Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Handboek corporate governance
4 mei 2016 | Marius van Rijswijk

Het Handboek corporate governance onder redactie van Stefan Peij is hét basisboek op het gebied van corporate governance. Het schetst de laatste ontwikkelingen op dit vakgebied, biedt een heldere structuur en is makkelijk leesbaar geschreven.

De auteur, Stefan Peij, is directeur en oprichter van de Governance University te Doorn, een internationale opleidings- en governanceadviespraktijk. Peij had zitting in diverse commissies voor governancecodes: woningcorporaties, bedrijfstakpensioenfondsen, het openbaar bestuur, de sector kinderopvang en het publieke omroepbestel. Hij vervult verschillende bestuurs- en maatschappelijke functies, waaronder bestuurslid van de Stichting Preferente Aandelen van Grontmij N.V., commissariaten en is redactielid van tijdschrift over governance Goed Bestuur & Toezicht, Tijdschrift over Governance.

Het handboek is opgebouwd uit drie delen waarin verschillende thema’s worden behandeld door verscheidene auteurs. Als het gaat om ‘strategische aspecten van governance’, Deel I, gaat het om inzicht en wat-vraagstukken. Dit deel gaat in op corporate governance vanuit internationaal perspectief. De internationale context en de verschillende internationale modellen van raden van commissarissen passeren de revue. Daarnaast is er aandacht voor de (gewijzigde) rollen van commissarissen en bestuurders.

De ‘operationele richting van corporate governance’, Deel II, wordt ingevuld door kennis over het ‘hoe’ van governance. Deel II besteedt aandacht aan de nieuwe rol en positie van de aandeelhouder. Belangrijk thema daarbij is het tanend vertrouwen in klassieke disciplineringsmechanismen en het functioneren van de algemene vergadering. Ook wordt ingegaan op de operationele processen van de raad van commissarissen en de samenstelling, inrichting en werking daarvan. De rol en positie van de company secretary bij het realiseren van good governance vormt het sluitstuk van dit deel.

Bij ‘in control’, Deel III, gaat het om beheersmatige zaken als: welke wet- en regelgeving is voor onze organisatie van toepassing? In hoeverre voldoen wij daar aan? Deel III gaat, net als deel I, in op corporate governance vanuit juridisch perspectief, maar legt de focus daarbij meer op beloningsbeleid, transparantie en verantwoording. Verder schetst het de interne en externe beheersing en een belanghebbendenperspectief op corporate governance. Deel III sluit af met een blik naar de toekomst. Wat is de impact van de crisis geweest op onze visie op corporate governance?

Het handboek behandelt in mijn optiek de belangrijkste thema’s op het vakgebied. Daarmee is het een basisboek om effectief kennis te nemen van het onderwerp corporate governance. De ‘inhoudsdichtheid’, waaronder ik versta de hoeveelheid informatie per zin, is hoog. Elke zin bevat belangrijke informatie en daarmee is het niet een boek dat je ’s avonds voor het slapen gaat even leest. Het is in die zin meer een studieboek. Toch is het zeer goed leesbaar en is de informatie begrijpelijk en toegankelijk. Enige achtergrond op het gebied van compliance en corporate governance is uiteraard wel wenselijk. Ondanks het feit dat verschillende auteurs de hoofdstukken hebben geschreven is het Stefan Peij gelukt om de toon van de inhoud nagenoeg hetzelfde te houden. Hij is er goed in geslaagd de verschillende schrijfstijlen zodanig te redigeren dat je bij lezen niet merkt dat de hoofdstukken door verschillende auteurs zijn geschreven.

Het boek maakt waar wat het belooft. Het belooft immers dat het de huidige en toekomstige trends beschrijft van de invloed van internationalisering in de bestuurskamers, diversiteit in de samenstelling van bestuur en raad van commissarissen, professionalisering van commissarissen, de discussie over topinkomens, governance codes, board comittees en invloed van aandeelhouders en andere belanghebbenden. Al deze onderwerpen komen ook aan bod en elk onderwerp geeft de essentie weer in het vakgebied. Kortom, door het Handboek corporate governance te lezen ben je als bestuurder, commissaris, jurist en compliance officer weer helemaal op de hoogte.

Marius van Rijswijk is zelfstandig adviseur en docent op het gebied van compliance en integriteit. Daarnaast is hij auteur van Handboek integriteit en compliance.


16 juli 2015 | Louis Thörig

Deze vijfde editie van Stefan Peijs ‘Handboek Corporate Governance’ verschijnt in de nadagen van de wereldwijde financiële crisis. De crisis heeft bijgedragen aan de groei van maatschappelijk bewustzijn ten aanzien van ‘good governance’. De kern van ‘good governance’ is populair gezegd een goede samenwerking tussen bestuur, toezichthouders en belanghebbenden van de onderneming. Uitgangspunt van het boek zijn ondernemingen die worden uitgevoerd in vennootschappen met aandeelhouders.

‘Corporate governance’ is de Engelse term voor ondernemingsbestuur. Het heeft betrekking op het effectief en verantwoord besturen van en toezicht houden in een onderneming. Het gaat ook over de interne beheersing en de relatie met de meest relevante stakeholders (belanghebbenden) bij een onderneming, zoals geldverschaffers (banken en aandeelhouders), werknemers, afnemers en de samenleving als geheel. Aandeelhouders spelen niet meer de centrale rol die ze vóór de financiële crisis wel speelden en er is maatschappelijk meer aandacht gekomen voor ‘stakeholdermanagement’ en ‘stewardship’. Bij ‘stewardship’ stelt een bestuur zich meer dienend op naar alle stakeholders in plaats van de focus te richten op aandeelhouderswaarde.

In ‘Handboek Corporate Governance’ boek komen drie thema’s uitvoerig ter sprake: strategische en operationele aspecten van corporate governance en niet te vergeten de controle. Bij strategische aspecten gaat het om inzicht rondom de ontwikkeling van het tweelaagse governance model (bestuurders en een formeel onafhankelijke toezichthoudende raad van commissarissen), de veranderende rol van commissarissen en stakeholders, de wereldwijde, Europese en nationale ontwikkelingen, integriteit, samenstelling, omvang en wijze van samenwerking tussen raden van bestuur. Operationele aspecten betreffen vraagstukken over het hoe van ‘governance’, waarbij begrippen als transparantie, beïnvloeding door en communicatie met stakeholders, besluitvormingsprocessen en aandeelhoudersvergaderingen uitvoerig ter sprake komen. Bij de controle gaat het om beheersmatige zaken. Welke wet- en regelgeving zijn bijvoorbeeld van toepassing op een bepaalde organisatie? Wat is de rol van en positie van auditcommissies en de externe accountant die ook een belangrijke schakel is in ‘good governance’? De bovengenoemde drie thema’s vormen samen het ‘nine box model’ dat een referentiekader biedt voor wat er allemaal zo komt kijken bij corporate governance.

Het boek behandelt in de eerste hoofdstukken ‘corporate governance’ vanuit historisch en internationaal perspectief om de toon te zetten. Verder komen vragen aan bod zoals: Wat zijn kenmerken van een goede raad van bestuur of raad van commissarissen? Hoe kijken aandeelhouders aan tegen ‘corporate governance’? Hoe worden verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van commissarissen concreet ingevuld? Welke dilemma’s ervaart een raad van commissarissen en hoe gaat deze daar het beste mee om? En ga zo maar door. In hun boek geven de auteurs een gedetailleerde beschouwing van de huidige en toekomstige trends op de slagkracht van internationalisering in bestuurskamers, diversiteit in samenstelling van bestuur en raad van commissarissen, goed aandeelhouderschap, professionalisering van commissarissen (commissarissen leggen de lat hoger en aanvaarden minder commissariaten), discussie over topinkomens, governancecodes, board committees, ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en de toenemende invloed van stakeholders. Het boek eindigt met een blik op de toekomst gezien vanuit de huidige ontwikkelingen op ‘governance’ gebied. Waar komen de accenten in de komende jaren te liggen en welke consequenties hebben die voor het functioneren van bestuurders, commissarissen, aandeelhouders en overige stakeholders?

‘Handboek Corporate Governance’ is geschreven door een tiental vooraanstaande ‘corporate governance’ coryfeeën en bestemd voor de liefhebber die geïnteresseerd is in het wel en wee van ‘good (corporate) governance’.


22 juni 2015 | Christel Deckers

Alweer een handboek over corporate governance? Ja, dat klopt en dit is alweer de vijfde druk. Verandert er dan zoveel dat er een compleet herziene druk moest komen? Nee, in theorie is er niet zoveel veranderd maar in de praktijk wel. Daarom dit handboek om te kijken hoe de governance code in de praktijk gebruikt wordt en hoe de code verbeterd kan worden.

Stefan Peij is directeur en oprichter van de Governance University; een internationale opleidings- en governance praktijk. Hij is redactielid van het tijdschrift Goed Bestuur & Toezicht. Peij is gepromoveerd op ‘Commissaris op de Bestuurdersstoel’.

De auteurs die onder de redactie van Stefan Peij hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit boek maakten deel uit van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code. De resultaten van deze commissie zijn vastgelegd in dit handboek. De opbouw van het boek valt in drie delen uiteen: allereerst een algemene beschouwing over de huidige stand van zaken van corporate governance in Nederland; ten tweede een beschrijving over de waardering van de code in het dagelijks gebruik door zowel zijn directe gebruikers (de bestuurders, commissarissen en aandeelhouders) en de indirecte belanghebbenden zijnde de banken, accountants etc.
Ten slotte heeft de commissie onderzocht of de bestaande code aanpassingen verdient en zo ja welke aanpassingen dat dan moeten zijn.

De uitwerking van de drie doelstellingen van dit boek vindt plaats aan de hand van het ‘nine box model’ (waarom deze Engelse term gebruikt wordt is niet duidelijk). Helaas komen de termen die in dit model gebruikt worden niet overeen met de corresponderende hoofdstukken.

Aan de hand van strategische beschouwingen voeren de diverse auteurs ons mee naar het operationele gebruik van de code in het dagelijks gebruik.
Vervolgens wordt het onderwerp ‘In control’ behandeld waarbij vanuit verschillende risico perspectieven de rol van o.m. een auditcommissie en de externe accountant wordt geschetst.

Jaap Koelwijn schetst ons tenslotte een perspectief waar de komende jaren de accenten voor wat betreft corporate governance komen te liggen en welke consequenties die hebben voor het functioneren van de commissarissen, bestuurders en aandeelhouders en andere belanghebbenden.

Zijn conclusie dat er geen behoefte is aan meer regels maar dat de behoefte veeleer ligt in andere regels, ondersteun ik van harte.

Het is jammer dat in dit handboek de maatschappelijke organisaties, zoals o.m. stichtingen en corporaties niet aan de orde komen. Een handboek met de titel Handboek Corporate Governance doet toch anders vermoeden.

Maar concluderend is Handboek Corporate Governance en praktisch handboek met bijzondere aandacht voor de samenstelling van de raad en met praktische tips over houding, gedrag en cultuur binnen die raad. Elke commissaris kan hier meteen mee aan de slag!


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden