Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
14 mei 2013 | José Otte

'101 managementmodellen' van Marijn Mulders bevat 101 managementmodellen op een rijtje. Overzichtelijk en vooral kort en bondig.

Als docent voor bachelor- en masteropleidingen ben ik altijd op zoek naar heldere omschrijvingen van de verschillende managementmodellen die worden gebruikt op dit moment. Bij het ontwikkelen van een nieuwe opleiding kreeg ik de vraag om studenten die vrijstellingen hebben in een aantal lessen op de hoogte te brengen van modellen die zij kunnen gebruiken bij het onderzoek dat zij doen voor het afstuderen. Ik heb verschillende boeken gelezen en gebruikt.

In dit boek van Marijn Mulders worden 101 managementmodellen beschreven. De beschrijvingen zijn heel kort en bondig (niet meer dan twee tot drie bladzijden), maar hierdoor niet minder bruikbaar.

Na een duidelijke vermelding waar het model vandaan komt volgt een schematische weergave van het model, hetgeen bijzonder snel duidelijk maakt waar het model om gaat. In de Achtergrond wordt kort en bondig uitgelegd waar het model toe leidt en dan volgt de Toepassing. Hier wordt duidelijk omschreven waar het model voor gebruikt kan worden. In heldere taal volgt hier dus het hoe en wat.

Bijvoorbeeld het groeimodel van Greiner levert dan in drie bladzijden een helder beeld van de negen onderwerpen van het model. In het Resultaat wordt aangegeven wat het effect is van de analyse die je met het model maakt. En er wordt daardoor heel duidelijk een beeld geschept waar de manager gelijk mee aan de slag kan. Zo wordt er bij het groeimodel van Greiner gesproken over wat er gebeurt als er geen actie wordt ondernomen.

Onder het kopje Aandachtsgebieden vraagt de auteur aandacht voor zaken die minder duidelijk zijn. In het geval van Greiner is het bijvoorbeeld nauwelijks te bepalen hoeveel tijd er tussen de verschillende fasen ligt die Greiner laat zien.
Het model wordt afgesloten met een opsomming van literatuur, hetgeen het voor de nieuwsgierig lezer makkelijk maakt om verder te lezen indien dat gewenst is.

Al met al is dit een boek dat zeker als naslagwerk gebruikt kan worden door managers en studenten. Wel zou daarna de volgende stap genomen moeten worden om meer diepgang te vinden en om echt met de modellen aan de slag te kunnen. Maar het gegeven dat er zo véél modellen besproken worden in het boek geeft wel aan dat dit boek een goed overzicht geeft van de modellen die er op dit moment zijn.


Modellen: de wereld een samengebalde catwalk
18 januari 2013 | Pierre Pieterse

Modellen zijn er in alle soorten en maten. Van de strikt zakelijke managementmodellen en wellevende psychologie modellen tot welhaast exotische modellen voor werkvormen. Allemaal hebben ze gemeen dat ze een werkelijkheid proberen te verstillen om van daaruit de pas er weer in te zetten. Of zelfs te accelereren. Vier modellenboeken langs de meetlat!

Net zomin als de vrouwelijke en mannelijke equivalenten staan de modellen uit de wereld van management & organisatie voor de werkelijkheid. Ze zijn in feite de paspop waar je de kleding omheen drapeert, een ijkpunt of opmaat voor verder ondernemen. In elk geval een momentopname, voor reflectie. Maar misschien moet je niet eens zo ver kijken, en modellen gewoon beschouwen voor wat het ook zijn: praktische handvatten om de werkelijkheid in beeld te krijgen en te ordenen. Een model is dan een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid.

In elk geval heb je tegenwoordig een apart modellenboek nodig om in kaart te krijgen welke modellen er allemaal rouleren: strategiemodellen, logistieke modellen, inkoopmodellen, communicatiemodellen, enzovoort. En dan zijn er nog afgeleiden, bijvoorbeeld managementmodellen voor communicatie. Of modellen voor specifieke segmenten, bijvoorbeeld publiek management. En dat weer even los van de wat bredere scope van de businessmodellen. Hoewel ook hier de segmentatie enorm is. Van IT-driven via quality-driven, tot event-driven. (De term businessmodel wordt in de praktijk nogal eens verward met verdienmodel wat het dus pertinent niet is, een verdienmodel is slechts een klein radertje in de grote bedrijfsmachine. In dit licht is Businessmodellen. Focus en samenhang in organisaties van Dirk Houtgraaf en Marleen Bekkers een aanrader, enn boek dat helaas net buiten onze scope valt.) En tot slot zijn er specifieke modellen die een heel eigen modellenboek rechtvaardigen, bijvoorbeeld psychologisch modellenboek. Dat maakt de keuze voor deze meetlat bij voorbaat meer dan arbitrair. Toch loopt er een draad door de keuze, hoe dun ook. Gekozen is voor twee hardcore boeken over managementmodellen, met elk een eigen benadering, voor een afgeleid modellenboek, en tot slot een modellenboek rond een specifiek model.

