Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, ,

Nederlands burgerlijk procesrecht

Gebonden Nederlands 2022 9789013163919
Niet leverbaar.
68,01

Samenvatting

Dit handboek geeft een grondig en verdiepend overzicht van het burgerlijk procesrecht, dat voor zowel onderwijs-, praktijk- als wetenschapsdoeleinden gebruikt kan worden. Alle rechtsregels voor het civiele proces komen aan de orde. Daarnaast krijgen ook de fundamentele procesrechtsbeginselen en algemene begrippen van procesrecht veel aandacht, zoals de beginselen van een goede procesorde.

Nederlands burgerlijk procesrecht is geschreven voor gevorderde rechtenstudenten, die behoefte hebben aan diepgaande kennis van het Nederlands burgerlijk procesrecht. De titel dient daarnaast als handboek voor de rechtspraktijk en bespreekt alle rechtsregels voor het civiele proces. Ook andere relevante onderwerpen komen aan de orde, zoals:

- De fundamentele procesrechtsbeginselen en algemene begrippen van procesrecht, zoals de beginselen van een goede procesorde.
- Supranationaal procesrecht (voor procedures bij BenGH, HvJ EU en EHRM)
- Particuliere procesvormen zoals de arbitrage en de mediatie (mediation)

De auteurs behandelen in deze uitgave niet alleen de praktische en technische aspecten van het burgerlijk procesrecht, maar betrekken de lezer ook in het rechtswetenschappelijke en rechtspolitieke debat over dit rechtsgebied.

Burgerlijk procesrecht actueel
In deze uitgave zijn de meest recente veranderingen in wet- en regelgeving, rechtspraak en literatuur verwerkt. Onder meer het verloop van het KEI-project, de invoering van de WAMCA en de WHOA worden behandeld.

Nederlands burgerlijk procesrecht is van grote waarde voor iedereen die grondig en diepgaand inzicht wil verkrijgen in dit vakgebied. De titel kan zowel voor onderwijs-, praktijk- als wetenschapsdoeleinden gebruikt worden.

Specificaties

ISBN13:9789013163919
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:784
Druk:7
Verschijningsdatum:25-8-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Carla Klaassen

Prof.mr. C.J.M. Klaassen is hoogleraar burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij heeft zich gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht.

Andere boeken door Carla Klaassen

Over Henk Snijders

Prof.mr. H.J. Snijders is hoogleraar burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht aan de Universiteit Leiden en oud-hoogleraar privaatrecht aan de Erasmus Universiteit, hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Arbitrage, arbiter onder meer bij het Nederlands Arbitrage Instituut en de International Chamber of Commerce, vertegenwoordiger van Nederland in Working Group II (Arbitration and Conciliation) van de United Nations Commission on International Trade Law en bestuurslid van het Nederlands Arbitrage Instituut.

Andere boeken door Henk Snijders

Inhoudsopgave

AFKORTINGEN / XXIX
VERKORT AANGEHAALDE LITERATUUR / XXXIII

1. ALGEMENE INLEIDING / 1
1.1 Rechtsterreinverkenning / 1
1. Casus / 1
2. Kenmerken / 2
3. Benaming / 3
4. Rechtsvordering, vorderingsrecht en subjectief recht / 3
5. Belangrijkste regelingen en hun geschiedenis; exit KEI, toch enige vernieuwing / 4
6. Dagvaardings-/vorderingsprocedure en verzoek(schrift)procedure, terminologie / 7
7. Contentieuze vs. voluntaire jurisdictie / 10
8. Rechtsvergelijking en harmonisatie van burgerlijk procesrecht / 10
1.2 Functies en desiderata / 12
9. Overzicht, burgerlijk proces en gestructureerde bemiddeling / 12
10. Rechtsverschaffingsfunctie (declaratoire, constitutieve en condemnatoire uitspraken) / 14
11. Bedreigingsfunctie / 16
12. Politionele functie / 17
13. Rechtsontwikkelingsfunctie / 18
14. Rechtseenheidsfunctie / 20
15. Desiderata / 21
1.3 Kenbronnen / 22
16. Overzicht / 22
17. Internationaal verdragsrecht c.a. / 23
18. Grondwet / 24
19. Wet op de rechterlijke organisatie / 25
20. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering / 25
21. Andere wetgeving / 27
22. Herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken vóór KEI / 28
23. Jurisprudentie / 28
24. Literatuur / 29
25. Gewoonte / 29
26. Collectieve rechtersregeling (CRR) / 30
1.4 Hoofdbeginselen / 31
27. Fundamentele eisen voor het civiel proces en zijn hoofdkenmerken / 31
28. Ontwikkelingen in de hoofdbeginselen / 34
29. Indeling van hoofdbeginselen / 35
30. Algemeen zorgvuldigheidsbeginsel / 36
31. Ministerieplicht / 37
32. Hoor en wederhoor: inhoud en fundering / 38
33. Recht op mondelinge hoor en wederhoor / 41
34. Uitzonderingen op en grenzen aan hoor en wederhoor / 42
35. Hoor en wederhoor: betekenis voor andere hoofdrolspelers dan rechters / 44
36. Onafhankelijkheid: inhoud en fundering / 44
37. Distantie van rechtshulpverleners / 49
38. Interne toegankelijkheid / 49
39. Openbaarheid / 51
40. Motivering / 55
41. Redelijke termijn / 56
42. Partijautonomie / 58
43. Autonomie bij beslissing tot procederen en zo ja tegen wie / 62
44. Autonomie ten aanzien van object van procedure: overzicht / 63
45. (a) Verbod van aanvulling van feitelijke gronden / 64
46. (b) Geen bewijsopdracht ten aanzien van onvoldoende betwiste feiten / 67
47. (c) Verbod van en plicht tot aanvulling van bepaalde rechtsgronden / 67
48. (d) Gebondenheid aan gevorderde en verzochte / 71
49. (e) Gebondenheid aan door partijen gestelde grenzen in appel en cassatie / 71
50. Grenzen aan respect voor standpuntwijzigingen van partijen / 72
51. Partijautonomie en rechtshulpverlening / 72
52. Controle, eenheid en ontwikkeling / 72
53. Externe toegankelijkheid / 75
54. Goede procesorde, eisen van behoorlijke procesvoering, processuele goede trouw en soortgelijke noties / 77
1.5 Grenzen aan het procederen / 78
55. Overzicht / 78
56. Procederen als ultimum remedium, proefprocessen daargelaten / 79
57. Proefprocessen / 80
58. Procesbelang / 81
59. Verbod van misbruik van procesbevoegdheid / 83
60. Gezag van gewijsde / 86
61. Bevrijdende verjaring, verval en rechtsverwerking / 90

2. HOOFDROLSPELERS EN HUN BEVOEGDHEDEN / 93
2.1 Inleiding / 93
62. Overzicht / 93
63. Beeld van professionele rechtsbijstandverlening / 93
2.2 Partijen / 94
64. Procesbevoegdheid en hoedanigheid van procespartij / 94
65. Als partij procederen namens of ten behoeve van een ander / 97
66. Subjectieve vs. objectieve cumulatie; exceptio plurium litis consortium / 99
67. Mutaties bij partijen / 100
68. Derden als procespartij erbij / 102
69. Collectiviteitsacties (algemeenbelangacties en groepsacties) / 103
70. Schets van zaken en partijen / 108
2.3 Rechter / 109
71. Algemeen / 109
72. Staatsrechtelijke competentie / 110
73. Grenzen gegeven staatsrechtelijke bevoegdheid / 111
74. Internationaal-publiekrechtelijke competentie / 114
75. Internationaal-privaatrechtelijke competentie: algemeen / 115
76. Internationaal-privaatrechtelijke competentie: Verdragen en
EU-verordeningen / 118
77. Sectorcompetentie / 120
78. Grenzen gegeven sectorcompetentie / 121
79. Sectorcompetentieproblematiek in kort geding / 123
80. Arbitrale competentie / 123
81. Absolute competentie: algemeen / 124
82. Absolute competentie van rechtbank, hof en Hoge Raad / 124
83. Competentie voorzieningenrechter en kantonrechter / 125
84. Kantoncompetentieperikelen / 127
85. Prorogatie (afwijking van absolute competentie) / 130
85a. Netherlands Commercial Court / 131
86. Relatieve competentie / 132
87. Verwante ontvankelijkheidsvragen / 134
88. Rechterlijke indeling / 135
89. Aantal rechters per zaak / 135
90. Terminologie van uitspraken / 136
91. Benoeming, opleiding, rechtspositie en toezicht / 137
92. Kwantitatieve gegevens over civiele rechtspraak / 137
2.4 Griffier en gerechtsmanagement / 138
93. Griffier / 138
94. Gerechtsmanagement / 138
2.5 Advocaat / 139
95. Algemeen / 139
96. Functies / 140
97. Rechtsverhouding / 140
98. Verplichte procesvertegenwoordiging / 141
99. Organisatie / 141
100. Tuchtrecht en gedragsregels / 142
101. Toetreding en opleiding / 143
2.6 Gerechtsdeurwaarder / 144
102. Algemeen / 144
103. Rechtsverhouding / 145
104. Toezicht, tuchtrecht en aansprakelijkheid / 145
2.7 Parket / 145
105. Algemeen / 145
106. Conclusie procureur-generaal Hoge Raad / 146
107. Cassatie in het belang der wet / 146
108. Openbaar ministerie in civiele zaken / 146

3. KOSTEN / 149
3.1 Inleiding / 149
109. Kosten van justitie / 149
110. Overzicht van kostenposten voor justitiabelen / 150
3.2 Griffierecht / 150
111. Algemeen / 150
112. Griffierechten voor minder draagkrachtigen / 151
3.3 Rechtsbijstandshonoraria / 152
113. Algemeen / 152
114. Rechtsbijstand voor minder draagkrachtigen / 153
3.4 Overige kosten / 154
115. Gerechtsdeurwaardershonoraria / 154
116. Verschotten / 155
3.5 Kostenveroordeling / 155
117. De verliezer betaalt / 155
118. Kostencompensatie / 156
119. Nodeloze kosten / 157
120. Veroordeling van advocaat of gemachtigde in de kosten / 157
121. Omvang kostenveroordeling / 158
122. Toepassingsbereik van art. 237-245 Rv / 160
123. Kostenveroordeling en toevoeging / 161
124. Buitengerechtelijke kosten en proceskosten / 162
125. Bedongen kostenvergoedingen / 165

4. ONGECOMPLICEERDE DAGVAARDINGSPROCEDURE VOOR RECHTBANK IN EERSTE AANLEG / 167
4.1 Inleiding / 167
126. Dagvaarding vs. andere rechtsingangen / 167
127. Aanduiding van partijen; behandelende rechter / 169
128. Basisvorm dagvaardingsprocedure; systeem van behandeling / 169
129. Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken / 170
4.2 Voorfase en dagvaarding / 171
130. Voorfase / 171
131. Voorbereiding dagvaarding / 172
132. Karakter dagvaarding / 172
133. Betekenis dagvaardingsdatum / 173
134. Dagvaardingstermijn / 173
135. Betekening van de dagvaarding / 174
136. Betekening aan wederpartij in buitenland / 176
137. Inhoud van de dagvaarding / 179
138. Nietigheden / 182
4.3 Rol / 185
139. Inschrijving op de rol / 185
140. Behandeling op de rol / 187
141. Rolbeschikkingen / 190
142. Partij-invloed op verloop procedure; regiefunctie rechter / 190
4.4 Gang van zaken na aanbrengen; conclusie van antwoord en mondelinge behandeling / 192
143. Algemeen / 192
144. Conclusie van antwoord; principaal en exceptief verweer / 193
145. Erkenning, ontkenning, referte en niet-betwisting / 196
146. Mondelinge behandeling; doel en mogelijkheden / 197
147. Voorbereiden mondelinge behandeling; indienen van stukken / 201
148. Afronding mondelinge behandeling / 204
149. Procedure na mondelinge behandeling / 206
4.5 Verdere partijhandelingen / 207
150. Akten / 207
151. Proceshandelingen / 208
4.6 Vonnis / 208
152. Totstandkoming en vormgeving / 208
153. Inhoud / 211
154. Verbetering en aanvulling / 211
155. Minuut, grosse en afschrift / 213
156. Eindvonnissen vs. tussenvonnissen; soorten dicta / 214
157. Condemnatoire, constitutieve en declaratoire vonnissen / 215
158. Vonnis vs. eerdere afbreking van instantie / 215
159-162. Vervallen / 216

5. COMPLICATIES BIJ DAGVAARDINGSPROCEDURE VOOR RECHTBANK IN EERSTE AANLEG / 217
5.1 Inleiding / 217
163. Algemeen / 217
5.2 Verstek / 217
164. Algemeen / 217
165. Eens verschenen, blijft verschenen / 218
166. Eiser verschijnt niet volwaardig, gedaagde wel / 219
167. Eiser verschijnt wel, gedaagde niet / 219
5.3 Wijziging van eis / 222
168. Wijze waarop en uiterste moment / 222
169. Vermindering vs. vermeerdering en verandering / 225
5.4 Eis in reconventie / 227
170. Voorwaarden / 227
171. Voor- en nadelen / 229
172. Processuele band tussen conventie en reconventie / 230
5.5 Tussenvonnis, deelvonnis en eindbeslissing / 230
173. Tussenvonnis vs. eindvonnis / 230
174. Soorten tussenvonnissen / 232
175. Interlocutoir vonnis / 232
176. Provisioneel vonnis / 233
177. Incidenteel vonnis / 234
178. Deelvonnis en eindbeslissing / 235
5.6 Incidenten / 238
179. Algemeen / 238
180. Gedwongen partijdeelname: algemeen / 241
181. Vrijwaring / 241
182. Gedwongen deelname zonder vrijwaring / 245
183. Interventie (voeging of tussenkomst) / 246
184. Verwijzing en voeging van zaken / 248
185. Exceptie van onbevoegdheid / 251
186. ‘Exceptie’ van beraad / 253
187. Inlichtingen over buitenlands recht / 253
188. Zekerheidstelling voor proceskosten / 253
189. Provisionele vordering / 254
190. Schorsing en hervatting van het rechtsgeding / 254
191. Désaveu (vervallen) / 255
192. Wraking en verschoning van rechters / 255
193. Prejudiciële beslissing supranationaal college / 256
193a. Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad / 257
5.7 Afbreken van de instantie / 257
194. Algemeen / 257
195. Doorhaling op de rol / 258
196. Afstand van instantie / 258
197. Verval van instantie / 259
198. Vervallen / 260

6. BEWIJS IN DAGVAARDINGSPROCEDURE VOOR RECHTBANK IN EERSTE AANLEG / 261
6.1 Inleiding / 261
199. Belang bewijsrecht; omschrijving, levering van bewijs en
tegenbewijs / 261
200. Geschiedenis en systematiek van het bewijsrecht / 263
201. Status van wettelijk bewijsrecht / 265
202. Rolverdeling tussen rechter en partijen / 266
203. Exhibitielasten en -plichten voor partijen / 267
204. Overzicht / 270
6.2 Stelplicht en bewijslast / 271
205. Stelplicht: algemeen / 271
206. Voorwerp van stelplicht en bewijs / 271
207. Verdeling van de stelplicht over partijen / 276
208. Sancties op niet-nakoming van de stelplicht / 278
209. ‘Wie stelt moet bewijzen’? Risico van ‘te veel’ stellen / 279
210. Voorwerp van bewijs; risico van te weinig stellen / 280
211. Bewijslastverdeling: algemeen / 280
212. Objectiefrechtelijke leer / 281
213. Uitzonderingen op grond van bijzondere regels en billijkheidsleer / 282
214. Vermoedens / 284
214a. Verlichting bewijslast eiser door informatieplicht gedaagde; verzwaarde motiverings- of stelplicht / 289
215. Stelplicht- en bewijslastverdeling geen rechterlijk keurslijf / 290
6.3 Bewijsmiddelen / 291
216. Welke bewijsmiddelen? / 291
217. Onrechtmatig bewijs / 291
218. Overzicht van bewijsmiddelen / 292
219. Akten en vonnissen / 293
220. Getuigenbewijs: algemeen / 296
221. Recht op getuigenbewijs / 297
222. Getuigplicht voor in beginsel iedereen / 300
223. Verschoningsrecht voor sommigen / 301
224. Beroep op verschoningsrecht bij verhoor / 305
225. Voorwerp van de getuigenverklaring / 306
226. Gang van zaken tijdens en na verhoor / 307
227. Rogatoire commissies / 308
228. Deskundigenbericht / 310
229. Plaatsopneming en bezichtiging / 313
6.4 Bewijswaardering / 313
230. Uitgangspunt: rechterlijke vrijheid / 313
231. Enige bewijswaarderingsregels en kwalificatie van bewijskracht / 314
6.5 Voorlopige bewijslevering / 317
232. Algemeen / 317
233. Gang van zaken, toepasselijke regels / 321
234. Status van voorlopige bewijslevering / 321

7. DAGVAARDINGSPROCEDURE IN KANTONZAKEN IN EERSTE AANLEG / 323
7.1 Inleiding / 323
235. Geschiedenis en heden / 323
236. Wetssystematiek; vergelijking met de procedure met verplichte
procesvertegenwoordiging in eerste aanleg / 324
7.2 Ongecompliceerde dagvaardingsprocedure / 325
237. Dagvaarding / 325
238. Verdere verloop / 326
7.3 Complicaties bij de dagvaardingsprocedure / 328
239. Algemeen / 328
240. Een belangrijke bijzonderheid / 328

8. RECHTSMIDDELEN BIJ DAGVAARDINGS-/ VORDERINGSPROCEDURE / 329
8.1 Algemeen / 329
241. Inleiding / 329
242. Instelling van beroep / 332
243. Termijnen / 336
244. Schorsende werking / 337
245. Uitvoerbaarverklaring bij voorraad, vordering tot terugbetaling / 339
246. Tussentijdse beëindiging van de beroepsprocedure / 342
247. Berusting / 343
248. Incidenteel beroep / 343
8.2 Verzet / 345
249. Inleiding / 345
250. Opposabiliteit / 346
251. Instelling van verzet en termijn / 347
252. Rechtsingang en effect / 349
253. Vervolgprocedure / 350
8.3 Appel / 351
254. Algemeen / 351
255. Appellabiliteit / 353
256. Uitstel en afstel van appellabiliteit / 357
257. Devolutieve werking en grievenstelsel / 359
257a. Nova aan banden gelegd door de ‘in beginsel strakke regel’ (‘tweeconclusieregel’) / 364
258. Termijn en wijze van instellen / 366
259. Basisprocedure, comparitie na aanbrengen, ‘second opinion’ en andere experimenten / 366
260. Appeldagvaarding / 369
261. Memorie van grieven / 369
262. Memorie van antwoord / 371
263. Incidenteel appel / 372
264. Nadere conclusies en/of akten / 374
265. Mondelinge behandeling / 374
266. Arrest / 375
267. Verstek, wijziging van eis en eis in reconventie / 376
268. Incidenten / 376
269. Bewijs / 377
8.4 Cassatie / 377
270. Algemeen / 377
271. Cassabiliteit / 381
272. Cassatiegronden: algemeen / 382
273. Schending van het recht / 383
274. Verzuim van vormen / 386
275. Cassatiemiddelen / 388
276. Gebondenheid aan feiten in uitspraak a quo / 389
277. Termijn en wijze van instelling / 389
278. Ongecompliceerde procedure: algemeen / 390
279. Procesinleiding in vorderingszaken / 390
280. Verweerschrift / 391
281. Exceptief verweer en incidenteel cassatieberoep / 391
282. Schriftelijke toelichting of pleidooi / 392
283. Conclusie procureur-generaal / 393
284. Arrest / 394
285. Complicaties en incidenten / 394
285a. Spoedbehandeling / 395
286. Procedure na verwijzing / 395
287. Cassatie in het belang der wet / 396
287a. Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad / 397
8.5 Overige rechtsmiddelen / 398
288. Buitengewone rechtsmiddelen / 398
289. Derdenverzet / 398
290. Herroeping / 400
8.6 Samenloop van rechtsmiddelen / 401
291. Algemeen / 401
292. Verzet en appel / 401
293. Verzet en cassatie / 402
294. Cassatie en herroeping / 402

9. VERZOEK(SCHRIFT)PROCEDURE / 403
9.1 Inleiding / 403
295. Algemeen / 403
296. Toepassingsbereik / 404
297. Rechtbank vs. kantonrechter / 406
298. Competentie / 407
9.2 Ongecompliceerde verzoekschriftprocedure in eerste aanleg / 408
299. Algemeen / 408
300. Verzoekschrift / 408
301. Verweerschrift / 410
302. Mondelinge behandeling / 412
303. Geen rol, geen akten, wel producties / 415
304. Beschikking / 416
9.3 Complicaties bij verzoekschriftprocedure in eerste aanleg / 417
305. Algemeen / 417
306. Verstek / 417
307. Wijziging van het verzoek / 417
308. Intrekking van het verzoekschrift / 418
309. Tegenverzoek / 418
310. Tussenbeschikking / 419
311. Incidenten / 419
312. Bewijs / 422
9.4 Rechtsmiddelen bij de verzoekschriftprocedure / 423
9.4.1 Introductie / 423
313. Overzicht / 423
314. Algemene vraagstukken / 424
315. Samenloop / 425
9.4.2 Appel / 425
316. Algemeen / 425
317. Appellabiliteit / 425
318. Tussen-, deelbeschikkingen en eindbeslissingen / 427
319. Kring van beroepsgerechtigden / 428
320. Appeltermijn / 428
321. Beroepschrift / 430
322. Verdere procedure in appel / 431
9.4.3 Cassatie / 433
323. Algemeen / 433
324. Cassabiliteit / 433
325. Beroepsgerechtigden / 433
326. Cassatietermijn / 434
327. Procedure in cassatie / 434

10. VOORLOPIGE VOORZIENINGEN IN BODEMPROCEDURE EN IN KORT GEDING / 437
10.1 Inleiding / 437
328. Algemeen / 437
10.2 Voorlopige voorzieningen hangende de bodemprocedure / 437
329. De kantonrechter en de afdeling voor handelszaken / 437
330. Beschrijving / 438
331. Belang / 440
10.3 Kort geding / 440
332. Kantonrechter vs. kortgedingrechter afdeling voor handelszaken / 440
333. Algemeen, belang / 441
334. Verhouding met bodemprocedure / 443
335. Aard van de voorziening / 446
336. Competentie / 447
337. Ongecompliceerde procedure / 449
338. Complicaties / 451
339. Vonnis / 454
340. Gewone rechtsmiddelen / 455
341. Buitengewone rechtsmiddelen / 457
10.4 Verzoekschriftprocedure / 457
342. Overzicht / 457

11. BIJZONDER PROCESRECHT VOOR SPECIFIEKE RECHTSGEBIEDEN / 459
11.1 Inleiding / 459
343. Algemeen / 459
344. Overzicht / 459
11.2 Personen- en familierecht in het algemeen / 459
345. Verkenning / 459
346. Structuur / 460
11.3 Ander personen- en familierecht dan scheidingsrecht / 460
347. Algemeen / 460
348. Betrokkenen / 461
349. Competentie / 462
350. Procedure / 462
351. Rechtsmiddelen / 464
352. Minderjarigenzaken / 465
11.4 Scheidingsrecht / 466
353. Algemeen / 466
354. Overzicht van procesrechtelijke regeling / 468
355. Competentie / 468
356. Procedure / 469
357. Beschikking en inschrijving daarvan / 470
358. Voorlopige voorzieningen / 471
359. Nevenvoorzieningen / 471
11.5 Overeenkomstenrecht / 472
360. Algemeen / 472
361. Abstracte toetsing van algemene voorwaarden / 474
361a. Collectieve afwikkeling massaschade / 475
361b. WAMCA / 477
362. Arbeidsrecht / 479
363. Huur- en pachtrecht / 481
11.6 Handelsrecht / 484
364. Algemeen / 484
365. Verkeersmiddelen en vervoer: algemene bepalingen / 484
366. Verkeersmiddelen en vervoer: beperking van aansprakelijkheid van scheepseigenaren / 485
367. Rechtspersonen / 486
368. Aandeelhouders / 486
369. Jaarrekeningen en jaarverslagen / 487
370. Recht van enquête / 488
371. Ondernemingsraden / 490
371a. Rechten van intellectuele eigendom / 490
371b. Netherlands Commercial Court / 491
11.7 Insolventierecht (faillissement, surseance en schuldsanering) / 492
372. Algemeen / 492
373. Surseance, schuldsanering en homologatie onderhands akkoord (WHOA) / 493
374. Procedure tot faillietverklaring / 496
375. Bij faillissement reeds aanhangige procedures / 496
376. Tijdens faillissement aanhangig te maken procedures / 497
377. Procedures rond beheer en vereffening van boedel / 498
11.8 Miscellanea / 500
377a. Deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade / 500
377b. Wet bescherming bedrijfsgeheimen / 502

12. PARTICULIERE RECHTSGANGEN / 505
12.1 Inleiding / 505
378. Algemeen / 505
379. Alternatieve geschillenbeslechting (ADR) / 507
12.2 Arbitrage / 511
380. Arbitrabiliteit / 511
381. Arbitrageovereenkomst / 512
382. Benoeming van arbiters en samenstelling van het scheidsgerecht / 515
383. Hiërarchische structuur van arbitrageprocesrecht / 517
384. Hoofdbeginselen van arbitrageprocesrecht / 518
385. Plaats van arbitrage en toepasselijk recht / 521
386. Arbitrale bodemprocedure / 522
387. Voorlopige voorzieningen en spoedarbitrage / 525
388. Arbitraal vonnis / 525
389. Arbitraal appel, rectificatie en aanvulling / 527
390. Functies van overheidsrechter bij arbitrage: algemeen / 529
391. Servicefunctie / 529
392. Controlefunctie: overzicht / 529
393. Bevoorrechte positie en wraking / 530
394. Verlof tot tenuitvoerlegging / 530
395. Vernietiging / 531
396. Vernietiging: werking en gevolgen / 536
397. Herroeping / 537
398. Buitenlandse aspecten / 538
12.3 Bindend advies / 540
399. Algemeen / 540
400. Soorten bindend advies / 540
401. Taken van overheidsrechter / 541
402. Behoefte aan bindend advies / 543

13. CONSERVATIE- EN EXECUTIERECHT / 545
13.1 Inleiding / 545
403. Omschrijving en indeling; herziene wetgeving / 545
404. Standaardvoorbeeld uit praktijk / 546
13.2 Algemene aspecten van conservatierecht / 546
405. Functie en timing / 546
13.3 Algemene aspecten van beslagrecht / 549
406. Omschrijving van beslag / 549
407. Vatbaarheid voor beslag / 550
408. Rechtsgevolgen van beslag / 552
408a. Beslag op stil verpande vorderingen; inningsbevoegdheid / 557
409. Onttrekking aan beslag / 558
410. Opheffing van beslagen / 558
13.4 Algemene aspecten van executierecht / 559
13.4.1 Executierecht, executoriale titels en exequaturverlening / 559
411. Algemeen / 559
412. Rechterlijke uitspraak uit Nederland / 560
413. Nederlands arbitraal vonnis / 560
414. Buitenlandse titels met exequatur of bijzondere regeling / 561
415. Buitenlandse titels zonder exequatur / 565
416. Nederlands proces-verbaal van een minnelijke schikking / 566
417. Dwangbevel van Nederlandse fiscus / 566
418. Andere authentieke akten met executoriale kracht / 567
13.4.2 Soorten executie / 568
419. Algemeen / 568
420. Verhaalsexecutie / 568
421. Parate executie / 570
422. Reële executie / 571
423. Directe en indirecte executie / 574
13.4.3 Oneigenlijke executie / 574
424. Algemeen / 574
425. Schadestaatprocedure / 574
426. Procedure tot het stellen van zekerheid / 577
13.5 Executie- en conservatiegeschillen / 578
427. Algemeen / 578
428. Executiegeschillen / 578
429. Conservatiegeschillen / 582
13.6 Andere conservatoire maatregelen dan beslag / 586
430. Verzegeling en ontzegeling / 586
431. Boedelbeschrijving / 586
432. Gerechtelijke bewaring / 586
433. Onderbewindstelling / 587
13.7 Conservatoir beslag / 587
434. Eis van rechterlijk verlof / 587
435. Beslagverlofprocedure / 588
436. Positie (aspirant-)beslagene / 591
437. Van verlof naar conservatoir beslag / 591
438. Van conservatoir beslag naar executoriaal beslag / 592
439. Soorten conservatoir beslag / 595
440. Conservatoir beslag in handen van de schuldenaar / 595
441. Conservatoir derdenbeslag: betrokkenen en beslagobject / 597
441a. Europees bankbeslag / 603
442. Leggen van derdenbeslag / 605
443. Rechtsgevolgen / 606
444. Formaliteiten na beslag / 607
445. Verklaring door derde en afgifte / 607
446. Conservatoir beslag op onroerende zaken / 608
447. Conservatoir vreemdelingenbeslag / 611
448. Overige conservatoire beslagen / 612
13.8 Executoriaal beslag / 615
449. Algemeen / 615
450. Executoriaal beslag op roerende zaken / 617
451. Executoriaal derdenbeslag / 618
452. Executoriaal beslag op onroerende zaken / 620
453. Overige executoriale beslagen / 622
13.9 Andere executoriale maatregelen dan beslag / 622
454. Algemeen / 622
455. Dwangsom / 622
456. Lijfsdwang / 629

14. PROCESRECHT SUPRANATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIES / 631
14.1 Inleiding / 631
457. Algemeen / 631
458. Afbakening / 631
14.2 Benelux / 632
459. Algemeen / 632
460. Samenstelling van Benelux-Gerechtshof / 632
461. Taken van Benelux-Gerechtshof; prejudiciële beslissingen / 632
462. Procedure / 635
463. Uitspraak / 635
14.3 Europese Unie / 637
464. Algemeen / 637
465. Samenstelling van Hof van Justitie / 638
466. Taken van HvJ EU; prejudiciële beslissingen / 638
467. Samenstelling van Gerecht / 643
468. Taken van Gerecht en gespecialiseerde rechtbanken / 643
469. Procedure bij HvJ EU / 644
470. Procedure en uitspraak van Gerecht / 647
471. Rechtsmiddelen / 647
472. Uitspraak HvJ EU / 648
14.4 Raad van Europa / 649
473. Algemeen / 649
474. Samenstelling van EHRM / 650
475. Taken van EHRM / 650
476. Toegang tot en procedure bij EHRM / 651
477. Uitspraak van EHRM / 653
478. Procotollen / 655
14.5 Tot besluit / 656
479. Ultimum remedium / 656

ARTIKELENREGISTER / 657
JURISPRUDENTIEREGISTER / 681
TREFWOORDENREGISTER / 717

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Nederlands burgerlijk procesrecht