Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, e.a.

Tekst & Commentaar Personen- en familierecht

IPR en mensenrechten

Gebonden Nederlands 2022 9789013166651
Op voorraad | Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Dit T&C-deel ondersteunt bij het doorgronden van de wetteksten uit Boek 1 BW Personen- en familierecht, inclusief aanverwante wet- en regelgeving die waar nodig is voorzien van commentaar. De 12e druk is op vele fronten geactualiseerd en gaat uit van de laatste stand van zaken.

Tekst & Commentaar Personen- en familierecht vormt dé kennisbron bij uitstek voor een korte en overzichtelijke uitleg van de geldende wettekst. Inclusief de belangrijkste rechtspraak en waar nodig aangevuld met literatuurverwijzingen. Onmisbaar voor een eerste oriëntatie op een nieuwe zaak, een advies of processtukken. Gebruikers waarderen de serie vanwege de betrouwbaarheid en actualiteit. In combinatie met de online versie of WebApp is de actualiteit nog groter.

De titel helpt je snel tot de kern tot komen van de bepalingen uit Boek 1 BW Personen- en familierecht. Het naslagwerk is daarnaast op ruime schaal aangevuld met aanverwante wet- en regelgeving en verdragen/EU-verordeningen, die eveneens waar nodig zijn voorzien van commentaar.

De 12e druk is op tal van fronten bijgewerkt met nieuwe (concept) wetgeving, rechtspraak en literatuur. Allereerst zijn belangrijke wetsvoorstellen en nieuwe en aankomende wetgeving van commentaar voorzien. In Boek 1 BW betreft dit onder meer het naamrecht, wijziging geslachtsvermelding, het tegengaan van huwelijkse gevangenschap en van rechtswege gezamenlijk gezag bij erkenning van een kind. Daarnaast zijn wijzigingen van de Jeugdwet becommentarieerd. Op internationaal vlak wordt bovendien aandacht besteed aan belangrijke internationaal privaatrechtelijke regelingen op het terrein van het personen- en familierecht. Tenslotte geeft de titel een aantal niet in Boek 10 BW neergelegde onderwerpen weer van internationaal personen- en familierecht, die zijn geregeld in EU-verordeningen en Haagse verdragen. Zo is de Verordening (EU) 2019/1111 van de Raad van 25 juni 2019 betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van de beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (Brussel II-ter) nieuw opgenomen in deze 12e druk.

Tekst & Commentaar Personen- en familierecht gaat wat betreft wetgeving, rechtspraak en vakliteratuur uit van de stand van zaken per 1 augustus 2022.

Specificaties

ISBN13:9789013166651
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:4592
Druk:12
Verschijningsdatum:23-9-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Theo Koens

Theo Koens is rechter-plv in de Rechtbank Zeeland-West-Brabant en raadsheer-plv in het Gerechtshof Den Haag.

Andere boeken door Theo Koens

Over A.P.M.J. Vonken

A.P.M.J. Vonken is universitair hoofddocent bij de vaksectie internationaal privaatrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Andere boeken door A.P.M.J. Vonken

Inhoudsopgave

VERKORTE INHOUDSOPGAVE
(* met commentaar)
Eerste band - Burgerlijk Wetboek en aanverwante regelingen
Burgerlijk Wetboek Boek 1* 1
Bijlagen 973

NAAM, ADELDOM, BURGERLIJKE STAND 975
Besluit geslachtsnaamswijziging 977
Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot naamsvaststelling 983
Wet op de adeldom* 985
Besluit burgerlijke stand 1994 991
Besluit aanwijzing deskundigen transgenders 1015
Protocol deskundigen transgenders (artikel 28a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek) 1017
Regeling papier en schrijfmiddelen voor de burgerlijke stand 1994 1021
Centraal kantmeldingenregister 1023
Besluit bijzondere akten van de burgerlijke stand 1025
Wet basisregistratie personen 1031
Besluit basisregistratie personen 1079

HUWELIJK 1125
De wettelijke gemeenschap van goederen (huwelijken gesloten voor 1 januari 2018)* 1127
Burgerlijk Wetboek Boek 3 Titel 7 Gemeenschap* 1159
Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1195

PENSIOENVEREVENING 1199
Wet verevening pensioenrechten bij scheiding* 1201

VOOGDIJ, BESCHERMING, HULPVERLENING 1267
Besluit gezagsregisters 1269
Organisatiebesluit raad voor de kinderbescherming 2015 1273
Handelingsprotocol gezag, contact/omgang en hulp na partnerdoding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken 1275
Besluit klachtadviescommissie raad voor de kinderbescherming 1281
Wet tijdelijk huisverbod 1285
Besluit tijdelijk huisverbod* 1309
Jeugdwet* 1315
Besluit Jeugdwet 1563
Regeling Jeugdwet 1589
Regeling justitiële keteninformatisering Jeugdwet 1631
Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen 1653
Reglement justitiële jeugdinrichtingen 1705
Wet op de jeugdverblijven* 1735
Besluit op de jeugdverblijven 1747
Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren 1751
Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 1761
Aanbevelingen curatele 2021 1771
Aanbevelingen meerderjarigenbewind 1779
Aanbevelingen mentorschap 2019 1797
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg* 1805
Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten* 2059
Wet forensische zorg* 2247
Burgerlijk Wetboek Boek 7 Titel 7 (Relevante artikelen) (Overeenkomst inzake geneeskundige behandeling)* 2275
Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting* 2329
Besluit donorgegevens kunstmatige bevruchting 2357
Embryowet* 2359

FAMILIEPROCESRECHT 2399
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Relevante artikelen)* 2401
Trefwoordenregister Reg - 1
Tweede band - IPR en Mensenrechten

NEDERLANDERSCHAP 2549
Rijkswet op het Nederlanderschap* 2551
Wijzigingsrijkswet Rijkswet op het Nederlanderschap (verkrijging, verlening en verlies van het Nederlanderschap)* 2629
Paspoortwet* 2633
Besluit bericht omtrent toelating 2673
Besluit naturalisatietoets 2675
Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap 2681
Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 2715
Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap 2721
Regeling naturalisatietoets Nederland 2729
Regeling naturalisatietoets Aruba 2011 2739
Besluit DNA-onderzoek vaderschap 2747

IPR PERSONEN- EN FAMILIERECHT 2749
BOEK 10 BW EN INTERNATIONALE REGELINGEN 2751
Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Relevante artikelen)*, Inleidende opmerkingen Boek 10 2753

ALGEMENE BEPALINGEN 2759
Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Relevante artikelen)*, Titel 1 en art. 10:1-10:17 2761
IPR NAAM 2825
Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Relevante artikelen)*, Inleidende opmerkingen Titel 2 en art. 10:18-10:26 2827
Overeenkomst inzake veranderingen van geslachtsnamen en voornamen* 2845
Overeenkomst betreffende de afgifte van een verklaring van verscheidenheid van familienamen* 2851
Overeenkomst inzake het recht dat van toepassing is op geslachtsnamen en voornamen 2861

HET HUWELIJK 2865
Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Relevante artikelen)*, Inleidende opmerkingen Titel 3 Afdeling 1 en art. 10:27-10:34 2867
Verdrag inzake de voltrekking en de erkenning van de geldigheid van huwelijken 2887
Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Relevante artikelen)*, Inleidende opmerkingen Titel 3 Afdeling 2 en art. 10:34a-10:41 2895
Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Relevante artikelen)*, Inleidende opmerkingen Titel 3 Afdeling 3 en art. 10:42 2909
Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime 2915
Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Relevante artikelen)*, art. 10:43-10:53 2943
Verdrag betreffende de wetsconflicten met betrekking tot de gevolgen van het huwelijk ten opzichte van de rechten en verplichtingen der echtgenooten in hunne persoonlijke betrekkingen en ten opzichte van hunne goederen* 2957
Verordening (EU) 2016/1103 tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels (Verordening huwelijksvermogensstelsels)* 2963
Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsels en Verordening vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen* 3017

ONTBINDING VAN HET HUWELIJK 3023
Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Relevante artikelen)*, Inleidende opmerkingen Titel 3 Afdeling 4 3025
Verordening (EG) Nr. 2201/2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000 (Verordening Brussel II-bis)* 3029
Verordening (EU) 2019/1111 betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid en betreffende internationale kinderontvoering (Verordening Brussel II-ter)* 3135
Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Relevante artikelen)*, art. 10:54-10:59 3337

HET GEREGISTREERD PARTNERSCHAP 3351
Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Relevante artikelen)*, Inleidende opmerkingen Titel 4 en art. 10:60-10:91 3353
Verordening (EU) 2016/1104 tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen (Verordening geregistreerde partnerschappen)* 3375

AFSTAMMING 3423
Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Relevante artikelen)*, Inleidende opmerkingen Titel 5 en art. 10:92-10:102 3425
Overeenkomst inzake wettiging door huwelijk* 3461

ADOPTIE 3473
Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Relevante artikelen)*, Titel 6, art. 10:103-10:112 3475
Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie* 3493
Uitvoeringswet Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie 3531
Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie* 3537
Besluit opneming buitenlandse kinderen ter adoptie* 3581
Besluit inzake het onderzoek naar buitenlandse contacten van aspirantadoptiefouders* 3591
Richtlijnen opneming buitenlandse kinderen ter adoptie 2000* 3595
Besluit klachtencommissie vergunninghouders interlandelijke adoptie* 3601

OUDERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID EN BESCHERMING VAN
KINDEREN 3605
Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Relevante artikelen)*, Titel 7 Afdeling 1 en art. 10:113 3607
Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen (Haags kinderbeschermingsverdrag 1996)* 3613
Uitvoeringswet internationale kinderbescherming* 3691

INTERNATIONALE ONTVOERING VAN KINDEREN 3731
Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Relevante artikelen)*, Inleidende opmerkingen Titel 7 Afdeling 2 en art. 10:114 3733
Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen* 3737
Europees Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake het gezag over kinderen en betreffende het herstel van het gezag over kinderen* 3803
Uitvoeringswet internationale kinderontvoering* 3827

MEERDERJARIGHEID 3847
Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Relevante artikelen)*, Inleidende
opmerkingen Titel 7 Afdeling 3 (gereserveerd (voor art. 10:115)) 3849
Verdrag inzake de internationale bescherming van volwassenen* 3853
Verordening (EU) nr. 606/2013 betreffende de wederzijdse erkenning van
beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken* 3893
Uitvoeringswet verordening wederzijdse erkenning van
beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken* 3927

LEVENSONDERHOUD 3937
Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Relevante artikelen)*, Titel 7 Afdeling 4 en art. 10:116 3939
Verordening (EG) nr. 4/2009 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen* 3941
Protocol inzake het recht dat van toepassing is op onderhoudsverplichtingen* 4067
Verdrag inzake de internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden* 4093
Uitvoeringswet internationale inning levensonderhoud 4141
Verdrag inzake het verhaal in het buitenland van uitkeringen tot onderhoud* 4147
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten
van Amerika inzake de geldendmaking van verplichtingen tot levensonderhoud* 4163

MENSENRECHTEN 4175
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden* 4177
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie* 4261
Verdrag inzake de rechten van het kind* 4281

Trefwoordenregister Reg - 1

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Tekst & Commentaar Personen- en familierecht