Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , e.a.

Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ

Paperback Nederlands 2019 9789013154979
Op voorraad | Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Studenten en professionals krijgen met deze titel systematisch inzicht in de belangrijkste elementen van de gemeentelijke belastingen, de Wet WOZ en de mogelijkheden van bezwaar en beroep. De vaste volgorde waarin essentiële elementen worden behandeld leent zich uitstekend voor vergelijkende onderzoeken en analyses.

Ieder jaar heffen gemeenten in Nederland een groot aantal gemeentelijke belastingen. Denk aan onroerende-zaakbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing, toeristenbelasting en leges voor omgevingsvergunningen, paspoorten en rijbewijzen. En dit is slechts het topje van de ijsberg van de vele gemeentelijke belastingen die er bestaan. Daarnaast stellen gemeenten jaarlijks de WOZ-waarde vast van alle woningen, winkels, kantoren en andere niet-woningen in ons land.

Het Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ is de eerste uitgave die een volledig beeld schetst van alle gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ. Per gemeentelijke belasting vindt u een uitwerking van kernpunten, in een heldere vaste volgorde. Dankzij deze terugkerende structuur leent de titel zich uitstekend voor vergelijkende onderzoeken en analyses.

Naast de in de Gemeentewet genoemde belastingen komen ook de afvalstoffenheffing, de BIZ-bijdrage en de lokale belastingen van Bonaire, Sint-Eustachius en Saba (FinBES) aan bod. Voor de Wet WOZ is in deze uitgave een geheel eigen hoofdstuk gereserveerd. Hierin passeren onder meer de objectafbakening, de waardebepaling en -vaststelling, het WOZ-waarderingsproces, alsmede het gegevensbeheer (Basisregistratie WOZ) en de gegevensverstrekking de revue.

Ook aan de formeelrechtelijke aspecten, zoals bezwaar- en beroepsprocedures, gegevensverstrekking, inlichtingenplicht en proceskostenvergoeding, is een apart hoofdstuk gewijd. Er wordt volop geprocedeerd tegen gemeentelijke belastingen en zogenoemde WOZ-beschikkingen. Daarom besteedt de uitgave ruimschoots de aandacht aan de omvangrijke jurisprudentie binnen dit vakgebied.

U vindt de actuele stand van zaken van wetgeving en jurisprudentie per medio september 2019. Het Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ is geschreven voor dagelijkse raadpleging. Voor zowel studenten als professionals.

Specificaties

ISBN13:9789013154979
Trefwoorden:belasting, gemeente, WOZ
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:792
Druk:11
Verschijningsdatum:24-12-2019
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over M.P. van der Burg

Mr. M.P. van der Burg is partner bij advies- en detacheringsbureau Groenewegen & Van der Burg BV en tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank te Utrecht.

Andere boeken door M.P. van der Burg

Over Gino Groenwegen

Gino Groenewegen is docent/onderzoeker lokale belastingen aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, tevens vennoot bij advies-, opleidings- en detacheringsbureau Groenewegen & Van der Burg BV te Rotterdam en docent bij de WOZ Repetitoren Rotterdam.

Andere boeken door Gino Groenwegen

Over F.J.H.L. Makkinga

Mr. F.J.H.L. Makkinga is werkzaam als belastingadviseur bij Ernst & Young; daarnaast is hij verbonden aan de capaciteitsgroep fiscaal recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Hij is tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank te Leeuwarden.

Andere boeken door F.J.H.L. Makkinga

Inhoudsopgave

Woord vooraf bij de eerste druk / V
Lijst van gebruikte afkortingen / VII

1 Algemene bepalingen / 1
1.1 Inleiding / 1
1.2 Wetsgeschiedenis; nieuwe wetgeving / 1
1.3 Invoering, wijziging, afschaffing gemeentelijke belastingen / 5
1.4 Inhoud belastingverordening / 7
1.4.1 Inleiding / 7
1.4.2 Belastingplichtige / 8
1.4.3 Voorwerp van belasting / 8
1.4.4 Belastbaar feit / 9
1.4.5 Heffingsmaatstaf / 9
1.4.6 Tarief / 9
1.4.7 Tijdstip ingang heffing / 10
1.4.8 Tijdstip beëindiging heffing / 11
1.4.9 Hetgeen overigens voor de heffing en de invordering van belang is / 11
1.5 Toetsing belastingverordeningen door de rechter; onverbindendheid / 12
1.6 Belastingen die de wet noemt / 13
1.6.1 Inleiding / 13
1.6.2 Onroerendezaakbelastingen (art. 220-220h Gemeentewet) / 14
1.6.3 Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten (art. 221 Gemeentewet) / 14
1.6.4 Baatbelasting (art. 222 Gemeentewet) / 14
1.6.5 Forensenbelastingen (art. 223 Gemeentewet) / 15
1.6.6 Toeristenbelasting (art. 224 Gemeentewet) / 16
1.6.7 Parkeerbelastingen (art. 225 Gemeentewet) / 16
1.6.8 Hondenbelasting (art. 226 Gemeentewet) / 17
1.6.9 Reclamebelasting (art. 227 Gemeentewet) / 17
1.6.10 Precariobelasting (art. 228 Gemeentewet) / 17
1.6.11 Rioolheffing(en) (art. 228a Gemeentewet) / 18
1.6.12 Rechten (art. 229 Gemeentewet) / 18
1.6.13 Afvalstoffenheffing (art. 15.33 Wet milieubeheer) / 19
1.6.14 BIZ-bijdrage (Wet op de bedrijveninvesteringszones) / 19
1.6.15 Lokale belastingen en rechten BES-eilanden (Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) / 20
1.7 Heffingsmaatstaven, nieuwe vrijheid, verbod op heffing naar draagkracht / 20
1.7.1 Inleiding / 20
1.7.2 Algemeen / 20
1.7.3 Nieuwe vrijheid / 22
1.7.4 Verbod van heffing naar draagkracht / 25
1.7.5 Lastenvermindering (Zalmsnip) / 26

2 De Wet waardering onroerende zaken / 27
2.1 Inleiding / 27
2.2 Wet WOZ in hoofdlijnen / 29
2.2.1 Algemeen / 29
2.2.2 Wet WOZ en fiscaal gebruik / 31
2.2.3 Wet WOZ en niet-fiscaal gebruik / 32
2.2.4 Nadere regelgeving / 33
2.2.5 Waarderingskamer / 34
2.2.6 Waarderingsinstructies / 35
2.2.7 Breder gebruik WOZ-waarden bij belastingheffing / 36
2.2.7.1 Algemeen / 36
2.2.7.2 Wet werken aan winst / 36
2.2.7.3 Wet op de bedrijveninvesteringszones / 38
2.2.7.4 Box 3 Wet IB 2001 / 38
2.2.7.5 Successiewet 1956 / 40
2.2.8 Openbaarstelling WOZ-waarden / 42
2.2.9 Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) / 42
2.2.10 Belangrijkste wetsontwikkelingen na 1997 / 43
2.3 (On)roerende zaken / 44
2.3.1 Algemeen / 44
2.3.2 Op zichzelf onroerend: uitwerking en jurisprudentie / 47
2.4 Objectafbakening / 56
2.4.1 Inleiding / 56
2.4.2 Algemeen / 57
2.4.3 Van onroerende zaak naar WOZ-object / 57
2.4.3.1 Inleiding / 57
2.4.3.2 Algemeen / 58
2.4.3.3 Gebouwde en ongebouwde eigendommen / 59
2.4.3.4 Gedeelten van (on)gebouwde eigendommen / 62
2.4.3.5 Samenstel / 66
2.4.3.6 Afbakening van recreatieterreinen / 69
2.4.3.7 Binnen de gemeente gelegen deel / 70
2.4.3.8 Objectafbakening op een rij / 70
2.4.4 Nadere objectafbakening en Waterschapswet / 71
2.4.5 Gevolgen van wijziging objectafbakening / 74
2.4.6 Gevolgen van verkeerde objectafbakening / 74
2.5 Waardebepaling / 76
2.5.1 Inleiding / 76
2.5.2 Waarde in het economische verkeer / 78
2.5.3 Wettelijke ficties in de waarderingsvoorschriften / 83
2.5.4 Waarderingsmethodieken waarde in het economische verkeer / 97
2.5.5 De gecorrigeerde vervangingswaarde / 109
2.5.5.1 Inleiding / 109
2.5.5.2 Beknopte geschiedenis gecorrigeerde vervangingswaarde / 109
2.5.5.3 Uitwerking gecorrigeerde vervangingswaarde / 110
2.5.5.4 Bedrijfswaarde en benuttingswaarde / 123
2.5.5.5 De gecorrigeerde vervangingswaarde in verhouding tot de waarde in het economische verkeer: het Pieperschuur-arrest / 132
2.5.6 Peildatum en mutaties / 134
2.5.6.1 Waardepeildatum / 134
2.5.6.2 Mutaties tussen de waardepeildatum en begin van het WOZ-kalenderjaar / 134
2.5.7 Waardebepaling bij bodemverontreiniging / 140
2.5.7.1 Inleiding / 140
2.5.7.2 Saneringskosten en aansprakelijkheid / 142
2.5.7.3 Varia / 143
2.5.8 De invloed van enige andere feitelijke omstandigheden op de
waardebepaling / 146
2.5.9 De invloed van omzetbelasting op de waardebepaling / 156
2.5.9.1 Algemeen / 156
2.5.9.2 Waarde in het economische verkeer en BTW / 157
2.5.9.3 Gecorrigeerde vervangingswaarde en BTW / 160
2.5.10 Waardebepaling van objecten in aanbouw / 163
2.5.11 Waardebepaling van woningen op landgoederen in de zin van de
Natuurschoonwet 1928 / 165
2.5.12 Waardebepaling bij gedeeltelijk binnen de gemeente gelegen onroerende zaken / 167
2.5.13 Waardebepaling van recreatieterreinen / 167
XII
Inhoudsopgave
2.6 Waarderingsuitzonderingen / 169
2.6.1 Inleiding / 169
2.6.2 Wetsgeschiedenis / 169
2.6.3 Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet WOZ / 170
2.6.3.1 Inleiding / 170
2.6.3.2 Waarderingsuitzondering cultuurgrond / 171
2.6.3.3 Waarderingsuitzondering Natuurschoonwetlandgoederen / 177
2.6.3.4 Waarderingsuitzondering natuurterreinen / 179
2.6.3.5 Waarderingsuitzondering openbare land- en vaarwegen en banen voor openbaar vervoer per rail een en ander met inbegrip van kunstwerken / 180
2.6.3.6 Waarderingsuitzondering werktuigen / 185
2.6.3.6.1 Inleiding / 185
2.6.3.6.2 Geschiedenis waarderingsuitzondering werktuigen / 185
2.6.3.6.3 Vereisten waarderingsuitzondering werktuigen / 187
2.6.3.7 Waarderingsuitzondering waterverdedigings- en waterbeheersingswerken / 200
2.6.3.8 Waarderingsuitzondering kerken / 203
2.6.3.9 Waarderingsuitzondering afvalwaterzuiveringsinstallaties / 208
2.7 Waardevaststelling / 209
2.7.1 Inleiding / 209
2.7.2 WOZ-beschikkingsgerechtigden / 212
2.7.2.1 Algemeen / 212
2.7.2.2 Gebruik al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht / 214
2.7.2.3 Meerdere gebruikers / 219
2.7.2.3.1 Algemeen / 219
2.7.2.3.2 Gebruik door de leden van een huishouden / 220
2.7.2.3.3 Gebruik door degene die een deel van de onroerende zaak in gebruik heeft gegeven / 220
2.7.2.3.4 Volgtijdig gebruik / 222
2.7.2.4 Genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht / 224
2.7.2.4.1 Krachtens eigendom, bezit of beperkt recht / 224
2.7.2.4.2 Genot krachtens economisch eigendom? / 227
2.7.2.4.3 Genot / 228
2.7.2.4.4 Afwezigheid van genot / 230
2.7.3 WOZ-beschikkingen / 230
2.7.3.1 Inleiding / 230
2.7.3.2 Beschikking aan het begin van het WOZ-kalenderjaar (primaire of initiële beschikking) / 231
2.7.3.3 Beschikking op verzoek van een nieuwe belanghebbende in de loop
van het WOZ-kalenderjaar / 232
2.7.3.4 Herzieningsbeschikking / 234
2.7.3.5 Beschikking op verzoek van een medebelanghebbende / 235
2.7.3.6 Achteraf gewijzigde WOZ-waarde / 237
2.7.3.7 Ambtshalve verminderingsbeschikking / 238
2.7.3.8 Gelijkheidsbeginsel / 239
2.8 WOZ-waarderingsproces en toezicht Waarderingskamer / 240
2.8.1 Algemeen en stappenplannen / 240
2.8.2 Criteria voor toezicht / 244
2.9 Gegevensbeheer (Basisregistratie WOZ) / 247
2.9.1 Inleiding / 247
2.9.2 Basisregistratie WOZ / 247
2.9.2.1 Algemeen / 247
2.9.2.2 Inhoud regeling / 248
2.10 Gegevensverstrekking / 252
2.10.1 Inleiding / 252
2.10.1.1 Gegevensverstrekking door gemeenten aan niet-belanghebbenden / 253
2.10.1.2 Gegevensverstrekking door gemeenten aan belanghebbenden / 255

3 De onroerendezaakbelastingen / 259
3.1 Inleiding / 259
3.2 Wetsgeschiedenis / 260
3.2.1 Inleiding / 260
3.2.2 Gemeentewet van 1970 / 260
3.2.3 Belangrijkste wetsontwikkelingen 1970 en 1995 / 261
3.2.4 Enige andere ijkpunten / 262
3.2.5 Belangrijkste wetsontwikkelingen 1995-heden / 263
3.2.5.1 Wet materiële belastingbepalingen / 263
3.2.5.2 Wet waardering onroerende zaken / 268
3.2.5.3 Wet Wijziging van de Wet WOZ en enige andere wetten / 270
3.2.5.4 Wet afschaffing gebruikersbelasting op woningen / 271
3.2.5.5 Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek / 271
3.2.5.6 Toekomst OZB / 272
3.3 Rechtsgrond en karakter / 273
3.4 Belastingplicht / 276
3.4.1 Inleiding / 276
3.4.2 Algemeen / 276
3.4.3 Gebruik al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht / 277
3.4.4 Meerdere gebruikers / 282
3.4.4.1 Algemeen / 282
3.4.4.2 Gebruik door degene die een deel van de onroerende zaak in gebruik heeft gegeven / 282
3.4.4.3 Volgtijdig gebruik / 284
3.4.5 Genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht / 285
3.4.5.1 Algemeen / 285
3.4.5.2 Genot krachtens economisch eigendom? / 288
3.4.5.3 Afwezigheid van genot / 289
3.5 Voorwerp van belasting / 289
3.5.1 Onderscheid woning / niet-woning / 290
3.6 Belastbaar feit / 291
3.7 Heffingsmaatstaf / 292
3.7.1 Algemeen / 292
3.7.2 Ontbreken WOZ-beschikking: waardebepaling door de gemeenteambtenaar / 293
3.8 Heffingsuitzonderingen / 294
3.8.1 Inleiding / 294
3.8.2 Verplichte heffingsuitzondering in de Gemeentewet; kassen, ondergrond van kassen en substraatteelt / 294
3.8.3 Heffingsuitzondering, gebruikersbelasting OZB op woondelen in een niet-woning / 296
3.8.4 Diplomatieke en internationale vrijstellingen / 302
3.8.5 Facultatieve heffingsuitzonderingen / 304
3.9 Tarief / 307
3.9.1 Wet grootstedelijke problematiek / 309
3.10 Tijdstip van ingang van de heffing, belastingtijdvak / 309
3.11 Heffingssysteem / 309
3.12 Fiscale gevolgen herziening WOZ-waarde / 310
3.13 Fiscale gevolgen onjuiste objectafbakening / 311

4 Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten / 313
4.1 Inleiding / 313
4.2 Wetsgeschiedenis / 313
4.3 Rechtsgrond en karakter / 315
4.4 Belastingplicht / 316
4.5 Voorwerp van de belasting / 318
4.5.1 Inleiding / 318
4.5.2 Roerende woon- en bedrijfsruimten / 319
4.5.3 Dienen tot permanente bewoning of permanent gebruik / 320
4.5.4 Duurzaam aan een plaats gebonden / 321
4.6 Belastbaar feit / 322
4.7 Heffingsmaatstaf / 322
4.8 Waarderings-en heffingsuitzonderingen / 324
4.9 Tarief / 325
4.10 Tijdstip van ingang van de heffing, belastingtijdvak / 325
4.11 Heffingssysteem, inning / 325

5 Baatbelasting / 327
5.1 Inleiding / 327
5.2 Wetsgeschiedenis / 327
5.3 Rechtsgrond en karakter / 328
5.4 Belastingplicht / 329
5.5 Voorwerp van belasting / 330
5.6 Belastbaar feit / 332
5.6.1 Inleiding / 332
5.6.2 Voorzieningen / 332
5.6.2.1 Onderhoud of verbetering? / 334
5.6.2.2 Kosten van de voorzieningen / 337
5.6.3 Kostentoerekening bij bovenwijkse voorzieningen / 338
5.6.4 Gebate onroerende zaken / 339
5.6.5 Baat bij complex van voorzieningen / 342
5.6.6 Tijdstip beoordeling baat / 343
5.7 Heffingsmaatstaf / 344
5.8 Vrijstellingen / 347
5.9 Tarief en kostenverhaal / 348
5.9.1 Inleiding / 348
5.9.2 Algemeen / 348
5.9.3 Tariefdifferentiatie / 349
5.10 Tijdstip van ingang van de heffing, belastingtijdvak / 350
5.11 Heffingssysteem / 351
5.12 Bekostigingsbesluit / 351
5.12.1 Algemeen / 351
5.12.2 Aanduiding van het gebate gebied / 352
5.12.3 Mate van het kostenverhaal / 353
5.12.4 Relatie bekostigingsbesluit en verordening baatbelasting / 354
5.12.5 Publicatie van het bekostigingsbesluit / 355
5.13 Andere wijzen van kostenverhaal / 355
5.14 Overgangsrecht / 357
5.15 De toepassing van de baatbelasting onder de Wro en de Wet BIZ / 358

6 Bijdrage bedrijveninvesteringszones / 361
6.1 Inleiding / 361
6.2 Wetsgeschiedenis / 362
6.3 Rechtsgrond en karakter / 364
6.4 Belastingplicht / 366
6.5 Voorwerp van de belasting / 367
6.6 Belastbaar feit / 367
6.7 Heffingsmaatstaf / 368
6.8 Tarief en kostenverhaal / 368
6.9 Tijdstip van ingang van de heffing, belastingtijdvak / 369
6.10 Heffingssysteem / 369
6.11 Invoeringstraject / 369
6.11.1 Algemeen / 369
6.11.2 Informele fase / 370
6.11.3 Formele fase (art. 5, 6 en 7 Wet BIZ) / 370
6.11.4 Uitvoerende fase / 372
6.12 Voorzieningen / 373

7 Forensenbelastingen / 375
7.1 Inleiding / 375
7.2 Wetsgeschiedenis / 375
7.3 Rechtsgrond / 376
7.4 Belastingplicht / 378
7.4.1 Slaapforensenbelasting / 378
7.4.2 Woonforensenbelasting / 378
7.4.3 Natuurlijke personen / 379
7.4.4 Hoofdverblijf / 380
7.4.5 Hun gezin / 382
7.5 Voorwerp van belasting / 382
7.6 Belastbaar feit / 387
7.6.1 Slaapforensenbelasting / 387
7.6.2 Woonforensenbelasting / 387
7.7 Heffingsmaatstaf / 394
7.7.1 Slaapforensenbelasting / 394
7.7.2 Woonforensenbelasting / 394
7.8 Tarief / 395
7.9 Vrijstellingen / 396
7.10 Tijdstip van ingang van de heffing, belastingtijdvak / 397

8 Toeristenbelasting / 399
8.1 Inleiding / 399
8.2 Wetsgeschiedenis / 399
8.3 Rechtsgrond en karakter / 402
8.4 Belastingplicht / 403
8.4.1 Inleiding / 403
8.4.2 Natuurlijke personen / 403
8.4.3 Personen die niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens zijn ingeschreven / 403
8.4.4 Degene die gelegenheid tot verblijf biedt / 405
8.5 Voorwerp van belasting / 408
8.6 Belastbaar feit / 409
8.6.1 Inleiding / 409
8.6.2 Verblijf houden / 410
8.6.3 Binnen de gemeente of een gedeelte van de gemeente; inrichting tot het geven van een vermakelijkheid / 412
8.7 Heffingsmaatstaf / 414
8.8 Tarief; vrijstellingen / 415
8.9 Tijdstip van ingang van de heffing, belastingtijdvak / 417
8.10 Heffing en invordering / 418
8.11 Omzetbelasting / 419

9 Parkeerbelastingen / 421
9.1 Inleiding / 421
9.2 Wetsgeschiedenis / 422
9.3 Rechtsgrond en karakter / 423
9.4 Belastingplicht / 425
9.4.1 Inleiding / 425
9.4.2 Houder / 426
9.5 Voorwerp van belasting / 427
9.5.1 Inleiding / 427
9.5.2 Voertuig / 428
9.5.3 Vergunning / 428
9.6 Belastbaar feit / 429
9.6.1 Inleiding / 429
9.6.2 Parkeren / 429
9.6.3 Voertuig / 431
9.6.4 Voor openbaar verkeer openstaande terreinen / 431
9.6.5 Voorwaarden gemeente; geen verbod / 432
9.6.6 Defecte meter / 433
9.6.7 Vergunningparkeren / 433
9.7 Heffingsmaatstaf / 434
9.8 Tarief / 435
9.8.1 Differentiatiemogelijkheden / 435
9.8.2 Kostenelement bij naheffing / 437
9.8.3 Kostenelement bij toepassing wielklem / 438
9.8.4 Kostenelement bij overbrenging en in bewaring stellen / 439
9.8.5 Vrijstellingen / 439
9.9 Tijdstip van ingang van de heffing, belastingtijdvak / 440
9.10 Heffing en invordering / 440
9.10.1 Inleiding / 440
9.10.2 Voldoening op aangifte / 441
9.10.3 Voldoening op aangifte: oordeel rechter / 441
9.10.4 Naheffing / 443
9.10.5 Naheffing terecht? Jurisprudentie / 444
9.10.6 Heffing op andere wijze / 450
9.10.7 Wielklem / 451
9.10.8 Overbrengen en in bewaring stellen / 452

10 Hondenbelasting / 453
10.1 Inleiding / 453
10.2 Wetsgeschiedenis / 454
10.3 Rechtsgrond en karakter / 455
10.4 Belastingplicht / 458
10.4.1 Inleiding / 458
10.4.2 Houder; lid van het huishouden / 460
10.5 Voorwerp van belasting / 461
10.6 Belastbaar feit / 462
10.7 Heffingsmaatstaf / 462
10.8 Tarief / 463
10.8.1 Algemeen / 463
10.8.2 Vrijstellingen / 464
10.9 Tijdstip van ingang van de heffing, ontheffing en belastingtijdvak / 465
10.10 Heffing en invordering / 467

11 Reclamebelasting / 471
11.1 Inleiding / 471
11.2 Wetsgeschiedenis / 471
11.3 Rechtsgrond en karakter / 473
11.4 Belastingplicht / 475
11.5 Voorwerp van belasting / 477
11.6 Belastbaar feit / 478
11.6.1 Inleiding / 478
11.6.2 Het begrip ‘openbare aankondiging’ / 478
11.6.3 Het begrip ‘openbare weg’ / 481
11.7 Heffingsmaatstaf / 482
11.8 Tarief / 484
11.9 Tijdstip van ingang van de heffing, belastingtijdvak / 486
11.10 Heffing en invordering / 486
11.11 Samenloop met precariobelasting / 486

12 Precariobelasting / 489
12.1 Inleiding / 489
12.2 Wetsgeschiedenis / 489
12.3 Rechtsgrond en karakter / 491
12.4 Belastingplicht / 493
12.5 Voorwerp van belasting / 495
12.6 Belastbaar feit / 496
12.6.1 Inleiding / 496
12.6.2 Het hebben van voorwerpen / 496
12.6.3 Onder, op of boven de gemeentegrond / 499
12.6.4 Voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond / 500
12.6.5 Gedoogplicht / 503
12.7 Heffingsmaatstaf / 509
12.8 Tarief en vrijstellingen / 510
12.9 Tijdstip van ingang van de heffing / 513
12.10 Heffing en invordering / 514
12.11 Samenloop met reclamebelasting / 515

13 Rechten / 517
13.1 Inleiding / 517
13.2 Wetsgeschiedenis / 517
13.3 Rechtsgrond en karakter / 519
13.3.1 Inleiding / 519
13.3.2 Dienstverlening/wederprestatie / 519
13.3.3 Publiek- of privaatrechtelijk kostenverhaal / 524
13.3.4 Profijtgedachte / 525
13.4 Belastingplicht / 526
13.5 Voorwerp van belasting / 527
13.6 Belastbaar feit / 527
13.7 Heffingsmaatstaf / 527
13.8 Tarief / 531
13.9 Tijdstip van ingang van de heffing, belastingtijdvak / 531
13.10 Heffing en invordering / 532
13.11 Kostenverhaal / 532
13.12 Soorten rechten ingevolge art. 229 lid 1 Gemeentewet / 537
13.12.1 Inleiding / 537
13.12.2 Gebruiksrechten / 538
13.12.2.1 Inleiding / 538
13.12.2.2 Gebruik van gemeentebezittingen, -werken of -inrichtingen / 539
13.12.2.3 Gebruik overeenkomstig de bestemming / 539
13.12.2.4 Bestemd voor de openbare dienst / 539
13.12.2.5 Of bij de heffende gemeente in beheer of onderhoud / 540
13.12.3 Genotsrechten / 540
13.12.4 Vermakelijkhedenrechten / 541
13.12.4.1 Inleiding / 541
13.12.4.2 Wetsgeschiedenis / 542
13.12.4.3 Rechtsgrond en karakter / 542
13.12.4.4 Belastingplicht / 543
13.12.4.5 Voorwerp van belasting / 543
13.12.4.6 Belastbaar feit / 545
13.12.4.7 Heffingsmaatstaf / 545
13.12.4.8 Tarief / 546
13.12.4.9 Tijdstip van ingang van heffing, belastingtijdvak / 546
13.12.4.10 Heffing en invordering / 546
13.12.4.11 Omzetbelasting / 546
13.12.4.12 Algemene beginselen / 547
13.13 Leges / 548
13.13.1 Inleiding / 548
13.13.2 Rechtsgrond en karakter / 548
13.13.3 Belastingplicht / 550
13.13.4 Voorwerp van belasting / 550
13.13.5 Belastbaar feit / 551
13.13.6 Heffingsmaatstaf / 552
13.13.7 Tarief / 555
13.13.8 Tijdstip van ingang van heffing, belastingtijdvak / 556
13.13.9 Heffing en invordering / 557
13.14 Reinigingsrechten / 557
13.14.1 Inleiding / 557
13.14.2 Rechtsgrond en karakter / 558
13.14.3 Belastingplicht / 559
13.14.4 Voorwerp van belasting / 560
13.14.5 Belastbaar feit / 560
13.14.6 Heffingsmaatstaf / 561
13.14.7 Tarief / 562
13.14.8 Tijdstip van ingang van de heffing, belastingtijdvak / 563
13.14.9 Heffing en invordering / 563
13.15 Rioolrechten / 563
13.15.1 Inleiding / 563
13.15.2 Rechtsgrond en karakter / 564
13.15.3 Belastingplicht / 565
13.15.4 Voorwerp van belasting / 567
13.15.5 Belastbaar feit / 568
13.15.6 Heffingsmaatstaf / 570
13.15.7 Tarief / 574
13.15.8 Tijdstip van ingang van heffing, belastingtijdvak / 575
13.15.9 Heffing en invordering / 575
13.16 Scheepvaartrechten / 575
13.17 Lijkbezorgingsrechten / 578
13.18 Weg-, straat-, brug-, tol- en veergelden / 579
13.19 Marktgelden / 580
13.20 Brandweerrechten / 581

14 Gemeentelijke afvalstoffenheffing / 583
14.1 Inleiding / 583
14.2 Wetsgeschiedenis / 583
14.3 Rechtsgrond en karakter / 584
14.4 Belastingplicht / 587
14.5 Voorwerp van belasting / 590
14.5.1 Inleiding / 590
14.5.2 Het begrip ‘perceel’ / 590
14.5.3 Het begrip ‘nakoming inzamelplicht’ / 593
14.5.4 Het begrip ‘huishoudelijke afvalstoffen’ / 594
14.6 Belastbaar feit / 595
14.7 Heffingsmaatstaf / 596
14.8 Tarief / 597
14.9 Tijdstip van ingang van de heffing, belastingtijdvak / 598
14.10 Heffing en invordering / 599

15 Rioolbestemmingsheffingen / 601
15.1 Inleiding / 601
15.2 Wetsgeschiedenis / 602
15.3 Rechtsgrond / 603
15.3.1 Algemeen / 603
15.3.2 Kostenverhaal / 604
15.4 Belastingplicht / 608
15.5 Voorwerp van de belasting / 609
15.6 Belastbaar feit / 609
15.7 Heffingsmaatstaf / 611
15.8 Tarief / 612

16 Lokale belastingen BES-eilanden / 615
16.1 Inleiding / 615
16.2 Wetsgeschiedenis / 615
16.3 Welke lokale BES-belastingen zijn er? / 616
16.3.1 Algemene bepalingen lokale BES-belastingen / 616
16.3.2 Bepalingen inzake de grondbelasting en opcenten op de vastgoedbelasting / 616
16.3.3 Bepalingen inzake overige lokale BES-belastingen / 617
16.3.4 Heffing en invordering / 619

17 Formeelrechtelijke bepalingen / 621
17.1 Inleiding / 621
17.2 Wijze van heffing / 623
17.2.1 Inleiding / 623
17.2.2 Heffing bij wege van aanslag / 624
17.2.3 Heffing bij wege van voldoening op aangifte / 627
17.2.4 Heffing op andere wijze / 628
17.3 Bezwaar en beroep / 629
17.4 Diverse onderwerpen op het terrein van de heffing / 644
17.4.1 Belastingaanslag ten name van een van de belastingplichtigen; indienen bezwaar doormedebelastingplichtige(n) / 644
17.4.2 Belastingrente / 646
17.4.3 Administratieve verplichtingen / 646
17.4.4 Hardheidsclausule / 649
17.4.5 Ambtshalve vermindering, ontheffing naar tijdgelang e.d. / 649
17.4.6 Immateriëleschadevergoeding / 650
17.5 Diverse onderwerpen op het terrein van de invordering / 651
17.5.1 Wijzen van tenietgaan van de belastingschuld / 651
17.5.2 Betaling / 651
17.5.3 Verrekening van belastingvorderingen en belastingschulden / 652
17.5.4 Kwijtschelding / 652
17.5.5 Verjaring / 655
17.5.6 Invorderingsrente / 656
17.5.7 Invorderingstermijnen / 656
17.5.8 Dwanginvordering / 656
17.5.9 Administratieve verplichtingen 657

Jurisprudentieregister / 659
Trefwoordenregister / 759

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