Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Tekst & Toelichting Participatiewet 2016

Stand van zaken per 1-4-2016

Paperback Nederlands 2016 9789012397636
Voormalig top 100Totaal 30 dagen
Verwachte levertijd ongeveer 10 werkdagen

Samenvatting

Tekst en toelichting Participatiewet vormt een compleet en systematisch naslagwerk, dat geschikt is voor iedereen die betrokken is bij de uitvoering van de Participatiewet.

In dit boek zijn alle artikelen en de meest relevante uitvoeringsbesluiten integraal opgenomen. Kleinere besluiten zijn in de artikelsgewijze toelichting verwerkt. Aan de artikelsgewijze toelichting zijn voorts jurisprudentie en circulaires van het ministerie van Sociale Zaken en Werk gelegenheid toegevoegd. Het boek bevat bovendien een algemene toelichting en een trefwoordenregister .

Daardoor kan eenieder die betrokken is bij de toepassing van de Participatiewet dit naslagwerk goed gebruiken en kan het tevens gehanteerd worden voor studiedoeleinden.

Het boek is bij naar de situatie op 1 april 2016.

Specificaties

ISBN13:9789012397636
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:608
Uitgever:Sdu
Druk:1
Verschijningsdatum:6-5-2016
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Inhoud

Voorwoord / 9

Gebruikte afkortingen / 11

Deel 1
Algemene toelichting / 15

1. Inleiding / 17
1.1. Grondwettelijke opdracht / 17
1.2. Uitgangspunten Participatiewet / 18
1.3. Uitvoering in medebewind / 18
1.4. Verschillen in beleid tussen gemeenten / 19
1.5. Rol gemeenteraad / 20
1.6. Cliëntenparticipatie / 21
1.7. Systeemverantwoordelijkheid Rijk / 21
1.8. Beleidsinnovatie / 22
1.9. Rechtsbescherming / 22

2. Ondersteuning, begeleiding, verzorging en re-integratie / 25
2.1. Rechten en plichten / 26
2.1.1. Afstemming van de bijstand op het nakomen van verplichtingen / 26
2.1.2. De verplichtingen tot werk / 27
2.1.3. Personen van 57,5 tot de AOW-gerechtigde leeftijd: plicht tot arbeidsinschakeling / 27
2.1.4. Ontheffingen / 28
2.1.5. Ontheffing plicht tot arbeidsinschakeling alleenstaande ouders / 28
2.2. Gemeentelijke verantwoordelijkheid voor re-integratie / 29
2.2.1. Diagnose en aanpak van re-integratie / 30
2.2.2. Arbeidsgehandicapten / 30
2.2.3 Arbeidsmarktregio en werkbedrijven / 31
2.2.4. Werkbedrijven / 31
2.2.5. Loonkostensubsidie / 32
2.2.6. Loonwaarde en loonwaardebepaling / 33
2.2.7. Hoogte en duur loonkostensubsidie / 34
2.2.8. Voorziening beschut werk / 34
2.2.9. Afsluiten Wet sociale werkvoorziening / 35

3. Inkomenswaarborg / 37
3.1. Uitkeringsnormen: systematiek en hoogte / 37
3.2 Individualiseringsbeginsel / 37
3.3. Middelentoets / 38
3.4. Belasting(teruggave) en bijstand / 38
3.5. Vakantiegeld / 39

4. Aanvullende inkomensondersteuning / 41
4.1. Bijzondere bijstand / 41
4.2. individuele inkomenstoeslag / 42
4.3. Voorkoming doorkruising algemeen inkomensbeleid / 43
4.4. Budgetbeheer en bijstand in natura / 44
4.5. Schuldhulpverlening / 44

5. Belastingheffing en verrekening tussen instanties / 45
5.1. Belaste en onbelaste uitkeringen / 45
5.1.1. Belaste uitkeringen / 45
5.1.2. Bijzondere bijstand / 45
5.1.3. Alimentatie / 46
5.1.4. Overzichtstabellen / 46
5.1.5. Bijstand als aanvulling op overig belast inkomen / 50
5.1.6. Alimentatie / 50
5.1.7. Geldlening / 50
5.1.8. Stimuleringspremie / 50
5.1.9. Overzichtstabellen / 51
5.2. Rekenvoorschrift loonheffingen voor bijstandsuitkeringen / 51
5.2.1. Verzelfstandiging van uitkeringsrechten / 51
5.2.2. Loonheffingskorting / 51
5.2.3. Rekenvoorschrift inkomensafhankelijke bijdrage Zvw voor bijstandsuitkeringen / 52
5.3. Terugvordering van verstrekte bijstand / 53
5.3.1. Terugvordering van bijstand die in het huidige kalenderjaar is verstrekt (‘netto’) / 53
5.3.2. Terugvordering van bijstand die in voorgaande kalenderjaren is verstrekt (‘bruto’) / 53
5.3.3. Ontvangsten op terugvordering / 53
5.3.4. Loonbelasting/premie volksverzekeringen over ontvangsten / 53
5.3.5. Eindafrekening loonheffingen en ontvangsten / 53
5.4. Verrekening tussen gemeenten, UWV en SVB / 54
5.5. Andere verrekeningssituaties / 54
5.6. Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen / 54

6. Sanctiesysteem bij schending inlichtingenplicht / 55
6.1. Algemeen kader / 55
6.2. Aanwijzing sociale zekerheidsfraude / 56
6.2.1. Categorie I-zaken / 57
6.2.2. Categorie II-zaken / 57
6.2.3. Internationaal opsporingsonderzoek en strafrechtelijke vervolging / 57
6.2.4. Ontneming / 58
6.3. Strafbepalingen / 59

7. Financiering Participatiewet / 63
7.1. Gebundelde uitkering inkomensvoorziening gemeenten (BUIG) / 63
7.1.1. Het macrobudget / 63
7.1.2. Verdeelsystematiek / 64
7.1.3. Budgetoverschot en -tekort in BUIG-budget / 66
7.1.4. Budgetoverschot en -tekort in BUIG-budget (vanaf 2015) / 66
7.2. Participatiemiddelen (Integratie-uitkering Sociaal domein / 68
7.3. Kosten bijzondere bijstand / 68
7.4. Uitvoeringskosten bijstand / 69

8. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen / 71
8.1. Hoofdlijnen Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen / 71
8.2. Regionaal arbeidsmarktbeleid / 71
8.3. Werkgeversdienstverlening / 71
8.4. Dienstverlening aan werkzoekenden / 72
8.5. De re-integratiemarkt / 73
8.6. Gegevensverkeer in de SUWI-keten / 74
8.7. Bestuurlijke inrichting en organisatie van UWV en SVB / 75
8.8. Sturing in verband met keten werk en inkomen / 75

Deel 2
Participatiewet / 77
(artikelen en artikelsgewijze toelichting)
Hoofdstuk 1. Algemeen / 79
Paragraaf 1.1. Begripsbepalingen (art. 1 t/m 6b) / 79
Paragraaf 1.2. Opdracht gemeente (art. 7 t/m 8c) / 113
Hoodstuk 2. Rechten en plichten / 135
Paragraaf 2.1. Arbeidsinschakeling en tegenprestatie (art. 9 t/m 10f) / 135
Paragraaf 2.2. Bijstand (art. 11 t/m 16) / 174
Paragraaf 2.3. Inlichtingenplicht en afstemming (art. 17 t/m 18a) / 222
Hoofdstuk 3. Algemene bijstand / 261
Paragraaf 3.1. Algemeen (art. 19) / 261
Paragraaf 3.2. Normen (art. 20 t/m 24) / 269
Paragraaf 3.3. Verlaging (art. 25 t/m 30) / 276
Paragraaf 3.4. Middelen (art. 31 t/m 34) / 279
Hoofdstuk 4. Aanvullende inkomensondersteuning en aanpassing bedragen / 325
Paragraaf 4.1. Bijzondere bijstand (art. 35 t/m 36b) / 325
Paragraaf 4.2. Aanpassing bedragen (art. 37 t/m 39) / 340
Hoofdstuk 5. Uitvoering / 342
Paragraaf 5.1. De aanvraag (art. 40 t/m 43) / 342
Paragraaf 5.2. Toekenning, vaststelling en betaling (art. 44 t/m 46) / 362
Paragraaf 5.3. Cliëntenparticipatie (art. 47) / 376
Paragraaf 5.4. Uitvoering Sociale verzekeringsbank (art. 47a t/m 47g) / 377
Hoofdstuk 6. Bevoegdheden en faciliteiten gemeenten / 384
Paragraaf 6.1. Vorm bijstand (art. 48 t/m 53) / 384
Paragraaf 6.2. Onderzoek, opschorten en herzien (art. 53a en 54) / 396
Paragraaf 6.3. Aanvullende verplichtingen (art. 55 t/m 57) / 414
Paragraaf 6.4. Terugvordering (art. 58 t/m 60c) / 419
Paragraaf 6.5. Verhaal (art. 61 t/m 62i) / 440
Paragraaf 6.6. Gegevensuitwisseling (art. 63 t/m 68) / 453
Hoofdstuk 7. Financiering, toezicht en informatie / 470
Paragraaf 7.1. Financiering (art. 69 t/m 75) / 470
Paragraaf 7.2. Aanwijzingsbevoegdheid en gemeentelijke toezichthouders (art. 76 en 76a) / 475
Paragraaf 7.3. Informatie (art. 77 en 78) / 478
Hoofdstuk 7A. Overgangsrecht (art. 78a t/m 78y) / 482
Hoofdstuk 8. Slotbepalingen (art. 79 t/m 86) / 490

Deel 3
Uitvoeringsvoorschriften / 495
3.1. Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 / 497

Deel 4
Overige regelgeving / 561
4.1. Wet SUWI / 563
Trefwoordenregister / 589

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Tekst & Toelichting Participatiewet 2016