Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Quantum-leiderschap - Absolute must read
8 augustus 2017 | José Otte

Een bepalend boek voor de beste leiders en waardevolle bedrijven van deze eeuw. Over het omgaan met onzekerheid als een noodzakelijke voorwaarde voor overleven in deze tijd. Quantum-leiderschap geeft uitleg over de quantum wetenschap en de vertaling naar leiderschap voor de komende jaren.

Het is geen gemakkelijk onderwerp, de quantum wetenschap, maar Danah Zohar verstaat de kunst van het uitleggen. Zij laat ons kennis maken met een nieuwe wereld, die niet zo nieuw blijkt te zijn. Ze laat aan de hand van allerlei onderzoek zien hoe het denken in het Westen en Oosten samen kunnen leiden tot quantum leiderschap.

Danah Zohar heeft aan MIT en Harvard gestudeerd en werd door de Financial Times uitgeroepen tot een van ’s werelds grootste denkers over management. Zij laat ons eerst zien waarom het bedrijfsleven een revolutie nodig heeft. Ze laat zien dat er behoefte is aan creativiteit, en dat onze westerse denkbeelden, gebaseerd op controle, moeilijk ruimte bieden aan creativiteit. Ze laat ook zien dat de manier waarop men in het Oosten gewend is te werken, op basis van (familie) netwerken, niet geheel geschikt is om in de nieuwe tijd te werken. Er moet dus een mix komen van beide denkbeelden. Maar beide denkbeelden zijn afhankelijk van stabiliteit, die we niet meer hebben. Beide denkbeelden kunnen slecht omgaan met onverwachte veranderingen en beide proberen het onverwachte in te dammen of buiten te sluiten.

Danah Zohar laat zien dat als leiders hun denken zouden kunnen veranderen, ze zichzelf kunnen veranderen en zo hun organisaties beter maken.

Ze geeft tien transformatieprincipes die de weg vrijmaken voor de creatieve evolutie van het systeem: zelforganiserend; gebonden instabiliteit; emergent; holistisch; adaptief; evolutionaire mutaties; vernietiging door controle van buitenaf; verkennend; hercontextualisering en orde uit chaos.

Het belangrijkste dat ik leerde uit het boek is een grondbeginsel van de nieuwe wetenschap: hoe onze aandacht moet worden gevestigd op het belang van niet alles weten over een situatie. Het gaat hier over Heisenbergs onzekerheidsprincipe, dat leert dat als we een kant kiezen, de andere kant onbelicht blijft. Het belangrijkste gevolg van het onzekerheidsprincipe is dat de vragen die we in een willekeurige situatie stellen, bepalen welke antwoorden we krijgen, maar ook welke antwoorden we niet krijgen.

Als we communiceren met een quantumsysteem, veranderen we het.

Het boek is geen werkboek met een stappenplan om tot transformatie te komen. Er wordt een dialooggroep besproken als manier om de bedrijfscultuur te transformeren. Danah Zohar geeft aan dat dialooggroepen krachtige vehikels zijn voor leren en transformatie binnen organisaties. Ze vormen een manier om quantumdenken op te roepen en in te bedden, en derhalve een bruikbare 'quantuminfrastructuur' te vormen. Maar nog meer dan dat is dialoog een instelling, een andere houding ten opzichte van onszelf en anderen, van kennis, problemen en relaties. Omdat we geloven in deze transformerende kracht van het dialoogproces, kan het als een fundamenteel hulpmiddel worden gezien van zowel quantumsystemen als quantumstrategiedynamiek. Net als goed quantum denken brengt dialoog onze aannames aan de oppervlakte zodat we die in twijfel kunnen trekken.

Het boek heeft me aangezet tot denken. Het geeft een prachtig overzicht van Oosters en Westers denken en de combinatie die mogelijk is. Ik geloof in de transformerende kracht van het dialoogproces en daarom zie ik hoe zo’n groep een goede manier kan zijn om te transformeren.

Danah Zohar bekijkt ook innerlijke dialoogprocessen vanuit meditatie en reflectie. Zij baseert dit onderdeel op de mindfulnessbeweging en spirituele intelligentie. Die mindfulness is nieuw voor ons in het Westen maar wortn in het Oosten al duizenden jaren beoefend. Ook bij het reflectie onderdeel zijn de vragen die je jezelf stelt belangrijk, immers zij scheppen de wereld waarin we leven.

In het laatste hoofdstuk van Quantum-leiderschap worden een aantal dienend leiders beschreven en beschrijft Danah Zohar het concept van dienend leiderschap.

Een absolute must-read voor iedereen die nieuwsgierig is naar de toekomst en die zijn of haar steentje wil bijdragen, door middel van quantum leiderschap.

Dr. José W. Otte MBA werkt als waarderend onderzoeker met een bedrijfskundige gedragswetenschappelijke achtergrond. Zij faciliteert sociale innovatie door het introduceren van dialoog groepen waarin gewerkt wordt met bijzondere vragen. Ze is verbonden aan Mizu.


Quantum-leiderschap - Een blauwdruk voor organisaties van de 21ste eeuw
30 juni 2017 | Paul Misdorp

Danah Zohar heeft aan haar twee bestsellers The Quantum Self (1990) en Spiritual Intelligence (2004) zeer recentelijk een derde toegevoegd: Quantum leiderschap.

Vanuit een diep doorvoelde noodzaak om echt te veranderen – de kapitalistische cultuur heeft volgens Zohar een onhoudbaar systeem voortgebracht dat in elk opzicht op z’n grenzen stuit – gaat ze na hoe leiders en organisaties bij kunnen dragen aan een fundamentele transformatie door toegang te zoeken tot hun spirituele kern. Dat is waar zij betekenis aan kunnen ontlenen, waar zij waarde aan kunnen toevoegen en waarover zij kunnen reflecteren.

Danah Zohar, natuurkundige, filosoof en psycholoog en één van de meest vooraanstaande denkers over management heeft een zeer bijzonder èn lijvig boek geschreven over fundamenteel veranderen. Dat doet zij door te beschrijven hoe het denken binnen de natuurwetenschap en de psychologie doorwerken in ons wereldbeeld en in de wijze waarop wij tegen organisatie- en leiderschapsontwikkeling aankijken. Zo laat ze bijvoorbeeld zien hoe Newtons mechanische, lineaire en reductionistische groeidenken overstegen wordt door de - overigens nog niet uitontwikkelde - Quantumfysica. Deze kenmerkt zich onder meer door onderling communicerende elkaar overlappende patronen van dynamische energie, schijnbare toevalligheid, hoge mate van complexiteit, onzekerheid en onvoorspelbaarheid. Verder laat ze zien dat het menselijke brein op drie manieren kan denken. Allereerst serieel deeltjesachtig, rationeel-logisch en regel-geleid en daarmee overeenkomend met het Newtoniaanse denken. Daarnaast parallel, golfachtig, associatief-emotioneel en gewoonte-geleid. Tot slot, ons zogenaamde creatieve, reflectieve Quantumdenken. In dit denken worden al onze aannamen, waarden en mentale modellen ter discussie gesteld. Dit denken bedraadt, zoals Zohar het uitdrukt, de hersenen opnieuw om nieuwe categorieën te bedenken en wordt gemotiveerd door een diepgaand gevoel van betekenis en waarde. Het Quantumdenken speelt een onbegrensd spel, is holistisch en zou fysiek voorgesteld kunnen worden als een ‘oscillatieveld van 40 Hz (40 cycli per seconde) dat van voren naar achteren door het brein veegt en actief de neurale activiteit uit alle dele van de hersenen synchroniseert’. Daardoor kan iets als een geheel gezien worden. In momenten van reflectie en meditatie kan dat worden herkend.

Dit Quantumdenken kan het denken achter de twee andere vormen van denken blootleggen en ons in staat stellen daar voorbij te groeien. En dit is nu net de bedoeling van de auteur: leiders leren op het snijpunt van alle modellen te leven, waardoor zij altijd een nieuw perspectief hebben om hun strategieën en besluiten aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Door op de rand van stabiliteit en instabiliteit te balanceren, zijn zij in staat om als de situatie daarom vraagt ons in de richting te bewegen die nodig is. Zohar noemt acht principes van quantumdenken dat nieuw leiderschap typeert. Die principes zijn: samenhang zien en in context plaatsen, ambiguïteit erkennen en onbepaaldheid accepteren, emergentie en potentialiteit zien en zelforganisatie toelaten, opties insluiten in plaats van uitsluiten, omgaan met onzekerheid, durven laten ontstaan, geleid worden door waarden en die actualiseren.

In het verlengde van het denken over quantum leiderschap staat Zohar uitgebreid stil bij quantum organiseren, waarin zowel het westerse als het oosterse ideaal van stabiliteit, door regels respectievelijk gewoonten, wordt overstegen, omdat in deze tijd nu juist de onverwachte verandering centraal zou moeten staan. Dit betekent onder meer een permanente vraaggerichtheid vanuit het perspectief dat alles onzeker is, het inzicht dat wat waardevol is in potentie aanwezig is, maar nog niet gerealiseerd en dat de waarnemer onderdeel is van de waargenomen realiteit.

Tot zover lag de nadruk in het boek vooral op de samenhang tussen leiderschap en organisatieontwikkeling, vanuit de kennis die we hebben over wetenschap en samenleving. Uiterst interessant, maar ook complex en vooral bedoeld voor mensen met een behoefte aan contextinformatie. In het laatste deel van het boek wordt ook een andere groep lezers bediend, namelijk zij die meer praktisch aan de gang willen met transformatieprocessen binnen organisaties. Met de ontworpen motivatieschalen, waarin plaats is ingeruimd voor hogere bewustzijnsbehoeften, het werken met dialooggroepen, het toepassen van meditatie en reflectie geeft Zohar handvatten voor transformatie van de organisatieculturen en voor bewustzijnsverruiming in spirituele, dat wil zeggen betekenisgevende zin.

Quantum-leiderschap past in het nieuwe denken over transities vanuit een overstijgend perspectief en is daarmee zeer relevant voor organisaties die op een andere manier tegen de (dagelijkse) werkelijkheid aan durven kijken.

Paul Misdorp is Directeur van VinNDT (Veranderen in Nieuw Denken Toepassen) en kennispartner van Zeelenberg, adviseurs voor Mens en Organisatie en van de Van Gemertgroep.


Quantum-leiderschap - Een blauwdruk voor organisaties van de 21ste eeuw
24 mei 2017 | Nico Jong

Mondiale megatrends roepen om een nieuw leiderschapsparadigma dat creatief kan omgaan met snelle veranderingen, complexiteit, onzekerheid, risico, wereldwijde onderlinge verbondenheid, decentralisering en een groeiende roep om ethiek en zingeving.

Het nog altijd populaire klassieke managementdenken gaat ervan uit dat organisaties en markten een soort machines zijn die met zekerheid en voorspelbaarheid kunnen functioneren. Ze zijn stabiel en controleerbaar en we sturen ze het best zo aan dat risico’s en onevenwichtigheid worden vermeden.

Het denken binnen de quantumfysica en de chaos- en complexiteitstheorie benadrukt juist het creatieve potentieel van onzekerheid. Het gaat ervan uit dat creatieve systemen complex en sterk onderling verbonden zijn en dat ze het beste zelforganiserend functioneren, in dialoog met elkaar en hun omgeving. Ze zijn op hun best als ze zich ‘op de rand van de chaos’ bevinden, het punt van maximale instabiliteit binnen een systeem dat de vrijheid biedt om te innoveren en de regels te herschrijven.

In het eerst deel van haar boek behandelt Zohar de quantumbenadering van management denken. Quantum-leiderschap benadrukt het belang van: vertrouwen in mensen en in het systeem; het bouwen aan relaties en teams; flexibel en in dialoog blijven met veranderende omstandigheden; openstaan en klaar zijn voor allerlei mogelijke toekomstscenario’s. Het betekent ook meer nadruk op zingeving, visie en waarden, in het bijzonder de waarde dienstbaarheid. De quantumleider is een dienende leider. Waar klassieke organisaties worden aangestuurd als machines, worden quantumorganisaties gerespecteerd als levende organismen, die ‘complexe adaptieve systemen’ worden genoemd. Ze zijn in een voortdurende creatieve dialoog met hun omgeving; ze zijn gevoelig voor verandering en passen zich daar gemakkelijk aan aan. Ze gedijen bij risico’s en creatieve fouten, ze zijn bottom up en zelforganiserend, en op hun best in instabiele situaties.

Quantumleiders gedijen bij onzekerheid en instabiliteit. Ze weten dat creativiteit en innovatie het best kunnen worden gekoesterd op ‘de rand van de chaos’. Het gebrek aan zekerheid en duidelijke grenzen zien ze als een kans voor experimenten en creatieve onderzoekingen. Als onbegrensde spelers bedenken ze nieuwe regels, vinden het spel opnieuw uit en ze spelen met de grenzen. Quantumleiders bekijken verschillende mogelijke uitkomsten van een situatie of een probleem en onderzoeken, met de grootst mogelijke inbreng van anderen, allerlei verschillende manieren om die op te lossen. Hierdoor zijn ze beter voorbereid op snelle veranderingen en onvoorspelbaarheid, en hebben ze meer inzicht in de complexiteit waar ze mee te maken krijgen.

Zohar introduceert Quantumsysteemdynamiek als een nieuwe organisatiefilosofie die van toepassing is op groepen en organisaties. Het is een methodiek voor het transformeren van zakelijk en sociaal denken en zijn. In deze methodiek leren leiders hoe ze de kernideeën van het quantumdenken kunnen gebruiken om de motivatieschaal van de auteur te begrijpen en toe te passen en zij leren werken met twaalf transformatieprincipes. Ze gebruiken meditatie, reflectie en dialoogtechnieken om de aannames, waarden en motieven boven water te krijgen die een rol spelen binnen hun huidige organisatiemodel.

In het tweede deel beschrijft de auteur drie modellen van organisatiestructuur en leiderschap. Het westerse model met zijn newtoniaanse zelf en dito organisatie. Het oosterse model gekenmerkt door het netwerk zelf en de netwerkorganisatie. En het quantummodel dat de kloof tussen Oost en West overbrugt. Het derde deel gaat over de Quantumsysteemdynamiek in de praktijk. Hier behandelt Zohar tien kenmerken van complexe adaptieve systemen, een motivatieschaal die bestaat uit zestien elementen en twaalf principes van spirituele intelligentie.

Quantum-leiderschap is een prachtig boek dat ons kan helpen de komende tijd beter met mensen en organisaties om te springen. De eerste twee delen boeien het meest. In het laatste deel stapelt de auteur erg veel begrippen en houdt zij de aandacht daardoor wat minder vast. Zeker verplichte kost voor managers en consultants.

Nico Jong is senior adviseur bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden