Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Onrechtmatige daad: aansprakelijkheid voor personen

Paperback Nederlands 2022 9789013159165
Voormalig top 100Totaal 30 dagen
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Deze titel weergeeft de actuele stand van zaken in wetgeving en jurisprudentie over de kwalitatieve aansprakelijkheid voor personen. Deze 4e druk geeft inzicht in de talrijke actuele ontwikkelingen in het aansprakelijkheidsrecht, waarbij de rechtspraak en literatuur tot 2021 zijn geactualiseerd.

Het aansprakelijkheidsrecht roept op tal van terreinen vragen op. Dient de eigen aansprakelijkheid van de werknemer wel te blijven bestaan als hij de fout binnen de uitoefening van zijn functie heeft gemaakt? Wat is de rechtspositie van zzp-ers ten opzichte van hun opdrachtgevers? Tot hoe ver reikt de aansprakelijkheid van een kind van veertien en vijftien jaar? Valt opzet binnen de polisdekking of moeten we dat strikt en restrictief uitleggen met als gevolg dat jonge kinderen zélf financieel de gevolgen van hun handelwijze dragen? De rechtspraak is bij kwesties als deze (nog) niet altijd eenduidig.
Onrechtmatige daad: aansprakelijkheid voor personen bespreekt de kwalitatieve aansprakelijkheid voor personen (art. 6:169-172 BW).

In afzonderlijke hoofdstukken komen aan de orde:

Aansprakelijkheid voor het minderjarig kind (art.6:169)
Aansprakelijkheid voor ondergeschikte en niet- ondergeschikte hulppersonen (art. 6:170 en 171)
Aansprakelijkheid voor de vertegenwoordiger (art. 6:172)
De hoofdstukken volgen een vaste overzichtelijke structuur. Eerst wordt de rechtspositie van de kwalitatief aansprakelijkgestelde besproken (ouder, werkgever/opdrachtgever, vertegenwoordigde). Vervolgens valt het zoeklicht op de dader (kind, ondergeschikte en niet- ondergeschikte hulppersonen en de vertegenwoordiger). Tenslotte wordt het onderling regres behandeld. Aan ieder hoofdstuk gaat een korte schets vooraf met in vogelvlucht de historische en rechtsvergelijkende kanttekeningen, aangevuld met sociaal- economische gegevens.

Aansprakelijkheidsrecht actueel
De 4e druk vormt een geheel herziene bewerking van de 3e druk en is geüpdatet met de relevante rechtspraak en literatuur van 2014-2021. Talrijke ontwikkelingen in het aansprakelijkheidsrecht komen tot uiting in verschillende tegengestelde trends binnen dit rechtsgebied. Denk aan de aanscherping van de aansprakelijkheid van ouders voor hun veertien en vijftienjarige kinderen, de rechtspositie van de zzp’ers ten opzichte van hun opdrachtgevers en de aansprakelijkheid van rechtspersonen voor functionarissen binnen de rechtssfeer van de rechtspersoon. Hierdoor vormt Onrechtmatige daad: aansprakelijkheid voor personen een waardevol naslagwerk voor advocatuur, bedrijfsleven, stichtingen en het onderwijs (zowel HBO als WO).

Specificaties

ISBN13:9789013159165
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:164
Druk:4
Verschijningsdatum:22-12-2021
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Lijst van verkort aangehaalde literatuur / XIII

HOOFDSTUK I
Kwalitatieve aansprakelijkheid / 1
1 Inleiding / 1
2 Begrenzing van kwalitatieve aansprakelijkheid / 2
3 Uitbreiding van kwalitatieve aansprakelijkheden in het BW / 4
3.1 Uitbreiding van kwalitatieve aansprakelijkheden na 1992 / 4
3.2 Onderlinge wisselwerking tussen aansprakelijkheid, verzekering en regres / 5
4 Geen analogische toepassing / 5

HOOFDSTUK II
De aansprakelijkheid van ouders/voogden voor hun minderjarige kinderen / 7
5 Historische ontwikkeling / 7
6 Rechtsvergelijkende notities / 8
7 Sociaaleconomische gegevens / 9
II.1 De kwalitatieve aansprakelijkheid van de ouder/voogd / 9
8 De aansprakelijkheid van de ouder/voogd voor kinderen tot veertien jaar / 9
9 Onrechtmatigheid van de daad / 10
9.1 Onrechtmatigheidsbegrip in de parlementaire geschiedenis / 10
9.2 Onrechtmatigheidsbegrip in geobjectiveerde vorm in de rechtspraak erkend / 11
9.3 Objectivering van het onrechtmatigheidsbegrip in Europa erkend / 12
10 Als een doen te beschouwen gedraging / 13
10.1 Geen aansprakelijkheid voor zuiver nalaten / 13
10.2 Actieve gedragingen van het kind met inbegrip van reflexen / 13
11 Rechtvaardigingsgronden / 14
12 Letsel toegebracht tijdens sport en spel / 14
13 Aanvaarden van risico’s / 15
14 Toerekenbaarheid van de daad / 16
15 Niet-toerekenbaarheid wegens geestelijke en lichamelijke gebreken / 17
16 Overmacht en andere schulduitsluitingsgronden / 17
17 ‘Eigen schuld’ / 18
17.1 Geen toerekening eigen schuld bij kinderen beneden veertien jaar / 18
17.2 Positie van de particuliere en sociale verzekeraar / 20
18 Causaliteit / 21
19 Onrechtmatige daden gepleegd in groepsverband / 22
19.1 Algemeen / 22
19.2 Het onderscheid tussen art. 6:166 BW en art. 6:99 BW / 23
19.3 Aansprakelijkheid in gezinsverband / 23
19.4 De positie van het kind in hoedanigheid van slachtoffer in gezinsverband / 24
20 De risicoaansprakelijkheid van de ouder/voogd / 24
20.1 Algemeen / 25
20.2 Eén formeel criterium: ouderlijk gezag / 25
21 De WA-verzekering (AAV) / 26
21.1 Algemeen / 26
21.2 Verplichte WA-verzekering vindt onvoldoende steun in het recht / 27
21.3 Geen verplichte WA-verzekering binnen Europa / 27
21.4 Aansprakelijkheid van de ouder jegens het kind wegens gebrek aan toezicht / 28
22 De aansprakelijkheid van de ouder/voogd voor kinderen van veertien tot zestien jaar / 29
23 Fout van het kind / 29
24 Vereisten voor disculpatie van de ouder/voogd / 30
24.1 Tendens tot verzwaring van disculpatievereisten / 30
24.2 Bijzondere situaties van veertien- en vijftienjarigen / 31
24.3 Geestelijk of lichamelijk gebrek van de ouder geen grond voor disculpatie / 32
24.4 De niet door WA-verzekering gedekte aansprakelijkheid van veertien- en vijftienjarigen / 32
24.5 Verzekerbaarheid van opzettelijk gedrag van minderjarige kinderen / 33
25 Individuele disculpatie / 33
26 De aansprakelijkheid van de ouder/voogd voor kinderen van zestien jaar en ouder / 34
26.1 Toezicht door derden, niet zijnde de ouder of de voogd / 35
II.2 De eigen aansprakelijkheid van het minderjarige kind / 35
27 Kinderen tot veertien jaar / 35
28 Kinderen van veertien jaar en ouder / 36
II.3 Het regresrecht / 37
29 De draagplicht tussen ouders en kinderen / 37
30 De draagplicht ten aanzien van schade veroorzaakt door kinderen tot veertien jaar / 38
31 De draagplicht ten aanzien van schade veroorzaakt door kinderen van veertien tot zestien jaar / 38
32 De draagplicht ten aanzien van schade veroorzaakt door kinderen van zestien jaar en ouder / 40
33 De draagplicht tussen echtgenoten onderling / 40

HOOFDSTUK III
De aansprakelijkheid van de werkgever voor de ondergeschikte / 41
34 Historische ontwikkeling / 41
34.1 Romeins recht en Rooms-Hollands recht / 41
34.2 Totstandkoming BW oud (1838) en BW (1992) / 42
35 Rechtsvergelijkende notities / 43
36 Sociaaleconomische gegevens / 44
III.1 De aansprakelijkheid van de werkgever / 44
37 Kwalitatieve aansprakelijkheid van de werkgever / 44
38 De rechtsverhouding van de werkgever versus ondergeschikte / 45
39 Rechtsbetrekking, zeggenschap en ondergeschiktheid / 46
39.1 Algemeen / 46
39.2 Rechtspersonen / 48
39.2.1 Bestuurders en commissarissen / 48
39.2.2 Ambtenaren / 49
39.3 Onderwijzers en werkmeesters / 49
39.3.1 Leerling geen (feitelijk) ondergeschikte van de leraar / 50
39.3.2 Stageleerling: ondergeschikte van het bedrijf; geen ondergeschikte van de school / 50
39.4 Dienstverrichters / 51
40 Verschillende werkgevers / 52
40.1 Algemeen / 52
40.2 Cumulatieve aansprakelijkheid als hoofdregel / 53
40.3 Aan derden ter beschikking gesteld personeel én materieel / 54
40.4 Verschillende werkgevers (rechtsvergelijkend) / 55
41 Detachering van personeel (bijzondere categorieën) / 56
41.1 Uitzendbureau-uitzendkracht / 56
41.2 Ziekenhuispersoneel / 56
41.2.1 Algemeen / 56
41.2.2 Rechtsvergelijkend / 57
42 De fout van de ondergeschikte / 57
43 Onrechtmatigheid / 58
43.1 Algemeen / 58
43.2 Geïndividualiseerde toerekening is geen vereiste / 59
43.3 Overschrijding van vertegenwoordigingsbevoegdheid levert als zodanig geen foutief gedrag op / 59
44 Schendingen van rechtsplichten van de werkgever / 60
45 Toerekening / 61
45.1 Algemeen / 61
45.2 De invloed van art. 6:165 BW / 61
46 Art. 6:101 BW: medeschuld en eigen schuld van hulppersonen / 62
46.1 Medeschuld en eigen schuld toegerekend aan de benadeelde werkgever / 63
46.2 Eigen schuld van ondergeschikte en niet-ondergeschikte hulppersonen / 63
46.3 Grenzen aan de toerekening van eigen schuld van ondergeschikte hulppersonen / 64
47 De Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB) / 64
47.1 Algemeen / 64
47.2 De AVB-polis / 65
47.3 Algemene uitsluitingsclausules / 66
48 Het verband tussen opgedragen werkzaamheden en de fout / 66
48.1 Art. 1403 lid 3 BW (oud) / 67
48.2 Art. 6:170 BW: totstandkoming en reikwijdte / 67
48.3 Functioneel verband veronderstelt zeggenschap van de werkgever / 68
48.4 Ruime uitleg van ‘functioneel verband’ in de rechtspraak / 69
48.5 Rechtsvergelijkende kanttekeningen / 70
49 In dienst van een natuurlijk persoon / 71
50 Werkzaamheden anders dan voor een beroep of bedrijf / 71
51 Handelen ter vervulling van de taak / 72
III.2 De eigen aansprakelijkheid van de ondergeschikte / 73
52 Persoonlijke aansprakelijkheid van de ondergeschikte gehandhaafd / 73
52.1 Algemeen / 74
52.2 Persoonlijke aansprakelijkheid in de literatuur omstreden / 74
52.3 Rechtsvergelijkende notities / 76
53 Doorwerking van verweermiddelen ten gunste van ondergeschikten / 76
III.3 Het regresrecht / 78
54 De werkgever draagplichtig, tenzij / 78
54.1 Totstandkoming van de hoofdregel: ‘de werkgever draagplichtig, tenzij’ / 78
54.2 De smalle marge van de uitzondering: ‘opzet of bewuste roekeloosheid’ / 79
54.3 Analogische toepassing ten aanzien van aanverwante rechtsverhoudingen / 79
55 Restrictieve uitleg van het begrip ‘opzet of bewuste roekeloosheid’ / 80
56 Regresrecht in het arbeidsrecht (art. 7:661 BW) / 82
57 Draagplicht op grond van bijzondere omstandigheden (art. 6:170 lid 3 slotzin BW) / 83
58 Schade die de werknemer bij de uitoefening van de opgedragen taak lijdt / 83
59 Gelijke behandeling ambtenaar en werknemer / 84
59.1 Ongelijke behandeling van de ambtenaar ten opzichte van de werknemer / 84
59.2 Divergentie tussen werknemer en ambtenaar wat betreft persoonlijk onrechtmatig handelen / 85
59.3 Ongelijkheid ten aanzien van regresrechten tussen werknemer en ambtenaar / 86
59.4 Wet normalisering (lees: privatisering) rechtspositie ambtenaren (Wnra) / 86
60 Regres en (WA-)verzekering / 87
60.1 WA-verzekering van de werknemer vormt als zodanig geen voldoende reden voor regres door de werkgever / 87
60.2 Beperking van regres in geval van (sociale) verzekeraars: geen eindpunt bereikt / 88
60.3 Alternatieve routes? / 88

HOOFDSTUK IV
De aansprakelijkheid voor de niet-ondergeschikte opdrachtnemer / 91
61 Historische ontwikkeling/rechtsvergelijkende notities / 91
IV.1 De aansprakelijkheid van de opdrachtgever / 92
62 Begrenzing van de aansprakelijkheid ex art. 6:171 BW / 92
62.1 Begrenzing tijdens de parlementaire geschiedenis onderkend / 92
63 De opdrachtgever exploiteert een bedrijf / 93
63.1 Algemeen / 93
63.2 Art. 6:171 BW niet van toepassing bij ‘beroepsmatig’ handelen / 94
63.3 Art. 6:171 BW niet van toepassing op de overheid / 94
64 Werkzaamheden ter uitoefening van het bedrijf van de opdrachtgever / 95
64.1 Algemeen / 96
64.2 Moet de opdrachtgever de werkzaamheden zelf ook kunnen uitvoeren? / 97
65 Foutief gedrag waarvoor de hulppersoon aansprakelijk is / 98
66 Een bij die werkzaamheden begane fout / 98
IV.2 De eigen aansprakelijkheid van de niet-ondergeschikte opdrachtnemer / 99
67 Buitencontractuele aansprakelijkheid van de hulppersoon vereist / 99
IV.3 Het regresrecht / 100
68 Onderlinge overeenkomst tussen opdrachtgever en hulppersoon richtinggevend / 100

HOOFDSTUK V
De aansprakelijkheid voor de onrechtmatige daden van de vertegenwoordiger / 101
69 Historische ontwikkeling / 101
70 Rechtsvergelijkende notities / 102
V.1 De aansprakelijkheid van de vertegenwoordigde / 103
71 Vertegenwoordiging en onrechtmatige daad / 103
72 Daderschap als grondslag voor toerekening / 106
73 De reikwijdte van art. 6:172 BW / 107
74 Afbakening ten opzichte van art. 6:162 en 6:170 BW / 109
75 Toepassing van art. 6:172 BW vanuit de Boeken 1, 2 en 3 / 110
V.2 De eigen aansprakelijkheid van de vertegenwoordiger / 111
76 Foutief gedrag van de vertegenwoordiger vereist / 111
76.1 Bevoegdheidsoverschrijding als zodanig geen onrechtmatige daad / 111
76.2 Verzwaarde aansprakelijkheidsmaatstaf voor bestuurders van rechtspersonen / 112
V.3 Het regresrecht / 112
77 Taak al of niet naar behoren vervuld? / 112

HOOFDSTUK VI
De kwalitatieve aansprakelijkheid voor personen; een horizontale vergelijking / 115
78 Grondslag der kwalitatieve aansprakelijkheid / 115
79 Afbakening der kwalitatieve aansprakelijkheid / 117
80 De onderlinge draagplicht / 119

HOOFDSTUK VII
Ontwikkeling van de kwalitatieve aansprakelijkheid (1992-2021) / 121
81 Historische kanttekeningen in rechtsvergelijkend perspectief / 121
82 Ontwikkelingen binnen het Nederlandse recht, zoals verwoord in afd. 6.3.2 / 122
83 Het omslagpunt: het Wilnis-arrest / 123
84 Beperkte betekenis van het Wilnis-arrest voor art. 6:169-6:172 BW / 125

Wetsartikelenregister / 127
Jurisprudentieregister / 133
Monografieën BW / 141

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Onrechtmatige daad: aansprakelijkheid voor personen