Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
DevOps in beweging - 'Een prima startpunt'
18 november 2019 | Sjors Meekels

DevOps in beweging van Jan Heunks is een Nederlandstalig verzamelwerk dat DevOps uit de doeken doet. Raakvlakken met onder meer Agile, Lean en Continuous Delivery komen uitgebreid aan de orde. Voor een allround beschouwing van DevOps, inclusief plaatsing in de huidige organisatiestructuren, is dit boek een uitstekend startpunt.

Jan Heunks laat zijn ervaring met Lean en Lean IT terugkomen in zijn boek ‘DevOps in beweging'. Alleen Lean noemen naast natuurlijk DevOps doet het boek te kort. Het is een overzichtswerk waarbij een veelheid aan zowel technische- als managementontwikkelingen beschouwd door een DevOps-bril.

‘DevOps in beweging' is opgebouwd uit drie delen, met per deel twee hoofdstukken. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een korte conclusie en de delen als geheel met een aparte samenvatting. Het boek heeft een soft cover en pagina grootte A4, dit maakt het wellicht wat minder geschikt om zo mee te nemen maar wel prettig leesbaar. Het is jammer dat niet alle figuren even scherp in het boek zijn opgenomen, storend is dit echter niet.

In Deel I legt de auteur uit wat de toegevoegde waarde is van DevOps. Onderdeel hiervan is een korte geschiedenis en de belangrijkste invloeden die geleid hebben tot de huidige denkbeelden omtrent DevOps. Natuurlijk komen de invloeden van Agile software development en Continuous Delivery aan bod. Bij het uitdiepen van de waarde voor de keten en organisatie legt hij de verbanden met Lean (IT & Startup) en beheerprocessen zoals ITIL.

Deel II betreft het theoretische kader van DevOps. De auteur borduurt net als in Deel I voort op Lean & Agile en op bekende werken als The DevOps handbook, The Phoenix Project en Continuous Delivery. De hoofdstukken 3 en 4 vormen zo een stevig gecombineerd kader van relevante management aspecten (o.a. Theory of Constraints, IT-servicemanagement) en technologische principes (o.a. Infra structure as code, Simian Army). Sprekend voor de huidige uitdagingen bij het uitleggen en bediscussiëren van DevOps is het ontbreken van één heldere & geaccepteerde definitie. Paragraaf 4.2 illustreert dit door de gegeven voorbeelden en vergelijking.

Het laatste deel richt zich op de integratie van DevOps binnen organisaties. Helder is dat investeringen gedaan in bestaande processen en structuren vooral niet direct overboord gegooid moeten worden. Nee, DevOps kan prima een logisch opvolgende evolutie zijn van de huidige organisatiestructuur. Wat niet ontbreekt bij het beschrijven van de aanpak binnen organisaties is een DevOps niveau-indeling voor teams (hfd 6). Dergelijke formats, vaak maturity models genoemd, zijn al gemeengoed bij veel organisaties die certificering hebben of gestructureerd verbeteringen willen doorvoeren.

Het is indrukwekkend om te zien hoeveel bestaande vakliteratuur, modellen en theorieën zijn meegenomen in de beschrijving van DevOps. Het geeft hiermee lezers aanknopingspunten vanuit bekende referentiekaders en achtergronden. Dit helpt bij het vaststellen wat DevOps toevoegt aan de eigen organisatie en waar huidige knelpunten kunnen zitten. De veelheid kan echter ook overweldigend zijn, zeker wanneer je alle figuren en tabellen wilt begrijpen of onderling verbinden. Met name de verschillen tussen de theorieën en figuren kunnen het lastig maken, termen worden anders geïnterpreteerd of uitgelegd en het is onmogelijk om alles in één overkoepelend raamwerk te plaatsen. Dat laatste is echter ook geen doel van de schrijver.

Al met al, is het een stevig boekwerk wat een goed beeld neerzet van DevOps. Het is volledig Nederlands, op het Engelse vakjargon na natuurlijk, wat voor sommige lezers de drempel net zal verlagen. Een goede combinatie van management aspecten en technologische invloeden maken dit boek tot een prima startpunt voor het uitdiepen van DevOps voor de eigen organisatie.

Sjors Meekels is als onafhankelijk Agile Consultant verbonden aan Agitma. Hij is 10 jaar werkzaam geweest bij een gerenommeerde IT dienstverlener en richt zich momenteel op software development projecten en Agile methoden.


DevOps …… in beweging - De handvatten voor een optimale DevOps toepassing
15 november 2019 | Henny Portman

Jan Heunks heeft met het boek DevOps ...... in beweging - De handvatten voor een optimale DevOps toepassing (2019) een lijvig boekwerk opgeleverd.

In deel 1 komt de toegevoegde waarde van DevOps aan de orde en geeft een eerste introductie op DevOps aan de hand van Continuous Delivery en de agile-, ITSM- en Lean IT-werkwijzen. Daarnaast wordt DevOps in relatie tot de waardeketen en de demand-supply-structuur uitgewerkt. Dit deel wordt afgesloten met een stukje historie (met in de bijlage een tijdslijn van DevOps-ontwikkelingen).

Het tweede deel is een theoretische verdieping op een aantal DevOps-kaders en gaat specifiek in op de belangrijkste bewegingen die gelden voor DevOps, zijnde de Lean IT-, Agile- en ITSM-beweging. Binnen Lean-IT komen begrippen zoals her House of lean, Toyota Production System, lean thinking, Continuous Improvement, Kaizen en respect for people aan bod. Bij de Agile-beweging vinden we agile-basis, Scrum, het Agile Manifesto, agile-essenties en agility. Bij ITSM krijgen we een samenvatting van het boek Visible Ops, ITIL en agile binnen IT. Ook DevOps als beweging wordt nader toegelicht. Doorstroming, feedback en continu leren en experimenteren, DevOps-principes en een paradigma-shift staan centraal.

Het derde deel moet inzicht leveren wat het betekent om DevOps in te voeren in een organisatie. Eerst worden bestaande principes, werkwijzen en toepassingen en in het bijzonder het leveren van IT-services, het leveren van nieuwe functionaliteiten en het adviseren over IT-services, van organisaties zonder DevOps besproken. Vervolgens wordt DevOps afgezet tegen de ‘primaire' ITSM-processen, softwareontwikkeling en projectmanagement. Vervolgens wordt ingegaan op de aanpak waarmee DevOps geïntegreerd kan worden in een bestaande organisatiestructuur en hoe operational excellence bereikt kan worden middels optimale samenwerking binnen cross-functionele teams. Aan de hand van een zestal anti-typen en negen bruikbare typologieën van DevOps teamstructuren krijgt men een goed inzicht in mogelijke verschijningsvormen. Het deel wordt afgesloten met een hoofdstuk over DevOps volwassenheid.

Conclusie: Heel, heel veel theorieën, aanpakken, invalshoeken, feiten en inzichten rond het begrip DevOps. Ik geloof er echter niet in dat dit boek nu al bruikbaar is om te gebruiken als handvat bij je eigen DevOps-reis. Waarom zeg ik dat? Het boek is m.i. nog niet af. Ik denk dat dit boek een voorbeeld is van een boek dat in eigen beheer is uitgegeven (ik kon geen andere boeken vinden van de uitgever). Een redacteur had m.i. wonderen kunnen verrichten en de kwaliteit van dit boek enorm kunnen verhogen.

Persoonlijk had ik moeite met de vele lange ingewikkelde zinnen (ik heb zinnen gelezen met meer dan 63 woorden). Daarbij had ik regelmatig het idee dat het ‘Google Translate'-zinnen waren en ik mij afvroeg wat staat er nu? Storend vond ik de vele, overvloedige Engelse vertalingen die tussen haakjes stonden en die soms weer vragen opriepen (bv. output en outcome zijn bekende begrippen in de project- en programmawereld en worden hier gebruikt als vertalingen voor korte en lange termijn) of andersom kwam het geforceerd gebruik van het Nederlands de leesbaarheid ook niet ten goede. Bijvoorbeeld dubbelslagleren en dan tussen haakjes (double loop learning).

Verschillende figuren worden niet toegelicht of de verwijzing in de tekst naar de figuur ontbreekt. Ook had ik het op prijs gesteld dat een paginagroot figuur over het Phoenix project voorzien was van een verwijzing naar mijn eigen blog waarvoor ik die figuur gemaakt had, maar dat terzijde. Mijn belangrijkste bezwaar is verder de opbouw van het boek. Ik was regelmatig de draad kwijt. Bij verschillende hoofdstukken en/of paragrafen vroeg ik mij af waarom staat dit stuk hier of is dit stuk niet veel te diepgaand. Daarnaast had ik in het derde deel graag concrete aanbevelingen gezien. Nu krijg je wel een toelichting op een aspect bijvoorbeeld Bimodal IT of Brownfield & Greenfield, maar wat dit nu betekent als je DevOps gaat implementeren ontbreekt. Henny Portman is eigenaar van Portman PM[O] Consultancy en biedt begeleiding bij het invoeren en verbeteren van project-, programma- en portfoliomanagement inclusief het opzetten en verder ontwikkelen van PMO's. Hij is auteur en blogger en publiceert regelmatig artikelen.


DevOps... in beweging - 'Bedrijfskundige en technische context en diepgang'
23 oktober 2019 | Theo Sierhuis

DevOps in beweging van Jan Heunks geeft diverse uitvoerige invalshoeken en technieken om in de toegevoegde waarde, theoretische kader en integratie in de bestaande organisatiecultuur van DevOps te begrijpen en toe te passen.

DevOps in een ICT raamwerk dat een brug slaat tussen ICT ontwikkeling (Development: Dev) en ICT beheer (Operations: Ops) door de verantwoordelijkheid voor de schijnbaar tegenstrijdige belang van veranderen én stabiele oplossing bij beide partijen (Development & Operations) te beleggen.

DevOps ... in beweging is een uitgebreide Nederlandstalige beschrijving, specifiek gericht op de brede DevOps context, en richt zich met name op DevOps specialisten en ICT managers die betrokken zijn bij de totale waardeketen van IT-producten en -services. DevOps .... in beweging valt uiteen in drie delen: in het eerste deel maken kort kennis met DevOps en de toegevoegde waarde van DevOps. In het tweede deel worden de theoretische kaders van DevOps verder uitgediept, en in het derde en laatste deel geeft Jan Heunks concrete handvatten voor iedere organisatie die aan de DevOps wil beginnen. Daarbij worden relevante begrippen in aparte kaders gedefinieerd of toegelicht, eventueel met een visueel schema.

Devops wordt in DevOps... in beweging in een breder (theoretisch) kader geplaatst, DevOps is immers haast niet los te zien van Scrum, Agile, Lean, Lean Software Development en ITIL service management (ITSM). Jan Heunks slaagt hierin een goed homogeen verhaal neer te zetten, door goed de overeenkomsten van deze stromingen te verbinden, zonder daarbij ook de verschillen te benoemen. Door meerdere invalshoeken te gebruiken sluit dit goed aan op de praktijksituatie van veel organisaties, waar in het algemeen niet voor een volledige implementatie (zoals bijvoorbeeld een Scrum Implementatie) wordt gekozen, maar meer onbewust voor een groeipad wordt gekozen die past binnen de (cultuur van) het bedrijf.

Daarnaast valt Jan Heunks gelukkig niet in de valkuil om van DevOps een technisch ICT feestje te maken, maar om DevOps continu in een breder bedrijfsperspectief te zien. DevOps omvat namelijk véél meer dan het ‘automatiseren van de ontwikkelstraat, en kan impact hebben op de werkwijze van de hele organisatie, niet enkel de ICT afdeling. Een ander risico dat om de hoek komt kijken is die van ‘cherry picking' door enkel de ‘bruikbare' onderdelen van DevOps eruit te pakken. Door het zoals Jan Heunks in een breder perspectief te plaatsen, wordt ook de samenhang duidelijk.

Voor mij persoonlijk is het formaat van het boek soms wat nadelig, wat het voor mij minder makkelijk leesbaar/bladerbaar en mee te nemen maakt. Dat doet natuurlijk niets af aan de inhoud en strekking van het boek. Voor ieder die zich de moeite neemt om zich in DevOps... in beweging van Jan Heunks te verdiepen, biedt voldoende bedrijfskundige en technische context en diepgang om met Devops op een goede en waardetoevoegende manier binnen de organisatie aan de slag te gaan.

Theo Sierhuis is Informatie Architect bij IT-Workz, en is ontzettend nieuwsgierig naar alles wat met continue verbeteren, Agile, Scrum, DevOps, ICT en ICT management te maken heeft.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden