Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Wet- en regelgeving sociaal domein 2023/1

Paperback Nederlands 2023 9789492952905
Verwachte levertijd ongeveer 4 werkdagen

Samenvatting

De wettenbundel Wet- en regelgeving sociaal domein bevat de tekst van de belangrijkste wet- en regelgeving binnen het sociaal domein per 1 januari 2023. In deze bundel kunt u de voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk relevante wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen raadplegen. In deze geheel herziene editie is nu ook alle wet- en regelgeving inburgering opgenomen.

De wettenbundel dekt de belangrijkste wetten binnen het gehele sociaal domein: Bijstand, Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugd. Voor ieder van deze drie domeinen zijn de belangrijkste wetten (zoals de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet), (uitvoerings)besluiten en (uitvoerings)regelingen opgenomen. Daarnaast vindt u in deze bundel ook alle regelgeving omtrent schuldhulpverlening en inburgering.

Alle wijzigingen tot 1 januari 2023 zijn verwerkt in de bundel.

Specificaties

ISBN13:9789492952905
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:550
Druk:4
Verschijningsdatum:25-1-2023
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Kees-Willem Bruggeman

Kees-Willem Bruggeman is als zelfstandige actief als medewerker bezwaar en beroep, beleidsmedewerker en stafjurist op het terrein van het gemeentelijke sociale domein en het algemeen bestuursrecht (Brug Consult, brugconsult.nl). Hij is docent bij het opleidingsinstituut van de rechterlijke macht (SSR) en bij een aantal commerciële opleiders.

Andere boeken door Kees-Willem Bruggeman

Over Hans van Rooij

Hans van Rooij is als zelfstandige actief als jurist op het terrein van het gehele gemeentelijke sociale domein, bijvoorbeeld als beleidsmedewerker of medewerker bezwaar en beroep (Hans van Rooij consult, hansvanrooij.nl). Daarnaast is hij docent bij een aantal opleiders, vaste annotator van de tijdschriften USZ, RSV en De Gemeentestem en medesamensteller van één boekenreeks. Tot slot is hij voorzitter/ lid van drie bezwaarschriftencommissies.

Andere boeken door Hans van Rooij

Inhoudsopgave

DOMEIN BIJSTAND 13
PARTICIPATIEWET 16
Hoofdstuk 1 Algemeen
Hoofdstuk 2 Rechten en plichten
Hoofdstuk 3 Algemene bijstand
Hoofdstuk 4 Aanvullende inkomensondersteuning en aanpassing bedragen
Hoofdstuk 5 Uitvoering
Hoofdstuk 6 Bevoegdheden en faciliteiten gemeenten
Hoofdstuk 7 Financiering, toezicht en informatie
Hoofdstuk 7a Overgangsrecht

WET AANSCHERPING HANDHAVING EN SANCTIEBELEID SZW-WETGEVING (ART. XXV) 79
WET INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKLOZE WERKNEMERS 81
Hoofdstuk I Algemene bepalingen
Hoofdstuk II De uitkering
Hoofdstuk III Rechten en plichten
Hoofdstuk IV Uitvoering, gegevensverstrekking en informatievoorziening
Hoofdstuk V Financiering
Hoofdstuk VI Rechtsbescherming
Hoofdstuk VII Strafbepalingen en overgangsbepalingen

WET INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE GEWEZEN ZELFSTANDIGEN 109
Hoofdstuk I Algemene bepalingen
Hoofdstuk II De uitkering
Hoofdstuk III Rechten en plichten
Hoofdstuk IV Uitvoering, gegevensverstrekking en informatievoorziening
Hoofdstuk V Financiering
Hoofdstuk VI Rechtsbescherming
Hoofdstuk VII Strafbepalingen en overgangsbepalingen

ALGEMENE MAATREGELEN VAN BESTUUR 136
ALGEMEEN INKOMENSBESLUIT SOCIALEZEKERHEIDSWETTEN 137
Hoofdstuk 1 Algemeen
Hoofdstuk 2 Volksverzekeringen en sociale voorzieningen
Hoofdstuk 3 Werknemersverzekeringen en Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
Hoofdstuk 4 Bepaling van het inkomen

BESLUIT AANWIJZING REGISTRATIES GEZAMENLIJKE HUISHOUDING 1998 155
BESLUIT ADVISERING BESCHUT WERK 158
BESLUIT BIJSTANDVERLENING ZELFSTANDIGEN 2004 161
Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen
Hoofdstuk II Algemene bepalingen
Hoofdstuk III Nadere bepalingen voor groepen zelfstandigen
Hoofdstuk IV De aanvraag
Hoofdstuk V Verplichtingen
Hoofdstuk VI Terugvordering
Hoofdstuk VII Financiering
Hoofdstuk VIIa Tijdelijke afwijkende regels voor instroom tijdens eerste kwartaal 2022 � � � � � � 174

BESLUIT EXTRAMURALE VRIJHEIDSBENEMING EN SOCIALE ZEKERHEID 175
BESLUIT GELIJKSTELLING VREEMDELINGEN PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 177
BESLUIT LOONKOSTENSUBSIDIE EN MINIMUMBEDRAGEN STUDIETOESLAG PARTICIPATIEWET 2021 178
BESLUIT PARTICIPATIEWET 182
BESLUIT TAALTOETS PARTICIPATIEWET 198
BOETEBESLUIT SOCIALEZEKERHEIDSWETTEN 200
MINISTERIËLE REGELINGEN 206
TIJDELIJKE OVERBRUGGINGSREGELING ZELFSTANDIG ONDERNEMERS (STB. 2020,118), OORSPRONKELIJKE TEKST 207
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Hoofdstuk 2 Algemene bijstand
Hoofdstuk 3 Bijstand voor bedrijfskapitaal
Hoofdstuk 4 Ministeriële regeling tot uitbreiding en verlenging
Hoofdstuk 5 Financiering en verantwoording
Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

TIJDELIJKE OVERBRUGGINGSREGELING ZELFSTANDIG ONDERNEMERS 243
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Hoofdstuk 2 Algemene bijstand
Hoofdstuk 3 Bijstand voor bedrijfskapitaal
Hoofdstuk 4 Ministeriële regelingen
Hoofdstuk 5 Financiering en verantwoording

REGELING LOONKOSTENSUBSIDIE PARTICIPATIEWET 2021 250
REGELING PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 254
REGELING UITZONDERING INLICHTINGENPLICHT 272
REGELING VERMOGENSWAARDERING IOAZ 276
BELEIDSREGELS 280
AANWIJZING SOCIALE ZEKERHEIDSFRAUDE 281
RICHTLIJN VOOR STRAFVORDERING SOCIALE ZEKERHEIDSFRAUDE 286
DOMEIN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 289
WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 292
Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en algemene bepalingen
Hoofdstuk 2 Maatschappelijke ondersteuning
Hoofdstuk 3 Kwaliteit
Hoofdstuk 3a Overige voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning
Hoofdstuk 4 Veilig Thuis
Hoofdstuk 5 Gegevensverwerking
Hoofdstuk 6 Toezicht en handhaving
Hoofdstuk 7 Wijziging andere wetten
Hoofdstuk 8 Invoerings- en slotbepalingen

ALGEMENE MAATREGELEN VAN BESTUUR 336
BESLUIT VASTSTELLING TIJDSTIP RECHT VERZEKERDE MET MODULAIR PAKKET OP SCHOONHOUDEN WOONRUIMTE THUIS EX WET LANGDURIGE ZORG 337
BESLUIT VASTSTELLING TIJDSTIP RECHT VERZEKERDE MET VERBLIJF ZONDER BEHANDELING OP MOBILITEITSHULPMIDDELEN EX WET LANGDURIGE ZORG 338
UITVOERINGSBESLUIT WMO 2015 339
Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen
Hoofdstuk 2 Gelijkstelling vreemdeling
Hoofdstuk 3 Bijdrage in de kosten van een maatwerkvoorziening of een persoonsgebonden budget
Hoofdstuk 4 Veilig Thuis
Hoofdstuk 4a Tolkvoorzieningen auditief gehandicapten leefdomein
Hoofdstuk 5 Overige bepalingen
Hoofdstuk 6 Wijziging van andere besluiten
Hoofdstuk 7 Overgangs- en slotbepalingen
Hoofdstuk 8 Inwerkingtreding en citeertitel

MINISTERIËLE REGELINGEN 361
UITVOERINGSREGELING WMO 2015 362
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Hoofdstuk 2 Persoonsgebonden budget
Hoofdstuk 2a Uitwisseling van gegevens voor de vaststelling en de inning van de eigen bijdrage 367
Hoofdstuk 3 Beveiligingseisen gegevensverwerking
Hoofdstuk 3a Tolkdiensten voor auditief beperkten
Hoofdstuk 3b Beperking uitvoeringslasten Wmo 2015
Hoofdstuk 4 Veilig Thuis
Hoofdstuk 5 Cliëntervaringsonderzoek maatschappelijke ondersteuning
Hoofdstuk 6 Bedragen beschermd wonen en overgangsrecht Wmo 2015 AWBZ
Hoofdstuk 7 Wijzigingsbepalingen
Hoofdstuk 8 Overgang- en slotbepalingen
Bijlage A bij artikel 7 van de Uitvoeringsregeling Wmo 2015
Bijlage B bij artikel 13a van de Uitvoeringsregeling Wmo 2015

