Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
4 mei 2017 | Saskia Gervink

Agile, AgilePM, Scrum, Kanban, XP, Lean en Six Sigma, weet jij de verschillen of overeenkomsten te benoemen? Er zijn zoveel ontwikkelingen binnen projectmanagement, maar als starter in het vak heb ik vooral de vraag ‘wat is er allemaal op de projectmanagement horizon en hoe verhouden verschillende methodieken zich tot elkaar?’ Een antwoord formuleren op deze vraag is mijn motivatie om dit boek te lezen.

Even heel kort, wat is agile? Agile betekent wendbaar en is eigenlijk geen methode, maar een gedachtengoed. De oorsprong bevindt zich in de softwareontwikkeling. Binnen agile projecten werkt men met increments (tijdsperiodes), waarbij na ieder increment een deelresultaat van het eindresultaat opgeleverd dient te worden. Er is sprake van continue feedback en ingebruikname van het (deel)resultaat na iedere oplevering. Agile projecten worden niet beheerst op tijd en geld, maar op functies waaraan het resultaat moet voldoen. Er wordt gebruik gemaakt van zelfsturende teams, waarbij de klantvraag centraal staat. Uit dit gedachtengoed vloeien methodieken voort, zoals XP, Kanban of AgilePM.

Het boek bestaat uit vier delen. In het eerste en tweede deel wordt besproken wat agile is, wanneer een agile-aanpak geschikt is of wanneer het minder geschikt is. De scheidingslijn wordt duidelijk waarom agile als een gedachtengoed wordt beschouwd en AgilePM als methodiek. Agile is namelijk meer een filosofie, het idee achter de schermen. AgilePM is een methodiek, omdat het handvatten geeft over hoe deze filosofie geïmplementeerd kan worden. AgilePM maakt een koppeling tussen de agile methoden en het overkoepelende bedrijfs- en programmamanagement. Deze methodiek geeft richting aan het agile gedachtengoed, door concrete principes en bouwstenen te koppelen aan de uitvoering van een agile project. Principes zoals lever op tijd, doe geen concessies aan kwaliteit of lever incrementeel op. De bouwstenen zijn: mensen, processen, toepassingen en producten. Zo worden concrete handvatten aangereikt om aan de slag te gaan met agile werken.

In het derde deel wordt stilgestaan bij de meest voorkomende technieken binnen agile projecten, zoals timeboxing, MoSCoW en planning poker. Er wordt een gestructureerd overzicht gegeven van de technieken, waarvoor je ze kunt inzetten, en de essentiële succesfactoren. Tot slot het vierde deel, de afstemming met andere verandering/projectmanagement-methodieken, waarin wordt weergegeven waar andere methodieken voor staan. Het lezen van dit deel voelt voor mij als een verademing, omdat ik als net gestarte adviseur eindelijk een begin kan maken met het vormgeven van de projectmanagement horizon. Het enige nadeel is de hoeveelheid informatie, de methodieken worden namelijk in een rap tempo behandeld. Ben je langere tijd werkzaam in het projectmanagementvak, dan zal dit niet zo een probleem vormen. Voor de starter met relatief weinig (praktijk)ervaring kan dit wellicht iets te snel gaan. Echter, dit boek geeft wel voldoende informatie om een keuze te maken in welk van de methodieken iemand zich verder wil ontwikkelen/specialiseren.

Is mijn vraag na het lezen van dit boek beantwoord? Dit boek heeft mij op een heldere manier kennis laten maken met agile projecten. Vooral AgilePM wordt uitgebreid behandeld en krijgt een duidelijke plek op de ‘projectmanagementhorizon’. Dit boek is dan ook geschikt als voorbereiding op het AgilePM examen. Er wordt gelukkig ook aandacht besteed aan alle andere methodieken die in het werkveld aanwezig zijn. Die koppeling wordt duidelijk gemaakt, al liggen de methodieken uiteraard allemaal in elkaars verlengde. Een aandachtspunt is natuurlijk wel, in hoeverre collega’s of opdrachtgevers alle methodieken precies uit elkaar kunnen houden. Het lijkt mij nuttig om te bediscussiëren wat een opdrachtgever of collega bedoelt met agile werken en hoe men daar invulling aan geeft. Dit boek biedt hiervoor een helder overzicht van de grove lijnen van de methodieken en is dan ook handig als naslagwerk.


13 januari 2015 | Jan Hoogstra

Veel (IT-)projecten slagen niet, of kosten twee keer zo veel en duren twee keer zo lang. Agile, Scrum: het zijn allemaal modewoorden die we de laatste tijd heel vaak horen als de heilige graal voor het laten slagen van projecten. Het boek 'Managen van Agile projecten' van de schrijvers Hedeman, Portman en Seegers beschrijft het projectmanagement van Agile projecten, en is een soort handboek. Het geeft goed inzicht in de stappen die er zijn, de aandachtspunten en de succesfactoren voor agile projectmanagement. Daarnaast geeft het handvatten bij de projectuitvoering zoals vragenlijsten en productbeschrijvingen.

PRINCE2 is een veelgebruikte methodiek voor het managen van (IT-)projecten. Deze methodiek wordt door velen gezien als star en een papieren tijger. Daarnaast zien we dat veel projecten om diverse redenen niet slagen. Een van die redenen is dat de behoefte van de gebruiker toch niet zo helder is als eerst gedacht, oftewel het eindresultaat van het project sluit niet aan op de behoefte van de gebruiker. Om dit probleem te ondervangen worden Agile projecten gedefinieerd, waarin in een korte iteratie (normaal 2 tot 4 weken) een resultaat wordt opgeleverd en afgestemd met de gebruiker. Hierdoor kunnen gewijzigde inzichten gedurende het realisatietraject worden meegenomen. De aansturing van dit soort projecten heeft echter andere activiteiten en fasering dan een traditioneel aangestuurd project.

De auteurs geven een methodische beschrijving van Agile, vervolgens wordt het projectmanagement uitgewerkt en toegelicht, waarna deel 3 ingaat op de technieken (zoals timeboxing, gefaciliteerde workshops en planning poker). Deel 4 tenslotte gaat in op de afstemming en positionering. In dit deel wordt een vergelijking gemaakt met bijvoorbeeld PRINCE2, Scrum en Lean Six Sigma en wordt toegelicht of en hoe deze zijn te combineren, zowel in een project als in een organisatie.

Agile is overigens meer een denkwijze dan een methode. De bijhorende methode heet Atern. De Atern-principes zijn:
·Focus op bedrijfsbehoefte.
·Lever op tijd.
·Werk samen.
·Doe geen concessies aan kwaliteit.
·Ontwikkel iteratief.
·Werk incrementeel vanaf een stevige basis.
·Communiceer duidelijk en continu.
·Zorg voor een zichtbare beheersing.
De principes worden in het boek uitgewerkt en geven een goed basisbegrip van de methode. Belangrijke principes in mijn optiek zijn het iteratief ontwikkelen en geen concessies doen aan kwaliteit.

Het boek geeft goede handvatten, in de bijlagen is bijvoorbeeld een vragenlijst opgenomen die gebruikt kan worden in verschillende fasen van het project om de aanpak in kaart te brengen en aandachtspunten te identificeren. In de andere bijlage worden de producten zoals in de voorgaande hoofdstukken genoemd in detail beschreven, waarbij doel, inhoud, de betrokken rollen en de betreffende fase in het project worden beschreven. Het boek lijkt erg qua opbouw, structuur et cetera op Projectmanagement op basis van PRINCE2, Editie 2009 (een van de auteurs heeft ook aan dat boek meegeschreven), dat ook gebruikt wordt voor de trainingen.

Hoewel het boek een goed overzicht biedt heb ik toch ook nog wel wat verbeterpunten:
·De context mist in het begin. Hoewel begonnen wordt met de filosofie en toelichting van Agile en de principes van Agile vond ik het lastig het boek in perspectief te plaatsen, hoe ziet een Agile-project eruit?
·In vervolg op het eerste punt zou het voor een goed begrip van een Agile-project wellicht handig zijn om een case uit te werken, een praktijkvoorbeeld hoe een dergelijk project loopt.
·Pas laat in het boek worden de processen binnen een project inhoudelijk beschreven, eerst wordt veel aandacht besteed aan producten en rollen en verantwoordelijkheden.

Voor mij biedt het boek, ondanks veel goede inhoud, nog onvoldoende houvast om direct een Agile project te gaan aansturen. Maar ach, dat hoeft het doel ook niet te zijn. Belangrijk is om een handboek te hebben als uitgangspunt, waarmee je de basisbegrippen en aanpak van een methodiek kent om het vervolgens te kunnen gaan toepassen. Daar is dit boek zeker geschikt voor!


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden