Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Asser 7-XI Pensioen

Bijzondere overeenkomsten

E-book Epub met watermerkbeveiliging Nederlands 2019 9789013153606
Direct te downloaden

Samenvatting

Dit Asser-deel behandelt de regels betreffende pensioenen die in de Pensioenwet zijn opgenomen. De uitgave analyseert de rechten, verplichtingen en de onderlinge rechtsbetrekking van werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder. Hierbij wordt tevens aandacht besteed aan de onderlinge samenhang tussen specifiek pensioenrecht, het privaatrecht en EU-recht.

Pensioenvraagstukken zijn wijdverspreid in het maatschappelijke en politieke debat. Sinds de vorige editie van Asser-deel 7-XI Pensioen hebben zich tal van ontwikkelingen voorgedaan in wetgeving en jurisprudentie. Zo zijn er nieuwe regels gekomen over de variabele pensioenuitkering, de waardeoverdracht en afkoop van klein pensioen, de medezeggenschap van de ondernemingsraad bij pensioen, de pensioencommunicatie en regels ter implementatie van de richtlijn betreffende instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening. Op het terrein van de rechtspraak zijn diverse bij de eerste druk nog openstaande vragen van antwoorden voorzien.

Deze tweede editie bevat een volledige en actuele behandeling van privaatrechtelijke betrekkingen tussen partijen betrokken bij een pensioenregeling: werkgever, werknemer, pensioenuitvoerder. De wederzijdse verplichtingen van de partijen zijn fijnmazig geanalyseerd. Hierbij wordt steeds besproken of – en in hoeverre – de regels in het BW over rechtshandelingen, overeenkomsten in het algemeen, de arbeidsovereenkomst en de verzekeringsovereenkomst van toepassing zijn.

De lezer vindt vele recente rechterlijke uitspraken verwerkt en becommentarieert. Anders dan andere uitgaven, gaat er volop aandacht uit naar de verbinding tussen specifiek pensioenrecht, het privaatrecht en EU-recht.

Door de complete en holistische benadering van de Pensioenwet, spreekt dit Asser-deel een breed publiek aan van juristen en financials die te maken hebben met rechtsvragen over pensioen.

De uitgave staat naast het bovenstaande stil bij diverse bijzondere vraagstukken:
- pensioen bij overgang van onderneming
- toepasselijk pensioenrecht bij grensoverschrijdend verkeer
- waardeoverdracht
- gelijke behandeling
- relatie met verzekeringsrecht
- de toekomst van het pensioenstelsel

Bovendien komen in deze tweede druk een aantal in de vorige druk besproken onderwerpen nader aan bod met een meer diepgravende analyse. Dit is onder andere het geval bij de verjaring van premievorderingen, de verantwoordelijkheid van de werkgever bij onderbrenging van de pensioenovereenkomst, het derdenbeding op pensioenterrein en de pensioenaspecten van grensoverschrijdend werknemersverkeer.

Specificaties

ISBN13:9789013153606
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:epub
Aantal pagina's:908
Druk:2
Verschijningsdatum:6-11-2019
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Erik Lutjens

Prof.mr. Erik Lutjens is hoogleraar Pensioenrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast is hij werkzaam als adviseur bij DLA Piper Advocaten Amsterdam bij de praktijkgroep Arbeidsrecht, Pensioenen en Benefits. Tevens is hij hoofdredacteur van het tijdschrift Pensioen & Praktijk en schrijft hij artikelen voor het Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken.

Andere boeken door Erik Lutjens

Inhoudsopgave

Titelpagina
Copyright Pagina
Voorwoord bij de eerste druk
Voorwoord bij de tweede druk
Uitgebreide inhoudsopgave
Enige afkortingen
Lijst van verkort aangehaalde werken

Hoofdstuk 1 - Inleiding en achtergrond
1.1 Geschiedenis pensioen
1.2 Het pensioenstelsel
1.3 De tweede pijler nader bekeken
1.4 Geschiedenis en doel van de Pensioenwet
1.5 De drie partijen in het pensioenrecht
1.6 Toekomst van het pensioenstelsel
1.7 Plaats pensioenrecht in het recht
1.8 Het belang van het EU-recht
1.9 Het toezicht
1.10 Klachten- en geschillenprocedures en procesrecht

Hoofdstuk 2 - Pensioen, pensioenbegrippen en pensioenkarakters
2.1 Pensioen in de Pensioenwet
2.2 Pensioensoorten
2.3 Voorwaardelijk pensioen (VPL-pensioen)
2.4 Nettopensioen
2.5 Vervroegde uittreding (VUT)
2.6 Toeslag
2.7 Karakters pensioenovereenkomst
2.8 Enige andere pensioenbegrippen

Hoofdstuk 3 - De Pensioenovereenkomst
3.1 Pensioenovereenkomst: begrip en plaatsing in het recht
3.2 Aangaan pensioenovereenkomst
3.3 Informatieplichten
3.4 Partijen bij de pensioenovereenkomst
3.5 Medezeggenschap ondernemingsraad bij pensioenovereenkomst
3.6 Inhoud pensioenovereenkomst
3.7 Verplichtingen werkgever uit pensioenovereenkomst
3.8 Uitleg pensioenovereenkomst
3.9 Einde pensioenovereenkomst

Hoofdstuk 4 - De uitvoeringsovereenkomst
4.1 Inleiding
4.2 Aangaan uitvoeringsovereenkomst
4.3 Partijen bij de uitvoeringsovereenkomst
4.4 Inhoud van de uitvoeringsovereenkomst
4.5 Karakter van de uitvoeringsovereenkomst
4.6 Verhouding Pensioenwet en verzekeringsrecht
4.7 De niet aangemelde werknemer en gevolgen van onjuiste informatie
4.8 De begunstigde
4.9 Garantieplicht in uitvoeringsovereenkomst
4.10 Verplichtingen van werkgever en de pensioenuitvoerder
4.11 Medezeggenschap bij de uitvoeringsovereenkomst
4.12 Uitleg van de uitvoeringsovereenkomst en pensioenreglement
4.13 Duur en einde van de uitvoeringsovereenkomst

Hoofdstuk 5 - Verplichte bedrijfstakpensioenfondsen
5.1 Algemeen
5.2 Geschiedenis wetgeving verplichte bedrijfstakpensioenfondsen
5.3 Europees recht: mededinging, vrije dienstverrichting en eigendom
5.4 Markt en overheidsbepalingen
5.5 De verplichtstelling – verplichtstellingbesluit, procedure, representativiteit, wijziging en intrekking
5.6 Rechtsgevolgen – binding aan statuten en reglementen, rechten en plichten van rechtswege, uitgesloten bepalingen
5.7 Werkingssfeer – statutair, verplicht en vrijwillig
5.8 Werkingssfeer ten aanzien van werkgevers
5.9 Werkingssfeer ten aanzien van in de bedrijfstak werkende personen

Hoofdstuk 6 - Vrijstelling van verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds
6.1 Algemeen
6.2 Taak bedrijfstakpensioenfonds tot het verlenen van vrijstelling
6.3 Reikwijdte en gevolgen vrijstelling
6.4 Procedure
6.5 Vrijstelling wegens bestaande pensioenregeling
6.6 Vrijstelling in verband met groepsvorming
6.7 Cao-vrijstelling
6.8 Vrijstelling in geval van nettopensioen
6.9 Vrijstelling in verband met onvoldoende beleggingsrendement
6.10 Vrijstelling om andere redenen
6.11 Voorschriften
6.12 Intrekken vrijstelling
6.13 Gevolgen fusie en splitsing voor vrijstelling
6.14 Gevolgen faillissement en doorstart
6.15 Vrijstelling voor gemoedsbezwaren
6.16 Vrijstelling voor tijdelijk in Nederland werkende persoon

Hoofdstuk 7 - Premie
7.1 Algemeen
7.2 Begrip premie, bijstorting, werkgevers- en werknemerspremie en verschuldigdheid
7.3 Hoogte van de premie – Pensioenwet, Wet LB 1964 en gelijke behandeling
7.4 Doorsneepremie
7.5 Verzuim bij premiebetaling
7.6 Verjaring en rechtsverwerking van premievordering en klachtplicht
7.7 Gevolgen van niet betalen van de premie voor pensioenaanspraken
7.8 Boedelschuld en voorrechten
7.9 Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurder

Hoofdstuk 8 - Wijziging van de pensioenregeling
8.1 Algemeen
8.2 Automatische wijzigingen en de doorwerking van wetgeving
8.3 Wijziging van de pensioenovereenkomst bij overeenkomst, waaronder bij cao. Instemming van de werknemer
8.4 Wijziging van de pensioenovereenkomst door beroep op een wijzigingsbeding
8.5 Wijziging pensioenregeling bij verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds en ABP
8.6 Het premiebetalingvoorbehoud
8.7 Wijziging pensioenovereenkomst via het pensioenreglement
8.8 Wijziging pensioenovereenkomst via overeenkomst met ondernemingsraad
8.9 Informatie over wijziging en zorgplicht
8.10 Wijziging uitvoeringovereenkomst
8.11 Wijziging van het pensioenreglement
8.12 Wijziging en medezeggenschap
8.13 Verlaging pensioengrondslag en behoud van opgebouwde aanspraken
8.14 Wijzigingsverbod opgebouwde aanspraken
8.15 De uitgewerkte rechtsverhouding en wijziging voor gewezen deelnemers en gepensioneerden

Hoofdstuk 9 - Bescherming, beschikken, de betekenis van communicatie en informatie, verjaring en klachtplicht
9.1 Algemeen
9.2 Behoud opgebouwde pensioenaanspraken
9.3 Beschikken over pensioen
9.4 Ruilen van pensioen
9.5 Bescherming partner
9.6 Ouderdomspensioen levenslang
9.7 Vermindering van aanspraken en rechten door pensioenfonds
9.8 Faillissement pensioen(aanspraak)gerechtigde
9.9 Faillissement van de werkgever
9.10 Bescherming tegen betalingsonmacht bij pensioenuitvoerder
9.11 Eigendomsbescherming
9.12 Informatieplichten en bescherming tegen onjuiste informatie
9.13 Verjaring en klachtplicht

Hoofdstuk 10 - Gelijke behandeling
10.1 Inleiding
10.2 Man/vrouw
10.3 Burgerlijke staat
10.4 Deeltijd
10.5 Duur arbeidsovereenkomst en wachttijd en drempelperiode
10.6 Handicap en chronische ziekte en medische keuringen
10.7 Leeftijd
10.8 Groepsonderscheid
10.9 Pensioenontslag

Hoofdstuk 11 - Pensioenuitvoerders
11.1 Algemeen
11.2 Verzekeraar
11.3 Premiepensioeninstelling
11.4 Pensioenfondsen. Ondernemingspensioenfonds, waaronder Multi-Opf, bedrijfstakpensioenfonds en algemeen pensioenfonds
11.5 Bestuur en andere organen bij een pensioenfonds
11.6 Bescherming
11.7 Uitbesteding

Hoofdstuk 12 - Grensoverschrijdend verkeer en pensioen: de werknemer en de uitvoerder
12.1 Inleiding
12.2 Grensoverschrijdend werknemersverkeer
12.3 Grensoverschrijdende uitvoering van pensioenovereenkomst

Hoofdstuk 13 - Einde deelneming en waardeoverdracht
13.1 Algemeen
13.2 Einde verwerving pensioenaanspraken en mogelijkheden tot (vrijwillige) voorzetting pensioenverwerving
13.3 Behoud opgebouwde aanspraken
13.4 Risicoaanspraken
13.5 Informatieplicht
13.6 Gelijke behandeling bij toeslagen
13.7 Waardeoverdracht
13.8 Plicht tot waardeoverdracht bij individueel einde van de deelneming
13.9 Collectieve waardeoverdracht
13.10 Internationale en grensoverschrijdende waardeoverdracht
13.11 Samenloop ouderdomspensioen met uitkering uit Werkloosheidswet

Hoofdstuk 14 - Overgang onderneming
14.1 Inleiding
14.2 Overgang van een onderneming
14.3 Aandelenoverdracht

Zakenregister
Wetsartikelenregister
Jurisprudentieregister

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Asser 7-XI Pensioen