101 ManagementmodellenMarijn Mulders
Het meest basale modellenboek is ‘101 managementmodellen’. Nu nog completer staat er in opvallend rood op de omslag, en dat verwijst naar het heuglijke feit dat er aan de eerste editie een aantal nieuwe modellen zijn toegevoegd. Misschien is de gekozen benadering ook debet aan het basale karakter van dit boek. De auteur heeft ervoor gekozen om naast modellen ook typische instrumenten op te nemen, en het lijkt erop dat hij omwille van de eenduidigheid in presentatie de wat zwaardere modellen op dezelfde wijze behandelt als de wat lichtere instrumenten. Het resultaat is in elk geval een buitengewoon praktisch naslagwerk dat het gehele managementspectrum van A (AAA Triangle) tot Z (Zeven-S model) belicht. Elk model kent dezelfde structuur in uitwerking (achtergrond, toepassing, resultaat, en aandachtsgebieden), en ook dit komt de toegankelijkheid enorm ten goede. Zonder meer een uitstekende toevoeging zijn de achterin het boek opgenomen indexen. Naar toepassing (welk model is voor wel vakgebied geschikt) en naar doel (modellen worden gecategoriseerd en er wordt aangegeven wat het model beoogt), en naar onderzoekstraject of adviestraject (in welk compartiment van het bedrijf en/of op welk niveau is het model bruikbaar). En zo heeft de gebruiker een beknopt maar vooral toegankelijk compendium in handen.

Niveau: gemiddeld
How to: hoog
Volledigheid: goed
Toegankelijkheid: goed

Het groot managementmodellenboekMarcel van Assen, Gerben van den Berg & Paul Pietersma
Modellen helpen om de complexiteit van de werkelijkheid terug te brengen tot essentiële beslispunten. Op basis van die beslispunten is het management in staat om de bedrijfskoers wanneer nodig bij te stellen. Een model is dus uitdrukkelijk geen beeld van de werkelijkheid maar slechts een hulpmiddel om de werkelijkheid te lijf te gaan. Dat is in het kort de premisse van ‘Het groot managementmodellenboek’. Een boek dat zijn titel zonder meer eer aandoet. Maar liefst zeventig belangrijke modellen passeren de revue, van het 7-S model, de Balanced Score Card, de SWOT-analyse, benchmarking, scenarioplanning, veranderkwadranten, tot de cyclus van plan-do-check-act en de zes denkhoeden van De Bono. Elk model wordt bondig beschreven en in het eindoordeel wordt kort ingegaan op de voor- en nadelen van het model en eventuele valkuilen. Canon is misschien een groot woord maar het schurkt er wel tegenaan. Een aardigheid is dat de auteurs de modellen hebben gerangschikt naar toepassing, en wel: strategisch, tactisch, en operationeel. Deze rangschikking geeft in een klap een duidelijk soortelijk gewicht aan. Maar in deze onderverdeling schuilt ook een gevaar: lang niet is op voorhand altijd duidelijk op welk niveau de organisatie een probleem heeft, nog even los van het naakte gegeven dat ook niet iedereen zonder meer weet welk model nu welk probleem adresseert. Hoe veel bedrijven die worstelen met een breed marketingvraagstuk slaan automatisch het tactische gedeelte op en zoeken onder de ‘M’ van MABA analyse? Nog meer dan de titel doet dit boek zijn ondertitel recht: ‘70 essentiële modellen: inhoud, toepassing, analyse en referenties’. Misschien geen leesboek maar zeker wel een naslagwerk dat in directiekamer mag liggen.

Niveau: gevorderd
How to: gemiddeld
Volledigheid: goed
Toegankelijkheid: matig

Managementmodellen voor communicatie – Caroline Gehrels, Erik van Venetië & Jessie Thevenet
Dit boek (opgevolgd door Managementverhalen voor communicatie) is niet alleen interessant vanwege de aardig volledige collectie communicatiemodellen maar ook omdat het zo fijn de zoektocht naar een optimale presentatie laat zien. Na de inhoudsopgave waarin alle behandelde modellen worden voorzien van een label waarop de toepassing staat vermeld, volgt er een uitgebreide inleiding die de context schetst en het werkveld afbakent, gevolgd door een hele trits aan modellen, alfabetisch gerangschikt, afgesloten met een register waarin alle modellen naar categorie zijn onderverdeeld. Dus bijvoorbeeld analyse, relaties, reputatie, en strategie. Zodoende ontstaat er niets minder dan een fijnmazige matrix waarin een beetje communicatieprofessional zijn weg gemakkelijk kan vinden. Omdat dit boek net als het later verschenen ‘Het groot managementmodellenboek’ uit de Berenschot stal komt, vraag je je onwillekeurig toch af waarom deze indeling niet tot een soort standaard is verheven. Temeer omdat de presentatie van de afzonderlijke modellen wel navolging heeft gevonden: per model wordt kort uitgelegd wat het doet, vervolgens wordt aangegeven hoe je het model in de praktijk gebruikt (zonder in detail te treden), waarna wordt afgesloten met een kort commentaar waarin summier enige merites worden aangestipt. De titel rept nadrukkelijk van ‘managementmodellen voor communicatie’ en maakt die claim behoorlijk waar. Op die manier ontstijgt dit boek de eendimensionaliteit die veel communicatieboeken schijnen te moeten uitstralen en is dit boek ook voor de gemiddelde manager zeker van waarde.

Niveau: gemiddeld tot hoog
How to: gemiddeld
Volledigheid: voldoende
Toegankelijkheid: goed

Het Groot Coachingsmodellenboek – Hanno Meijer, Alexandra Lindner-de Mul, Anja Munters, Kees van Dijk, e.a.
Een op het eerste gezicht vreemde eend in de bijt. Niet alleen omdat hier een specifiek model (coaching) centraal staat maar ook omdat het in zijn uitwerking zo prettig volledig is. Per model geen beknopt overzicht en dito handleiding, maar een uitvoerig bespreking en toelichting van het type coaching. Eigenlijk heb je een met dit boek een bundeling van artikelen rond een thema in handen. Dus aan de strikte definitie van ‘modellenboek’ wordt hier voorbij gegaan. Maar toch ook hier de klassieke indeling. De verschillende modellen zijn keurig gegroepeerd naar het terrein dat de coach wil betreden, en dat heel praktisch. Die keuze is ook afgedwongen, omdat binnen dit werkveld de coach van eminent belang is, met andere woorden: het is de coach die bepaalt of een methode al dan niet werkt. En dat resulteert in een palet van invalshoeken: van doelgericht en praktisch tot aan therapeutisch en thema gerelateerd. Met als onvermijdelijk resultaat een tamelijk compleet boek dat ook letterlijk voor elk wat wils in petto heeft. De toegankelijkheid en overzichtelijkheid die wel eens wordt opgeofferd in het nobele sterven naar volledigheid en uitputtendheid, wordt gegarandeerd door het strakke format waarin de vijftig opgenomen modellen zijn vervat: welke coachvraag staat centraal, wat zijn de basisconcepten, hoe is het model ontstaan, en wat behelst het model precies. Elk ‘artikel0 wordt afgesloten met een opdracht, een casestudy, en een korte evaluatie waarin de voor en nadelen worden benoemd. Een feest van herkenning voor de ervaren coach, een feest van erkenning voor de gemiddelde manager.

Niveau: gemiddeld tot hoog
How to: hoog
Volledigheid: goed
Toegankelijkheid: goed


9 augustus 2010 | Joost van Driessen

Een aantal jaren geleden verscheen van Marijn Mulders het boek '75 Managementmodellen'. Onder het motto 'nu nog completer' is het aantal modellen opgehoogd tot 101 managementmodellen. Dat zijn meer modellen dan in concurrerende boeken aan de orde komen. Maar maakt 'meer' wel het verschil, of wordt dat bepaald door andere factoren?

'101 Managementmodellen' van Marijn Mulders is niet het enige boek voor degenen die meer willen weten over managementmodellen. Enkele medewerkers van Berenschot geven bijvoorbeeld 'Het groot managementmodellenboek' uit. Specifiek voor marketeers is het boek 'Een praktische kijk op marketing- en strategiemodellen' van Yousri Mandour. Al die boeken schetsen de achtergrond, leggen de toepassing uit en behandelen vaak dezelfde modellen. Als er sprake is van 'veel van hetzelfde', dan moeten de extra's bij een boek het verschil maken.

Bij het boek zit een kaartje waarmee je toegang krijgt tot een website. Elk model komt op de overzichtelijke site aan de orde, maar vaak met niet veel meer dan het plaatje van het model. Die plaatjes hebben ook nog eens een lage resolutie, waardoor je ze alleen maar klein in je rapporten kan overnemen. Bij enkele methoden zijn tools beschikbaar zoals voor Activity Based Costing; de Excelsheet op de site bevat meer dan een voorbeeld van Activity Based Costing. Andere gereedschappen komen vaak niet verder dan een kale Excelsheet die je kunt invullen, zonder verdere toegevoegde waarde. Daarmee is '101 Managementmodellen' helaas niet erg onderscheidend van haar concurrenten.

Jammer is ook dat het 'bonusmateriaal' bij de modellen na 20 keer aanmelden niet meer toegankelijk is. Waarschijnlijk is daar voor gekozen om te voorkomen dat de aanmeldgegevens via internet verspreid worden aan free riders die er geen recht op hebben. Het heeft als neveneffect dat ook de rechtmatige eigenaar er na die 20 keer niet meer bij kan. Dergelijke voorzichtigheid van de uitgever past niet in het internettijdperk. Juist die website had toegevoegde waarde kunnen leveren ten opzichte van andere boeken en ten opzichte van gratis alternatieven op internet.

Als ik naar het boek zelf kijk, rest niets dan lof. Het boek van Mulders blinkt uit door overzichtelijkheid. De modellen zijn alfabetisch rangschikt voor de snelle bladeraar en voorzien van tabjes in de kantlijn die verwijzen naar het toepassingsgebied. De rest van de doorsnedes is in aparte indices achterin het boek opgenomen. Ook de wijze van beschrijven is heel erg verzorgd. Duidelijke afbeeldingen (daar wel in hoge resolutie) en een heldere toelichting geven echt een prima beeld van de methode. Als het doel is om te bepalen of een methode wel of niet geschikt is voor een bepaald doel, dan is dit het boek om dat mee te doen.

Mensen die de eerdere versie van het boek al hebben, hoeven niet direct over te stappen. Het is geen heel nieuw boek, eerder een update van het vorige boek. Dat vorige boek was het kopen zeker waard, dus dat geldt ook voor de nieuwe versie.

Mijn kritiek op (de website bij) dit boek vertaal ik in een tip voor de uitgever: verkoop niet een 'boek over managementmodellen', dat is een ingebonden stapel bedrukt papier. Ontwikkel het 'gebruik van managementmodellen', bijvoorbeeld in de vorm van een boek met tools erbij. Natuurlijk wel langdurig toegankelijk en onbeperkt voor de rechtmatige eigenaar. Een dergelijk concept heeft veel meer toegevoegde waarde voor de gebruiker. Het boek van Mulders biedt veel toepasbare managementmodellen om deze verandering te analyseren, vorm te geven en te besturen!


12 juni 2009 | Rob van Nes

Zoals velen beschik ik over een flinke kast vol managementliteratuur. Overwegend met een grote laag stof erop. Een aantal boeken ontbreken in die kast, ze liggen permanent op mijn bureau. '75 managementmodellen' van Marijn Mulders is daar een van.

Als beoordelaar van scripties en (afstudeer)opdrachten krijg ik veel modellen onder ogen. Alwetendheid is een deugd die mij ontbreekt. Tal van modellen komen mij bekend voor, maar niet altijd ben ik overtuigd van de juistheid van het gebruik. '75 Managementmodellen' helpt mij verder. Niet eens altijd direct, soms door de verwijzingen.

Maar niet alleen daarvoor gaat het boek open. Om rapportages en lezingen kracht bij te zetten blader ik er doorheen op zoek naar bruikbare modellen. Soms met maar vaak genoeg ook zonder resultaat, maar altijd met inspiratie. De overzichtelijkheid van het boek helpt daarbij.

Om het werk goed te kunnen beoordelen zal allereerst een verwachtingspatroon moeten worden vastgesteld. Wie op zoek is naar een uitputtend naslagwerk van door de jaren heen ontwikkelde modellen zal teleurgesteld zijn, daarvoor ontbreekt er te veel. De criticus zal daarom over het algemeen weinig lovend zijn. Naast het ontbreken van modellen kun je ook de diepgang ter discussie stellen. Waar dan weer tegenover staat dat over het algemeen verwijzingen zijn opgenomen, zodat de hoed en de rand toch niet al te ver weg zijn.

Daarentegen is het boek met haar 284 pagina's handzaam in gebruik. In tegenstelling tot sommige meer uitputtende werken is snel een helder beeld te krijgen van het model en haar toepassingsmogelijkheden. Natuurlijk is de keuze welke 75 modellen te beschrijven arbitrair. Desondanks heb ik niet het gevoel dat daarmee de plank ernstig is misgeslagen. Ik kan mij goed vinden in de afwegingen en keuzes.

Opvallend is overigens dat het merendeel van de modellen, net als veel marketing- en strategietheorieën, al tientallen jaren oud zijn. Waar blijven de nieuwe inzichten in een wereld die niet meer te vergelijken is met die van de tijd waarin deze modellen werden ontwikkeld?

Positief ben ik over de link met de bijbehorende website op het internet. Multimediaal publiceren is al niet nieuw meer en zal veder ontwikkeld worden. Jammer dat boek en website te veel overlappend zijn. Je kunt je zelfs afvragen of je het boek wel nodig hebt. Veel info is gratis van de website te plukken. Als gezegd, het ligt op mijn bureau, waarmee mijn eigen vraag is beantwoord. Een betaalbaar en bruikbaar boek voor studenten, docenten, beoordelaars en managers die net als ik het 'O ja' steuntje kunnen gebruiken. Vervolgens kunnen ze, zo nodig, het model downloaden van internet of aanvullende informatie over het gebruik ophalen.


25 maart 2008 | Jaap Hollaar

Veel mensen maken tijdens hun studie kennis met managementmodellen. Met name MBA studies staan erom bekend. Zo las ik in een blad: 'Op ieder potje past een dekseltje'. Een oude wijsheid die vandaag de dag nog steeds opgaat. Het lijkt soms of er voor elk organisatieprobleem wel een passend managementmodel te vinden is. Nu Marijn Mulders de 75 managementmodellen heeft verzameld wordt het weer eens duidelijk hoe groot de keus is.

Er bestaan honderden managementmodellen. Maar zo'n model gaat pas leven als ermee gewerkt wordt. In de praktijk blijkt vaak dat de student niet meer weet welk model in een bepaalde situatie toegepast moet worden. Weten wanneer welk model te gebruiken is al geen sinecure, laat staan dat het vervolgens ook nog goed wordt toegepast. In managementboeken zijn verschillende modellen opgenomen, maar daar zijn ze minder goed vindbaar en lastig met elkaar te vergelijken. Dit boek '75 Managementmodellen' biedt een beknopt en toegankelijk hulpmiddel bij het maken van analyses, voor praktijkopdrachten en scripties.

Het boek kan gezien worden als een naslagwerk om een of meerdere modellen te vinden om te gebruiken bij de uitwerking van een advies- of onderzoekstraject. Denk bijvoorbeeld aan bachelor- en masterstudenten. Voor hen biedt dit boek een prima naslagwerk om in een korte tijd het juiste model te selecteren. Ook ondernemers, managers en adviseurs kunnen er hun voordeel mee doen. Als we maar beseffen dat modellen de werkelijkheid vereenvoudigen. Paragraaf 1 geeft dan ook een duidelijke toelichting hoe we '75 Managementmodellen' kunnen gebruiken. Het boek bevat zowel de beproefde als de nog relatief onbekende modellen. De modellen zijn snel vindbaar door de verschillende indexen.

De auteur noemt in zijn woord vooraf voordelen van modellen: ze bevatten kennis en kunde, ze ordenen en geven samenhang. Toch zijn er ook nadelen. Die had de auteur ook moeten vermelden: middel en doel wordt vaak door elkaar gehaald, het gebruik kan de creativiteit belemmeren en de zekerheid van een model kan in de praktijk wel eens anders uitpakken.

De 75 modellen zijn schematisch weergegeven en worden besproken aan de hand van vier punten: de essentie van het model, het resultaat dat het model oplevert, de toepassing van het model in de praktijk en de aandachtspunten. Afsluitend krijgt u een aantal literatuursuggesties voor verdere verdieping of verbreding.

Deze uitgave wordt ondersteund door de website www.75-managementmodellen.wolters.nl.
Hierop staan handige tools voor het invullen van modellen. Bovendien kunnen de figuren van de modellen als PowerPoint-presentaties gedownload worden en vindt u er links naar interessante bronnen voor verdere bestudering. Kortom een praktisch en een compact naslagwerk voor de toepassing van managementmodellen.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden