Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Dynamisch Organiseren - 'Prettig inspirerend'
16 oktober 2017 | Jeanine Dijkhuis

Kun je participerend sturing geven in een van oorsprong hiërarchisch opgebouwd bedrijf zónder te reorganiseren? Volgens de auteur van Dynamisch organiseren Glenn Frijde moet je wendbaar durven zijn vanuit persoonlijk leiderschap.

Zelfregulerend vermogen blijkt noodzakelijk in een continue bewegende buitenwereld. Grip hebben in een natuurlijke samenwerking heeft niets te maken met de macht van enkelingen, maar met de kracht van het systeem; de manier waarop de samenwerkende mensen onderling hun verwachtingen waarmaken, aldus Frijde. Het blijkt te kunnen, door met bewuste energie, focus aan te brengen en dan de zelfregie van de medewerkers zijn gang te laten gaan. Die veel meer kunnen dan wat er in hun functieomschrijving staat. Wie het ziet, is verantwoordelijk, aldus Frijde.

Met een goed gevoel voor metaforen en tot de verbeelding sprekende illustraties werkt Frijde via de klassieke bedrijfskundige tijdlijn en een aantal tussenliggende bestuurlijke stijlen, toe naar zijn eigen metafoor. De samenwerking binnen het lichaam; organen, hoofd, hart, zuurstof en de werking van het totaalsysteem. De concepten ‘klant’ en ‘medewerker’ bestaan ook niet; zij werken als partners met elkaar samen.

Aan de hand van vier cases van organisaties, waar de auteur als adviseur zelf heeft bijgedragen aan verandering, maakt Frijde duidelijk dat werknemers gelukkig worden van de vrijheid die ze krijgen. Iedereen werkt samen met iedereen en van ‘harkjes’ is geen sprake meer. Verantwoordelijken van de vier beschreven organisaties (FCB, Oxyma, Netvlies en Ziggo) delen hun ervaringen. Al met al is Dynamisch organiseren door de beknopte theorie, een prettig inspirerend boek voor vrij denkende coaches en/of leidinggevenden. Voor een boek van 120 pagina’s met veel illustraties is de prijs wel wat hoog.

Jeanine Dijkhuis is Register Marketeer met ruim 25 jaar ervaring. Zij is marketinggeneralist met een voorliefde voor resultaat- en mensgerichte marketingstrategie.


Dynamisch organiseren - Stop met reorganiseren, het gaat vanzelf!
14 juli 2017 | Nico Jong

Traditionele manieren van organiseren, leiden tot structuren, afdelingen en functiegebouwen die geen antwoord meer bieden op de steeds sneller veranderende omgeving. Deze manieren vertragen en bedreigen de continuïteit.

Organisaties zijn niet wendbaar genoeg en lopen vast in hun eigen structuren. Bovendien maken ze te weinig gebruik van de talenten van hun mensen. Het maatschappelijk speelveld wordt steeds complexer en de omgeving steeds dynamischer. Planning en control hebben minder effect en het is nodig om goed aan te voelen wat er om de organisatie heen gebeurt om daar vervolgens flexibel op in te spelen. Dat vraagt om het bij elkaar brengen van verschillende talenten passend bij de vragen van het moment. Dat noemt Glenn Frijda Dynamisch organiseren. Het continue aanpassen van organisaties aan hun omgevingscontext, is de kern van ervan. Daarvoor is nodig dat we anders naar de dingen kijken dan we gewend zijn.

Inspelen op de vluchtige context vraagt telkens opnieuw om een andere teamsamenstelling. Dynamisch organiseren is dus ook constant organiseren. Het gaat om het voortdurend clusteren van talenten rondom wat op dat moment bijdraagt aan de bedoeling. Organisaties moeten namelijk toegevoegde waarde hebben voor hun omgeving.

Internet maakt het mogelijk om tijd, plaats en kennis onafhankelijk te werken. De Tayloriaanse stelsels van de afgelopen eeuw voldoen niet meer. Door de digitalisering gaat alles steeds sneller en eenvoudiger voor ons in de omgang (connectiviteit), maar tegelijkertijd ook complexer in de uitvoering omdat alles met alles is verbonden (samenhang). Naast efficiency, kwaliteit, flexibel produceren en innovatie vraagt de huidige tijd om duurzaam en flexibel organiseren. Voor organisaties betekent dat een continue stapeling van wijzigingen en veranderingen. En dat in een tempo dat dynamisch organiseren noodzakelijk maakt. Het concurrentievermogen van organisaties hangt niet meer af van hun omvang, maar van hun vermogen om intellectuele hulpbronnen op groepsniveau in plaats van op individueel niveau te benutten. Succes is afhankelijk van wendbaarheid het samenwerken van mensen in passende en telkens wisselende teamverbanden. Het doel is niet steeds groter worden, maar steeds betere aanpassing aan de context, aldus Glenn Frijda in Dynamisch organiseren.

Het loslaten van het klassieke bedrijfskundige paradigma met zijn interne oriëntatie en statische structuren vinden we erg moeilijk omdat we nog steeds sterk denken vanuit onszelf en in termen van hiërarchie en efficiency. Bij complexe vraagstukken moeten we dat eerst en vooral loslaten. Het gaat niet meer over efficiënt werken, maar over fundamenteel anders denken over organiseren. Efficiency is dan nog wel belangrijk, maar niet meer dan een hygiënefactor.

De complexiteit van de huidige tijdgeest en de constante verandering van de omgeving vereist een dynamische blik op het samenwerken van mensen om van waarde te zijn en te blijven. Als we dynamisch kijken, zien we nieuwe mogelijkheden, andere verbindingen en structuren en andere vormen van samenwerking. Willen we de samenwerking tussen mensen natuurlijk laten verlopen, dan moeten we terug naar de natuur van de mens. Alle mathematische en kunstmatige ingrepen om mensen te organiseren, gaan dwars in tegen deze natuur en dwingen ons om steeds meer te gaan structureren. Door naar talent te participeren, krijg je echter betekenis en ben je dus van waarde. Deze wisselwerking tussen van betekenis zijn en waarde hebben, bevordert het zelfregulerend vermogen van constant aanpassen, zowel van het individu als van de groep.

Dynamisch organiseren is een vlot leesbare handleiding over de noodzakelijke kanteling van het denken over (re)organiseren. Glenn Frijde biedt concrete handvatten om daarmee aan de slag te gaan.

Nico Jong is senior adviseur bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


Dynamisch organiseren - Stop met reorganiseren, het gaat vanzelf!
9 juni 2017 | Frank van Kuijck

Hoe vaak lees je niet over reorganisaties bij bedrijven en organisaties. Soms zijn reorganisaties het gevolg van afslanking of verplaatsing van productielocaties. Vaak ook zijn reorganisaties het gevolg van het ‘op de schop gaan' van de organisatie omdat dienstverlening of klantprocessen volgens de directie aan verandering onderhevig zijn.

Is dat een succesvol antwoord op veranderende omgevingen en veranderende vragen of zijn er andere antwoorden te bedenken op de snelheid van veranderingen in de omgeving? Volgens Frijde zeker wel. Naar zijn mening heeft de traditionele functionele en hiërarchische aansturing haar langste tijd gehad.

Het begrip zegt het al: stijve hark. Hiermee wordt in het boek Dynamisch organiseren van Frijde aangegeven dat traditioneel ingerichte organisaties weinig flexibel zijn om aan veranderende klantvragen en behoeften invulling te geven. Vaak is de reflex en respons om deze hark – de inrichting van de organisatie – te veranderen en structuren en samenwerkingen te veranderen. Een dergelijke respons blijkt steeds vaker een minder effectief antwoord te zijn. Het is van belang van een statisch naar een dynamisch organiseren van samenwerking en werkwijzen te gaan. Steeds vaker is samenwerking georganiseerd vanuit competenties, vaardigheden en persoonlijkheden van mensen. En hoe komt dat? Omdat klantvragen veranderen en deze vragen vaak voortvloeien uit zaken die niet eerder door een organisatie zijn beetgepakt. Deze dynamische wijze van samenwerking heeft nog het meest kenmerken van een projectmatige wijze van samenwerking. De kenmerken van een dergelijke wijze van samenwerken laten zien dat de huidige starre wijze van organiseren in de vorm van sterk hiërarchisch en functioneel ingerichte organisaties niet het antwoord zijn op een onbekende, vaak veranderende klantvraag. Frijde laat in zijn boek zien dat een organisatie die hier het meest succesvol in kan en zal zijn moet voldoen aan een tiental kenmerken. Hij noemt dat het DNA van dynamisch organiseren. Deze theorie onderbouwt hij met een aantal casussen van bedrijven die ingericht zijn conform (een aantal) kenmerken van het dynamisch organiseren.

Deze kenmerken zijn volgens Frijde de bouwstenen voor het succesvol organiseren van samenwerking. De enige constante volgens Frijde is dat er de zekerheid is dat er permanent sprake zal zijn van onzekerheid over onder andere verandering van de klantvraag, technologische ontwikkelingen en vormen van samenwerking. Hierop moet flexibel ingespeeld worden door de samenwerking in het bedrijf en ook tussen ketenpartners te organiseren. Traditionele patronen werken hier niet meer. Leidend in de ontwikkeling en organisatie van activiteiten van organisaties zijn het leveren van toegevoegde waarde, persoonlijk leiderschap, leren, groeien en ontwikkelen.

In acht hoofdstukken geeft Frijde een duidelijk opgebouwd betoog van de wijze waarop hij de nieuwe respons op de veranderende maatschappij ziet. De tien eigenschappen van dynamisch organiseren geven een duidelijk kader weer. Frijde geeft ook duidelijk aan dat er geen sprake is van een compleet en duidelijk uitgewerkt recept, maar dat bij een juiste richting, wijze van samenwerking en onderling en persoonlijk vertrouwen van de participanten de juiste richting en uitwerking vanzelf ontstaat. Zeker als hierbij drie uitgangspunten als leidend worden beschouwd: businessregie (leveren van toegevoegde waard), peopleregie (participanten blijven zich nu en naar de toekomst ontwikkelen) en expertiseregie (op het vakgebied waarop geopereerd wordt moet de uitwerking state of the art zijn).

Met zijn boek geeft Frijde duidelijk aan dat organisaties zich moeten (her-)bezinnen op de vraag of een reorganisatie hét antwoord is op de veranderende omstandigheden binnen de maatschappij of dat een andere respons meer voor de hand ligt. Zonder het met zo veel woorden te zeggen lijkt er meer aan de hand bij organisaties die hun vlucht zoeken in het aanpassen van het organigram.

Beter lijkt het om te investeren in de wijze waarop zij samenwerken in en met hun omgeving, de vraag aan de orde stellen of ze voldoende toegevoegde waarde leveren aan hun klanten en of ze voldoende gebruik maken van de competenties van medewerkers en deze ook de vrijheid geven om het goede te doen. Met de 10 kenmerken van het DNA van de toekomst voor ogen kunnen mooie nieuwe ideeën en wijze van samenwerking ontstaan waarbij meer ruimte is voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

Frank van Kuijck is een zeer gedreven professional in zowel audit en advies voor de public sector. Industries zijn met name gemeenten, woningcorporaties en onderwijs. Hij is kritische sparringpartner voor toezichthouders, bestuurders en organisatie om te helpen deze naar een hoger plan te krijgen. Specifieke aandachtsgebieden naast audit en verslaggeving zijn governance, control, risicomanagement en bedrijfsvoering. Deze laatste ook vanuit de specialisatie als operational auditor. Hij is Partner bij Deloitte, Voorzitter van RJ Werkgroep 645 - woningcorporaties en Docent Auditing aan de UVT Tilburg.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden