Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Verzameling Wetgeving Notariaat 2021

Paperback Nederlands 2021 9789012406758
Op voorraad | Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Het notariële vakgebied omvat verscheidene rechtsgebieden, waardoor de notariële jurist met diverse regelgevingen te maken heeft. Deze zestiende editie van de Verzameling Wetgeving Notariaat (WN 2021) geeft een overzicht van de voor het notariaat belangrijke civiele en fiscale wetteksten, verdragen en overige regelgeving.

Deze wettenbundel is bij uitstek geschikt voor de dagelijkse praktijk van de notariële jurist, terwijl ook de buiten het notariaat werkzame estate planner er zijn voordeel mee kan doen. Daarnaast is deze bundel uitstekend inzetbaar in het civiel- en fiscaalrechtelijke onderwijs aan universiteiten, hbo- en andere praktijkopleidingen.

De Verzameling Wetgeving Notariaat is overzichtelijk, compleet en gemakkelijk hanteerbaar. De teksten zijn voorzien van margewoorden en er is een uitgebreid trefwoordenregister opgenomen. De kopijsluitingsdatum van deze bundel is 1 januari 2021. Jaarlijks verschijnt een geactualiseerde herdruk.

Specificaties

ISBN13:9789012406758
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:2738
Uitgever:Sdu
Druk:16
Verschijningsdatum:3-3-2021
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Notarieel recht

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over W.J.J.G. Speetjens

Mr. W.J.J.G. Speetjens is docent aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Andere boeken door W.J.J.G. Speetjens

Over A.H.N. Stollenwerck

Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck is notaris bij AKD Prinsen Van Wijmen en bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Andere boeken door A.H.N. Stollenwerck

Inhoudsopgave

Algemene inhoudsopgave
Alfabetische inhoudsopgave
Afkortingenlijst

DEEL I
Burgerlijk wetboek
Burgerlijk Wetboek Boek 1 / 1
Burgerlijk Wetboek Boek 2 / 2
Burgerlijk Wetboek Boek 3 / 3
Burgerlijk Wetboek Boek 4 / 4
Burgerlijk Wetboek Boek 5 / 5
Burgerlijk Wetboek Boek 6 / 6
Burgerlijk Wetboek Boek 7 / 7
Burgerlijk Wetboek Boek 7A / 8
Burgerlijk Wetboek Boek 8 (uittreksel) / 9
Burgerlijk Wetboek Boek 10 / 10
Overgangsrecht Burgerlijk Wetboek
Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek / 11
Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte) / 12
Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen (uittreksel) / 13
Wet beperking omvang gemeenschap (uittreksel) /14
Uitvoeringsregelingen Burgerlijk Wetboek
Besluit burgerlijke stand 1994 / 15
Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 / 16
Besluit gezagsregisters / 17
Besluit kwaliteitseisen curatoren, bewindvoerders en mentoren / 18
Besluit boedelregister / 19
Besluit wettelijke rente / 20
Uitvoeringsbesluit pacht / 21
Aanverwante wetgeving Burgerlijk Wetboek
Wet verevening pensioenrechten bij scheiding / 22
Tijdelijke wet COVID-10 Justitie en Veiligheid (uittreksel) / 23
Handelsregisterwet 2007 / 24
Handelsregisterbesluit 2008 / 25
Handelsnaamwet / 26
SER-Fusiegedragsregels 2015 / 27
Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing van rechtspersonen / 28
Wet vrijwillige zetelverplaatsing derde landen / 29
Uitvoeringswet Verordening totinstelling van Europese economische samenwerkingsverbanden
/ 30
Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen / 31
Kadasterwet / 32
Kadasterbesluit / 33
Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994 / 34
Wet op het centraal testamentenregister / 35
Wet giraal effectenverkeer / 36
Uitvoeringswet grondkamers / 37
Pensioenwet / 38
Auteurswet (uittreksel) / 39
Wet op de naburige rechten (uittreksel) / 40
Overige wetgeving
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (niet-digitaal procederen) / 41
Wet griffierechten burgerlijke zaken / 42
Wet vorm van de eed / 43
Eedswet 1971 / 44
Wetboek van Koophandel (uittreksel)/ 45
Faillissementswet / 46
Wet op het notarisambt / 47
Algemene termijnenwet / 48
Wet basisregistratie personen / 49
Wet op de ondernemingsraden / 50
Wet op de Europese ondernemingsraden / 51
Wet toezicht effectenverkeer 1995 / 52
Rijkswet zetelverplaatsing door de overheid van rechtspersonen en instellingen / 53
Wet op kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken / 54
Wet op de lijkbezorging (uittreksel) / 55
Wet voorkeursrecht gemeenten / 56
Huisvestingswet 2014 (uittreksel) / 57
Leegstandwet / 58
Erfgoedwet / 59
Wet bodembescherming (uittreksel) / 60
Wet ruimtelijke ordening / 61
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht / 62
Besluit omgevingsrecht / 63
Regeling omgevingsrecht / 64
Woningwet / 65
Wet inrichting landelijk gebied (uittreksel) / 66
Regeling inrichting landelijk gebied (uittreksel) / 67
Wet ambtelijk toezicht bij openbare verkopingen / 68
Wet op de kansspelen (uittreksel) / 69
Algemene nabestaandenwet / 70
Algemene Ouderdomswet (uittreksel) / 71
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme / 72
Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme / 73
Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme / 74
Participatiewet (uittreksel) / 75
Wet langdurige zorg (uittreksel) / 76
Besluit langdurige zorg (uittreksel) / 77
Verdragen en uitvoeringswetgeving
Verdrag inzake de voltrekking en de erkenning van de geldigheid van huwelijken, 's-Gravenhage,
14 maart 1978 / 78
Verdrag inzake de erkenning van beslissingen betreffende de huwelijksband, Luxemburg, 8
september 1967 / 79
Verordening 2201/2003/EG betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging
van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot
intrekking van Verordening 1347/2000/EG / 80
Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed,s-Gravenhage,
1 juni 1970 / 81
Verdrag inzake hetrecht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime, 's-Gravenhage,
14 maart 1978 / 82
Goedkeuringswet Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het
huwelijksvermogensregime / 83
Verordening (EU) 2016/1103 uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van de
bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen
op het gebied van huwelijksvermogensstelsels / 84
Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsels en Verordening vermogensrechtelijke
gevolgen geregistreerde partnerschappen / 85
Wet tot regeling van het conflictenrecht met betrekking tot verevening pensioenrechten bij
scheiding / 86
Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts / 87
Verdrag betreffende het toepasselijke recht op vertegenwoordiging, 's-Gravenhage, 14 maart
1978 / 88
Europese erfrechtverordening / 89
Uitvoeringswet verordening erfrecht / 90
Verdrag inzake hetrecht dat van toepassing is op erfopvolging, 's-Gravenhage, 1 augustus 1989 / 91
Verdrag inzake de wetsconflicten betreffende de vorm van testamentaire beschikkingen,
's-Gravenhage, 5 oktober 1961 (uittreksel) / 92
Uitvoeringswet Haags Testamentenverdrag / 93
Overeenkomst inzake de vaststelling van een stelsel van registratie van testamenten, Bazel, 16
mei 1972 / 94
Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, Rome, 19
juni 1980 / 95
Verdrag der Verenigde Natiesinzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende
zaken, Wenen, 11 april 1980 / 96
Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten,
's-Gravenhage, 5 oktober 1961 / 97
Uitvoeringswet Verdrag tot afschaffing vereiste legalisatie buitenlandse openbare akten / 98

DEEL II
Algemene fiscale wetgeving
Algemene wet bestuursrecht / 99
Algemene wet inzake rijksbelastingen / 100
Uitvoeringsbesluit Algemene wet inzake rijksbelastingen 1964 / 101
Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 / 102
Invorderingswet 1990 / 103
Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990 / 104
Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 / 105
Wet waardering onroerende zaken / 106
Uitvoeringsbesluit Wet waardering onroerende zaken / 107
Uitvoeringsbesluit onderbouwing en uitvoering waardebepaling Wet waardering onroerende
zaken / 108
Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken / 109
Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet waardering onroerende zaken / 110
Inkomstenbelasting
Wet inkomstenbelasting 2001 / 111
Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 / 112
Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 / 113
Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting; geruisloze omzetting;standaardvoorwaarden en
toelichting / 114
Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 (uittreksel) / 115
Vennootschapsbelasting
Wet op de vennootschapsbelasting 1969 / 116
Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 / 117
Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971 / 118
Besluit beleggingsinstellingen / 119
Besluit fiscale eenheid 2003 / 120
Notariële belastingen
Successiewet 1956 / 121
Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956 / 122
Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting / 123
Natuurschoonwet 1928 / 124
Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 / 125
Wet op belastingen van rechtsverkeer / 126
Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer / 127
Registratiewet 1970 / 128
Uitvoeringsbesluit Registratiewet 1970 (vervallen) / 129
Uitvoeringsregeling Registratiewet 1970 / 130
Algemene inhoudsopgave
Omzetbelasting
Wet op de omzetbelasting 1968 / 131
Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 / 132
Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 / 133
Regelingen van internationale aard
Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 / 134
Trefwoordenregister / 2585
A
Algemene nabestaandenwet / 70
Algemene Ouderdomswet / 71
Algemene termijnenwet / 48
Algemene wet bestuursrecht / 99
Algemene wet inzake rijksbelastingen / 100
Auteurswet (uittreksel) / 39
B
Besluit beleggingsinstellingen / 119
Besluit boedelregister / 19
Besluit burgerlijke stand 1994 / 15
Besluit fiscale eenheid 2003 / 120
Besluit gezagsregisters / 17
Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 / 16
Besluit kwaliteitseisen curatoren, bewindvoerders en mentoren / 18
Besluit langdurige zorg (uittreksel) / 76
Besluit omgevingsrecht / 63
Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 / 134
Besluit wettelijke rente / 20
Burgerlijk Wetboek Boek 1 / 1
Burgerlijk Wetboek Boek 10 / 10
Burgerlijk Wetboek Boek 2 / 2
Burgerlijk Wetboek Boek 3 / 3
Burgerlijk Wetboek Boek 4 / 4
Burgerlijk Wetboek Boek 5 / 5
Burgerlijk Wetboek Boek 6 / 6
Burgerlijk Wetboek Boek 7 / 7
Burgerlijk Wetboek Boek 7A / 8
Burgerlijk Wetboek Boek 8 (uittreksel) / 9
E
Eedswet 1971 / 44
Erfgoedwet / 59
Europese erfrechtverordening / 89
F
Faillissementswet / 46
G
Goedkeuringswet Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het
huwelijksvermogensregime / 83
H
Handelsnaamwet / 26
Handelsregisterbesluit 2008 / 25
Handelsregisterwet 2007 / 24
Huisvestingswet 2014 (uittreksel) / 57
I
Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting; geruisloze omzetting;standaardvoorwaarden en
toelichting / 114
Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte) / 12
Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 (uittreksel) / 115
Invorderingswet 1990 / 103
XIII
K
Kadasterbesluit / 33
Kadasterwet / 32
L
Leegstandwet / 58
N
Natuurschoonwet 1928 / 124
O
Overeenkomst inzake de vaststelling van een stelsel van registratie van testamenten, Bazel, 16
mei 1972 / 94
Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek / 11
P
Participatiewet (uittreksel) / 75
Pensioenwet / 38
R
Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 / 125
Regeling inrichting landelijk gebied (uittreksel) / 68
Regeling omgevingsrecht / 64
Registratiewet 1970 / 128
Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing van rechtspersonen / 28
Rijkswet zetelverplaatsing door de overheid van rechtspersonen en instellingen / 53
SER-Fusiegedragsregels 2015 / 27
S
Successiewet 1956 / 121
U
Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 / 133
Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971 / 118
Uitvoeringsbesluit Algemene wet inzake rijksbelastingen 1964 / 101
Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer / 127
Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 / 112
Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990 / 104
Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 / 132
Uitvoeringsbesluit onderbouwing en uitvoering waardebepaling Wet waardering onroerende
zaken / 108
Uitvoeringsbesluit pacht / 21
Uitvoeringsbesluit Registratiewet 1970 (vervallen) / 129
Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956 / 122
Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 / 117
Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 / 73
Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 / 102
Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 / 113
Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken / 109
Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 / 105
Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994 / 34
Uitvoeringsregeling Registratiewet 1970 / 130
Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting / 123
Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken / 109
Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet waardering onroerende zaken / 110
Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme / 74
Uitvoeringswet grondkamers / 37
Uitvoeringswet Haags Testamentenverdrag / 93
Uitvoeringswet Verdrag tot afschaffing vereiste legalisatie buitenlandse openbare akten / 98
Uitvoeringswet verordening erfrecht / 90
Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsels en Verordening vermogensrechtelijke
gevolgen geregistreerde partnerschappen / 85
Uitvoeringswet Verordening totinstelling van Europese economische samenwerkingsverbanden
/ 30
V
Verdrag betreffende het toepasselijke recht op vertegenwoordiging, 's-Gravenhage, 14 maart
1978 / 88
Verdrag der Verenigde Natiesinzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende
zaken, Wenen, 11 april 1980 / 96
Verdrag inzake de erkenning van beslissingen betreffende de huwelijksband, Luxemburg, 8
september 1967 / 79
Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed, 's-Gravenhage,
1 juni 1970 / 81
Verdrag inzake de voltrekking en de erkenning van de geldigheid van huwelijken, 'sGravenhage, 14 maart 1978 / 78
Verdrag inzake de wetsconflicten betreffende de vorm van testamentaire beschikkingen,
's-Gravenhage, 5 oktober 1961 (uittreksel) / 92
Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts / 87
Verdrag inzake hetrecht dat van toepassing is op erfopvolging, 's-Gravenhage, 1 augustus 1989
(oud) / 91
Verdrag inzake hetrecht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime, 's-Gravenhage,
14 maart 1978 / 82
Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, Rome, 19
juni 1980 / 95
Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten,
's-Gravenhage, 5 oktober 1961 / 97
Verordening (EU) 2016/1103 uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van
bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen
op het gebied van huwelijksvermogensstelsels / 84
Verordening 2201/2003/EG betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging
van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot
intrekking van Verordening 1347/2000/EG / 80
W
Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen (uittreksel) / 13
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht / 62
Wet ambtelijk toezicht bij openbare verkopingen / 68
Wet basisregistratie personen / 49
Wet beperking omvang gemeenschap (uittreksel) / 14
Wet bodembescherming (uittreksel) / 60
Wet giraal effectenverkeer / 36
Wet griffierechten burgerlijke zaken / 42
Wet inkomstenbelasting 2001 / 111
Wet inrichting landelijk gebied (uittreksel) / 66
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken / 54
Wet langdurige zorg (uittreksel) / 76
Wet op belastingen van rechtsverkeer / 126
Wet op de Europese ondernemingsraden / 51
Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen / 31
Wet op de kansspelen (uittreksel) / 69
Wet op de lijkbezorging (uittreksel) / 55
Wet op de naburige rechten (uittreksel) / 40
Wet op de omzetbelasting 1968 / 131
Wet op de ondernemingsraden / 50
Wet op de vennootschapsbelasting 1969 / 116
Wet op het centraal testamentenregister / 35
Wet op het notarisambt / 47
Wet ruimtelijke ordening / 61
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme / 72
Wet toezicht effectenverkeer 1995 / 52
Wet tot regeling van het conflictenrecht met betrekking tot verevening pensioenrechten bij
scheiding / 86
Wet verevening pensioenrechten bij scheiding / 22
Wet voorkeursrecht gemeenten / 56
Alfabetische inhoudsopgave
Wet vorm van de eed / 43
Wet vrijwillige zetelverplaatsing derde landen / 29
Wet waardering onroerende zaken / 106
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (niet-digitaal procederen) / 41
Wetboek van Koophandel (uittreksel) / 45
Woningwet / 65

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Verzameling Wetgeving Notariaat 2021