Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Projectmanagement op maat - 'Een overzicht van projectmanagement'
27 september 2018 | Rudy Kor

De lezer die een overzicht zoekt van het vakgebied projectmanagement komt in dit boek aan zijn trekken. Arianne Moussault schrijft toegankelijk, je voelt dat ze weet waar ze het over heeft en de afbeeldingen van kunstwerken aan het begin van elk van de 19 hoofdstukken zijn een mooie onderbreking van de tekst.

In de eerste 130 pagina’s van de totaal 245 pagina’s, wordt beschreven hoe de projectleider aan de slag kan met zijn of haar project. Hiervoor wordt in het eerste deel aandacht besteed aan onderwerpen als wat een project wel en niet is, de omgevingsanalyse, de inrichting van de projectorganisatie, hoe de projectleider van begin tot einde kan komen, de kern van de duivelsdriehoek en wat de diverse faseringmodellen zijn. Moussaults projectmanagementmethode is opgebouwd uit elementen van diverse ‘benaderingen’ waaronder Projectmatig Creëren, PMW/Projectmatig Werken en Scrum.

Hier valt wel een kanttekening bij te plaatsen. Soms lopen de benaderingen van projecten net iets te gemakkelijk in elkaar over. Zo wordt bijvoorbeeld naadloos van de competenties van de projectleider overgestapt naar de functie van de Scrum master. Daarmee wordt volgens mij geen recht gedaan aan de eigenheid en de specifieke condities waaronder de verschillende benaderingen werkzaam zijn.

Het tweede deel van het boek beschrijft acht projectmanagementmethoden (op een andere plek noemt de auteur het benaderingen). Het is voor de lezer die weinig kennis heeft van de diverse ‘benaderingen’ in projectmanagement een handig overzicht. Zo wordt ingegaan op PRINCE2, Projectmatig werken, PMBOK, Scrum, Projectmatig creëren, Systems Engineering, Value Based Management en Procesmanagement. Een kanttekening hierbij is dat de beschrijvingen niet altijd gebaseerd zijn op de meest recente versies van de boeken waarnaar verwezen wordt.

De uitgever en auteur zijn duidelijk voor wie dit boek bedoeld is: ‘De eerste editie van Projectmanagement op maat' is geschikt voor zowel de propedeuse- als hoofdfase van vrijwel alle opleidingen in het hoger (beroeps)-onderwijs’. Om de student vertrouwd te maken met de breedte en diversiteit van het toepassingsgebied van projectmanagement, zijn er interviewverslagen en beschrijvingen van projecten opgenomen. Deze gaan van de verbouwing van een museum, tot outdoor evenementen. Jammer genoeg zit in de interviews weinig reflectie van de auteur op hetgeen verteld wordt en zit er geen expliciete koppeling met de gepresenteerde theorie.

Het boek lijkt me minder geschikt voor de student of projectleider die morgen een projectplan moet opstellen of een project gaat leiden. Daarvoor is het op veel plaatsen te beschrijvend. Zo wordt bijvoorbeeld wel gezegd dat de beheersaspecten tijd, geld en kwaliteit nodig zijn om het project op koers te houden, maar hoe je dat moet doen als projectleider wordt niet gezegd. Hoofdstuk negen helpt de projectleider hierbij wel een beetje verder op weg. Hierin staan acht formats die helpen bij het opstellen van plannen of het rapporteren over de voortgang: de businesscase, projectplan, beslisdocument, voortgangsrapportage, product backlog en user stories, definition of done, burndown grafieken en projectcommunicatieplan. 

Afsluitend: Achterop het omslag van Projectmanagement op maat wordt mij beloofd dat ‘de kern van het boek draait om de vraag hoe de beste strategie te formuleren die past bij de specifieke uitdagingen van een project’. Deze belofte wordt maar ten dele ingelost. Het boek zweeft tussen een overzicht van de benaderingen enerzijds en handreikingen voor de projectmanager anderzijds. Ik weet niet of dit voldoende is om de beste strategie te formuleren (zo een student dat al zou willen).

Rudy Kor is zelfstandig organisatieadviseur en auteur van diverse managementboeken. Tot voor kort werkte hij (als partner) bij TwynstraGudde. Hij startte zijn werkzame leven bij Philips in Eindhoven. Als adviseur helpt hij (project)managers bij het effectiever inrichten van hun projecten. Als veel-lezer wordt hij gedreven door nieuwsgierigheid. Voor de lezer die benieuwd is wat anderen van een boek vinden, schrijft hij recensies voor managementboek.nl


Projectmanagement op maat - 'Geeft een goed beeld'
11 september 2018 | Henny Portman

Projectmanagement op maat van Ariane Moussault geeft een goed beeld van het vakgebied projectmanagement. Het boek is vooral bedoeld voor studenten van het hoger (beroeps-)onderwijs, leest prettig weg en is fraai opgemaakt.

Ieder hoofdstuk wordt voorafgegaan door een afbeelding van een kunstwerk (Ariane: ‘Ik zie een duidelijke parallel tussen kunst en projectmanagement: voor beide is bezieling nodig om tot een werkelijk excellent resultaat te komen.’).

Op vele pagina’s is een kader met een quote van een expert uit het vakgebied te vinden en daarnaast wordt ieder hoofdstuk afgesloten met een bijpassend artikel waarin een projectmanager of opdrachtgever uitgebreid aan het woord komt.

Het boek kan onderverdeeld worden in twee delen waarbij het eerste deel projectmanagement in detail beschrijft en het tweede deel ingaat op verschillende projectmanagementmethoden en aanverwante onderwerpen.

In het eerste deel krijgen we een gedegen theoretisch kader dat zich focust op de denkwijze binnen projectmanagement als vakgebied. Wat is een project en wanneer maken we er een project van, wanneer gaan we projectmatig aan de gang en wanneer volstaat routinematig werken of moet men juist improviseren? Wat is de aanleiding, welke doelstelling willen we bereiken en welk projectresultaat hebben we daarvoor nodig? Ieder project is uniek, maar waar zit de grootste uitdaging en hoe gaan we het aanpakken? Is de omgeving stabiel en gaan we voor een lineaire, een ontwikkel- of versiefasering? Of is de omgeving meer dynamisch en kiezen we voor de versiefasering (incrementeel)? Biedt een parallelle of estafettefasering nog voordelen en wat als we te maken krijgen met een te grote complexiteit (Cynefin-model van Snowden)? Verder komen in verschillende hoofdstukken specifieke aspecten van projectmanagement aan bod, zoals het sturen van een project waarin de stuurgroep en bijbehorende rollen zoals (gedelegeerd, ambtelijk en bestuurlijk en intern) opdrachtgever maar ook de product owner beschreven worden. En uiteraard het uitvoeren van een project waarin de rollen van projectmanager, het projecttram, de scrum master, PMO’er en de lijnmanager toegelicht worden. Ook projectinterventies zoals de project start-up, besluitvormingssessie en projectevaluatie en de meer agile gerichte (maar ook van waarde binnen de traditionele aanpak) interventies zoals de daily stand-up, sprint planning, review en retrospective worden behandeld. Dit deel wordt afgesloten met een beschrijving van een aantal veelvoorkomende projectdocumenten zoals de businesscase, projectplan, beslisdocument, voortgangsrapportage en projectcommunicatieplan en daarnaast de meer agile gerichte producten zoals product backlog, user stories, definition of done, en burndown grafieken.

In het tweede deel krijgen we een overzicht van een aantal in Nederland veel gehanteerde projectmanagementmethoden en per methode een summiere toelichting met in ieder geval achtergrond, uitgangspunten, de methode zelf en een verwijzing naar literatuur met meer detailinformatie. De PMBoK, PRINCE2, projectmatig werken, projectmatig creëren, system engineering, procesmanagement, value-based project management en scrum passeren de revue. In het afsluitende hoofdstuk komen de ISO 21500, programma- en portfoliomanagement, agile, Lean en Six sigma en de twee in Nederland bekende beroepsverenigingen IPMA-NL en PMI Netherlands Chapter aan bod.

Het boek sluit af met een overzicht en toelichting van de in het boek gehanteerde kernbegrippen.

Conclusie: Het boek biedt een goed beeld van projectmanagement waarbij de focus vooral ligt op het meer traditionele projectmanagement. Op een aantal plaatsen is wel aandacht ingeruimd voor agile en dan in het bijzonder Scrum maar daar valt m.i. wel het een en ander op aan te merken. Ik noem: Scrum is geen projectmanagementmethode maar een oplevermethode. De scrum master is geen andere invulling van de rol projectmanager, de taken van een ‘zware’ PMO’er zijn niet vergelijkbaar met die van de scrum master, de scrum master is niet de voorzitter, de scrum master is niet verantwoordelijk voor de daily stand-up, de sprint review, et cetera. Daarnaast had een paragraaf over het opschalen van agile en het gebruik van in Nederland op veel plekken gehanteerde raamwerken zoals SAFe of LeSS voor de volledigheid ook op zijn plaats geweest. Maar dit neemt niet weg dat het boek voor de hoger (beroeps-)onderwijs student een mooi handvat is. Ook de bijbehorende website met toetsen, begrippentrainer en begrippentester is een welkome aanvulling. Daar op vele hogescholen in projecten gewerkt wordt zou ik aanbevelen op de website een case en bijbehorende projectdocumenten (zoals beschreven in het boek) als voorbeeld op te nemen zodat het allemaal nog meer gaat leven. Henny Portman is eigenaar van Portman PM[O] Consultancy en biedt begeleiding bij het invoeren en verbeteren van project-, programma- en portfoliomanagement inclusief het opzetten en verder ontwikkelen van PMO's. Hij is auteur en blogger en publiceert regelmatig artikelen.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden