Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Stagnatie van professionals - 'Degelijk en onderbouwd'
26 oktober 2017 | Nico Jong

De veranderende wereld om ons heen en de enorm toegenomen snelheid van kennisontwikkeling vormen een risico voor professionals. De waarde van informatie, ervaring, vaardigheden en houding krijgt een steeds kortere houdbaarheidsdatum.

Hierdoor lopen professionals het gevaar stil te staan in hun ontwikkeling of achter te lopen, kortom te stagneren. Professionals behoren steeds minder tot professionele gemeenschappen en zij bewegen zich vrijer in verschillende rollen en in verschillende organisaties. Dat vraagt om nieuwe competenties, waarbij vakinhoud slechts een deel van het verhaal is, want naast het wat draait het vooral ook om het hoe, de uitoefening, het uit kunnen leggen wat je bedoelt en goed kunnen samenwerken.

Ron van de Water en Mathieu Weggeman beschrijven in hun boek wat stagnatie van de professional is, hoe het ontstaat, hoe het te voorkomen is en wat er eventueel aan te doen is. In het eerste deel van hun boek definiëren zij het begrip stagnatie: een stremming in de ontwikkeling van de professional. Zij beschrijven het proces van stagnatie toegepast op de persoonlijke ontwikkeling en de loopbaanontwikkeling van professionals. Ook bieden de auteurs instrumenten voor aanpak en preventie van stagnatie. Deel twee gaat over organisaties, hun besturing, infrastructuur en hun cultuur. Ze vormen de context die bepaalt of professionals groeien of stagneren in hun ontwikkeling. In deel drie komt het Stagnatiemodel voor opsporing en preventie van stagnatie bij professionals aan bod. Dit model is een samenvoeging van alle theorieën en onderwerpen uit de voorgaande delen. De auteurs integreren persoonlijke ontwikkeling, loopbaanontwikkeling, kennis- en cultuurontwikkeling met strategisch HRM, innovatie, organisatieontwikkeling, organisatieverandering en leiderschap. Het laatste deel gaat over de toenemende complexiteit en de gevolgen daarvan voor de ontwikkeling van professionals. Van de Water en Weggeman gaan vooral in op de vorming van professionele identiteit in een context van afnemende zekerheid en grotere onvoorspelbaarheid. Juist door die complexiteit heeft de professional een voldoende genuanceerd repertoire aan antwoorden nodig om aan de slag te kunnen met de vele verschillende problemen en uitdagingen waarmee hij geconfronteerd wordt. Rationele analyses en lineaire plannen schieten dan tekort. Jammer dat dit deel maar beperkt uitgewerkt is.

Stagnatie van professionals is een degelijk en goed onderbouwd managementboek over een serieus en actueel probleem waar nog te weinig aandacht voor is in organisaties. Het boek bevat stevige kost, doordat de auteurs inzichten van veel verschillende terreinen bij elkaar brengen. Dat komt de leesbaarheid niet overal ten goede. De inhoud is verpakt in een degelijk Scriptum-jasje: schreefletters op rustig ivoorkleurig papier, stevig ingenaaid in een linnen bordeauxrode kaft met stofomslag. Kortom, een product dat met recht de naam boek mag dragen.

Nico Jong is senior adviseur bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


Stagnatie van professionals - Een must read
9 augustus 2017 | Marthe van der Molen

Het heeft me altijd gefascineerd hoe mensen vanuit een staat van floreren vast kunnen komen te zitten of niet meer op de top van hun kunnen zijn. En ook dat er eigenlijk nooit over gesproken wordt. Hoe komt dat toch?

Aanname was bij mij toch dit op wat oudere leeftijd gebeurt (de voorbeelden om je heen zijn vast gemakkelijk te bedenken), maar ook bij jonge collega’s zie ik dit weleens gebeuren. Het woord stagnatie is nog nooit zo in mij opkomen, maar desondanks kwam dit boek kwam als geroepen.

Het valt me al een tijdje op dat stagnatie om mij heen, mij steeds meer opvalt. Dit is niet zo gek, blijkt als ik begin te lezen. Door vrijere en nieuwere vormen van organiseren, worden de risico’s op stagnatie groter. Professionals (vaak de kennisdragers van de organisatie), horen niet meer automatisch bij een gemeenschap, maar moeten andere manieren vinden om zich te ontwikkelen en hebben veelal andere competenties nodig dan voorheen. Ook het grote aantal reorganisaties achter elkaar, zorgen ervoor dat er meer ‘overleefd’ moet worden in organisaties.

