Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , , , , e.a.

Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht

Gebonden Nederlands 2020 9789013157352
Verwachte levertijd ongeveer 1 werkdagen

Samenvatting

Met deze veertiende druk beschikt u over een compleet naslagwerk van het intellectuele eigendomsrecht, inclusief alle ontwikkelingen die zich de laatste jaren op dit terrein hebben voorgedaan. U vindt het IE-recht en aanverwante rechtsgebieden op heldere en kernachtige wijze uiteengezet, toegelicht aan de hand van rechtspraak.

Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht ontgint het gehele terrein van het intellectuele eigendomsrecht. Hierbij gaat ook aandacht uit naar aanverwante rechtsgebieden en thema’s, zoals het reclamerecht, de ongeoorloofde mededinging en de handhaving van IE-rechten. De titel biedt een compleet overzicht van alle bestaande vraagstukken op het terrein van het IE-recht, steevast geïllustreerd aan de hand van relevante rechtspraak.

De titel wordt volop gebruikt als naslagwerk door professionals die vanuit hun vakgebied in aanraking komen met IE-kwesties, zoals advocaten, merken- en octrooigemachtigden, bedrijfsjuristen en rechters. Maar ook in het onderwijs over IE-recht biedt de titel een waardevolle bron van informatie.

IE-recht actueel
Deze veertiende editie verschijnt twee jaar na de vorige druk. In dit relatief korte tijdsbestek hebben zich tal van ontwikkelingen voorgedaan in rechtspraak en wetgeving die een update rechtvaardigen.

U vindt in deze editie alle relevante verdragen en de wet- en regelgeving op nationaal en EU-niveau verwerkt, ook wanneer deze nog in de ontwerpfase verkeren. De materie wordt verder inzichtelijk gemaakt met jurisprudentie van de hogere en lagere burgerlijke rechter, het Benelux-Gerechtshof en het Europese Hof van Justitie, het Europees Octrooibureau en van instellingen als de Reclame Code Commissie.

Specificaties

ISBN13:9789013157352
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:940
Druk:14
Verschijningsdatum:8-9-2020
Hoofdrubriek:Juridisch

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Paul Geerts

Mr. P.G.F.A. Geerts is universitair docent Handelsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en zelfstandig juridisch adviseur.

Andere boeken door Paul Geerts

Over P.A.C.E. van der Kooij

Mr. P.A.C.E. van der Kooij is universitair hoofddocent intellectuele eigendom aan de Universiteit Leiden.

Andere boeken door P.A.C.E. van der Kooij

Over Richard van Oerle

Richard van Oerle is advocaat bij NautaDutilh te Amsterdam.

Andere boeken door Richard van Oerle

Inhoudsopgave

Voorwoord V
Lijst van afkortingen XLI
Verkort aangehaalde literatuur XLVII

HOOFDSTUK I Intellectueel Eigendomsrecht
§ 1. Algemeen 1
1. Begrippen 1
2. Industrieel eigendomsrecht 1
3. Intellectueel eigendomsrecht 2
4. Ratio bescherming 2
5. Structuur van de wetgeving 3
§ 2. Het Unierecht 5
6. Het Werkingsverdrag 5
A. Het non-discriminatiebeginsel 6
7. Art. 18 lid 1 VWEU: De gelijke behandeling van EU-burgers 6
B. De verkeersvrijheden 7
8. De verkeersvrijheden als fundamenteel beginsel van Unierecht 7
9. Geen rechtstreekse werking verkeersvrijheden meer bij uitputtend geharmoniseerde onderwerpen. 7
10. Art. 34 VWEU: verbod op maatregelen van gelijke werking als kwantitatieve invoerbeperkingen; Dasssonville en Cassis de Dijon 9
11. Keck en Mithouard: niet-discriminerende regeling van verkoopmodaliteiten 10
12. Art. 36 VWEU: rechtvaardigingsgrond uit hoofde van de industriële en commerciële eigendom 11
13. Bestaan en uitoefening 12
14. Wezenlijke functie en specifieke voorwerp 12
15. De EER-uitputting 13
16. Cassis de Dijon: de Rule of reason en de dwingende redenen van algemeen belang 15
17. De grondrechten als rechtvaardigingsgrond 15
C. Het mededingingsrecht 16
18. Het mededingingsrecht 16
D. Het afgeleide unierecht 16
19. Harmonisatierichtlijnen 16
20. Harmonisatierichtlijnen – richtlijnconforme uitleg 16
21. Harmonisatierichtlijnen – rechtstreekse werking 18
22. Harmonisatierichtlijnen – Francovich-aansprakelijkheid 19
23. Harmonisatierichtlijnen - voorbeelden 19
24. Verordeningen inzake eenvormige Unierechten 20
§ 3. IE-specifieke verdragen 20
25. Het Unieverdrag van Parijs 20
26. Het UvP – materiële bepalingen 20
27. De TRIPs-overeenkomst 22
28. De TRIPs-overeenkomst – materiële bepalingen 22
29. De TRIPs-overeenkomst – het WTO Geschilbeslechtingsmechanisme 24
30. De TRIPs-overeenkomst – verhouding met het Unierecht 24
§ 4. Grondrechtverdragen 25
31. Grondrechtverdragen 25
32. Grondrechtverdragen - toetsing 26

HOOFDSTUK II Octrooirecht
§ 1. Algemeen 31
33. Rechtsgrond 31
34. Geschiedenis 32
35. Invloed van internationale verdragen/wijzigingen in de
octrooiwetgeving 33
36. Belang nationale (verlenings)wetgeving 40
37. Het Europees Octrooiverdrag 41
§ 2. Voorwerp van bescherming 41
A. Uitvinding en relevante datum 41
38. Uitvinding 41
39. Technisch karakter 44
40. De relevante datum – recht van prioriteit 44
B. De vakman, zijn algemene vakkennis 46
41. Octrooitaal 46
42. De relevante vakman 47
43. Algemene vakkennis 48
44. De vakman in de tijd 48
C. Werkwijze, voortbrengsel 49
45. Werkwijze 49
46. Voortbrengsel 50
D. Nieuwheid 51
47. Stand van de techniek 51
48. Openbare toegankelijkheid door beschrijving 55
49. Openbare toegankelijkheid door toepassing 55
50. Bewijslast 56
51. Fictieve stand van de techniek 57
52. Onrechtmatige openbaarmaking: tentoonstellingen 58
E. Inventiviteit 58
53. Algemeen 58
54. Plausibiliteit 63
F. Toepasbaarheid 65
55. Toepasbaarheid 65
§ 3. Verkrijging van het recht 66
56. Stelsel van octrooiverlening 66
57. Octrooiverlenende instanties 66
A. Europese verlening volgens het Europees Octrooiverdrag 67
58. Het Europees Octrooibureau 67
59. De aanvrage 69
60. Verleningsprocedure 71
61. Toepasselijk recht voor wat betreft werking en rechtsgevolg 71
62. Belang van het EOV na verlening 72
63. Verhouding ROW en Europees octrooi 72
64. Omzetting Europese octrooiaanvrage 74
B. Nationale octrooiverlening volgens de ROW 74
65. Aanvrage 74
66. Octrooiregister 74
C. De internationale octrooiverlening volgens het samenwerkingsverdrag 75
67. Internationale aanvrage 75
§ 4. De rechthebbende 75
68. Eerste aanvrager 75
69. Uitzonderingen 76
70. Ontlening 77
71. Dienstbetrekking 77
72. Beloning van de werknemer 79
73. Art. 12 lid 6, dwingend recht 80
74. Naamsvermelding 81
75. Mede-eigendom 81
§ 5. De voorbehouden handelingen 81
76. Aard van het recht 81
77. Geoctrooieerde voortbrengselen of werkwijzen 82
78. In of voor een bedrijf 83
79. Vervaardigen 84
80. Gebruiken 84
81. In het verkeer brengen of verder verkopen, verhuren, afleveren of anderszins verhandelen 85
82. Aanbieden, invoeren, in voorraad hebben voor een of ander 87
83. Toepassen 87
84. Indirecte octrooi-inbreuk 88
85. Inbreuk op tweede medische indicatie octrooien 90
86. Aanvullende werking van art. 6:162 BW 92
87. Uitputting 92
88. Onderzoeksexceptie en apothekersvrijstelling 93
§ 6. Beschermingsomvang 94
89. Beschermingsomvang; historie 94
90. Beschermingsomvang; art. 69 EOV en het protocol 96
91. Beschermingsomvang; equivalentie 100
92. Beschermingsomvang; rol verleningsdossier 102
§ 7. Voorgebruik 104
93. Ratio 104
94. Begin van uitvoering 105
95. Ontlening 105
96. Inhoud voorgebruiksrecht 105
97. Procedure 106
§ 8. Handhaving 106
98. Civielrechtelijke en strafrechtelijke handhaving 106
99. Wie kan handhaven? 107
100. Bijzondere bevoegdheid Rechtbank Den Haag 107
101. Grensoverschrijdende handhaving (‘cross-border’) 108
102. Schadevergoeding en ‘wapperen’ 110
103. Nieuw voortbrengsel 111
104. Verklaring voor recht, beslag en wettelijke nevenvorderingen 112
105. Redelijke vergoeding 112
106. Continentaal plat 113
107. Schepen, vliegtuigen en auto’s 113
§ 9. Beschermingsduur 113
108. Tijdelijkheid van het octrooi 113
109. Beschermingsduur van het octrooi 113
110. Andere wijzen van tenietgaan 114
111. Aanvullende beschermingscertificaten 114
§ 10. Vernietiging, opeising en herroeping 117
112. Vernietiging en opeising 117
113. Vernietiging 118
114. Partiële nietigheid 119
115. Fictieve stand van de techniek 121
116. Gevolgen van vernietiging 121
117. Uitzonderingen terugwerkende kracht 122
118. Verlies van rechtsgevolg 123
119. Oppositie tegen Europees octrooi 123
120. Opeising 124
§ 11. Vermogensrechtelijke aspecten 125
121. Vermogensrecht 125
122. Overdracht en andere overgang 125
123. Pandrecht 126
124. Beslag en executie 127
125. Gemeenschap 127
126. Licentie 128
127. Verlening licentie 128
128. Werking licentie tegen derden 129
129. Rechtsvorderingen 130
130. Tenietgaan 130
§ 12. Dwanglicenties en andere algemeen belang-beperkingen 130
131. Dwanglicentie 130
132. Vergoeding voor dwanglicentie 132
133. Invloed inbreukgeding 132
134. Inschrijving 133
135. Andere dwanglicenties 133
136. Octrooien en standaarden 133
§ 13. Unierecht 137
137. Werkingsverdrag 137
138. Vrij verkeer van goederen 137
139. Mededingingsrecht 138
§ 14. Verdragen 138
A. Unieverdrag van Parijs 138
140. Prioriteitsrecht (‘recht van voorrang’) 138
141. Overige bepalingen 138
142. Toepassing octrooi 139
B. TRIPs-verdrag 139
143. Algemeen 139

HOOFDSTUK III Topografierecht
§ 1. Algemeen 141
144. Begrippen 141
145. Geschiedenis van de wetgeving 142
§ 2. Voorwerp van bescherming 144
146. Definities 144
147. Oorspronkelijkheid 144
§ 3. Verkrijging van het recht 145
148. Ontstaan en voortbestaan 145
149. Depot 145
150. Afschriften 145
151. Bedrijfsgeheimen 146
152. Beschermingsduur 146
§ 4. De rechthebbende 146
153. Maker 146
154. Dienstverband 147
155. Exploitatie 147
156. Reciprociteitsbeginsel 148
§ 5. Inhoud en omvang van het recht 148
157. Inhoud 148
158. Reverse engineering 149
159. Inbreuk te goeder trouw 149
160. Uitputting 150
§ 6. Handhaving 150
161. Handhaving 150
162. Competentie 151
163. Strafrecht 152
§ 7. Vermogensrechtelijke aspecten 152
164. Overdracht en overgang 152
165. Overgangsrecht 152
§ 8. Samenloop met andere rechtsgebieden 153
166. Auteursrecht 153
167. Octrooirecht 153
168. Modelbescherming? 153
169. Onrechtmatige daad 153
§ 9. Unierecht 154
170. Vrij verkeer van goederen 154
171. Mededingingsrecht 154
§ 10. Verdragen 154
172. IPIC-Verdrag 154
173. Unieverdrag van Parijs 155
174. TRIPs-Verdrag 155

HOOFDSTUK IV Kwekersrecht
§ 1. Algemeen 157
175. Algemeen 157
176. Wetgeving 157
177. Vergelijking met octrooirecht 159
178. Biotechnologie 159
179. Balans kwekersrecht en octrooirecht 160
§ 2. ZPW 2005 163
180. Inleiding 163
181. Handel in teeltmateriaal 163
182. Kwekersrecht 163
§ 3. Voorwerp van bescherming 164
183. Ras 164
184. Nieuwheid 164
185. Onderscheidbaarheid 164
186. Homogeniteit 166
187. Bestendigheid 166
§ 4. Verkrijging van het recht 166
188. Verleningsprocedure 166
189. Rasnaam 167
190. Rasnaam en merk of handelsnaam 168
191. Voorrang 169
192. Buiten Nederland gewonnen rassen 169
193. Beschermingsduur 169
§ 5. De rechthebbende 170
194. Algemeen 170
§ 6. Inhoud en omvang van het recht 170
195. Beschermingsomvang 170
196. Geoogst materiaal 171
197. Afhankelijke rassen 172
198. Uitzonderingen 173
§ 7. Handhaving, procesregels, rassenregister, rassenlijsten 175
199. Handhaving 175
200. Procesregels 177
201. Nederlands rassenregister 178
§ 8. Tenietgaan van het recht 178
202. Tenietgaan 178
203. Vernietiging 179
204. Opeising 179
§ 9. Vermogensrechtelijke aspecten 180
205. Licenties 180
206. Gedwongen licentie (dwanglicentie) 180
207. Overdracht en overgang 181
208. Beslag en pand 181
§ 10. Unitair kwekersrecht 182
209. Algemeen 182
210. Afgeleide rassen 183
211. Farmers privilege en andere beperkingen 183
212. Procedureregels 184
§ 11. Overig Unierecht 185
213. Vrij verkeer van goederen 185
214. Mededingingsrecht 186
§ 12. Verdragen 186
215. Algemeen 186

HOOFDSTUK V Tekeningen en modellen
§ 1. Wetgeving 187
216. Modellenrecht in Nederland 187
217. Sier- en gebruiksmodellen 187
218. Wetgeving 188
§ 2. Beschermingsvoorwaarden en uitzonderingen 190
219. Definitie 190
220. Uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan 191
221. Voortbrengsel en gebruiksfunctie 193
222. Nieuwheid 195
223. Eigen karakter 196
224. Onderdelen van een samengesteld voortbrengsel 199
225. Beschikbaarstelling voor het publiek 200
226. Niet-nieuwheidsschadelijke beschikbaarstelling 201
227. Uitgesloten voortbrengselen 202
§ 3. Verkrijging van het recht 207
228. Depot, inschrijving van het depot en publicatie van de inschrijving 207
229. Modellengemachtigde 210
230. Geldigheidsduur en vernieuwing 210
§ 4. De rechthebbende 211
231. Deposant en ontwerper 211
232. Dienstbetrekking of opdracht 212
§ 5. Inhoud en omvang van het recht 213
233. Inhoud van het recht 213
234. Gebruik (met industrieel of commercieel oogmerk) 213
235. Geen andere algemene indruk wekken 214
236. Beschermingsomvang en gebruiksfunctie 217
237. Verhouding tot eigenkaraktereis 218
238. Onverminderd de toepassing van het gemene recht 219
§ 6. Handhaving 220
239. Algemeen 220
240. Civielrechtelijke sancties 220
241. Nevenvorderingen 221
242. Schadevergoeding, winstafdracht, redelijke vergoeding en kosten 222
243. Competentie 226
§ 7. Beperkingen van het recht 227
244. Algemeen 227
245. Particuliere sfeer en voor niet-commerciële doeleinden 228
246. Handelingen voor experimentele doeleinden 228
247. Citeren en handelingen ten behoeve van het onderwijs 228
248. Beperkingen buitenlandse schepen en vliegtuigen 229
249. Reparatieclausule 229
250. Uitputting 231
251. Producten die voor de depotdatum in het Benelux-gebied in het verkeer zijn gebracht 231
252. Voorgebruik 232
253. Rechtsverwerking, misbruik van recht en verjaring 233
§ 8. Nietigheid en verval 233
254. Algemeen 233
255. Nietigheidsgronden 235
256. Vervalgronden 237
257. Omvang nietigverklaring en doorhaling; handhaving in gewijzigde vorm 237
§ 9. Vermogensrechtelijke aspecten 238
258. Overdracht, overgang en licentie 238
259. Derdenwerking, pand en beslag 240
§ 10. Verhouding tot andere vormen van bescherming 241
260. Samenloop met auteursrechtelijke bescherming 241
261. Auteursrecht en modelrecht in één hand 243
262. Berner Conventie 244
263. Bescherming krachtens het merkenrecht 245
264. Bescherming krachtens art. 6:162 BW 246
265. Het i-DEPOT en andere bewijsdepots 246
§ 11. Het Gemeenschapsmodel 246
266. Algemeen 246
267. Onderzoek, inschrijving, verval en nietigheid 247
268. Duur, rechthebbende en inbreuk 248
269. Niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel 249
270. Procedureregels 251
§ 12. Unierecht 253
271. Vrij verkeer van goederen 253
272. Mededingingsrecht 253
§ 13. Verdragen 253
273. Unieverdrag van Parijs 253
274. TRIPs-Verdrag 254
275. Overeenkomsten van ’s-Gravenhage en Locarno 254

HOOFDSTUK VI Merkenrecht
§ 1. Algemeen 257
276. Rechtsgrond 257
277. Wetgeving 257
278. Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) 259
279. Benelux-Gerechtshof (BenGH) 260
280. Uitvoeringsreglement 261
281. Caribisch Nederland, Curaçao, Sint Maarten 262
§ 2. Betekenis en functie van het merk 262
282. De verschillende soorten merken 262
283. Traditionele betekenis merk 263
284. Moderne betekenis merk 263
285. Andere functies merk 264
286. Waren en diensten 264
287. Dienstmerk en handelsnaam 265
§ 3. Wat merk kan zijn 265
288. Absoluut en relatief ontoelaatbare merken 265
289. Individuele, collectieve en certificeringsmerken 266
290. Definitie 266
291. Duidelijke en nauwkeurige weergave in het register 267
292. Kleuren 268
293. Klanken, geuren, tastmerken, gebaren en variabele merken 269
294. Titels, slagzinnen, domeinnamen en telefoonnummers 270
295. Portretmerken 271
296. Onderscheidend vermogen; zwakke en sterke merken 271
297. Art. 6quinquiesB lid 2 UvP 273
298. Tekens die geen merk kunnen vormen; art. 2.2bis lid 1.a BVIE 274
299. Algemeen belang en onderscheidend vermogen 274
300. Tekens en merken 275
301. Merken die elk onderscheidend vermogen missen; art. 2.2bis lid 1.b BVIE 275
302. Merken die uitsluitend beschrijvend zijn; algemeen; art. 2.2bis lid 1.c BVIE 280
303. Rechtspraak 283
304. Uitsluitend beschrijvende merken; geografische aanduidingen 286
305. Gebruikelijke merken; art. 2.2bis lid 1.d BVIE 288
306. Publiek 289
307. Plaats en tijdstip beoordeling 290
308. Inburgering 290
309. Verlies onderscheidend vermogen 293
310. Uitsluiting van vormen en andere kenmerken 294
311. Geslachtsnaam 300
312. Strijd met de goede zeden of openbare orde 300
313. Wapens, vlaggen, enz. 302
314. Misleidende merken 303
315. Wijnen- of spiritualiënmerken in strijd met oorsprongsaanduiding en andere specifieke aanduidingen 304
316. Ambtshalve weigering door BBIE 305
317. Buitenwettelijke gronden 305
§ 4. Verkrijging van het recht 306
318. Declaratieve en attributieve stelsels 306
319. Betekenis gebruik 306
320. Betekenis van de aanvraag 306
321. Betekenis van de inschrijving 307
322. Wie mag deponeren? 307
323. Merkengemachtigde 307
324. Onderneming 307
325. Verschillende gerechtigden 308
326. Waren en diensten 308
327. Classificatie van Nice 309
328. Eerste aanvraag 309
329. Aanvraag van een Benelux-merk 310
330. Internationale aanvraag 310
331. Datum verkrijging; voorrangsrecht 311
332. Gehele of gedeeltelijke weigering 311
333. Vooronderzoek naar eerdere inschrijvingen 313
334. Oppositie 313
335. Geldigheidsduur en vernieuwing 315
336. Publicatie 316
337. Wijziging inschrijving 316
§ 5. Inhoud en omvang van het recht 316
338. Algemeen 316
339. Strekking BVIE 318
A. Inbreukmakend gebruik 318
340. Inbreukcriteria 318
341. Gebruik in het economisch verkeer; art. 2.20 lid 2.a-c BVIE 319
342. Gebruikshandelingen; art. 2.20 lid 2.a-c jo art. 2.20 lid 3 BVIE 321
B. Art. 2.20 LID 2.a en b BVIE; algemeen 327
343. Algemeen 327
344. Gebruik voor waren of diensten 327
C. Art. 2.20 lid 2.a BVIE; identiek teken, identieke waren of diensten 329
345. Identiek 329
346. Verwarringsgevaar wordt door het HvJ niet verondersteld 330
D. Art. 2.20 lid 2.b BVIE; verwarringsgevaar 332
347. Algemeen 332
348. Associatiegevaar onder oud Benelux-recht 332
349. Verwarringsgevaar, inhoudende associatiegevaar 333
350. Globale beoordeling van verwarringsgevaar 334
351. Overeenstemming; fase 1 336
352. Wat moet worden vergeleken? 338
353. Hoe moet worden vergeleken? 338
354. Auditieve gelijkenis 340
355. Visuele gelijkenis 341
356. Begripsmatige gelijkenis 343
357. Vertalingen 344
358. Gelijke of overeenstemmende waren of diensten; fase 2 345
359. Andere relevante omstandigheden en de wijze van beoordeling van het verwarringsgevaar; fase 3 349
360. Onderscheidend vermogen 352
361. Beschermingsomvang en algemeen belang 352
362. Bekendheid eisende merk en verwarringsgevaar 352
363. Bekendheid gedaagde merk en verwarringsgevaar 353
364. Rol van het publiek 353
365. Wisselwerking 355
E. Art. 2.20 lid 2.c en d BVIE 356
366. Algemeen 356
367. Gebruik voor gelijke, overeenstemmende of niet-overeenstemmende waren of diensten; lid 2.c 356
368. Gebruik anders dan voor waren of diensten; lid 2.d 356
369. De niet-verwarringwekkende inbreuk; algemeen 357
370. Overeenstemming en verband 359
371. Ongerechtvaardigd voordeel uit onderscheidend vermogen of reputatie 360
372. Afbreuk aan onderscheidend vermogen; verwatering 364
373. Afbreuk aan reputatie 368
374. Bekendheid 370
F. Nawerking 371
375. Algemeen 371
§ 6. Handhaving 372
376. Algemeen 372
377. Strafsanctie 372
378. Civielrechtelijke sancties 373
379. Art. 2.19 BVIE, inschrijving noodzakelijk; samenloop 373
380. Competentie 375
381. Relatieve competentie 375
382. Omvang verbod 376
383. Nevenvorderingen 377
384. Beslag 378
385. Schadevergoeding, winstafdracht, redelijke vergoeding en kosten 379
386. Rechten van derden 380
387. Aanvullende werking art. 6:162 BW 381
388. Erkenning van rechterlijke beslissingen betreffende nietig- en vervallenverklaring 381
389. Doorhaling inschrijving 381
§ 7. Beperkingen van het recht 382
390. Algemeen 382
391. Geldige reden 382
392. Beperkingen van art. 2.23 lid 1 BVIE 383
393. Gebruik naam en adres 384
394. Gebruik soortaanduidingen en dergelijke 384
395. Gebruik merk als bestemming van de waar 385
396. Oudere rechten van plaatselijke betekenis 386
397. Uitputting 387
398. Uitputting - Gebruik 388
399. Uitputting - Territoriale werking 389
400. Uitputting - Toestemming voor het in het verkeer brengen 390
401. Uitputting - Leerstuk van de gemeenschappelijke oorsprong 391
402. Uitputting - Bewijs 392
403. Uitputting - De gegronde redenen uitzondering 394
404. Uitputting - Ompakking en heretikettering 397
405. Algemeen belang 399
406. Rechtsverwerking en misbruik van recht 399
407. Verjaring 401
408. Beperking beschermingsomvang door minnelijke regelingen 401
§ 8. Nietigheid van de inschrijving 402
409. Algemeen 402
410. Nietigverklaring 403
411. Nietigheidsgronden 404
412. Bevoegdheid en termijnen 405
413. 1e -12e nietigheidsgrond 406
414. Conflict met vervallen collectief merk 406
415. Conflict met vervallen individueel merk 406
416. 13e nietigheidsgrond (depot te kwader trouw) 406
417. 14e nietigheidsgrond (conflict met ouder merk) 413
418. 15e nietigheidsgrond (conflict met algemeen bekend merk) 413
419. Deelnemen aan het geding 414
§ 9. Verval van het recht 415
420. Algemeen 415
421. Vrijwillige doorhaling Benelux-inschrijving 416
422. Verstrijken geldigheidsduur Benelux-inschrijving 416
423. Vrijwillige doorhaling internationaal depot 416
424. Verstrijken geldigheidsduur internationaal depot 416
425. Afstand van bescherming internationaal depot in Benelux-gebied 416
426. Bescherming internationaal depot in land van oorsprong 416
427. Niet-normaal gebruik; algemeen 417
428. Niet-normaal gebruik; voorbeelden 420
429. Herstel verval 424
430. Geldige reden 425
431. Bewijslast niet-normaal gebruik 425
432. Verwording tot soortnaam 426
433. Gebruik leidt tot misleiding 429
434. Bevoegdheid en wijze van inroepen 429
435. Verval van het recht op een collectief merk 430
§ 10. Vermogensrechtelijke aspecten 431
436. Algemeen 431
437. Overgang 431
438. Schriftelijke vastlegging en inschrijving 432
439. Overdracht van niet-gedeponeerde merken 433
440. Alleen voor Benelux-gebied 433
441. Licentie 433
442. Beperkingen licentie 434
443. Rechten van de licentiehouders 435
444. Beslag 436
445. Pand 437
§ 11. Collectieve merken en certificeringsmerken 437
446. Algemeen 437
447. Definitie certificeringsmerken 438
448. Definitie collectieve merken 439
449. Onderscheidend vermogen collectieve merken 439
450. Aanduiding plaats herkomst als collectief merk 440
451. Reglement op gebruik en toezicht 440
452. Vaststelling en wijziging van het reglement 441
453. Weigeringsgronden 441
454. De houder 441
455. Vorderingsrecht 442
456. Schadevergoeding gebruikers 442
457. Nietigheid 442
458. Verval 442
459. Normaal gebruik 443
460. Licentie 443
461. Overdracht 443
462. Overgangsrecht 443
§ 12. Overgangsrecht warenmerken 444
463. Algemeen 444
§ 13. Dienstmerken 444
464. Algemeen 444
§ 14. Overgangs- en slotbepalingen Protocol 1992 445
465. Algemeen 445
466. Rangordebepaling oude depots 446
467. Nietigheidsgronden in art. 4 lid 3 (oud) en 4 (oud) 446
468. Normaal gebruik en herstel verval 446
§ 15. Overgangsbepalingen Protocollen 2014 en 2017 447
468a. Protocol 21 mei 2014 447
468b. Protocol 16 december 2014 447
468c. Protocol 11 december 2017 447
§ 15. Unierecht 447
469. Werkingsverdrag 447
§ 16. Uniemerk 449
470. Algemeen 449
471. Onderzoek en oppositie; verval en nietigheid 451
472. Licentie 453
473. Inbreuk 453
474. Collectieve Uniemerken 453
475. Procedureregels 454
476. Internationale inschrijving 455
477. Wijziging Benelux-recht 455
§ 17. Verdragen 455
A. Unieverdrag van Parijs 455
478. Algemeen 455
479. Voorrangsrecht 455
480. Tentoonstellingsprioriteit 456
481. Telle quelle-beginsel 456
482. Agentenmerk 456
483. Algemeen bekende merken 457
484. Vlaggen, wapens, enz. 457
485. Collectieve merken 457
486. Overdracht 457
487. Niet gebruik 458
B. TRIPs-Verdrag 458
488. Algemeen 458
C. Overeenkomst van Madrid 459
489. Algemeen 459
490. Internationaal depot 459
D. Protocol van Madrid 460
491. Algemeen 460
492. Verschillen tussen OvM en protocol 460
493. Gelding OvM en protocol 461
E. Classifi catieverdragen 461
494. Verdrag van Nice 461
495. Verdrag van Wenen 462
F. Verdrag inzake het merkenrecht 462
496. Algemeen 462
G. Mensenrechtenverdragen 462
497. EVRM, IVBPR en Handvest 462

HOOFDSTUK VII Handelsnaamrecht
§ 1. Wetgeving 465
498. Algemeen 465
§ 2. Voorwerp van bescherming 466
499. Naam van een onderneming 466
500. Onderscheidend vermogen 467
§ 3. Ontstaan van het recht 468
501. Ontstaan van een handelsnaamrecht 468
502. Voeren van een handelsnaam 469
§ 4. Inhoud en omvang van het recht 473
A. Verbod op verwarring 473
503. Bescherming van de handelsnaam – art. 5 Hnw 473
504. Toestemming en rechtsverwerking 481
505. Handelsnaam en merk 482
506. Handelsnaam en domeinnaam 485
507. Handelsnaam in AdWords 487
B. Verbod op misleiding 488
508. Misleiding; algemeen 488
509. Misleiding omtrent de eigenaar – art. 3 Hnw 488
510. Misleiding omtrent de rechtsvorm – art. 4 Hnw 489
511. Misleiding omtrent de aard – art. 5b Hnw 490
§ 5. Handhaving 491
512. Civielrechtelijke handhaving 491
513. Strafrechtelijke handhaving 494
514. Aanvullende werking art. 6:162 BW 495
§ 6. Vermogensrechtelijke aspecten 496
515. Overdracht 496
516. Licentie 498
§ 7. Unierecht 498
517. Vrij verkeer van goederen 498
518. Mededingingsrecht 498
§ 8. Verdragen 498
519. Unieverdrag van Parijs 498
520. TRIPs-Verdrag 499

HOOFDSTUK VIII Auteursrecht
§ 1. Algemeen 501
521. Definitie 501
522. Aard en rechtsgrond 501
523. Wetgeving 502
§ 2. Voorwerp van bescherming 504
524. Ontstaan 504
525. Werken 505
526. Art. 10 lid 1 onder 1 Aw, boeken, brochures, nieuwsbladen, tijdschriften en andere geschriften 512
527. Geschriftenbescherming 512
528. Art. 10 lid 1 onder 2 Aw, toneelwerken en dramatisch-muzikale werken 514
529. Art. 10 lid 1 onder 3 Aw, mondelinge voordrachten 514
530. Art. 10 lid 1 onder 4 Aw, choreografische werken en pantomimes 514
531. Art. 10 lid 1 onder 5 Aw, muziekwerken met of zonder woorden 514
532. Art. 10 lid 1 onder 6 Aw, teken-, schilder-, bouw- en beeldhouwwerken, lithografieën, graveer- en andere plaatwerken 515
533. Art. 10 lid 1 onder 7 Aw, aardrijkskundige kaarten 515
534. Art. 10 lid 1 onder 8 Aw, ontwerpen, schetsen en plastische werken, betrekkelijk tot de bouwkunde, de aardrijkskunde, de plaatsbeschrijving of andere wetenschappen 515
535. Art. 10 lid 1 onder 9 Aw, fotografische werken 515
536. Art. 10 lid 1 onder 10 Aw, filmwerken 516
537. Art. 10 lid 1 onder 11 Aw, werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid 516
538. Art. 10 lid 1 onder 12 Aw, computerprogramma’s 516
539. Art. 10 lid 3 Aw, databanken 518
540. Art. 10 lid 1 slot Aw, ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst 518
541. Art. 10 lid 2 Aw, verveelvoudigingen in gewijzigde vorm 520
542. Verzamelwerken 521
543. Bescherming door auteursrecht naast andere beschermingsvormen 521
§ 3. Werken waarop geen auteursrecht ontstaat 522
544. Wetten, besluiten, verordeningen 522
§ 4. De rechthebbende 523
545. De maker 523
546. Maker onder leiding en toezicht 523
547. Ondeelbaar werk van meerdere makers 524
548. Gezamenlijk samengesteld werk 525
549. Bijzonder auteursrecht verzamelaar 526
550. Afzonderlijk werk tevoren openbaar gemaakt 526
551. Afzonderlijk werk niet tevoren openbaar gemaakt 527
552. Gewoon auteursrecht verzamelaar 527
553. Filmwerken 527
554. Fictieve makers 528
555. Werkgever 529
556. Rechtspersonen 530
557. Onderlinge verhouding art. 5-8 Aw 531
558. Openbaarmaker van een niet eerder uitgegeven werk 531
559. Art. 4 Aw bewijsvermoeden 532
560. Art. 3.28 BVIE bewijsvermoeden 533
§ 5. Vermogensrechtelijke aspecten 533
561. Overdracht en erfopvolging 533
562. Overdracht toekomstig auteursrecht 535
563. Overdracht en licentie 535
564. Auteurscontractenrecht 536
565. Beslag 544
566. Verpanding 544
567. Vruchtgebruik 544
568. Overdracht ten titel van beheer; muziekauteursrecht 544
§ 6. Inhoud van het recht 546
569. Regeling in de wet 546
A. Verveelvoudiging 547
570. Algemeen 547
571. Letterkundige werken 553
572. Wetenschappelijk werk 554
573. Muziekwerken 554
574. Beeldende kunst en bouwkunst 554
575. Bouwtekeningen 555
576. Databanken 555
577. Computerprogramma’s 556
578. Vastleggen op beeld- of geluidsdrager 557
B. Openbaarmaking 558
579. Algemeen 558
580. Openbaar maken van een verveelvoudiging (art. 12 lid 1 onder 1 Aw) 566
581. Volgrecht 567
582. Verbreiding (art. 12 lid 1 onder 2 Aw) 569
583. Verhuur en uitleen (art. 12 lid 1 onder 3 en lid 2-3, art. 12a, 15c-15g,
45h Aw) 569
584. Voordracht, op- of uitvoering of voorstelling van een werk (art. 12 lid 1 onder 4 en lid 4-5 Aw) 571
585. Radio- of televisie-uitzending en satellietuitzending (art. 12 lid 1 onder 5 en lid 6-7 Aw) 572
C. Persoonlijkheidsrechten 573
586. Definitie 573
587. Naamsvermelding 574
588. Art. 25 lid 1.c Aw 575
589. Art. 25 lid 1.d Aw 576
590. Wijziging van werk door auteur 577
591. Dwingend recht 578
592. Persoonlijkheidsrechten na overlijden 578
§ 7. Beperkingen van het recht 578
593. Open of gesloten systeem van beperkingen; fair use 578
594. Driestappentoets 582
A. Uitingsvrijheid 583
595. Recht van overneming door de pers uit de pers 583
596. Reportages 585
597. Citaatrecht 586
598. Parodie 588
599. Gehandicapten 589
600. Bouw- en kunstwerken 589
601. De minimis 590
B. Onderwijs en wetenschap 591
602. Geen openbaarmaking 591
603. Recht van overname en tekst- en datamining 591
604. Compilatiewerken 592
605. Korte gedeelten; billijke vergoeding 593
C. Eigen gebruik 593
606. Verveelvoudigen voor privégebruik 593
607. Art. 16b Aw 594
608. Klein gedeelte 594
609. Beeldende kunst en bouwwerken 595
610. Art. 16c Aw, thuiskopieregeling 595
611. Art. 16c Aw, thuiskopievergoeding 596
612. Reprorecht 599
613. Reprobesluit 599
614. Hoofdlijnen van het Reprobesluit 599
615. Reprovergoeding 600
616. Vastlegging door omroepen voor eigen uitzendingen 601
617. Normaal gebruik van databank 602
618. Eigen gebruik muziek in kerk 602
D. Bibliotheken, musea, onderwijsinstellingen en archieven 602
619. Besloten netwerken van bibliotheken 602
620. Preserveringskopie 603
621. Verweesde werken 604
E. Algemeen belang en gerechtelijke handhaving 605
622. Dwanglicentie in algemeen belang 605
623. Openbare veiligheid en gerechtelijke handhaving 605
F. Portretrecht 606
624. Inleiding 606
625. Privacybelang 608
626. Exploitatiebescherming 610
627. Sancties 611
§ 8. Handhaving 611
628. Handhavingsrichtlijn 611
629. Civielrechtelijke handhaving, door wie? 612
630. Handhaving auteursrecht op anoniem of pseudoniem werk 612
631. Gemeenschappelijk auteursrecht 613
632. Recht op schadevergoeding van de maker 613
633. Kabeldoorgifte van omroepuitzendingen 613
634. Tegen wie kan de vordering worden ingesteld? 614
635. Aansprakelijkheid tussenpersonen 615
636. Rechtsvorderingen 618
637. Schadevergoeding en toerekening 620
638. Winstafdracht 621
639. Strafrechtelijke handhaving 622
§ 9. Beschermingsduur 623
640. Beginsel 623
641. Gemeenschappelijk auteursrecht 623
642. Anonieme werken en werken van rechtspersonen 623
643. In afleveringen verschijnende werken 624
644. Filmwerken 624
645. Internationaal recht 624
§ 10. Geldingsgebied 624
646. Art. 47 Aw 624
647. Uitgeven 625
§ 11. Unierecht 626
648. Harmonisatierichtlijnen 626
649. Vrij verkeer van goederen 626
650. Uitputting 627
651. Europees mededingingsrecht 628
§ 12. Berner Conventie 628
652. Algemeen 628
653. Toepassing 629
§ 13. Universele Auteursrecht Conventie 632
654. Verenigde Staten 632
655. Verhouding tot de BC 633
656. Bescherming 633
657. Formaliteiten 633
658. Beschermingsduur 634
659. Vertaalrecht 634
660. Openbaarmaking 634
§ 14. Overige verdragen 635
661. TRIPs-Verdrag 635
662. WIPO-Auteursrechtverdragen 635
663. Mensenrechtenverdragen 636

HOOFDSTUK IX Naburige rechten
§ 1. Algemeen 637
664. Aard en rechtsgrond 637
665. Verdragen 638
666. Wetgeving 638
§ 2. Voorwerp van bescherming 639
667. Uitvoering 639
668. Fonogram 641
669. Omroepprogramma 642
670. Eerste vastlegging van een film 642
671. Perspublicatie 643
§ 3. Ontstaan van het recht 643
672. Geen formaliteiten 643
§ 4. De rechthebbende 644
673. Uitvoerende kunstenaar 644
674. Producent van een fonogram 645
675. Omroeporganisatie 645
676. Filmproducent 646
677. Uitgever van een perspublicatie 646
§ 5. Inhoud van het recht 646
678. Inhoud van het recht van de uitvoerende kunstenaar 646
679. Persoonlijkheidsrechten uitvoerende kunstenaars 649
680. Inhoud van het recht van de fonogrammenproducent 650
681. Sound sampling 650
682. Inhoud van het recht van de omroeporganisatie 651
683. Inhoud van het recht van de filmproducent 652
684 Inhoud van het recht van de uitgever van een perspublicatie 652
685. Aanvullende werking art. 6:162 BW 653
§ 6. Beperkingen van het recht 653
686. Algemeen 653
§ 7. Beschermingsduur 654
687. Algemeen 654
§ 8. Uitoefening en handhaving 655
688. Omzetting verbodsrecht in vergoedingsrecht 655
689. Berekening van de billijke vergoeding 656
690. Uitoefening naburig recht ensembles 657
691. Gemeenschappelijk naburig recht van filmproducenten, omroeporganisaties en fonogrammenproducenten 657
692. Uitoefening van kabel- en satellietrechten 657
693. Schadevergoeding en winstafdracht, opeising, beslag, vernietiging
en informatie 658
694. Tussenpersonen 658
695. Strafbepalingen 658
§ 9. Vermogensrechtelijke aspecten 658
696. Erfopvolging 658
697. Overdracht 658
698. Licentieverlening 660
§ 10. Internationale aspecten en overgangsrecht 660
699. Toepassingscriteria 660
700. Overgangsrecht 661
§ 11. Unierecht 661
701. Vrij verkeer van goederen 661
702. Mededingingsrecht 662

HOOFDSTUK X Databankenrecht
§ 1. Algemeen 663
703. Rechtsgrond 663
704. Wetgeving 663
§ 2. Voorwerp van bescherming 664
705. Databank 664
706. Verzameling 665
707. Werken, gegevens of andere elementen 665
708. Zelfstandige elementen 666
709. Afzonderlijk, met elektronische middelen of anderszins toegankelijk 667
710. Systematische of methodische ordening 668
711. Substantiële investering 669
§ 3. Databanken waarop geen databankrecht rust 672
712. Databanken van de overheid 672
§ 4. De rechthebbende 673
713. Producent 673
714. Europese producent 674
§ 5. Inhoud van het recht 674
715. Opvragen en hergebruiken 674
716. Opvragen 674
717. Hergebruiken 676
718. Substantieel deel 678
719. Herhaald systematisch opvragen van niet-substantiële delen 679
720. Uitputting 679
721. Omzeilen technische beschermingsmaatregelen 680
722. Verwijderen of wijzigen van elektronische informatie betreffende het beheer van rechten 681
723. Verhouding databankrecht tot auteursrechtelijke bescherming van (delen van) de databank 681
§ 6. Beperkingen van het recht 682
724. Positie rechtmatige gebruiker 682
725. Rechtmatige gebruiker 683
726. Aan het publiek ter beschikking gestelde databanken 684
727. Niet-substantiële delen 685
728. Beperking van de toestemming 685
729. Bescherming van het belang van de producent 686
730. Specifieke beperkingen van het recht 686
731. Privékopie van deel papieren databank 686
732. Onderwijs en wetenschap 687
733. Openbare veiligheid of administratieve of rechterlijke procedure 687
734. Uitlening door voor het publiek toegankelijke instellingen 687
§ 7. Handhaving 688
735. Handhaving 688
§ 8. Ontstaan en beschermingsduur 688
736. Ontstaan van het recht 688
737. Beschermingsduur 689
§ 9. Vermogensrechtelijke aspecten 689
738. Overdracht en beslag 689
§ 10. Unierecht 690
739. Vrij verkeer van goederen 690
740. Mededingingsrecht 690
§ 11. Verdragen 690
741. Unieverdrag van Parijs en TRIPs-Verdrag 690

HOOFDSTUK XI Ongeoorloofde mededinging
§ 1. Begrip en wetgeving 691
742. Begrip 691
743. Art. 6:162 BW 692
744. Art. 6:193a-j BW, art. 6:194a-6:196 BW en andere reclameregels 693
745. Andere wettelijke voorschriften 693
746. Correctie Langemeijer 694
747. Rubricering ongeoorloofde mededinging 695
§ 2. Parasiteren op de bedrijfsactiviteiten of -resultaten van een ander 696
748. Parasiteren 696
749. Navolging van (het uiterlijk van) producten 697
750. Navolging van merk en handelsnaam 706
751. Navolging van andere onderscheidingstekens of -middelen 706
752. Eenlijnsprestaties 708
753. Aanleunen bij bekende personen of instanties 710
754. Refererende reclame 711
§ 3. Oneerlijke handelspraktijken, misleidende reclame en vergelijkende reclame 712
755. Algemeen 712
756. Oneerlijke handelspraktijken 714
757. In strijd met de vereisten van professionele toewijding 718
758. Misleidende handelspraktijken: art. 6:193b lid 3.a jo. art. 6:193c-g BW 718
759. Agressieve handelspraktijken: art. 6:193b lid 3.b jo. art. 6:193h-i BW 722
760. Bijzondere procesregels 723
761. Misleidende reclame 726
762. a. De aard, samenstelling, hoeveelheid, hoedanigheid, eigenschappen of gebruiksmogelijkheden 730
763. b. De herkomst, de wijze of het tijdstip van vervaardigen 732
764. c. De omvang van de voorraad 735
765. d. De prijs of de wijze van berekenen daarvan 736
766. e. De aanbieding of het doel der aanbieding 736
767. f. Onderscheidingen 737
768. g. De voorwaarden, waaronder goederen worden geleverd of diensten worden verricht of de betaling plaatsvindt 738
769. h. De omvang, inhoud en tijdsduur der garantie 738
770. i. De identiteit, hoedanigheden, bekwaamheid of bevoegdheid van degene door wie, onder wiens leiding of toezicht of met wiens medewerking de goederen zijn of worden vervaardigd of aangeboden of de diensten worden verricht 739
771. Vergelijkende reclame 740
772. a. De vergelijking mag niet misleidend zijn 744
773. b. De vergelijking moet dezelfde soort producten of diensten betreffen 746
774. c. De vergelijking moet op objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van de goederen of diensten vergelijken 747
775. d. De vergelijking mag geen verwarring veroorzaken (onder handelaren) 748
776. e. De vergelijking mag niet onnodig denigrerend zijn 752
777. f. De vergelijking heeft voor producten met een benaming van oorsprong in elk geval betrekking op producten met dezelfde benaming 753
778. g. De vergelijking mag geen oneerlijk voordeel opleveren ten gevolge van de bekendheid van een merk, handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent 754
779. h. De vergelijking stelt niet goederen of diensten voor als een imitatie of namaak van goederen of diensten met een merk of handelsnaam 756
780. Speciale aanbiedingen 757
781. Bijzondere procesregels 757
782. Nederlandse Reclame Code 761
783. Geneesmiddelenreclame gericht op beroepsbeoefenaren 764
784. Publieksreclame voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten 769
785. Waarschuwingen 772
§ 4. Belemmering van de zaken van de concurrent 773
786. Boycot 773
§ 5. Afhandig maken van bedrijfsgeheimen, opdrachten, personeel van de concurrent 775
787. Bedrijfsgeheimen 775
788. Opdrachten 783
789. Personeel 784
§ 6. Verstoren van verkooporganisatie 784
790. Algemeen 784
791. Prijsbederf, verstoren verkooporganisatie 784
792. Verwijderen van controlekenmerken en merken 786
793. Dumping 787
§ 7. Unierecht 788
794. Vrij verkeer van goederen en harmonisatierichtlijnen 788
795. Verkoopmodaliteiten 788
796. Rechtvaardigingsgronden: art. 36 VWEU en dwingende redenen van algemeen belang 790
§ 8. Verdragen 792
797. Unieverdrag van Parijs 792
798. TRIPs-Verdrag 792
799. Mensenrechtenverdragen 792

HOOFDSTUK XII Handhaving
§ 1. Algemeen 795
800. Algemeen 795
801. Civielrechtelijke en strafrechtelijke handhaving 796
802. Ex parte procedure 798
803. Onrechtmatige handhaving IE-rechten en tenuitvoerlegging beslissingen 800
§ 2. Vorderingen 800
804. Verbod 800
805. Verklaring voor recht 801
806. Dwangsom en lijfsdwang 802
807. Informatie met betrekking tot de inbreuk 803
808. Overige nevenvorderingen 804
809. Tussenpersonen 807
810. Extraterritoriale werking verbod en nevenvorderingen; rechtsmacht 810
811. Extraterritoriale werking verbod en nevenvorderingen; bevoegdheid 812
§ 3. Beslag en exhibitieplicht 817
812. Beslag op inbreukmakende goederen en IE-rechten 817
813. Bewijs- en beschrijvend beslag; monsterneming 817
814. Verplichte bodemprocedure; ten onrechte getroffen maatregelen 820
815. Exhibitieplicht 821
§ 4. Schadevergoeding en proceskosten 822
816. Schadevergoeding 822
817. Winstafdracht 824
818. Rekening en verantwoording 825
819. Proceskostenveroordeling 826
§ 5. Varia 830
820. Uitvoerbaarverklaring bij voorraad 830
821. Bewijs 831
§ 6. Anti-piraterijverordening 831
822. Anti-piraterijverordening 831

HOOFDSTUK XIII Het mededingingsrecht
§ 1. Inleiding 837
823. Intellectueel eigendomsrecht en mededingingsrecht 837
824. Gedragstoezicht en concentratietoezicht 837
§ 2. Horizontale onderwerpen 838
825. Verhouding tussen mededingingsrecht en IE-recht: bestaan en uitoefening 838
826. De marktafbakening 838
827. Het ondernemingsbegrip 839
828. Overheidsmaatregelen 839
§ 2. Het verbod op mededingingsbeperkende afspraken 840
A. Algemeen 840
829. Algemeen 840
830. Afspraken 840
831. Het efficiency- of lid 3-verweer 840
832. Intragroep afspraken 841
833. Horizontale en verticale beperkingen 842
834. Beperking naar strekking en gevolg 842
835. Economische en juridische context; counterfactual analyse 843
836. Inherente beperkingen 844
837. Merkbaarheid: merkbare beperking en merkbare invloed op de tussenstaatse handel 845
838. De Minimis-afspraken 846
839. De Groepsvrijstellingsverordeningen van de Europese Commissie 847
B. Distributieverhoudingen 847
840. Verticale afspraken 847
841. Agentuurovereenkomsten 848
842. Toeleveringsovereenkomsten 849
843. De GVVo VO 849
844. Verticale prijsbinding 850
845. Exclusieve distributie 850
846. Selectieve distributie – Algemeen 851
847. Selectieve distributie – Lid 1-analyse 851
848. Selectieve distributie – Lid 3-analyse 853
849. Exclusieve afname 854
850. Exclusieve levering 854
851. Franchiseovereenkomsten 854
C. Schikkingsovereenkomsten 855
852. Schikkingsovereenkomsten 855
853. Overeenkomsten met betrekking tot generieke toetreding 856
D. Licentieovereenkomsten 858
854. De GVVo TO 858
D. Afspraken met betrekking tot reclame en andere commerciële uitingen 859
855. Reclameverboden tussen concurrenten 859
856. Misleidende mededelingen 860
§ 3. Het verbod op misbruik van machtspositie 861
857. Algemeen 861
858. De machtspositie 862
859. Het misbruikbegrip 862
860. De licentieweigering 863
861. De leveringsweigering bij standard essential patents 865

Trefwoordenregister 869

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht