Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Pachtprocesrecht

Paperback Nederlands 2020 9789013160314
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Bent u als student of jurist op zoek naar een toegankelijke beschrijving van de procesvoering in pachtzaken? Deze titel brengt orde in de ogenschijnlijk complexe regelgeving van het pachtprocesrecht. Zeer geschikt als naslagwerk voor zowel de beginnende als de meer gevorderde jurist op het gebied van pachtrecht.

De rol en betekenis van pacht als rechtsfiguur in Nederland mag zeker niet worden onderschat. Echter, het pachtrecht is een bijzondere rechtstak met een eigen regelgeving, waardoor het vaak als zeer complex en specialistisch wordt beschouwd. Pachtprocesrecht komt u hierin tegemoet: geheel in lijn met de doelstelling van de serie ‘Burgerlijk Proces & Praktijk’ laat de titel u op toegankelijke wijze kennismaken met het rechterlijke proces omtrent pacht.

Middels een praktische benadering van de procesvoering in pachtzaken biedt deze uitgave u de noodzakelijke handvatten om dit rechtsgebied te kunnen doorgronden. Belangrijke vraagstukken komen hierbij aan de orde: in welke pachtzaken dient er bij welke instantie geprocedeerd te worden? Hoe voltrekt een pachtproces zich en waar moet u op letten? Wat zijn de eventuele valkuilen? Puttend uit zijn jarenlange ervaring als advocaat in pachtzaken, neemt de auteur u van begin tot eind mee in de wereld van het pachtprocesrecht. Na het lezen bent u volledig op de hoogte van de stand van zaken en weet u bovendien hoe u dient te handelen in de praktijk.

Actueel pachtprocesrecht
Er is relatief weinig rechtsliteratuur omtrent pacht beschikbaar op de huidige markt. Bovendien richten de bekende handboeken zich vooral op het materiële pachtrecht. Deze titel biedt bij uitstek de noodzakelijke aanvulling op bestaande literatuur door alle kernpunten van het pachtprocesrecht op praktische wijze te beschrijven.

Al met al dient deze uitgave voor zowel beginners als meer gevorderden in het pachtrecht als een welkome en verhelderende informatiebron. Naast dat de titel uitermate geschikt is als studieboek, biedt Pachtprocesrecht tevens uitkomst voor juristen met relatief weinig ervaring op het gebied van pachtrecht. Ook de meer gevorderde juristen op dit vlak vinden in deze uitgave een handzaam naslagwerk voor de praktijk.

Specificaties

ISBN13:9789013160314
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:148
Druk:1
Verschijningsdatum:6-10-2020
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Pachtrecht

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Verkorte inhoudsopgave / VII
Inhoudsopgave / IX

1 Inleiding / 1
1. Wat is pacht? / 1
2. Geschiedenis pachtrecht / 2
3. Geschiedenis pachtprocesrecht / 2
4. Ontwikkelingen en toekomst / 3
2 Onderscheid en taakverdeling pachtkamer en grondkamer / 5
5. Pachtkamer: deskundigenrechtspraak in pachtzaken / 5
6. Grondkamer: toezichthoudend en rechtsprekend bestuursorgaan / 5
7. Verhouding tussen beslissingen van de pachtkamer en grondkamer / 6
3 Rechtsgang in eerste aanleg bij de pachtkamer van de rechtbank / 9
3.1 Pachtkamers: instelling en samenstelling / 9
8. Art. 48 en 48a RO / 9
3.2 Absolute bevoegdheid van de pachtkamer / 9
9. Alle zaken betrekkelijk tot pacht conform art. 1019j sub a t/m j Rv / 9
10. Bevoegdheid op grond van samenhang (art. 1019l Rv) / 14
11. Bevoegdheid op grond van verknochtheid (art. 1019 lid 2 jo. 220 Rv) / 16
12. Onbevoegdverklaring; verwijzing door pachtkamer naar gewone rechter (art. 1019k lid 1 Rv) / 16
13. Onbevoegdverklaring; verwijzing door gewone rechter naar pachtkamer (art. 1019k lid 2 Rv) / 20
14. Verklaring voor recht/negatieve verklaring voor recht: bevoegdheidsperikelen / 24
15. Bevoegdheid na eiswijziging (art. 1019m Rv) / 27
16. Bij de grondkamer ingediende verzoeken ten aanzien waarvan de pachtkamer bevoegd is (art. 1019n Rv) / 28
3.3 Relatieve bevoegdheid van de pachtkamer / 30
17. Gewone regels zijn van toepassing (art. 1019q lid 1 jo. 99 en 103 Rv) / 30
18. Zaaksverdelingsreglement / 31
3.4 Procesrecht en rechtsgang bij de pachtkamer / 32
3.4.1 Algemeen / 32
19. Gewone regels van procesrecht zijn van toepassing / 32
20. Hoofdregel: dagvaardingsprocedure / 33
21. Bij hoge uitzondering: verzoekschriftprocedure / 33
22. Griffierecht: eiser wel/gedaagde niet / 33
23. Geen verplichte procesvertegenwoordiging bij de pachtkamer van de rechtbank / 33
3.4.2 Verzoekschriftprocedures bij de pachtkamer / 34
24. Rechterlijke machtiging tot afsluiten verzekering; art. 7:345 lid 3 BW / 34
25. Voorlopig getuigenverhoor (art. 1019q jo. 186 Rv) / 34
26. Voorlopig deskundigenbericht (art. 1019q jo. 202 Rv) / 35
27. Voorlopige plaatsopneming en bezichtiging (art. 1019q jo. 202 Rv) / 35
28. Verzoek in de zin van art. 7:376 lid 3 BW: geen verzoekschriftprocedure / 36
29. Relatieve bevoegdheid in verzoekschriftprocedures (art. 1019u Rv) / 36
30. Procesverloop verzoekschriftprocedures (art. 1019q jo. 261-291 Rv) / 37
3.4.3 Dagvaardingsprocedures bij de pachtkamer / 37
31. Dagvaarding / 37
32. Eiswijziging / 38
33. Conclusie van antwoord: schriftelijk of mondeling / 38
34. Eis in reconventie / 38
35. Mondelinge behandeling (comparitie) na antwoord / 40
36. Conclusies van repliek en dupliek / 44
37. Akten en nadere conclusies / 45
38. Mondelinge behandeling (pleidooi) / 46
39. Verstek en verzet (binnen vier weken); art. 1019q jo. 143 Rv / 47
40. Plaatsopneming door pachtkamer (art. 1019r Rv) / 48
41. Behandeling door rechter-commissaris (art. 1019s Rv) / 49
42. Art. 1019t Rv: vastlegging/beëindiging van overeenkomsten; doorzending vonnis naar grondkamer / 50
43. Wraking en verschoning (art. 1019v Rv) / 51
44. Bewijslevering / 52
45. Incidentele vorderingen (vrijwaring, voeging/tussenkomst, verwijzing/ voeging van zaken, voorlopige voorzieningen en zekerheidsstelling voor proceskosten; art. 1019q jo. 208-224 Rv) / 53
46. Schorsing en hervatting (art. 1019q jo. 225-228 Rv) / 55
47. Vonnissen; uitvoerbaarheid bij voorraad (art. 1019q jo. 229-245 Rv) / 56
3.4.4 Kort geding / 56
48. Algemeen (art. 1019q jo. 254-259 Rv) / 56
49. Keuze tussen kort geding bij pachtkamer of voorzieningenrechter / 57
50. Verschillen tussen kort geding bij pachtkamer en voorzieningenrechter / 57
3.4.5 Art. 96 en 97 Rv zijn niet van toepassing in pachtzaken / 59
51. Pachtkamer fungeert niet als “vrederechter” in de zin van art. 96 Rv / 59
52. Vorderingen in reconventie en vrijwaring; art. 97 Rv / 61
3.4.6 Alternatieve geschillenbeslechting / 61
53. Arbitrage en bindend advies / 61
54. Mediation / 62
55. Aanvullende rol grondkamer / 62
4 Rechtsgang in hoger beroep bij de pachtkamer van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden / 65
4.1 Algemeen / 65
56. Exclusief bevoegd: pachtkamer gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (art. 1019o lid 1 Rv) / 65
57. Samenstelling pachtkamer gerechtshof (art. 69 RO) / 65
58. Termijn van hoger beroep: één maand (art. 1019o lid 2 Rv) / 65
59. Instellen hoger beroep: dagvaarding; bij hoge uitzondering: beroepschrift / 66
60. Appelgrens: € 1.750,- / 66
4.2 Procesrecht en rechtsgang bij de pachtkamer van het gerechtshof / 67
4.2.1 Algemeen / 67
61. Gewone regels van procesrecht zijn van toepassing (art. 1019q Rv, 353 lid 1 Rv, 362 Rv en landelijk procesreglement) / 67
62. Verplichte procesvertegenwoordiging / 67
63. Griffierecht: zowel appellant als geïntimeerde / 67
64. Niet voor het eerst eis in reconventie (art. 1019q jo. 353 lid 1 Rv) / 68
4.2.2 Procesverloop hoger beroep in verzoekschriftprocedures / 68
65. Procesverloop (art. 358-362 Rv) / 68
4.2.3 Procesverloop hoger beroep in dagvaardingsprocedures / 68
66. Appeldagvaarding / 68
67. Geen comparitie na antwoord; soms wel comparitie (mondelinge behandeling) na aanbrengen / 69
68. Memorie van grieven en memorie van antwoord / 70
69. Incidenteel appel en antwoord in incidenteel appel / 71
70. Akten en nadere memories / 72
71. Eiswijziging / 72
72. Mondelinge behandeling (voorheen: pleidooi of comparitie); schriftelijke toelichting (voorheen: schriftelijk pleidooi) / 73
73. Plaatsopneming door gerechtshof (art. 1019r Rv) / 76
74. Behandeling door raadsheer-commissaris (art. 1019s lid 2 Rv) / 77
75. Bijzondere procedure: vastlegging van overeenkomsten (art. 1019t Rv) / 77
76. Wraking en verschoning (art. 1019v Rv) / 78
77. Bewijslevering / 78
78. Pachtbeëindigingsvordering in hoger beroep / 79
79. Incidentele vorderingen in hoger beroep in de zin van art. 208-224 Rv / 80
80. Incidentele vorderingen tot uitvoerbaarverklaring bij voorraad en schorsing van de tenuitvoerlegging (art. 1019q jo. 233 en 351 Rv) / 81
81. Schorsing en hervatting (art. 1019q jo. 225-228 Rv) / 83
82. Arresten (art. 1019q jo. 229-245 Rv) / 84
4.2.4 Kort geding in hoger beroep; spoedappel / 84
83. Hoger beroep bij de pachtkamer van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden of een “gewoon” gerechtshof / 84
84. Spoedappel / 85
4.2.5 Prorogatie / 86
85. Art. 1019q jo. 329 Rv / 86
5 Cassatie bij de Hoge Raad; prejudiciële vragen aan de Hoge Raad / 87
86. Cassatie; verkorte cassatietermijn van twee maanden / 87
87. Prejudiciële vragen / 89
6 Herroeping van vonnissen, beschikkingen en arresten / 93
88. Art. 1019q jo. art. 382-391 Rv / 93
7 Rechtsgang in eerste aanleg bij de grondkamer / 95
7.1 Grondkamers: instelling en samenstelling / 95
89. Instelling / 95
90. Samenstelling / 95
91. Taken en regelgeving / 97
7.2 Absolute bevoegdheid van de grondkamer / 97
92. Bevoegdheid op grond van art. 17-21 Ug / 97
93. Discussie over de absolute bevoegdheid van de grondkamer in geval van discussie over de uitleg van een (ontwerp)overeenkomst; juridische voorvragen / 101
94. Bij de pachtkamer van de rechtbank ingediende verzoekschriften ten aanzien waarvan de grondkamer bevoegd is (art. 45 Ug) / 105
7.3 Relatieve bevoegdheid van de grondkamer / 105
95. Art. 22 Ug / 105
7.4 Procesrecht en rechtsgang bij de grondkamer / 106
96. Geen gewone maar bijzondere procesregels (Ug en Ubp) / 106
97. Verzoekschrift: vormvoorschriften (art. 17-21 Ug) / 106
98. Geen verplichte procesvertegenwoordiging (art. 30 lid 1 Ug) / 107
99. Griffierecht (art. 44 Ug jo. 12 e.v. Ubp) / 107
100. Behandeling van verzoekschrift afhankelijk van inhoud en aard verzoekschrift; hoor en wederhoor; onderzoek door leden of deskundigen (art. 23-24 Ug); mondelinge behandeling (art. 25-28 Ug) / 108
101. Behandeling van verzoekschriften tot goedkeuring van (ontwerp) overeenkom-sten; doorgaans geen mondelinge behandeling (art. 25-26 Ug) / 109
102. Behandeling van overige verzoekschriften waarbij derde-belanghebbenden zijn betrokken; mondelinge behandeling op verzoek maar niet verplicht (art. 27 Ug) / 111
103. Behandeling van overige verzoekschriften waarbij geen derde-belanghebbenden zijn betrokken; mondelinge behandeling verplicht op verzoek (art. 28 Ug) / 112
104. Mondelinge behandeling van verzoekschriften (art. 29-32 Ug) / 112
105. Getuigenverhoor (art. 30 en 31 Ug) / 113
106. Wraking en verschoning (art. 35 Ug) / 114
107. Beschikkingen van de grondkamer (art. 33 en 34 Ug) / 115
108. Geen proceskostenveroordeling / 116
8 Rechtsgang in hoger beroep bij de Centrale Grondkamer / 117
8.1 Algemeen / 117
109. Exclusief en in hoogste instantie bevoegd: Centrale Grondkamer te Arnhem (art. 10 en 36 Ug) / 117
110. Samenstelling Centrale Grondkamer (art. 11 Ug); personele unie met pachtkamer gerechtshof Arnhem-Leeuwarden / 117
111. Termijn van hoger beroep: één maand (art. 36 Ug) / 118
112. Gevallen waarin geen hoger beroep openstaat (art. 36 lid 3 Ug) / 119
113. Incidenteel hoger beroep (art. 36 lid 2 Ug) / 119
8.2 Procesrecht en rechtsgang bij de Centrale Grondkamer / 120
114. Geen gewone maar bijzondere procesregels (Ug en Ubp) / 120
115. Instellen hoger beroep: beroepschrift, vormvoorschriften (art. 37 Ug) / 120
116. Geen verplichte procesvertegenwoordiging (art. 37 lid 6 jo. 30 lid 1 Ug) / 120
117. Griffierecht (art. 44 Ug jo. art. 12 e.v. Ubp) / 120
118. Uitgangspunt is één schriftelijke ronde van hoor en wederhoor: beroepschrift en verweerschrift; “grievenstelsel” / 121
119. Opvragen procesdossier in eerste aanleg (art. 39 lid 1 Ug) / 122
120. Mondelinge behandeling; verplicht op verzoek (art. 37 lid 6 Ug) / 122
121. Getuigenverhoor (art. 37 lid 6 jo. 30 en 31 Ug) / 123
122. Wraking en verschoning (art. 37 lid 6 jo. 35 Ug) / 123
123. Beschikkingen van de Centrale Grondkamer: bevestiging, vernietiging, terugverwijzing en niet ontvankelijkverklaring (art. 38 Ug) / 123
124. Geen proceskostenveroordeling / 124
125. Uitwisseling stukken tussen Centrale Grondkamer en grondkamer (art. 39 Ug) / 124
8.3 Bijzondere procedures bij de Centrale Grondkamer / 124
126. Beroep in het belang der wet (art. 40 Ug) / 124
127. Competentiegeschillen tussen grondkamers (art. 41 Ug) / 125

Lijst van verkort aangehaalde literatuur / 127
Jurisprudentieregister / 129
Trefwoordenregister / 131

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Pachtprocesrecht