Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Socialezekerheidswetgeving 2022

Paperback Nederlands 2022 9789013166156
10
Voormalig top 10Totaal 31 dagen
BestsellerMeer dan 1000 verkocht
Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

De wet- en regelgeving op het gebied van sociale zekerheid staat nooit stil. In deze uitgave vindt u een actueel overzicht van de belangrijkste regelingen per 1 januari 2021. Handig wanneer u bij de rechtspraak of een uitvoeringsorgaan werkt, maar ook wanneer u uitkeringsgerechtigd bent en wilt weten wat uw rechten en plichten zijn.

Socialezekerheidswetgeving 2021 brengt voor u belangrijkste socialezekerheidswetten en uitvoeringsbesluiten bijeen in een handig overzicht. Naast de nationale regelingen zoals de ZW, de Wet WIA, WAO, WW, AOW en de Participatiewet komen ook de relevante internationale regelingen die doorwerken in ons socialezekerheidsstelsel aan bod. Zo speelt de EG-Verordening 883/2004 op dit vlak een belangrijke rol.

Op de eerste plaats vindt u in deze uitgave de hoofdlijnen van het socialezekerheidsstelsel en de actuele ontwikkelingen op het gebied van de sociale zekerheid. Daarnaast zijn de actuele normbedragen van de premies en uitkeringen opgenomen, zoals die zijn vastgesteld per 1 januari 2021.

Sociale zekerheid coronamaatregelen
De sociale zekerheid in Nederland maakte in 2020 diverse belangrijke wijzigingen door ten gevolge van de coronacrisis. Deze titel helpt u alle actuele regelingen in het vizier te houden, waaronder:

- Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
- Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
- Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19
- Het Besluit beslagvrije voet

Breed lezerspubliek
Socialezekerheidswetgeving 2021 spreekt een breed lezerspubliek aan. Zo wordt de titel voorgeschreven aan HBO- en universitaire opleidingen die zich richten op de sociale zekerheid. Ook professionals die werkzaam zijn binnen de rechtspraak, rechtshulpverlening of uitvoeringsorganen gebruiken de titel als naslagwerk. Ook wanneer u zelf uitkeringsgerechtigd of premieplichtig bent, komt de uitgave van pas om gemakkelijk antwoord te vinden op alle vragen over uw rechten en plichten.

Socialezekerheidswetgeving gratis online
De wet- en regelgeving op het gebied van sociale zekerheid is een veranderlijk bezit. Daarom krijgt u bij de aanschaf van de papieren druk van Socialezekerheidswetgeving 2021 tevens toegang tot de online variant. Zo vindt u gemakkelijk en snel de actuele stand van zaken met diverse aanvullende regelingen en beleidsregels.

Hoe werkt het?
Leg dit product in de winkelmand. Vul als ‘kortingscode’ de unieke kortingscode in die voorin uw boek staat staat. In de winkelmand ziet u dat u 100% korting krijgt op dit product. U volgt de verdere instructies. Studerend (of docerend) aan een universiteit of Hogeschool? Ga snel naar navigator.nl en log in.

Specificaties

ISBN13:9789013166156
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:1512
Druk:37
Verschijningsdatum:8-3-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

3.0 van de 5
1 stem
0
0
1
0
0

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

1. Arbeid 1
1.1 Burgerlijk Wetboek Boek 7, Titel 10 3
1.2 Faillissementswet (Uittreksel) 41

2. Sociale zekerheid - algemeen 43
2.1 Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 45
2.2 Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998 57
2.3 Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten 61
2.4 Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen 77

3. Werknemersverzekeringen algemeen 103
3.1 Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 105
3.2 Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd 111
3.3 Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016 115
3.4 Gelijkstellingsregeling arbeidsuren 117
3.5 Besluit passende arbeid WW en ZW 119
3.6 Besluit loondagen Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 121
3.7 Dagloonbesluit werknemersverzekeringen 123

4. Ziekte en arbeidsongeschiktheid 139
4.1 Ziektewet 141
4.2 Ziekengeldreglement 2017 187
4.3 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 191
4.4 Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 237
4.5 Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
(Uittreksel) 275
4.6 Uitbreiding kring verzekerden ZW, WAO en WIA 285
4.7 Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten 287
4.8 Besluit uitbreiding en beperking kring ingezetenen Wajong 331
4.9 Besluit uitbreiding kring studerenden Wajong 333
4.10 Besluit garantiebedrag Wajong 335
4.11 Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten 337
4.12 Beleidsregel uurloonschatting 2008 347

5. Re-integratie(verplichtingen) 349
5.1 Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar 351
5.2 Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever 353
5.3 Regeling beleidsregels beoordelingskader poortwachter 355
5.4 Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten 373
5.5 Reïntegratiebesluit 377
5.6 Reïntegratieregeling 385
5.7 Beleidsregels Scholing UWV 2021 389
5.8 Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten 391
5.9 Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten 395
5.10 Wet tegemoetkomingen loondomein 397

6. Werkloosheid 407
6.1 Werkloosheidswet 409
6.2 Regeling onwerkbaar weer 447
6.3 Besluit nadere regeling verlies van arbeidsuren 449
6.4 Beleidsregels toepassing artikelen 24 en 27 WW 2006 451
6.5 Besluit sollicitatieplicht werknemers WW en IOW 2012 457
6.6 Scholingsregeling WW 461
6.7 Vakantieregeling WW en IOW 463
6.8 Regeling vrijwilligerswerk in de WW 465
6.9 Uitkeringsreglement WW 2015 467
6.10 Beleidsregels voorschotverstrekking WW 2015 471

7. Toeslagen 473
7.1 Toeslagenwet 475

8. Ouderdom 491
8.1 Algemene Ouderdomswet 493
8.2 Besluit inkomensondersteuning AOW-ers 513
8.3 Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW 515
8.4 Besluit regels hoofdverblijf in dezelfde woning AOW 525

9. Overlijden 529
9.1 Algemene nabestaandenwet 531
9.2 Besluit tegemoetkoming Anw-ers 557

10. Verzorgen kinderen 559
10.1 Algemene Kinderbijslagwet 561
10.2 Besluit uitvoering kinderbijslag 575
10.3 Regeling uitvoering dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg 579
10.4 Regeling dubbele kinderbijslag om onderwijsredenen 581
10.5 Wet op het kindgebonden budget 583
10.6 Wet arbeid en zorg 587

11. Ziektekosten en maatschappelijke ondersteuning 607
11.1 Zorgverzekeringswet 609
11.2 Besluit zorgverzekering 647
11.3 Wet op de zorgtoeslag 665
11.4 Wet langdurige zorg 667
11.5 Besluit langdurige zorg (Uittreksel) 703
11.6 Regeling langdurige zorg 721
11.7 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 749
11.8 Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 781
11.9 Uitvoeringsregeling Wmo 2015 797

12. Behoeftigheid en werk(voorziening) 809
12.1 Participatiewet 811
12.2 Besluit loonkostensubsidie Participatiewet 2021 859
12.3 Regeling loonkostensubsidie Participatiewet 2021 863
12.4 Besluit advisering beschut werk 865
12.5 Regeling procesgang vangnetters gemeentelijke doelgroep Participatiewet 867
12.6 Besluit taaltoets Participatiewet 869
12.7 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 871
12.8 Besluit gelijkstelling vreemdelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ 883
12.9 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers 885
12.10 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen 905
12.11 Wet inkomensvoorziening oudere werklozen 925
12.12 Wet sociale werkvoorziening 939

13. Sancties en terugvordering 945
13.1 Boetebesluit socialezekerheidswetten 947
13.2 Beleidsregel boete werknemer 2017 951
13.3 Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten 955
13.4 Beleidsregel maatregelen UWV 961
13.5 Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen
2006 965
13.6 Beleidsregel terug- en invordering 967
13.7 Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigd betalingen 975
13.8 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Uittreksel) 979
13.9 Besluit beslagvrije voet 989
13.10 Wetboek van Strafrecht (Uittreksel) 993
13.11 Aanwijzing sociale zekerheidsfraude (2016A001) 997
13.12 Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude (2016R002) 1001

14. Export uitkeringen 1003
14.1 Bekendmaking landen op grond van de Wet beperking export uitkeringen 2003 1005
14.2 Bekendmaking landen waarin niet langer recht bestaat op een socialeverzekeringsuitkering 1013
14.3 Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid 2012 1015

15. Uitvoering sociale verzekeringen 1021
15.1 Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen 1023
15.2 Besluit SUWI 1053
15.3 Regeling SUWI 1077
15.4 Beleidsregel elektronische communicatie UWV 1091
15.5 Beleidsregels UWV gebruik polisgegevens 2018 1093
15.6 Regeling uitzondering inlichtingenplicht 1095

16. Financiering sociale verzekeringen 1099
16.1 Wet financiering sociale verzekeringen 1101
16.2 Besluit Wfsv 1137
16.3 Regeling Wfsv 1155
16.4 Besluit gedifferentieerde premie Whk 2022 1177
16.5 Wet op de loonbelasting 1964 (Uittreksel) 1179

17. Rechtsbescherming 1191
17.1 Algemene wet bestuursrecht (Uittreksel) 1193
17.2 Besluit proceskosten bestuursrecht 1267
17.3 Beroepswet 1271
17.4 Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2022 1273
17.5 Regeling inzage- en correctierecht UWV 2018 1279
17.6 Klachtenreglement UWV 2009 1283

18. Internationaal 1287
18.1 Universele verklaring van de rechten van de mens (Uittreksel) 1289
18.2 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (Uittreksel) 1291
18.3 Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (Uittreksel) 1293
18.4 Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Uittreksel) 1295
18.5 Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Uittreksel) 1297
18.6 Protocol nr. 12 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Uittreksel) 1299
18.7 Europees Sociaal Handvest (herzien) (Uittreksel) 1301
18.8 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (Uittreksel) 1305
18.9 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (Uittreksel) 1309
18.10 Richtlijn 79/7/EEG betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid 1323
18.11 Richtlijn 2008/94/EG betreffende de bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever 1327
18.12 Richtlijn 2006/54/EG betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (herschikking) 1333
18.13 Richtlijn 98/49/EG betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend
pensioen van werknemers en zelfstandigen die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen 1347
18.14 Verordening (EG) Nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (Uittreksel) 1351
18.15 Verordening (EG) Nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels 1389
18.16 Verordening (EU) Nr. 1231/2010 tot uitbreiding van Verordening (EG) nr. 883/2004 en Verordening (EG) nr. 987/2009 tot onderdanen van derde landen die enkel door hun nationaliteit nog niet onder deze verordeningen vallen 1425
18.17 Verordening (EU) Nr. 492/2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie (Uittreksel) 1429

19. Diversen 1431
19.1 Grondwet (Uittreksel) 1433
19.2 Vreemdelingenwet 2000 (Uittreksel) 1435

Alfabetisch register 1445

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Socialezekerheidswetgeving 2022