Waarom loopt de ene professional vast, terwijl de andere een ‘high performer’ is? Van de Water en Weggeman maken het onderscheid tussen de I-prof (innovatief) en de R-prof (routinematig). De I-prof doet aan een ‘knowledge pull’ en blijft nieuwe kennis tot zich nemen en verspreiden, de R-prof doet een ‘knowledge push’ en probeert telkens verouderde kennis op een nieuwe vraag toe te passen. Naar schatting is 80-85% van de professionals deze laatste categorie.

Stilstand is wel degelijk achteruitgang. Het boek heeft me doen inzien dat stagnatie de belemmering voor innovatie kan zijn, maar ook juist de bron. En dat enkel het in kaart brengen niet voldoende is. Mijn geloof dat een 1-op-1 gesprek met de gestagneerde over dit taboe werkt, wordt door dit boek bevestigd. In tijden van stagnatie en verandering kunnen we onszelf afvragen over de ander: ‘Denken wij dat hij/zij het kan?’ maar we kunnen de ander ook vragen: ‘Denk jij dat je het kunt?’ Een open en eerlijk gesprek, maakt het probleem bespreekbaar en zorgt voor een bron van verandering. Richting het einde van het boek worden voldoende modellen geboden die als basis voor een dergelijke analyse en gesprek kunnen dienen. Zoals de verdiepte waardenanalyse, die gevoelens, emoties, energiebronnen en verandervermogen in kaart brengt. Van de Water en Weggeman noemen specifiek het belang van de positieve psychologie, bevlogenheid en flow als ‘antidotes’ tegen stagnatie. Een geloof in eigen kunnen en een positieve mindset zorgen voor een open blik en een grotere kans op een continue professionele ontwikkeling gedurende de loopbaan. Aangezien 80-85% van professionals routinematig werkt en daarmee een grotere kans loopt om te stagneren, lijkt het me des te meer een reden om te investeren in bevlogenheid en meer te werken vanuit de positieve psychologie!

Ik vind het waardevol dat de schrijvers een toch tamelijk dik boek durven te schrijven over dit specifieke onderwerp. En ze zijn hier dik in geslaagd. De modellen en methodieken worden wellicht wat te laat in het boek voorgeschoteld. Ik zat eigenlijk al vol van alle kennis en cases. Desalniettemin, Stagnatie van professionals is een waardevol boek over stagnatie. Een must-read voor mensen die zelf het gevoel hebben vast te zijn gelopen, niet vast willen lopen of willen zorgen dat hun organisatie of team weer in beweging komt.

Marthe van der Molen is organisatie-adviseur bij Meauve Veerkrachtig Veranderen. Ze helpt organisaties veerkrachtiger en succesvoller te worden door teams en leiders te versterken. Hierbij maakt ze gebruik van veranderkunde, positieve psychologie en werkgeluk.


Stagnatie van professionals - Een waardevol boek
1 augustus 2017 | Carla Verwijs

Hoe komt het dat sommige professionals zich tot aan hun pensioen blijven ontwikkelen en van grote waarde zijn voor de organisatie, terwijl anderen stagneren? Wat is stagnatie eigenlijk , hoe kunnen we het herkennen en hoe kan het worden voorkomen? Dit zijn vragen die aan bod komen in Stagnatie van professionals van Ron van de Water en Mathieu Weggeman.

Kennis verandert zo snel, professionals moeten actief aan de slag om bij te blijven. Dat wordt ook steeds meer van hen verwacht - ze moeten zelf zorg dragen voor de eigen ontwikkeling. Professionals moeten zich continu blijven vernieuwen. Stagnatie wordt door Van de Wateren en Weggeman omschreven als een ongewenste afname in de groeisnelheid van een professional die tot lagere prestaties en uiteindelijk tot stilstand kan leiden. Daarmee is het een structureel proces en is het belangrijk stagnatie tijdig te herkennen en op te lossen. Naast veel persoonlijke oorzaken voor stagnatie kan ook een organisatie stagneren en daardoor remmen in de ontwikkeling van de professional.

In een aantal cases laten Van de Water en Weggeman zien dat stagnatie in alle sectoren en typen beroepen kan voorkomen. Van timmermannen, via MBO-docenten tot een R&D afdeling van een technologisch bedrijf.

