Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

De orde in het bestuursrecht

Een praktische toelichting op bestuursrechtelijke aspecten van de Advocatenwet

Paperback Nederlands 2020 9789013159530
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen

Samenvatting

Elementaire kennis van het bestuursrecht is essentieel voor elke advocaat die te maken krijgt met de Algemene Raad, een Raad van de Orde of een deken. In deze monografie vindt u een systematisch overzicht om te komen tot een rechtmatig besluit ter uitvoering van de Advocatenwet en aanverwante regelingen.

De Nederlandse Orde van Advocaten en de plaatselijke Orden van Advocaten zijn verantwoordelijk voor het goed functioneren van de advocatuur. De overheid heeft hierover regels neergelegd in een speciale wet: de Advocatenwet. Hiermee is het functioneren van de advocatuur een publieke taak geworden. Dit heeft tot gevolg dat de Algemene Raad, de Raden van de Orde en de dekens zijn aan te merken als bestuursorganen die zich moeten houden aan de regels van de Algemene wet bestuursrecht.

De orde in het bestuursrecht bevat alle informatie die vanuit het bestuursrecht en bestuursprocesrecht van toepassing is op de advocatuur. De titel beschrijft systematisch en overzichtelijk de stappen om te komen tot een rechtmatig besluit op grond van de Advocatenwet. Ook de hiermee samenhangende regelingen komen aan bod, zoals de Verordening op de Advocatuur. Uiteraard wordt hierbij volop verwezen naar rechterlijke uitspraken over de uitvoering van de Advocatenwet. Tal van voorbeelden maken de materie herkenbaar en direct toepasbaar.

De titel stelt elke advocaat in staat - ook zonder actuele kennis van het bestuursrecht - om snel en adequaat zijn rechtspositie ten opzichte van de Algemene Raad, een Raad van de Orde of een deken te bepalen. Daarom mag deze vernieuwde editie in geen enkel advocatenkantoor ontbreken.

Bestuurs(proces)recht voor advocaten
Hoewel er tal van uitgaven bestaan over het bestuurs(proces)recht, is dit de enige publicatie die dit rechtsgebied geheel beschouwt vanuit het perspectief van de advocaat. De monografie geldt als enige publicatie die puur is gericht op de uitvoering van de Advocatenwet en de daarbij behorende regelgeving en beleidsregels. Ten opzichte van vorige edities gaat er meer aandacht uit naar handhavingstoezicht door de dekens. Die extra aandacht is nodig, omdat dekens tegenwoordig medeverantwoordelijk zijn voor (het toezicht op) de handhaving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Ook wordt nadrukkelijker dan voorheen stilgestaan bij het beleid van de Algemene Raad, de Raden van de Orde en de dekens ter uitvoering van de Advocatenwet en de Verordening op de advocatuur.

De titel vormt een rijke bron van informatie voor advocaten die (willen of gaan) functioneren als deken, of als lid van de Algemene Raad of een Raad van de Orde. Ook voor advocaat-stagiairs biedt de uitgave veel houvast in de uitvoering van de Advocatenwet. De publicatie is van grote waarde bij het nemen van juridisch houdbare besluiten op basis van de Advocatenwet en de daarop gebaseerde regelgeving.

Specificaties

ISBN13:9789013159530
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:244
Druk:3
Verschijningsdatum:1-10-2020
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Inhoudsopgave

Voorwoord bij de eerste druk (2011) / V
Voorwoord bij de tweede druk (2015) / VII
Voorwoord bij de derde druk / IX
Gebruikte afkortingen / XXVII

1 Kernbegrippen / 1
1.1 Inleiding / 1
1.1.1 Legaliteitsvereiste / 1
1.1.1.1 Wettelijke basis / 1
1.1.1.2 Wetgeving in formele zin / 2
1.1.1.3 Wetgeving in materiële zin / 2
1.1.2 De NOvA en de orden als onderdelen van de overheid / 2
1.1.3 Toepasselijkheid van de Algemene wet bestuursrecht / 3
1.2 Rechtspersoon / 3
1.2.1 Algemeen / 3
1.2.2 Advocatenwet / 3
1.3 Bestuursorgaan / 4
1.3.1 Algemeen / 4
1.3.2 Advocatenwet / 5
1.3.2.1 A-organen: algemene raad, raden van de orde en dekens / 5
1.3.2.2 B-orgaan: secretaris van de algemene raad / 5
1.3.2.3 B-orgaan: examencommissie voor de beroepsopleiding advocaten / 5
1.3.2.4 Geen bestuursorganen: raden van discipline en Hof van Discipline / 6
1.3.2.5 Geen bestuursorgaan: dekenberaad / 6
1.3.3 Uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden / 7
1.3.4 Advisering / 7
1.3.5 Plichten en verboden voor bestuursorganen / 8
1.3.6 Medewerkers van de NOvA en de orden / 8
1.3.6.1 Geen bestuursorgaan / 8
1.3.6.2 Geen ambtenaar / 9
1.4 Belanghebbende / 9
1.4.1 Uitgangspunt / 9
1.4.1.1 Algemeen / 9
1.4.1.2 Advocatenwet / 10
1.4.2 Normadressaat / 10
1.4.3 Derde / 11
1.4.4 Rechtspersoon / 12
1.4.5 Andere entiteit / 12
1.4.6 Bestuursorgaan als belanghebbende / 13
1.4.7 Bijzondere positie van de belanghebbende / 13
1.4.7.1 Verzoek in het algemeen / 13
1.4.7.2 Verzoek om handhaving / 14
1.5 Besluit / 14
1.5.1 Algemeen / 14
1.5.1.1 Defi nitie / 14
1.5.1.2 Schriftelijk / 14
1.5.1.3 Beslissing / 15
1.5.1.4 Bestuursorgaan / 15
1.5.1.5 Rechtshandeling / 15
1.5.1.6 Publiekrechtelijk / 16
1.5.2 Consequenties / 17
1.5.2.1 Eisen / 17
1.5.2.2 Rechtsbescherming / 17
1.5.3 Afwijzing van een Awb-aanvraag / 17
1.5.4 Vergunning van rechtswege / 18
1.5.5 Bestuurlijke oordelen / 18
1.5.5.1 Algemeen / 18
1.5.5.2 Voorbeelden / 19
1.5.5.3 Reageren op een verzoek om een bestuurlijk oordeel / 19
1.5.6 Toezichthandeling / 20
1.5.7 Waarschuwing / 21
1.5.8 Inschrijven en schrappen als advocaat / 21
1.5.8.1 De rol van de raad van de orde / 21
1.5.8.2 De rol van de secretaris van de algemene raad / 22
1.5.8.3 De status van mededelingen / 23
1.5.8.4 Openbaarheid van de verwerkte gegevens / 23
1.5.9 Gedragsregels / 23
1.6 Soorten besluiten / 24
1.6.1 Algemeen / 24
1.6.2 Beschikkingen / 24
1.6.2.1 Algemeen / 24
1.6.2.2 Ambtshalve genomen beschikking / 25
1.6.2.3 Beschikking op Awb-aanvraag / 25
1.6.2.4 Toestemming / 26
1.6.2.5 Bijkomende beschikking / 27
1.6.2.6 Procedurele beschikking / 27
1.6.3 Besluiten van algemene strekking / 28
1.6.4 Algemeen verbindende voorschriften nader beschouwd / 28
1.6.4.1 Bevoegdheid / 28
1.6.4.2 Uitvoeringsregels / 29
1.6.5 Besluiten van algemene strekking krachtens de Advocatenwet / 29
1.6.5.1 Verordening op de advocatuur (Voda) / 29
1.6.5.2 Regeling op de advocatuur (Roda) / 30
1.6.5.3 Examenreglement beroepsopleiding advocaten 2015 (Examenreglement) / 30
1.6.5.4 Opleidingsreglement beroepsopleiding advocaten 2015 (Opleidingsreglement) / 31
1.6.5.5 Besluit financiële bijdrage (Bfr) / 31
1.6.6 Voorwaarden / 32
1.6.6.1 Algemeen / 32
1.6.6.2 Bestuurlijke boete / 32
1.6.6.3 Raad van de orde / 33
1.6.6.4 Algemene raad / 33
1.6.7 Voorschriften / 33
1.7 Verplaatsen van bevoegdheden / 34
1.7.1 Attributie / 34
1.7.2 Delegatie / 34
1.7.3 Mandaat / 35
1.7.3.1 Algemeen / 35
1.7.3.2 Voor wat? / 36
1.7.3.3 Aan wie? / 36
1.7.3.4 Beperkingen / 37
1.7.3.5 Mogelijkheden / 37
1.7.4 Herstel van bevoegdheidsgebreken / 37

2 Besluiten nader beschouwd / 39
2.1 Dienstenwet en digitalisering / 39
2.1.1 Toepasselijkheid van de Dienstenwet / 39
2.1.2 Digitalisering van communicatie / 39
2.1.2.1 Algemeen / 39
2.1.2.2 Advocatenwet / 40
2.2 Voorbereiden van besluiten / 41
2.2.1 Bestuursorgaan vergaart relevante kennis / 41
2.2.1.1 Onderzoeksplicht / 41
2.2.1.2 Advisering / 42
2.2.1.3 Bewijsvermoeden / 43
2.2.1.4 Bewijslast / 43
2.2.2 Belanghebbende heeft eigen verantwoordelijkheid / 43
2.2.2.1 Informatieplicht / 43
2.2.2.2 Beperking / 44
2.2.2.3 Uitbreiding / 45
2.2.2.4 Bewijslast / 45
2.2.3 Bestuursorgaan faciliteert belanghebbende / 45
2.2.3.1 Hoofdregels / 45
2.2.3.2 Uitzonderingen / 46
2.2.4 Concrete voorbeelden / 46
2.2.4.1 Ambtshalve genomen beschikking / 46
2.2.4.2 Beschikking op Awb-aanvraag / 48
2.3 Nemen van besluiten / 49
2.3.1 Kenmerken van een besluit / 49
2.3.2 Beslissing / 49
2.3.2.1 Algemeen / 49
2.3.2.2 Besluitonderdelen en besliscomponenten / 50
2.3.3 Motivering / 51
2.3.3.1 Algemeen / 51
2.3.3.2 Wettelijke grondslag / 52
2.3.3.3 Bevoegdheid / 52
2.3.3.4 Toepassingsvoorwaarden / 52
2.3.3.5 Afwijking van de hoofdregel? / 52
2.3.3.6 Rechtsmiddelen / 53
2.3.4 Structuur van een besluit / 53
2.3.4.1 Beschikkingen / 53
2.3.4.2 Besluiten van algemene strekking / 54
2.3.4.3 Besluiten van algemene strekking krachtens de Advocatenwet / 54
2.4 Bekendmaken van besluiten / 55
2.4.1 Algemeen / 55
2.4.2 Beschikking / 55
2.4.2.1 Wijze van bekendmaken / 55
2.4.2.2 Bewijsperikelen / 56
2.4.3 Besluit van algemene strekking / 57
2.4.3.1 Uitgangspunten / 57
2.4.3.2 Specifi eke situaties / 58
2.5 Besluiten op Awb-aanvraag: afdoeningswijzen / 58
2.5.1 Algemeen / 58
2.5.2 Buiten behandeling laten / 58
2.5.2.1 Verzuim van de belanghebbende / 58
2.5.2.2 Toepassingsvoorwaarden / 59
2.5.2.3 Voorbeeld / 60
2.5.3 Weigeren om te beslissen / 60
2.5.4 Opnieuw aanvragen / 61
2.5.4.1 Algemeen / 61
2.5.4.2 Herhaalde Awb-aanvraag: uitgangspunten / 61
2.5.4.3 Herhaalde Awb-aanvraag: voorbeeld / 62
2.5.4.4 Duidelijke keuze van het bestuursorgaan vereist / 62
2.6 Besluiten op Awb-aanvraag: beslistermijn / 63
2.6.1 Termijn als zodanig / 63
2.6.1.1 Lengte van de termijn / 63
2.6.1.2 Begin en einde van de termijn / 64
2.6.2 Verstrijken van de termijn / 64
2.6.3 Opschorten en verlengen van de termijn / 65
2.6.3.1 Algemeen / 65
2.6.3.2 Opschorten / 66
2.6.3.3 Verlengen / 67
2.6.3.4 Volgorde / 69
2.6.4 Overschrijding van de termijn / 69
2.6.4.1 Instrumenten / 69
2.6.4.2 Besluit op bezwaar en op administratief beroep / 69
2.6.4.3 Beslissing op een verzoek om openbaarmaking van documenten / 70
2.6.5 Beschikking van rechtswege / 70
2.6.5.1 Uitgangspunt / 70
2.6.5.2 Besluiten krachtens de Advocatenwet en de Voda: algemeen / 71
2.6.5.3 Besluiten krachtens de Advocatenwet en de Voda: bijzonderheden / 71
2.6.5.4 Wat te doen als de beschikking van rechtswege is ontstaan? / 72
2.6.6 Manen om spoedig te beslissen: algemeen / 74
2.6.6.1 Toepassingsbereik van paragraaf 4.1.3.2 Awb / 74
2.6.6.2 Ingebrekestelling: algemeen / 74
2.6.6.3 Ingebrekestelling: voorbeeld / 75
2.6.7 Manen om spoedig te beslissen: dwangsommen / 76
2.6.7.1 Verbeurte van dwangsommen / 76
2.6.7.2 Verbeurtebeschikking / 76
2.6.7.3 Andere kosten / 77
2.6.8 Manen om spoedig te beslissen: rechtstreeks beroep / 77
2.6.8.1 Hoofdregel / 77
2.6.8.2 Uitzondering: Wob / 79
2.7 Ambtshalve genomen besluiten / 79
2.7.1 Algemene opmerkingen / 79
2.7.2 Besluit van algemene strekking / 79
2.7.3 Beschikking / 80
2.7.3.1 Algemeen / 80
2.7.3.2 Betaling van een geldsom / 80
2.7.3.3 Sanctie / 81
2.7.4 Handhavingstoezicht / 82
2.7.4.1 De deken met twee petten / 82
2.7.4.2 Toezicht namens de deken / 82
2.7.4.3 Bevoegdheden van toezichthouders / 83
2.7.5 Sanctie: algemeen / 84
2.7.5.1 Wat mag de deken wel? / 84
2.7.5.2 Wat mag de deken niet? / 84
2.7.5.3 Cumulatie van sancties / 85
2.7.6 Herstelsanctie: last onder dwangsom / 86
2.7.6.1 Algemeen / 86
2.7.6.2 Invorderingsbeschikking / 86
2.7.6.3 Verjaring / 87
2.7.7 Bestraffende sanctie: bestuurlijke boete / 89
2.7.7.1 Algemeen / 89
2.7.7.2 Zwijgrecht / 89
2.7.7.3 Verdachte confronteren met voornemen / 89
2.8 Beleidsregels / 89
2.8.1 Algemeen / 89
2.8.2 Beleidsregels: algemene aspecten / 90
2.8.2.1 Definitie / 90
2.8.2.2 Bestuursrechtelijk / 91
2.8.2.3 Eigen bevoegdheid / 92
2.8.2.4 Ander beleid / 92
2.8.2.5 Administratief beroep / 94
2.8.2.6 Goedkeuring / 94
2.8.3 Beleidsregels: mogelijkheden / 94
2.8.3.1 Beleids- en beoordelingsruimte / 94
2.8.3.2 Vaststelling van feiten / 95
2.8.3.3 Uitleg van wettelijke voorschriften / 95
2.8.3.4 Toetsing door de bestuursrechter / 95
2.8.3.5 Voor- en nadelen / 96
2.8.4 Naleving van een beleidsregel / 96
2.8.4.1 Theorie / 96
2.8.4.2 Praktijk / 97
2.8.4.3 Afwijken ten voordele van de burger / 98
2.8.5 Wijziging van een beleidsregel / 98
2.8.6 Beleid van de NOvA / 99
2.8.6.1 Awb-beleidsregels / 99
2.8.6.2 Andere beleidsdocumenten / 100
2.8.7 Beleid van de orden / 101
2.8.7.1 Algemeen / 101
2.8.7.2 Arrondissement Amsterdam / 101
2.8.7.3 Andere arrondissementen / 103
2.8.8 Adviezen over het vaststellen en bekendmaken van beleid / 104

3 Rechtsbescherming tegen besluiten door bestuursorganen / 105
3.1 Systematiek van de Awb / 105
3.2 Bestuurlijke voorprocedure als uitgangspunt / 105
3.2.1 Algemeen / 105
3.2.1.1 Systeem / 105
3.2.1.2 Begrippen / 107
3.2.2 Functies van bezwaar en administratief beroep / 107
3.2.3 Bezwaar / 108
3.2.4 Administratief beroep / 108
3.2.5 Andere vormen van rechtsbescherming / 109
3.3 Gebruik van de titel advocaat / 109
3.3.1 Algemeen / 109
3.3.2 Inschrijving op het tableau / 109
3.3.3 Schrapping van het tableau / 110
3.4 Het kiezen van de juiste procedure / 110
3.4.1 Kwalifi ceren van brieven / 110
3.4.2 Doorzenden van brieven / 111
3.5 Ontvankelijkheid / 112
3.5.1 Algemeen / 112
3.5.2 Imperatieve niet-ontvankelijkheid / 112
3.5.2.1 Besluit / 112
3.5.2.2 Belanghebbende / 113
3.5.2.3 Termijn / 113
3.5.2.4 Procesbelang / 115
3.5.2.5 Imperatief / 116
3.5.3 Facultatieve niet-ontvankelijkheid / 116
3.5.3.1 Formaliteiten / 116
3.5.3.2 Machtiging / 117
3.5.3.3 Misbruik van procesrecht / 118
3.5.3.4 Facultatief / 118
3.6 Inrichting van de bezwaarprocedure / 119
3.6.1 Ontvangstbevestiging / 119
3.6.2 Adviescommissie / 119
3.6.3 Stukken / 120
3.6.3.1 Op de zaak betrekking hebbend / 120
3.6.3.2 Goede procesorde / 121
3.6.3.3 Geheimhouding / 121
3.6.3.4 Discussies / 122
3.6.4 Hoorzitting / 122
3.6.4.1 Uitnodiging / 122
3.6.4.2 Hoofdregel: het bestuursorgaan moet horen / 122
3.6.4.3 Uitzondering: het bestuursorgaan hoeft niet te horen / 123
3.6.4.4 Het bestuursorgaan moet nogmaals horen / 124
3.6.4.5 Het bestuursorgaan moet toch horen / 124
3.6.4.6 Verloop van de hoorzitting / 124
3.6.4.7 Verslag van de hoorzitting / 125
3.6.5 Het advies / 126
3.6.6 Intrekking van het bezwaar / 126
3.7 Termijn voor het beslissen op bezwaar / 126
3.7.1 Termijn / 126
3.7.2 Opschorten en verlengen / 127
3.8 Besluit op bezwaar nader bezien / 128
3.8.1 Bevoegdheid / 128
3.8.2 Motivering / 129
3.8.3 Volledige heroverweging / 129
3.8.3.1 Heroverweging / 129
3.8.3.2 Volledigheid: algemene kaders / 129
3.8.3.3 Volledigheid: kanttekeningen / 131
3.8.4 Exceptieve heroverweging / 132
3.8.5 Dictum / 132
3.8.5.1 Algemeen / 132
3.8.5.2 Herroepen / 133
3.8.5.3 Gegrond of ongegrond verklaren / 133
3.8.5.4 Verzoek om vergoeding van proceskosten / 134
3.8.6 Ondertekening en rechtsmiddelenclausule / 134
3.8.7 Bekendmaking / 134
3.9 Besluit op administratief beroep / 134
3.9.1 Verschillen met beslissen op bezwaar / 134
3.9.1.1 Algemeen / 134
3.9.1.2 Heroverweging / 135
3.9.1.3 Dictum / 135
3.9.2 Verschillen met goedkeuring / 135

4 Rechtsbescherming door de rechter / 137
4.1 Bronnen / 137
4.1.1 Algemene wet bestuursrecht / 137
4.1.2 Procesregelingen / 137
4.2 Bevoegdheid / 138
4.2.1 Absolute bevoegdheid / 138
4.2.1.1 Uitgangspunt / 138
4.2.1.2 Kanttekeningen / 138
4.2.1.3 Burgerlijke rechter / 139
4.2.2 Relatieve bevoegdheid / 139
4.3 Besluiten: procedure in het algemeen / 140
4.3.1 Formele vereisten / 140
4.3.1.1 Griffi erecht / 140
4.3.1.2 Belanghebbende / 140
4.3.1.3 Overige eisen / 140
4.3.2 Omvang van het geding / 141
4.3.2.1 Algemeen / 141
4.3.2.2 Grondenstelsel / 141
4.3.2.3 Nadere besluiten / 141
4.3.2.4 Relativiteitsvereiste / 142
4.3.3 Stukken / 143
4.3.3.1 Inzending / 143
4.3.3.2 Geheimhouding / 144
4.3.3.3 Goede procesorde / 145
4.3.4 Vooronderzoek / 145
4.3.5 Onderzoek ter zitting / 146
4.3.5.1 Partijen uitnodigen en oproepen / 146
4.3.5.2 De zitting zelf / 146
4.3.5.3 Onderzoek schorsen en heropenen / 147
4.3.6 Beoordeling en toetsing / 148
4.3.6.1 Grondenstelsel / 148
4.3.6.2 Beleids- en beoordelingsruimte / 148
4.3.6.3 Belang van de feiten / 150
4.3.7 Exceptieve toetsing / 150
4.3.7.1 Algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels / 150
4.3.7.2 Besluiten inzake het opschorten en verlengen van beslistermijnen / 150
4.3.8 Uitspraak / 151
4.3.8.1 Einduitspraak / 151
4.3.8.2 Tussenuitspraak / 151
4.3.8.3 Procesbeslissing / 152
4.3.9 Uitspraakbevoegdheden / 152
4.3.9.1 Hoofddicta / 152
4.3.9.2 Algemene nevendicta / 153
4.3.9.3 Financiële nevendicta / 154
4.4 Besluiten: hoger beroep / 155
4.4.1 Algemeen / 155
4.4.2 Incidenteel hoger beroep / 155
4.4.3 Grondenfuik / 156
4.4.4 Finalisering / 156
4.5 Spoed / 157
4.5.1 Algemeen / 157
4.5.2 Voorlopige voorziening / 157
4.5.2.1 Formele vereisten / 157
4.5.2.2 Mondelinge behandeling als uitgangspunt / 157
4.5.2.3 Uitspraak / 158
4.5.3 Versnelde behandeling / 159
4.6 Schade / 159
4.6.1 Welk recht is van toepassing? / 159
4.6.1.1 Algemeen / 159
4.6.1.2 Welk recht? / 160
4.6.1.3 Overgangsrecht werkt lang door / 160
4.6.2 Titel 8.4 Awb (stappenplan) / 161
4.6.2.1 Stap 1: oorzaak van de gestelde schade / 161
4.6.2.2 Stap 2: specifi eke procedure / 162
4.6.2.3 Stap 3: omvang van de gestelde schade / 162
4.6.3 Het zuiver schadebesluit / 163
4.6.4 De zelfstandige verzoekschriftprocedure / 164
4.6.4.1 Procedure / 164
4.6.4.2 Beoordeling / 165
4.6.4.3 Beslissing / 165
4.6.5 Burgerlijke rechter is bevoegd / 166
4.7 Berusten in de uitspraak van de rechtbank / 166
4.8 Geschil beslechten binnen een redelijke termijn / 167
4.8.1 Algemeen / 167
4.8.2 Regulier bestuursrecht / 167
4.8.3 Bestraffend bestuursrecht / 168

5 Openbaarheid van bestuur / 169
5.1 Algemeen / 169
5.1.1 Verzoeken om informatie / 169
5.1.2 Wanneer is een beslissing een beschikking? / 169
5.1.3 Wanneer is een beslissing een feitelijke handeling? / 170
5.2 Beoordeling van informatieverzoeken / 170
5.2.1 Vooraf / 170
5.2.2 Stap 1: openbaarmaking / 170
5.2.2.1 Algemeen / 170
5.2.2.2 Gegevens over de verzoeker zelf / 170
5.2.2.3 Openbaarheid voor één is openbaarheid voor allen / 171
5.2.3 Stap 2: bestuurlijke aangelegenheid / 171
5.2.3.1 Algemeen / 171
5.2.3.2 Advocatenwet / 172
5.2.4 Stap 3: stukken die berusten bij het bestuursorgaan / 172
5.2.4.1 Algemeen / 172
5.2.4.2 Geen vergaarplicht / 173
5.2.4.3 Wel verwijsplicht / 173
5.2.5 Stap 4: specifi eke regelingen / 173
5.2.5.1 Algemeen / 173
5.2.5.2 Advocatenwet / 174
5.3 Procedurele aspecten / 175
5.3.1 Indiening van de aanvraag / 175
5.3.2 Voornemen tot toewijzing van de aanvraag / 175
5.3.3 Beslistermijn / 176
5.3.3.1 Lengte / 176
5.3.3.2 Opschorten en verlengen / 176
5.3.3.3 Geen verbeurte van dwangsommen / 177
5.3.3.4 Wel rechtstreeks beroep / 177
5.3.4 Beslissing op een aanvraag / 177
5.3.4.1 Toe- of afwijzen / 177
5.3.4.2 Rechtsgevolg? / 178
5.3.5 Uitvoering van de beslissing / 178
5.4 Materiële aspecten / 179
5.4.1 Openbaarheid versus vertrouwelijkheid / 179
5.4.1.1 Wanneer is een document vertrouwelijk? / 179
5.4.1.2 Zorgvuldig omgaan met openbaar maken van vertrouwelijke gegevens / 180
5.4.2 Uitzonderingsgronden / 180
5.4.2.1 Algemeen / 180
5.4.2.2 Bedrijfsgegevens / 181
5.4.2.3 Stukken voor intern beraad / 181

6 Klagen over bestuursorganen en hun medewerkers / 183
6.1 Dilemma’s / 183
6.1.1 Algemeen / 183
6.1.2 Klacht, bezwaar of iets anders? / 183
6.1.3 Bestuursrecht of tuchtrecht? / 184
6.2 Hoofdlijnen van bestuursrechtelijk klachtrecht / 184
6.2.1 Algemeen / 184
6.2.2 Behandelaar / 185
6.2.3 Behandeling van een schriftelijke klacht / 185
6.2.3.1 Formaliteiten / 185
6.2.3.2 Onder omstandigheden geen behandeling vereist / 186
6.2.3.3 Horen / 186
6.2.4 Beslissing op een schriftelijke klacht / 186
6.2.4.1 Beslistermijn / 186
6.2.4.2 Toetsingskader / 187
6.2.4.3 Rechtsbescherming / 187
6.3 Klagen over de deken / 187
6.3.1 Algemeen / 187
6.3.2 Deken in verschillende hoedanigheden / 188
6.3.2.1 Als bestuursorgaan / 188
6.3.2.2 Als advocaat / 189
6.3.2.3 Als bestuursorgaan en advocaat / 189

Trefwoordenregister / 191
Artikelregister / 201
Jurisprudentieregister / 213
Over de auteur / 215

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        De orde in het bestuursrecht