Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, ,

Arbeidsovereenkomstenrecht

Gebonden Nederlands 2020 9789013159714
Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Als professional werkzaam op het terrein van het arbeidsrecht kunt u niet zonder gedegen naslagwerk van het arbeidsovereenkomstenrecht. De 27e druk van dit veelgebruikte handboek bevat een diepgaande bespreking van de bepalingen omtrent de arbeidsovereenkomst in het Burgerlijk Wetboek en andere relevante wetgeving. De uitgebreide verwijzingen naar jurisprudentie en literatuur maken verdere verdieping direct mogelijk.

De arbeidsovereenkomst vormt de juridische basis voor de meeste arbeidsrelaties en is daarmee van groot maatschappelijk belang. Wanneer u als professional geregeld in aanraking komt met arbeidsovereenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen, dan is het essentieel de laatste ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak in het vizier te houden. Arbeidsovereenkomstenrecht is een veelgebruikt handboek onder professionals, academici en studenten die over een compleet naslagwerk willen beschikken.

De titel beperkt zich niet tot de bepalingen betreffende de arbeidsovereenkomst in het Burgerlijk Wetboek en de daarop gebaseerde regelgeving. Ook wordt stilgestaan bij andere relevante wetgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming, de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst, de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Wet arbeid en zorg en de Wet melding collectief ontslag.

De uitgave wordt gekenmerkt door de diepgang van de bespreking. Alle voor de rechtspraktijk relevante vraagstukken op het terrein van het arbeidsovereenkomstenrecht worden belicht. De uitgebreide verwijzingen naar jurisprudentie en literatuur helpen u bovendien zich snel verder te verdiepen in een onderwerp.

De uitgebreide staat van dienst van Arbeidsovereenkomstenrecht als naslagwerk voor de praktijk is zichtbaar in het feit dat dit alweer de 27e editie betreft. De inhoud is volledig herzien, zodat u verzekerd bent van de actuele stand van zaken. De titel belicht de laatste ontwikkelingen in de jurisprudentie. Naast uitspraken van de Hoge Raad mogen hierbij ook de relevante uitspraken van lagere rechters niet ontbreken, onder meer over de Wet werk en zekerheid. Deze editie behandelt ook essentiële nieuwe wetgeving waar u in de praktijk mee in aanraking zult komen, waaronder:
- Wet arbeidsmarkt in balans
- Wet compensatie transitievergoeding
- Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Specificaties

ISBN13:9789013159714
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:704
Druk:27
Verschijningsdatum:19-8-2020
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

4.3 van de 5
3 stemmen
2
0
1
0
0

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Willem Bouwens

Prof.mr. W.H.A.C.M. Bouwens is hoogleraar sociaal recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Andere boeken door Willem Bouwens

Over Rogier Duk

Mr. R.A.A. Duk (1947) is sinds 1972 als advocaat te Den Haag werkzaam. Hij richt zich in zijn praktijk met name op het arbeidsrecht en is zelf betrokken bij tal van procedures bij de Hoge Raad, met name op arbeidsrechtelijk gebied, zowel voor werkgevers als voor werknemers.

Andere boeken door Rogier Duk

Inhoudsopgave

VERKORT AANGEHAALDE WERKEN / XV
Uit het voorwoord bij de tweeëntwintigste druk (2008) / XIX
Voorwoord bij de zevenentwintigste druk (2020) / XIX
INLEIDING / XXI

1 De arbeidsovereenkomst / 1
§ 1.1 De overeenkomst / 1
§ 1.2 Totstandkoming en geldigheid van de overeenkomst / 2
§ 1.3 Elementen arbeidsovereenkomst / 5
1.3.1 Arbeid / 5
1.3.2 Loon / 7
1.3.3 In dienst / 8
1.3.4 De afbakening met de overeenkomst van opdracht / 9
1.3.5 Rechtsvermoeden / 12
1.3.6 Geen geruisloze omzetting / 14
§ 1.4 Werkgever / 14
§ 1.5 De arbeidsovereenkomsten met minderjarigen / 17
§ 1.6 Arbeidsovereenkomsten met vreemdelingen / 19
§ 1.7 Bepaalde en onbepaalde tijd / 21
§ 1.8 Flexibele arbeidsrelaties / 23
1.8.1 Oproepcontracten / 23
1.8.2 Uitzendarbeid / 26
1.8.3 Payrolling / 31
1.8.4 Contracting / 33
1.8.5 Platformarbeid / 34
§ 1.9 Bijzondere arbeidsovereenkomsten / 35
1.9.1 Ambtenaren / 35
1.9.2 Bestuurders van rechtspersonen / 36
1.9.3 Geestelijk-ambtsdragers / 38
1.9.4 Handelsvertegenwoordigers / 39
1.9.5 Zeevarenden / 40
§ 1.10 Aanneming van werk / 40
§ 1.11 Opdracht / 40
§ 1.12 Samenloop met andere overeenkomsten / 41

2 Aangaan en wijzigen / 43
§ 2.1 Beperking van de contractsvrijheid / 43
§ 2.2 Gebondenheid aan een cao / 45
§ 2.3 Vorm der overeenkomst / 50
§ 2.4 De opgaveplicht van de werkgever / 52
§ 2.5 Wijziging arbeidsovereenkomst / 54
§ 2.6 Wet fl exibel werken / 60

3 Handelen als goed werkgever en goed werknemer / 67
§ 3.1 Algemeen / 67
§ 3.2 Verplichting tot verschaffing van werk / 70
§ 3.3 Verandering van taak, functie en voorwaarden / 73
§ 3.4 Privacy en vrijheid van meningsuiting / 79
3.4.1 Grondrechten in het arbeidsrecht / 79
3.4.2 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer / 80
3.4.3 Vrijheid van meningsuiting / 87
§ 3.5 Scholing / 91

4 Bepaling, berekening en vormen van loon / 93
§ 4.1 Bepaling van loon / 93
§ 4.2 Bruto- en nettoloon / 95
§ 4.3 Minimumloon / 97
§ 4.4 Winstaandeel en provisie / 102
§ 4.5 Vormen van loon / 103
§ 4.6 Dienstwoning / 104

5 Verschuldigdheid van loon / 107
§ 5.1 Tijd waarover loon verschuldigd is / 107
§ 5.2 Loon indien niet wordt gewerkt / 107
5.2.1 Algemeen / 107
5.2.2 Risicoregeling / 109
5.2.3 Het door te betalen loon / 112
5.2.4 Afwijkingen en uitzonderingen / 114
§ 5.3 De bereidheid de overeengekomen arbeid te verrichten / 117
§ 5.4 Verschuldigdheid van loon na vernietiging van de opzegging / 121
§ 5.5 De matigingsbevoegdheid van de rechter / 123
§ 5.6 Het studiekostenbeding / 126
§ 5.7 Oproeparbeid / 128
§ 5.8 Overige gevallen / 133

6 Loon bij ziekte / 135
§ 6.1 Inleiding / 135
§ 6.2 Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, zwangerschap of bevalling / 136
§ 6.3 Geen recht op loon / 139
§ 6.4 De duur van de loondoorbetalingsplicht / 145
§ 6.5 Hoogte van het door te betalen loon / 150
§ 6.6 Controlevoorschriften / 153
§ 6.7 Re-integratieverplichtingen / 155
§ 6.8 De vordering in rechte / 158
§ 6.9 Regres / 161

7 Betaling van loon / 163
§ 7.1 Wijze van voldoening van in geld vastgesteld loon / 163
§ 7.2 Wijze van voldoening van anders dan in geld vastgesteld loon / 163
§ 7.3 Plaats van voldoening / 164
§ 7.4 Het tijdstip van voldoening / 164
§ 7.5 Door wie betaling / 166
§ 7.6 Aan wie betaling / 169
§ 7.7 De salarisspecifi catie / 169
§ 7.8 Te late betaling / 169
§ 7.9 Preferentie / 172
§ 7.10 Verjaring en rechtsverwerking / 172
§ 7.11 De vordering tot loonbetaling in kort geding / 174

8 Beslag op en overdracht van loon / 177
§ 8.1 Beslag / 177
§ 8.2 Overdracht / 180

9 Verrekening / 181
§ 9.1 Tijdens de dienstbetrekking / 181
§ 9.2 Bij of na einde van de dienstbetrekking / 182

10 Besteding van loon; fondsen / 185
§ 10.1 Bestedingsbedingen / 185
§ 10.2 Uitzonderingen / 187
§ 10.3 Gevolgen / 188
§ 10.4 Sanctie / 188

11 Vakantie en verlof / 191
§ 11.1 De vakantieregeling / 191
§ 11.2 Opbouw van vakantierechten / 193
§ 11.3 Effectuering van de aanspraak / 195
§ 11.4 Vakantiedagen / 198
§ 11.5 Recht op loon / 200
§ 11.6 Niet verleende vakantie / 201
§ 11.7 Verval en verjaring / 203
§ 11.8 Vakantiebijslag / 206
§ 11.9 Politiek verlof / 208
§ 11.10 Zwangerschaps- en bevallingsverlof / 209
§ 11.11 Adoptie- en pleegzorgverlof / 212
§ 11.12 Kort verzuim- en geboorteverlof / 213
§ 11.13 Kort- en langdurend zorgverlof / 217
§ 11.14 Ouderschapsverlof / 221

12 Gelijke behandeling / 227
§ 12.1 Regelingen omtrent gelijke behandeling bij de arbeid / 227
§ 12.2 Andere discriminatieverboden / 231
§ 12.3 Direct en indirect onderscheid / 232
§ 12.4 Objectieve rechtvaardigingsgronden / 236
§ 12.5 De verbodsbepalingen van art. 646 en de WGBMV / 238
§ 12.6 Uitzonderingen op het verbod van art. 646 / 242
§ 12.7 De sanctie op overtreding van art. 646 / 244
§ 12.8 De verbodsbepaling van art. 648 / 247
§ 12.9 De verbodsbepaling van art. 649 / 249
§ 12.10 Algemene wet gelijke behandeling / 251
§ 12.11 Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte / 254
§ 12.12 Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid / 258
§ 12.13 College voor de Rechten van de Mens / 264

13 Disciplinaire maatregelen / 265
§ 13.1 Tuchtrecht en arbeidsovereenkomst / 265
§ 13.2 Grondslag van disciplinaire maatregelen / 266
§ 13.3 Schorsing / 268
§ 13.4 Verschuldigdheid van loon / 269
§ 13.5 Boete als disciplinaire maatregel / 270
§ 13.6 Oplegging der boete / 272
§ 13.7 Boete en schadevergoeding / 273

14 Het concurrentiebeding / 275
§ 14.1 Aard en geldigheid van het beding / 275
§ 14.2 Arbeidsovereenkomst en concurrentiebeding / 279
§ 14.3 Geen beroep mogelijk op concurrentiebeding / 283
§ 14.4 Vernietiging door de rechter / 284
§ 14.5 Procedure bij vernietiging / 286
§ 14.6 Vergoeding / 286
§ 14.7 Vergoeding van schade en boete bij niet-nakoming / 287
§ 14.8 Nakoming en schadevergoeding / 289
§ 14.9 Overmacht / 290
§ 14.10 Onbehoorlijke concurrentie / 290

15 Het getuigschrift / 293
§ 15.1 Inhoud getuigschrift / 293
§ 15.2 Vordering afgifte getuigschrift / 294
§ 15.3 Schadevergoeding / 294
§ 15.4 Andere inlichtingen / 295

16 Zorgplicht en aansprakelijkheid van de werkgever / 297
§ 16.1 Inleiding / 297
§ 16.2 De zorgplicht van de werkgever / 298
§ 16.3 Aansprakelijkheid / 305
§ 16.4 Gevaarlijke stoffen / 308
§ 16.5 Stelplicht en bewijslast / 310
§ 16.6 Aard en omvang van de schadevergoeding / 313
§ 16.7 De aansprakelijkheid van de werkgever jegens anderen dan de eigen werknemer / 314
§ 16.8 Aansprakelijkheid van de werkgever buiten art. 658 / 316
§ 16.9 Verjaring / 322

17 Overwerk / 327
§ 17.1 Plicht tot overwerk / 327
§ 17.2 Vergoeding overwerk / 328

18 Bijzondere verplichtingen van de werknemer / 333
§ 18.1 Arbeid zelf verrichten / 333
§ 18.2 De voorschriften omtrent arbeid / 333
§ 18.3 Niet-nakoming verplichtingen / 335
§ 18.4 Schade van de werkgever / 335
§ 18.5 Schade van derden / 341

19 Overgang van een onderneming / 343
§ 19.1 Inleiding / 343
§ 19.2 Overgang / 345
§ 19.3 Gevolgen van de overgang / 351
§ 19.4 Informatieplicht / 363
§ 19.5 Insolventie / 364

20 Ontwikkeling en systematiek van het ontslagrecht / 369
§ 20.1 Historische ontwikkelingen / 369
§ 20.2 Het systeem van het geldende ontslagrecht / 374
§ 20.3 Vooruitblik / 377

21 Bepaalde tijd en ontbindende voorwaarde / 379
§ 21.1 Einde van rechtswege / 379
§ 21.2 Opzegging van overeenkomsten voor bepaalde duur / 380
§ 21.3 Aanzegging en stilzwijgende voortzetting / 381
§ 21.4 Tussentijdse opzegging en ontbinding / 386
§ 21.5 Het wettelijk systeem bij een reeks opvolgende arbeidsovereenkomsten / 388
21.5.1 Ketenregeling / 388
21.5.2 Opvolgende werkgevers / 393
21.5.3 Afwijkingsmogelijkheden / 395
§ 21.6 Uitzendarbeid / 398
§ 21.7 De Ragetlie-regel / 399
§ 21.8 Ontbindende voorwaarde / 402

22 De dood van partijen / 407
§ 22.1 Dood van de werknemer / 407
§ 22.2 Verplichting van de werkgever tegenover nabestaanden / 407
§ 22.3 Dood van de werkgever / 408
2
3 Beëindiging van de overeenkomst in onderling overleg / 409
§ 23.1 De overeenkomst tot beëindiging en instemming met opzegging / 409
§ 23.2 Mogelijkheden onder de Boeken 3 en 6 van het BW / 414
§ 23.3 Gevolgen van een overeenkomst tot beëindiging en van instemming met de opzegging / 418

24 Opzegging van de arbeidsovereenkomst door een partij / 423
§ 24.1 Opzegging algemeen / 423
§ 24.2 De rechtshandeling van opzegging / 423
§ 24.3 Beperken van de bevoegdheid tot opzegging / 427
§ 24.4 Wijze van opzegging / 427
§ 24.5 Verplichte opgave van reden / 429

25 De bijzondere opzegverboden / 431
§ 25.1 Inleiding / 431
§ 25.2 Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte / 433
§ 25.3 Zwangerschap en een bepaalde periode daarna / 437
§ 25.4 Militaire dienst / 438
§ 25.5 Lidmaatschap van bepaalde medezeggenschapsorganen / 438
§ 25.6 Kandidaat-leden en voormalig leden van medezeggenschapsorganen en bepaalde functionarissen / 439
§ 25.7 Lidmaatschap van de vakbond of vakbondsactiviteiten / 440
§ 25.8 Politiek verlof / 440
§ 25.9 Het geldend maken van het recht op verlof / 440
§ 25.10 Overgang van een onderneming / 441
§ 25.11 Weigering in te stemmen met zondagsarbeid / 443
§ 25.12 Uitzonderingen en afwijkingen / 443

26 De preventieve ontslagtoets: algemeen / 449
§ 26.1 Inleiding / 449
§ 26.2 Uitzonderingen / 449
26.2.1 Geen preventieve toets / 449
26.2.2 Insolventieprocedures / 452
§ 26.3 Redelijke grond / 455
§ 26.4 Herplaatsing / 456
§ 26.5 Sanctionering / 463

27 Opzegging met toestemming UWV / 465
§ 27.1 Inleiding / 465
§ 27.2 Bedrijfseconomische ontslagen: algemeen / 465
§ 27.3 Selectie: afspiegeling / 469
§ 27.4 Andere selectiecriteria / 473
§ 27.5 Ontslagcommissies / 475
§ 27.6 De wederindienstnemingsvoorwaarde / 477
§ 27.7 Collectief ontslag / 479
§ 27.8 Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid / 482
§ 27.9 Opzegverboden / 483
§ 27.10 Toestemming voor zover rechtens vereist / 483
§ 27.11 De procedure / 484
§ 27.12 Beroep op de rechter / 486

28 Ontbinding door de rechter / 491
§ 28.1 Inleiding / 491
§ 28.2 Vervallen van arbeidsplaatsen en langdurige arbeidsongeschiktheid / 492
§ 28.3 Regelmatig ziekteverzuim / 494
§ 28.4 Disfunctioneren / 495
§ 28.5 Verwijtbaar handelen / 498
§ 28.6 Ernstig gewetensbezwaar / 501
§ 28.7 Verstoorde arbeidsverhouding / 501
§ 28.8 Andere omstandigheden / 503
§ 28.9 Cumulatiegrond / 505
§ 28.10 Opzegverboden / 507
§ 28.11 Gedeeltelijke ontbinding / 508
§ 28.12 Termijn / 509
§ 28.13 Ontbinding op verzoek van de werknemer / 510
§ 28.14 Intrekking van het ontbindingsverzoek / 511
§ 28.15 Ontbinding wegens tekortkoming / 512

29 De proeftijd / 515
§ 29.1 Proeftijdbedingen / 515
§ 29.2 De geldigheid van het proeftijdbeding / 515
§ 29.3 De rechtsgevolgen van het proeftijdbeding / 519

30 Beëindiging om een dringende reden / 525
§ 30.1 Inleiding / 525
§ 30.2 Onverwijld gegeven of genomen ontslag / 525
§ 30.3 Mededeling van de reden / 529
§ 30.4 Onverwijlde mededeling / 531
§ 30.5 Stelplicht en bewijslast / 532
§ 30.6 Gevolgen van de opzegging om een dringende reden / 534

31 De dringende reden / 537
§ 31.1 De wettelijke omschrijving van dringende redenen / 537
§ 31.2 Dringende reden voor de werkgever / 539
§ 31.3 Wettelijke gevallen / 541
§ 31.4 Het weigeren te voldoen aan redelijke bevelen / 547
§ 31.5 Afwezigheid wegens ziekte / 549
§ 31.6 Ongeoorloofd verzuim / 552
§ 31.7 Veronachtzaming van andere plichten / 554
§ 31.8 Dringende redenen voor de werknemer / 556
§ 31.9 Wettelijke gevallen / 556
§ 31.10 Andere gevallen / 558
§ 31.11 Afspraken van partijen over de dringende reden / 558

32 Regelmatige en onregelmatige opzegging / 561
§ 32.1 Algemeen / 561
§ 32.2 Termijn van opzegging / 561
§ 32.3 Berekening duur / 564
§ 32.4 De dag waartegen kan worden opgezegd / 565
§ 32.5 Opzegging van langdurige overeenkomsten / 566
§ 32.6 Opzegtermijnen bij insolventie van de werkgever / 566
§ 32.7 De vergoeding bij onregelmatige opzegging / 567

33 Vergoedingen bij ontslag / 571
§ 33.1 Ontslagvergoedingen algemeen / 571
§ 33.2 Het recht op transitievergoeding / 571
33.2.1 Algemeen / 571
33.2.2 Gedeeltelijke transitievergoeding / 573
33.2.3 Uitsluitingen / 575
33.2.4 Slapende dienstverbanden en de compensatieregeling / 579
33.2.5 Vernietiging van de opzegging en herstel van de arbeidsovereenkomst / 582
§ 33.3 De hoogte van de transitievergoeding / 583
33.3.1 Algemeen / 583
33.3.2 Duur arbeidsovereenkomst / 584
33.3.3 Het in aanmerking te nemen loon / 586
33.3.4 De in mindering te brengen kosten / 587
§ 33.4 Voorziening bij cao of publiekrechtelijke regeling / 589
§ 33.5 Insolventie van de werkgever / 590
§ 33.6 De cumulatievergoeding / 592
§ 33.7 De billijke vergoeding: algemeen / 593
33.7.1 Opzegging / 593
33.7.2 Einde van rechtswege / 594
33.7.3 Ontbinding / 595
33.7.4 Hoger beroep en cassatie / 596
§ 33.8 Ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever / 597
§ 33.9 De hoogte van de billijke vergoeding / 598
§ 33.10 De (mate van) exclusiviteit en samenloop van de wettelijke vergoedingen / 604

34 Bijzonder procesrecht in ontslagzaken / 607
§ 34.1 Inleiding / 607
§ 34.2 Vervaltermijnen / 609
§ 34.3 Samenhangende vorderingen / 613
§ 34.4 Bewijsrecht / 614
§ 34.5 Ontbindingen ‘pro forma’ en ‘voor zover vereist’ / 615
§ 34.6 Hoger beroep en cassatie / 620
§ 34.7 Arbitrage / 624

35 Toepasselijkheid van het Nederlandse recht / 625
§ 35.1 Algemeen; rechterlijke bevoegdheid / 625
§ 35.2 Toepasselijkheid BW / 626
35.2.1 Rome-I en EVO / 626
35.2.2 De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie / 629
35.2.3 Verordening (EG) 883/2004 / 632
§ 35.3 Toepasselijkheid minimumloon en minimumvakantiebijslag / 633

Artikelenregister / 635
Trefwoordenregister / 669

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Arbeidsovereenkomstenrecht