Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
18 april 2008 | Peter Vermeulen

Elke manager of projectleider kent het gevoel dat hij telkens weer zijn medewerkers moet motiveren, achter hen aan moet hollen en hen moet aanzetten tot betere prestaties of meer kwaliteit. Veel managers dromen ervan dat de medewerkers jouw bedrijf, afdeling of project 'dragen' in plaats dat jij hen en het bedrijf moet voortduwen. Klinkt dit ongeloofwaardig?
Filip Vandendriessche en Jef Clement beogen dat u met 'Leidinggeven zonder bevelen' de eerste stappen kunt zetten om dit einddoel dichterbij te brengen.

Hoofdvraag in 'Leidinggeven zonder bevelen' is: hoe realiseren we de balans tussen vertrouwen en controle? Om deze vraag te beantwoorden, gaat het boek dieper in op díe managementconcepten die cruciaal zijn. De volgende managementthema's staan hierin centraal: beloningsstructuur, input/output, een motiverende heldere visie, draagvlak, weerstand en delegeren.

Vandendriessche en Clement schrijven een boek over management op het niveau van het geven van een opdracht. Er zijn vier niveaus bij het geven van een opdracht:
1. het probleem;
2. het doel dat je wilt bereiken;
3. de criteria waaraan de oplossing moet voldoen;
4. de oplossing.

De auteurs stellen dat je als manager nooit verder moet gaan dan niveau 3. Hierdoor geef je de medewerkers de ruimte om zelf naar een oplossing te zoeken. Dat motiveert meer dan dat ze verteld krijgen wat ze moeten doen. Om de geschiktheid van de oplossing op juistheid vast te stellen, geef je een duidelijk kader aan. De niveaus 1 tot en met 3 zijn volgens de schrijvers het domein van de manager. Onder niveau 4 staat de medewerker als een uitvoerder, die ondersteund moet worden om zelf oplossingen te bedenken, binnen het kader dat hij heeft meegekregen.

In de eerste twee hoofdstukken worden als uitgangspunt behandeld: 'je krijgt wat je beloont', de 'managementtrechter' en de 'conflictpiramide'. Het model van de managementtrechter correspondeert met de conflictpiramide: oplossingen zorgen in organisaties altijd voor veel conflictstof. Minder strijd wordt gevoerd over criteria en doelen. Doorgaans zien we grote overeenstemming op het niveau van de vraag wát eigenlijk het probleem is. Vandendriessche en Clement: 'kapitaliseer op de consensus over het probleem, geef vervolgens heldere kaders mee om de discussie over oplossingen in goede banen te leiden'.

In hoofdstuk drie en vier wordt het motivatievraagstuk beschreven en de onderscheidende rol als manager. Het krijgen van draagvlak en het omgaan met weerstand, worden behandeld in de daarop volgende hoofdstukken. Ten slotte tonen de auteurs aan dat alles rondom delegeren draait om een delicaat punt: een uitweg vinden uit het dilemma 'controleren of vertrouwen?'

'Leidinggeven zonder bevelen' is een praktisch boek voor de manager die streeft naar operational excellence. Het is geen wetenschappelijk boek. De kern is dat het niet de manager zelf, maar de medewerkers zijn die operational excellence kunnen bereiken. De taak van de manager is om problemen te 'verkopen' en niet om oplossingen te formuleren. Het boek is voorzien van vele voorbeelden uit de praktijk en toont hoe een organisatie krachtig en dynamisch kan worden geleid vanuit visie.

Filip Vandendriessche en Jef Clement schrijven met 'Leidinggeven zonder bevelen' een goed boek voor managers, die in hun stijl van leidinggeven in de directieve hoek zitten en moeite hebben om hieraan te ontsnappen. Maar komt u als lezer dichter bij het einddoel? Het zal moeilijk zijn om door middel van het lezen van alleen dit boek uw managementstijl aan te passen. Als u reeds bezig bent met deze persoonlijke verandering, zal dit boek zeker een goed hulpmiddel zijn om dit doel te bereiken. Het boek is voorzien van praktische bijlagen met hierin relevante oefeningen en bruikbare tips om deze verandering te bevorderen.


27 juli 2006 | John Daamen

Hoe zorgt u ervoor dat projecten door de medewerkers zelf gedragen worden, waardoor het gevoel verdwijnt dat u als manager telkens weer uw medewerkers moet motiveren? Volgens Filip Vandendriessche en Jef Clement, auteurs van het boek 'Leidinggeven zonder bevelen' ligt de kern van de oplossing besloten in de mate waarin en de wijze waarop het management haar aandacht weet te schenken aan de drie managementniveaus: het strategische, het tactische en het operationele niveau. Hoe kom je van een probleem naar een oplossing?

Veel managers houden zich bij probleemoplossing te veel bezig met het hoe (de input). Het gevaar van een dergelijke benadering is dat de kwaliteiten en competenties van medewerkers ondergewaardeerd worden. Het gevolg is veelal een lagere betrokkenheid. Managers dienen zich echter meer bezig te houden met de output, het resultaat. In hun boek 'Leidinggeven zonder bevelen' putten Vandendriessche en Clement uit hun praktijkervaring om aan te geven welke resultaten met outputmanagement geboekt kunnen worden. Hierbij wordt slechts beperkt aangesloten bij theorieën van andere auteurs, waardoor het geen theorieboek maar een echt praktijkboek is geworden.

Het boek beoogt inzicht te geven in de factoren die een belangrijke rol spelen bij het oplossen van een probleem. Van groot belang hierbij is het feit dat een doel dichter bij het probleem staat dan een oplossing. Outputmanagers dienen dan ook meer in termen van doelen te denken dan is termen van oplossingen. Hierbij snijdt het mes aan twee kanten, zo blijkt. Outputmanagement leidt tot efficiënter, krachtiger en inspirerend leiderschap, aldus Vandendriessche en Clement, maar tegelijkertijd kan tot een hogere arbeidssatisfactie van de medewerker worden gekomen.

De weg naar de oplossing van een probleem gaat vanuit het strategische niveau, via het tactische niveau naar het operationele niveau. Dit wordt door de auteurs de managementtrechter genoemd. Naarmate de manager zich echter meer bemoeit met het operationele niveau, neemt de kans op conflicten disproportioneel toe. De kans op een goed resultaat (de output) wordt hierdoor verkleind.

Welke factoren zijn nu van belang? Het eerste aspect dat genoemd wordt is het realiseren van een balans tussen vertrouwen en controle. Het belangrijkste uitgangspunt is hier: beloon ik wat ik wil bereiken? Het is van essentieel belang dat medewerkers hun eigen inbreng en hun talenten kunnen inzetten. Daarnaast is het gewenst dat de manager duidelijk weet te maken welke output gewenst is, maar vooral ook ingaat op het waarom en waartoe. Hierbij is een heldere visie op de beoogde output noodzakelijk, maar deze visie is ook zeer behulpzaam bij het stellen van prioriteiten.

Wie veronderstelt dat het opvolgen van de aanbevelingen van de auteurs om onze medewerkers te 'overtuigen' automatisch leidt tot een goed resultaat, komt bedrogen uit. Niet alleen medewerkers dienen 'overtuigd' te worden maar ook superieuren en collega's. Bovendien is weerstand alomtegenwoordig en daar dient terdege rekening mee gehouden te worden. Voor een goed resultaat is het niet alleen belangrijk dat goed wordt omgegaan met weerstand maar vooral ook dat weerstand serieus genomen wordt, en dat men niet gaat argumenteren. Persoonlijk engagement vervult hierbij een sleutelrol.

Brengt dit boek nu veel nieuws? Dat er aandacht en ruimte moet zijn voor medewerkers en hun creativiteit komt bekend voor. Ook het omgaan met weerstand is niet nieuw. De toegevoegde waarde van het boek zit wat mij betreft in het feit, dat alle belangrijke factoren in een samenhangende context worden geplaatst. Evenmin nieuw is het feit dat het resultaat gelijk is aan wat je beloont. Dit laatste aspect zorgt er echter voor dat de praktisch ingestelde manager zich focust op het resultaat. Veel boeken met 'goede raadgevingen' blijken in de praktijk uitsluitend succesvol in de praktijk van de auteurs. Omdat dit boek voorzien is van een aantal oefeningen en toetsen denk ik dat het een voor velen toepasbare leidraad biedt, waardoor het in de praktijk van velen gebruikt kan worden. Leidinggeven zonder bevelen is hiermede binnen handbereik gekomen.


Filip Vandendriessche, Jef Clement
Leidinggeven zonder bevelen

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden