Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Bestuursrecht begrepen

Paperback Nederlands 2020 9789462907522
Op voorraad | Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Bestuursrecht begrepen geeft een overzichtelijke en complete beschrijving van het algemeen bestuursrecht en het bestuursprocesrecht voor de juridische hbo-opleiding. Aan de hand van talrijke voorbeelden en juridische casus wordt de hbo-student stapsgewijs ingevoerd in het Nederlandse bestuursrecht.

Hierbij is veel aandacht besteed aan didactiek. Geen onnodig ingewikkelde woorden. De wat lastigere onderdelen worden telkens aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht. Waar nodig en mogelijk zijn schema’s opgenomen om bepaalde leerstukken of procedures te verduidelijken.

Specificaties

ISBN13:9789462907522
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:652
Druk:4
Verschijningsdatum:20-8-2020
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Karianne Albers

Karianne Albers is na haar afstuderen eerst werkzaam geweest als juridisch beleidsmedewerker Materie, Instructie en Opleiding bij het USZO (Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid Overheid en Onderwijs; thans onderdeel van het UWV) en als gerechtssecretaris bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank Maastricht. Vervolgens heeft zij gedurende tien jaar als universitair docent bestuursrecht gewerkt aan de Universiteit Maastricht. Daar was zij onder andere eindverantwoordelijk voor het bestuursrechtelijke propedeuseonderwijs. Sinds 2008 is zij werkzaam als universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Open Universiteit Heerlen. Zij heeft daar onder meer meegewerkt aan het opzetten van een speciaal schakelprogramma voor hbo-studenten die willen instromen in de academische master. Daarnaast is zij lid van de bezwaarschriftenadviescommissie van de Provincie Limburg.

Andere boeken door Karianne Albers

Inhoudsopgave

1 Algemene inleiding: wat is bestuursrecht? 17
1.1 Het verband tussen besturen en bestuursrecht 18
1.1.1 Verschillende bestuursniveaus 19
1.1.2 Het openbaar bestuur behartigt het algemeen belang 22
1.2 Wat doet het openbaar bestuur ter behartiging van het algemeen belang? 24
1.2.1 Reguleren en sturen van activiteiten van burger en het verrichten van publieke taken 25
1.2.2 Bestuursactiviteiten van het gemeentebestuur 25
1.2.3 Bestuursactiviteiten van het provinciebestuur 26
1.2.4 Bestuursactiviteiten op landelijk niveau 27
1.2.5 Bestuursactiviteit op provinciaal en gemeentelijk niveau; autonomie en medebewind 27
1.3 De ontwikkeling van het openbaar bestuur in de twintigste eeuw; van nachtwakersstaat tot verzorgingsstaat 32
1.4 Bevoegdheden van het openbaar bestuur en de eis van wetmatigheid van bestuur 34
1.4.1 De vergunningbevoegdheid; regulerend optreden door het bestuur in een concreet geval 35
1.4.2 Andere bestuursbevoegdheden dan de vergunningbevoegdheid 36
1.4.3 Wetmatigheid van bestuur; het bestuur mag alleen handelen als de wetgever daarvoor een specifieke bevoegdheid heeft verleend 38
1.5 Bestuursbevoegdheid en andere publiekrechtelijke bevoegdheden zoals wetgeving en rechtspraak 42
1.6 Bestuursrecht: formeel en materieel bestuursrecht 44
1.7 Algemeen bestuursrecht en bijzonder bestuursrecht 47
1.7.1 Bijzonder bestuursrecht 47
1.7.2 Algemeen bestuursrecht 48
1.7.3 De verhouding tussen algemeen bestuursrecht en bijzonder bestuursrecht 49
1.8 Geschreven en ongeschreven bestuursrecht 53
1.9 Bestuursrecht en andere rechtsgebieden 55
1.9.1 Bestuursrecht en staatsrecht 57
1.9.2 Afbakening van het bestuursrecht ten opzichte van het privaatrecht 58
1.9.3 Bestuursrecht en strafrecht 60
1.9.4 Invloed van Europees recht op het bestuursrecht 61

2 De basisbeginselen en kenmerken van het bestuursrecht 63
2.1 De rechtsverhouding tussen bestuur en burgers 63
2.1.1 Bestuursorganen en de behartiging van publieke belangen 69
2.1.2 Openbare lichamen en andere rechtspersonen ingesteld krachtens publiekrecht 72
2.2 Het begrip bestuursorgaan in de Algemene wet bestuursrecht: a- en b-organen 78
2.2.1 A-organen; organen van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld 81
2.2.2 B-organen; personen of colleges, met enig openbaar gezag bekleed die geen deel uitmaken van een rechtspersoon ingesteld krachtens publiekrecht 83
2.2.3 Wettelijke uitzonderingen; organen die geen bestuursorgaan zijn in de zin van de Awb 86
2.2.4 Zelfstandige bestuursorganen en gedeconcentreerde organen 87
2.3 Belanghebbenden 89
2.3.1 Algemene criteria belanghebbendheid 92
2.3.2 Bijzondere categorieën belanghebbenden: bestuursorganen en ‘statutair’ belanghebbenden 102
2.4 Wetmatigheid van bestuur 106
2.4.1 Belastende bestuursbevoegdheden 107
2.4.2 Regelgevende bevoegdheden van het bestuur 108
2.4.3 Begunstigende bestuursbevoegdheden 110
2.4.4 Overig bestuurshandelen 111
2.5 Het specialiteitsbeginsel 113
2.6 Eenzijdigheid 119
2.7 Gelede normstelling 122
2.8 Terugtred van de wetgever en discretionaire bevoegdheden 127
2.8.1 Beleids- en beoordelingsruimte 128
2.8.2 Beoordelingsruimte en vage begrippen 140
2.9 Bevoegdheidstoedeling 143
2.9.1 Attributie en delegatie 143
2.9.2 Mandaat 147
2.10 Bestuurshandelingen 153
2.11 Internationale context van het bestuursrecht en de Europese integratie 156
2.11.1 Internationale context van het bestuursrecht 157
2.11.2 De Europese integratie 162

3 De Algemene wet bestuursrecht: structuur en kenmerken 175
3.1 Inleiding 175
3.1.1 Doelstellingen Awb 177
3.1.2 De Awb als aanbouwwet 177
3.1.3 Gelaagde structuur en schakelbepalingen 187
3.1.4 Verhouding Awb tot andere – bijzondere – wetgeving 190

4 Besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht 197
4.1 Inleiding 197
4.2 Besluiten en beschikkingen in de zin van artikel 1:3 jo.artikel 6:2 Awb 199
4.3 De publiekrechtelijke rechtshandeling 209
4.4 Soorten besluiten 221
4.4.1 Algemeen verbindende voorschriften 223
4.4.2 Beleidsregels 226
4.4.3 Overige besluiten van algemene strekking (BAS) 232
4.4.3.1 Plannen 232
4.4.3.2 Concrete normen 236
4.4.4 De beschikking en het onderscheid tussen BAS en beschikking 241
4.5 Enkele soorten beschikkingen 244
4.5.1 Beschikkingen op aanvraag of ambtshalve beschikkingen 245
4.5.2 Persoons- en zaaksgebonden beschikkingen 245
4.5.3 Rechtsvaststellende en rechtscheppende beschikkingen 247
4.5.4 Vrije en gebonden beschikkingen 249
4.5.5 Begunstigende en belastende beschikkingen 249
4.5.6 Aflopende en duurzame beschikkingen 250
4.5.7 Vrijwarende en niet-vrijwarende vergunningen 251
4.6 De beschikking: een veelzijdig bestuursinstrument 255
4.7 Kwalificatie van bestuurshandelingen en de gelaagde structuur van de Awb 265

5 De bestuursrechtelijke normering van besluiten 269
5.1 Inleiding 269
5.2 Totstandkoming van besluiten 278
5.2.1 Fair play, verbod van vooringenomenheid 279
5.2.2 Het (formeel) zorgvuldigheidsbeginsel 284
5.2.3 Verbod van détournement de pouvoir 290
5.2.4 Belangenafwegingsplicht, materiële zorgvuldigheid, evenredigheidsbeginsel en willekeurverbod 293
5.2.5 Motiveringsbeginsel 306
5.2.6 Gelijkheidsbeginsel 310
5.2.7 Vertrouwensbeginsel 314
5.2.8 Rechtszekerheidsbeginsel 328
5.2.9 De burgerlijke rechter en algemene beginselen van behoorlijk bestuur 332
5.3 Specifieke normering ten aanzien van beschikkingen 334
5.4 Intrekking en wijziging van beschikkingen 343

6 Overheid en privaatrecht 347
6.1 Inleiding 347
6.2 Privaatrechtelijk handelen door de overheid; enkele algemene uitgangspunten 348
6.2.1 De overheidsrechtspersoon als partij in het vermogensrecht 348
6.2.2 Drie rechtsleren 350
6.2.3 Schakelbepalingen; resultaat van de nu op privaatrechtelijk overheidshandelen van
toepassing zijnde gemengde rechtsleer 353
6.3 Overeenkomsten met de overheid 354
6.3.1 Bevoegdhedenovereenkomst 355
6.3.2 Beleidsovereenkomst 360
6.3.3 Afstandsovereenkomst 362
6.3.4 Leveringsovereenkomst 364
6.3.5 Toepasselijk recht 365
6.4 Het gebruik van privaatrecht in plaats van publiekrecht door de overheid; van de tweewegenleer naar de doorkruisingsleer 369
6.4.1 De tweewegenleer en de doorkruisingsleer 370
6.4.1.1 De tweewegenleer 370
6.4.1.2 De doorkruisingsleer; het Windmill-arrest 371
6.4.1.3 Kunst- en Antiekstudio Lelystad; toepassing van de doorkruisingsleer met een merkwaardig resultaat? 376
6.4.2 De onrechtmatigedaadsactie en handhaving 379
6.4.3 Zaakwaarneming en kostenverhaal door de overheid 384
6.5 Publiek domein 386
6.5.1 Normaal gebruik van publiek domein 387
6.5.2 Bijzonder gebruik van publiek domein 388
6.5.2.1 Het bedingen van een (privaatrechtelijke) vergoeding voor bijzonder gebruik van publiek domein 388
6.5.2.2 Bijzonder gebruik van publiek domein afhankelijk stellen van privaatrechtelijke toestemming naast een (publiekrechtelijke) vergunning 389
6.5.2.3 Gebruik van privaatrecht in plaats van publiekrecht ter regulering van bijzonder gebruik van publiek domein 391
6.5.2.4 Invloed van publiek domein op het burenrecht 392

7 Handhaving van het bestuursrecht 395
7.1 Inleiding 395
7.2 Enkele algemene aspecten van toezicht en handhaving 397
7.2.1 Toezicht op de naleving van bestuursrechtelijke regels en voorschriften 397
7.2.2 Handhaving door middel van bestuursrecht, strafrecht of civiel recht? 403
7.2.2.1 Strafrechtelijke handhaving van de overtreding van bestuursrechtelijke regels 403
7.2.2.2 Privaatrechtelijke handhaving van de overtreding van bestuursrechtelijke regels 406
7.2.3 Herstelsancties en bestraffende sancties 408
7.2.3.1 Overtreding en overtreder 408
7.2.3.2 Bestuurlijke sancties; herstelsancties en bestraffende sancties 411
7.2.3.3 Het verschil tussen herstelsancties en bestraffende sancties 416
7.3 Last onder bestuursdwang 423
7.3.1 Last onder bestuursdwang; normale gang van zaken 423
7.3.2 Preventieve last onder bestuursdwang 438
7.4 Last onder dwangsom 439
7.4.1 Last onder dwangsom; normale gang van zaken 440
7.4.2 Preventieve last onder dwangsom 449
7.4.3 Last onder bestuursdwang en last onder dwangsom 451
7.5 Bestuurlijke boete 451
7.6 Intrekking en wijziging van een begunstigende beschikking 456
7.7 Cumulatie van sancties 463
7.7.1 Eendaadse en meerdaadse samenloop; één feitelijk handelen levert meerdere overtredingen op 463
7.7.2 Meerdere sancties na(ast) elkaar opleggen voor dezelfde overtreding 465
7.8 Handhaven of gedogen? 469
7.8.1 De beginselplicht tot handhaving 471
7.8.2 Gedogen 475
7.8.3 Partiële (ofwel gedeeltelijke) handhaving 476

8 Bestuursrechtelijke voorprocedures 479
8.1 Twee bestuurlijke voorprocedures: bezwaar en administratief beroep 480
8.1.1 Bestuurlijke voorprocedures versus beroep op de bestuursrechter 484
8.1.2 De voorprocedures; bezwaar versus administratief beroep 487
8.2 De bezwaarschriftprocedure 489
8.2.1 Het systeem van de bezwaarschriftprocedure 489
8.2.2 De functies van de bezwaarschriftprocedure 493
8.2.3 Rechtstreeks beroep of prorogatie 500
8.3 De bezwaarschriftprocedure en enkele andere Awbprocedures 501
8.3.1 Bezwaarschriftprocedure versus voorbereidingsprocedure 501
8.3.2 Bezwaarschriftprocedure versus klachtprocedure 503
8.4 Toegangsvereisten bezwaarschriftprocedure 503
8.5 Iets over de geschiedenis van administratief beroep: Kroonberoep en artikel 6 EVRM 516

9 Rechtsbescherming tegen de overheid: de rechter 521
9.1 Inleiding 521
9.2 Historische ontwikkeling 523
9.3 Functies en kenmerken van het bestuursproces 528
9.3.1 Rechtsbescherming versus controle? 531
9.3.2 Enkele beginselen van bestuursprocesrecht 532
9.3.3 De procedure op hoofdlijnen 535
9.4 De toegang tot de (algemene) bestuursrechter 539
9.4.1 Absolute competentie en het vereiste van belanghebbendheid 541
9.4.2 Relatieve competentie 545
9.4.3 Eerst een bestuurlijke voorprocedure 547
9.5 Voorlopige rechtsbescherming door de ‘voorzieningenrechter’ 549
9.6 Toetsing 552
9.6.1 Exceptieve toetsing 552
9.6.2 Omvang van het geding en relativiteitsvereiste 559
9.7 Uitspraakbevoegdheden en afdoeningsmodaliteiten 567
9.7.1 Vernietiging (art. 8:72 lid 1 Awb) 570
9.7.2 In stand laten van de rechtsgevolgen (art. 8:72 lid 3 onder a Awb) 570
9.7.3 Zelf in de zaak voorzien (art. 8:72 lid 3 onder b Awb) 573
9.7.4 Tussenuitspraak (art. 8:80a en 8:80b Awb) 575
9.7.5 Opdracht aan het bestuursorgaan tot het nemen van een nieuw besluit (art. 8:72 lid 4 Awb) 576
9.7.6 Termijnstelling, voorlopige voorziening, dwangsom (art. 8:72 lid 4 onder b 5 en 6 Awb) 577
9.7.7 Vergoeding griffierecht, proceskostenvergoeding (art. 8:74 Awb; art. 8:75, 8:75a Awb) 577
9.7.8 Schadevergoeding in verband met een vernietigd besluit (art. 8:88 Awb e.v.) 580
9.8 Hoger beroep en cassatie 582
9.8.1 Waarom zijn er vier hogerberoepsrechters? 586
9.8.2 Voordelen van het realiseren van de derde fase van de herziening van de rechterlijke organisatie 588
9.8.3 Procedure in hoger beroep 593
9.8.4 Uitspraakbevoegdheden in hoger beroep 594
9.9 De aanvullende rol van de burgerlijke rechter 601
9.9.1 Bevoegdheid burgerlijke rechter 602
9.9.2 Aard en omvang van de (aanvullende) rechtsbescherming; de burgerlijke rechter als schadevergoedingsrechter 605
9.9.3 Voorrangs- en aansluitingsregels 618
9.10 De rol van de strafrechter 623
9.11 De Europese rechters 626
9.11.1 Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) 627
9.11.2 Het Europese Hof van Justitie 630
9.12 De (Nationale) ombudsman 633
9.13 Het stelsel van rechtsbescherming tegen de overheid: een schema 640

Trefwoordenregister 645

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Bestuursrecht begrepen