Het ‘Stagnatiemodel’ maakt het tot nu toe theoretische boek meer praktisch. Het model kent vier kwadranten: persoonlijke ontwikkeling, professionele ontwikkeling, kennisontwikkeling en culturele ontwikkeling. Hieruit blijkt al dat niet alleen naar de professional wordt gekeken, maar ook naar de organisatie waarin hij of zij opereert. Daarnaast zijn er stagnatie-instrumenten en stagnatietesten. De auteurs beschrijven fasen van stagnatie en groei-indicatoren, die als test kan worden afgenomen. Een stagnatie-audit geeft inzicht in oorzaken van stagnatie binnen een organisatie. Dit instrument wordt toegelicht aan de hand van een case van de Belastingdienst.

Stagnatie van professionals is een waardevol een boek zowel voor HR-medewerkers als voor managers van professionals. Zelf vond ik het een spiegel die me werd voorgehouden, ik ben tenslotte ook zelf professional. Van de Water en Weggeman hebben literatuur op dit gebied gecombineerd met cases waar ze zelf bij betrokken zijn geweest en geven daarmee veel inzicht in afnemende ontwikkeling van sommige professionals. De integrale aanpak maakt dat stagnatie niet als een individueel probleem wordt gezien.

Carla Verwijs is managementconsultant met een specialisatie in kennismanagement.


Stagnatie van professionals - Voorkomen en aanpakken
18 juli 2017 | Dick Bos

We leven in een maatschappij die constant in beweging en dus aan het veranderen is en die om aanpassingen vraagt, van iedereen, en juist om die reden is Stagnatie van professionals een boek dat zeker gelezen moet worden.

Het boek: Stagnatie van professionals van Ron van de Water en Mathieu Weggeman geeft een verklaring voor oorzaken die zouden kunnen aangeven waarom professionele medewerkers het niet meer naar hun zin hebben in hun werk. Signalen die eigenlijk niet te missen zijn, als je er voor open staat tenminste!

Al op de eerste pagina van het boek: ´Stagnatie van professionals´ van Ron van de Water en Mathieu Weggeman, in de inleiding, wordt een risico van stagnatie van professionals genoemd. Als voorbeeld wordt gewezen op de veranderde werkwijze in organisaties. Waar je vroeger lid was van een professionele gemeenschap, zoals een medisch specialist, accountant, architect of consultant, bewegen professionals zich nu vrijer in verschillende rollen binnen een organisatie.

Het spreekt vanzelf dat daarvoor nieuwe en andere competenties worden gevraagd. Dat betekent dat van een professional wordt verwacht dat hij zorg draagt voor zijn eigen ontwikkeling. ‘De moderne door kennis gedreven professional moet blijven leren en ontwikkelen’. Het psychologisch contract tussen een werknemer en zijn werkgever wordt dan ook gelijkwaardiger en mogelijk meer volwassen.

Beide auteurs geven aan dat de kans op stagnatie van een professional van twee kanten kan komen. De ene kant is de professional die niet meegroeit met de snel veranderende eisen en de andere kant is de organisatie of de werkomgeving die geen recht doet aan de veranderende behoeften, verwachtingen en eisen van die professional.

Van de Water en Weggeman geven verder in hun boek aan, aan welke criteria professionals moeten voldoen. Criteria die feitelijk voor zichzelf spreken, zoals: vakinhoudelijke capaciteit, ontwikkelpotentie, creativiteit, initiatief en ondernemerschap, samenwerkingsbereidheid en blijvende betrokkenheid. Daarbij mag overigens niet vergeten worden dat er grote verschillen bestaan tussen professionals.

In het boek wordt verder aandacht besteed aan de ontwikkelingsfasen die professionals doorlopen, hoe zij groeien in hun loopbaan. Daarbij kunnen de volgende fasen worden onderkend: Fase I feitelijk de leerling-fase (met veel begeleiding), naar fase II waarbij meer zelfstandigheid wordt gevraagd, door naar fase III waar van de professional een bijdrage gaat leveren aan de organisatie door ook derden te begeleiden en fase IV waar gesproken wordt van het organisatieleiderschap.

Het boek gaat verder met de signalen waarop je bedacht moet zijn om te onderkennen wanneer een professional steeds minder in staat is of naar behoren aan de functie-eisen en de verwachtingen van de omgeving kan voldoen. Beide auteurs formuleerden de volgende signalen die alleen of in combinatie zich kunnen openbaren: a) verlies van productiviteit en creativiteit, 2) afname van flexibiliteit en initiatief, c) blokkade of stilstand in loopbaanontwikkeling, d) werkgerelateerde symptomen (burn-out, depressie) en e) verouderde kennis (obsolete kennis).

Door Van de Water en Weggeman werd op basis van hun ervaringen een stagnatiemodel ontwikkeld, wat een integraal model is, waarbij aandacht wordt besteed aan de vier pijlers van stagnatie te weten: strategisch HRM, innovatie, organisatieontwikkeling en organisatieveranderingen en leiderschap. Het model helpt om op de diverse onderdelen inzichtelijk te maken waar stagnatie zich voor kan doen en waar ingrijpen wenselijk is. Door middel van voorbeelden in hun boek wordt dit model verder uitgewerkt.

Het is hun ervaring dat op veel plekken separate aandacht wordt besteed aan onderwerpen als duurzame inzetbaarheid, gezondheid, innovatie, processturing, resultaat- en klantgerichtheid, lerende organisatie en dienend leiderschap. Beide auteurs zijn niet tegen aparte aandacht, maar pleiten voor een integrale aanpak van de diverse aspecten als het doel is om de organisatie in beweging te krijgen, stagnatie op te lossen en groei te realiseren.

Stagnatie van professionals is te veelomvattend om aan alle verschillende facetten van dit boek aandacht te besteden. Het is zeker een boek wat een professional of een leidinggevende in zijn boekenkast moet hebben staan om stagnatie bij zichzelf of binnen een organisatie te herkennen en er wat aan te kunnen doen. Is er geen minpuntje? Ja, een en dat is dat het zorgvuldig nalezen van de tekst voor publicatie best wat meer aandacht had mogen hebben, regelmatig worden slordigheden, bijvoorbeeld dubbele woorden, in de tekst aangetroffen.

Dick Bos studeerde onder andere Rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Bedrijfskunde aan de NCOI Business School (MBA). Daarnaast voltooide hij naast tal van managementcursussen de opleiding tot gecertificeerd compliance officer bij het NIBE-SVV. Hij is werkzaam als senior projectleider en programma-/verandermanager bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.


Stagnatie van professionals - Voorkomen en aanpakken
26 juni 2017 | Pierre Spaninks

Professionals kunnen oplopen tegen complexe vragen en problemen op het vlak van hun persoonlijke en vakmatige ontwikkeling. In het ergste geval leidt dat tot stagnatie en uitval.

Een deel van die stagnatie kan worden verklaard uit factoren in de organisatie die ontwikkeling en groei van professionals kunnen frustreren, zoals slecht leiderschap en een disfunctionele cultuur (de ‘verwaarloosde organisatie’).

Een ander deel heeft te maken met psychologische factoren bij de professional zelf. Behalve over kennis- en loopbaanaspecten gaat het daarbij steeds vaker ook om identiteitsvragen en psychologisch welzijn. De toenemende nadruk op identiteit als uiting van eigen waarden en drijfveren, leidt op steeds jongere leeftijden (zelfs in de fase tussen 25 en 30 jaar) tot stagnatie.

Organisaties zouden hier in hun HRM-beleid op moeten anticiperen, met adequate procedures en instrumenten. Het is aan te raden om loopbaanbegeleiding en psychologische gezondheid te combineren, en daar ook coaching een rol bij te geven. In teams in het onderwijs en de zorg is het persoonlijk functioneren al een vast onderdeel van team-intervisies. Intercollegiale steun in een veilig klimaat heeft een belangrijke preventieve werking op stagnatie.

Het Stagnatiemodel biedt handvatten om stagnatie op te sporen en te voorkomen, en om groei te faciliteren. Het kent vier pijlers: strategische HRM, innovatie, organisatieontwikkeling en organisatieverandering, en leiderschap. Een integrale en organische aanpak is cruciaal om zowel de organisatie als de professional in beweging te houden, stagnatie te voorkomen, en groei te realiseren.

Een rode draad in dit boek is de case Belastingdienst waar de auteurs hun model op toepassen. Heel leerzaam!

Dit is een ingekorte versie van de Summary van Stagnatie van professionals. Meer informatie en een speciale proefdownload van Management Summaries vindt u op deze pagina.


Ron van de Water, Mathieu Weggeman
Stagnatie van professionals

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden