordering van bestuurlijke boeten / 43
103.2.1.6 Fiscale waarheidsvinding, privacy en zwijgrecht / 44
103.2.1.6.a In hoeverre is fiscale discretie verzekerd (art. 67 AWR)? / 45
103.2.6.a.1 Geheimhoudingsplicht (art. 67, lid 1, AWR) / 45
103.2.6.a.2 Geen geheimhoudingsplicht (art. 67, lid 2, AWR) / 46
103.2.1.6.b Het ambtelijk zwijgrecht / 51
103.2.1.6.c In hoeverre wordt het beroepsgeheim geëerbiedigd? / 52
103.2.1.7 Van controle naar opsporing / 55
103.2.2 Overheidsdiensten betrokken bij fiscaal strafrechtelijk onderzoek / 56
103.2.2.1 Opsporing / 56
103.2.2.2 Wie zijn tot de opsporing bevoegd? / 56
103.2.2.2.a De personen met algemene (gewone) opsporingsbevoegdheid / 56
103.2.2.2.b Buitengewone opsporingsambtenaren / 56
103.2.2.3 De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst / 57
103.2.2.4 Wie heeft de leiding over de opsporing en neemt de vervolgingsbeslissing?
/ 58
103.2.3 De bijzondere dwangmiddelen in de AWR / 59
103.2.3.1 Algemeen / 59
103.2.3.2 Inbeslagneming en uitlevering (art. 81 AWR) / 60
103.2.3.2.a De bevoegdheid tot inbeslagneming / 60
103.2.3.2.b De vordering tot uitlevering / 60
103.2.3.2.c Kan uitlevering worden gevorderd van de verdachte? / 61
103.2.3.2.d Beslag op correspondentie e.d. met verschoningsgerechtigden? / 61
103.2.3.2.e De teruggave van inbeslaggenomen voorwerpen (art. 82, lid 1, AWR) / 63
103.2.3.2.f Beklag over de inbeslagneming (art. 82, lid 2, AWR) / 63
103.2.3.2.g Inbeslagneming en fiscale invordering / 64
103.2.3.3 De toegang tot alle plaatsen (art. 83 AWR) / 65
103.2.3.4 Het betreden van woningen / 65
VIII
Inhoud
103.2.3.5 Is het doen van (pseudo-)doorzoeking geoorloofd? / 65
103.2.4 Rechten van de verdachte / 66
103.2.4.1 Zwijgrecht / 66
103.2.4.1.1 Informatieplicht versus zwijgrecht / 66
103.2.4.1.2 Europese jurisprudentie / 67
103.2.4.1.3 Nationale jurisprudentie / 71
103.2.4.1.4 Vergelijking / 73
103.3 Vervolgingsbeslissing / 75
103.3.1 Vervolgingsopportuniteit en artikel 80 lid 2 AWR / 75
103.3.1.1 Aanvang van de strafvervolging / 75
103.3.1.2 Wie beslist over de strafvervolging van belastingfraude? / 76
103.3.2 Richtlijnen Aanmelding en Afhandeling fiscale delicten / 77
103.3.2.1 Hoe luidt het opsporings- en vervolgingsbeleid? / 77
103.3.2.2 Richtlijnen AAFD 2011 / 77
103.3.2.3 Enige kanttekeningen bij de Richtlijnen AAFD / 79
103.3.3 Una via / 80
103.3.3.1 Algemeen / 80
103.3.3.2 Geen boete na strafvervolging / 83
103.3.3.3 Geen strafvervolging na beboeting / 88
103.3.4 Sepot / 88
103.4 Competentie van de rechter / 91
103.4.1 De absolute competentie der gerechten / 91
103.4.2 De relatieve competentie der gerechten / 91
103.5 Materieel fiscaal strafrecht / 93
103.5.1 Strafbare feiten in de AWR / 93
103.5.1.1 Artikel 72 AWR: misdrijf of overtreding? / 93
103.5.1.1.a Het onderscheid tussen misdrijven en overtredingen / 93
103.5.1.1.b Het belang van dit onderscheid / 93
103.5.2 Artikel 68 AWR (Overtredingen) / 94
103.5.2.1 Algemeen / 94
103.5.2.2 Geen straf zonder schuld / 94
103.5.2.3 Artikel 68 eerste lid AWR / 94
103.5.2.3.1 Algemeen / 94
103.5.2.3.2 Overzicht overtredingen / 95
103.5.2.3.3 Niet verzoeken om uitnodiging tot het doen van aangifte (art. 68,
eerste lid, onder a, AWR) / 95
103.5.2.3.4 De strafbare frustratie van de inzageplicht (art. 68 lid 1 onder b
AWR) / 97
103.5.2.3.5 Inzage verlenen in (ver)vals(t)e gegevensdragers (art. 68 lid 1 onder c
AWR) / 98
103.5.2.3.6 De strafbare frustratie van de administratieplicht (art. 68 lid 1 onder d
AWR) / 98
IX
Inhoud
103.5.2.3.7 De strafbare frustratie van de bewaarplicht (art. 68 lid 1 onder e
AWR) / 99
103.5.2.3.8 Niet verlenen van medewerking bij controle van administratie
(art. 68 lid 1 onder f AWR) / 99
103.5.2.3.9 Het verstrekken van een onjuiste of onvolledige factuur of nota (art. 68
lid 1 onder g AWR) / 99
103.5.2.4 Het niet terstond ter inzage aanbieden van een identiteitsbewijs (art. 68
lid 2 AWR) / 100
103.5.2.5 Artikel 68 lid 3 AWR / 100
103.5.3 Artikel 70 en 71 AWR (overige overtredingen) / 100
103.5.4 Artikel 69 en 69a AWR (Misdrijven) / 101
103.5.4.1 Algemeen artikel 69 AWR / 101
103.5.4.2 Strekkingsvereiste / 101
103.5.4.3 Artikel 69 lid 1 AWR / 102
103.5.4.4 Artikel 69 lid 2 AWR / 103
103.5.4.5 Artikel 69 lid 5 AWR / 107
103.5.4.6 Artikel 69 lid 6 AWR / 107
103.5.4.7 Algemeen artikel 69a AWR / 108
103.5.4.8 Artikel 69a lid 1 AWR / 108
103.5.4.9 Artikel 69a lid 2 AWR / 108
103.5.4.10 Artikel 69a lid 3 AWR / 109
103.5.5 Verwijtbaarheid / 109
103.5.5.1 Wanneer is er sprake van (voorwaardelijk) opzet ex artikel 69
AWR? / 109
103.5.6 Daderschap en deelneming / 113
103.5.6.1 Door wie is het fiscale strafbaar feit gepleegd? / 113
103.5.6.2 Kwaliteitsdelicten? / 113
103.5.6.3 Het daderschap van artikel 51 Sr / 116
103.5.6.4 Deelnemingsvarianten / 118
103.5.7 Tijd en Plaats / 123
103.5.7.1 Wanneer is het fiscale strafbare feit begaan? / 123
103.5.7.2 Wáár is het fiscale strafbare feit begaan? / 124
103.5.8 Samenloop / 125
103.5.8.1 Eendaadse samenloop (art. 55, eerste lid, Sr) / 126
103.5.8.2 Specialis-generalis problematiek (art. 55, tweede lid, Sr) / 127
103.5.8.3 De voortgezette handeling (art. 56 Sr) / 133
103.5.8.4 De meerdaadse samenloop (art. 57 en 58 Sr) / 134
103.5.9 Mogelijke straffen / 134
103.5.9.1 De hoofdstraffen in het fiscaal strafrecht / 134
103.5.9.2 De bijkomende straf van verbeurdverklaring / 135
103.5.9.3 De ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel / 136
103.5.10 Straftoemeting / 137
103.5.10.1 De strafbepaling door de strafrechter / 137
103.5.10.2 Is de redelijke termijn in acht genomen? / 139
X
Inhoud
103.6 Varia / 143
103.6.1 Vrijwillige verbetering / 143
103.6.1.a.1 Geen strafvervolging; artikel 69 lid 3 AWR / 143
103.6.1.a.2 Geen vergrijpboete en beperkte vergrijpboete; artikel 67n AWR / 144
103.6.1.b Wie is gevrijwaard / 146
103.6.1.c Voor welke delicten geldt melding? / 146
103.6.1.d Welke ambtenaren? / 148
103.6.1.e Tijdigheid van de melding / 148
103.6.1.f Op welke wijze verbeteren / 150
103.6.1.g Acceptatie inkeer / 151
103.6.2.1 De strafbeschikking / 152
103.6.2.1.1 Inleiding / 152
103.6.2.1.2 Procedure uitvaardigen strafbeschikking / 153
103.6.2.1.3 Voorwaarden voor de strafbeschikking / 153
103.6.2.1.4 Horen voorafgaand aan uitvaardigen strafbeschikking / 155
103.6.2.1.5 Eisen aan de strafbeschikking / 156
103.6.2.1.6 Straffen, maatregelen en aanwijzingen in de strafbeschikking / 157
103.6.2.1.7 Rechtsmiddel tegen de strafbeschikking (verzet) / 159
103.6.2.1.8 Reactie op verzet door de officier van justitie / 160
103.6.2.1.9 Tenuitvoerlegging, publicatie en registratie strafbeschikking / 162
103.6.2.2 De transactie (vanaf 1 oktober 2010) / 164
103.6.2.3 De transactie (tot 1 oktober 2010) / 165
XI
Inhoud

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Fiscale fraude