REGELING GEHANDICAPTENPARKEERKAART 398
DOMEIN JEUGD 403
JEUGDWET 406
Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en reikwijdte
Hoofdstuk 1a Landelijke voorzieningen
Hoofdstuk 2 Gemeente
Hoofdstuk 3 Gecertificeerde instellingen
Hoofdstuk 4 Eisen aan jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen
Hoofdstuk 5 Pleegzorg
Hoofdstuk 6 Gesloten jeugdhulp bij ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen
Hoofdstuk 7 Gegevensverwerking, privacy en toestemming
Hoofdstuk 8 Financiën en verantwoording
Hoofdstuk 9 Toezicht en handhaving
Hoofdstuk 10 Overgangsrecht
Hoofdstuk 11 Wijziging van andere wetten

ALGEMENE MAATREGELEN VAN BESTUUR 462
BESLUIT JEUGDWET 463
Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en reikwijdte
Hoofdstuk 2 De gemeente
Hoofdstuk 3 De certificering
Hoofdstuk 4 Verplichtingen voor jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en hetcollege
Hoofdstuk 5 Professionalisering
Hoofdstuk 6 Gesloten jeugdhulp bij ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen
Hoofdstuk 7 Verwijsindex en beleidsinformatie
Hoofdstuk 8 Financiën en verantwoording
Hoofdstuk 9 Wijziging in andere algemene maatregelen van bestuur

MINISTERIËLE REGELINGEN 483
REGELING JEUGDWET 484
Bijlage 1 behorende bij paragraaf 5 van de Regeling Jeugdwet
Bijlage 1a behorende bij artikel 6a.2 van de Regeling Jeugdwet [Vervallen per 05-12-2020]
Bijlage 1a* behorende bij artikel 6a.2 van de Regeling Jeugdwet [Vervallen per 05-12-2020]
Bijlage 2 behorende bij artikel 7 van de Regeling Jeugdwet

DOMEIN SCHULDHULPVERLENING 520
WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING 522
ALGEMENE MAATREGELEN VAN BESTUUR 527
BESLUIT GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING 528
MINISTERIËLE REGELINGEN 535
TIJDELIJKE REGELING SIGNAAL BETALINGSACHTERSTANDEN 536
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Hoofdstuk 2 Signalen betalingsachterstand

DOMEIN INBURGERING 538
WET INBURGERING 2021 541
Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen
Hoofdstuk 2 Inburgeringsplichtig
Hoofdstuk 3 De inburgeringsplicht
Hoofdstuk 4 De inburgeringstermijn
Hoofdstuk 5 De taak van het college
Hoofdstuk 6 Sociale lening
Hoofdstuk 7 Handhaving
Hoofdstuk 8 Overheidscertificering en keurmerk
Hoofdstuk 9 Informatiebepalingen
Hoofdstuk 10 Financiering, toezicht en informatie
Hoofdstuk 11 Wijziging van andere wetten
Hoofdstuk 12 Overgangs- en slotbepalingen

ALGEMENE MAATREGELEN VAN BESTUUR 558
BESLUIT INBURGERING 2021 559
Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen
Hoofdstuk 2 Inburgeringsplichtig
Hoofdstuk 3 De inburgeringsplicht
Hoofdstuk 4 Verlenging van de inburgeringstermijnen
Hoofdstuk 5 De taak van het college
Hoofdstuk 6 Sociale lening
Hoofdstuk 7 Handhaving
Hoofdstuk 8 Overheidscertificering en keurmerk
Hoofdstuk 9 Informatiebepalingen
Hoofdstuk 10 Financiële bepalingen
Hoofdstuk 11 Wijziging van andere algemene maatregelen van bestuur
Hoofdstuk 12 Overgangs- en slotbepalingen
Bijlage Participatieverklaring als bedoeld in artikel 3.1, zesde lid

MINISTERIËLE REGELINGEN 588
REGELING INBURGERING 2021 589
Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen
Hoofdstuk 2 Inburgeringsplichtig
Hoofdstuk 3 De inburgeringsplicht
Hoofdstuk 4 Verlenging van de inburgeringstermijnen
Hoofdstuk 5 De taak van het college
Hoofdstuk 6 Sociale lening
Hoofdstuk 7 Handhaving
Hoofstuk 8 Overheidscertificering
Hoofdstuk 9 Informatiebepalingen
Hoofdstuk 10 Financiële bepalingen
Hoofdstuk 11 Wijziging van andere ministeriële regelingen en beleidsregels
Hoofdstuk 12 Overgangs- en slotbepalingen

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Wet- en regelgeving sociaal domein 2023/1