Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, ,

Handboek arbeidsrecht

Ringband Nederlands 2009 9789077870259
Dit product is niet meer leverbaar

Samenvatting

In economisch moeilijke tijden worden ondernemingen veel vaker geconfronteerd met arbeidsrechtelijke kwesties. Hoe ga ik om met tijdelijke contracten? Hoe regel ik zo efficiënt mogelijk een ontslag? Is in mijn branche een cao van toepassing? Het arbeidsrecht is een terrein vol valkuilen en personeel is al duur genoeg.

U krijgt regelmatig vragen over arbeidsrecht, of het nu om uw eigen werkomgeving gaat, of om uw cliënten. Het 'Handboek Arbeidsrecht' geeft u voldoende informatie om veel van deze vragen zelf te beantwoorden. Het handboek is geschreven door een team van arbeidsrechtadvocaten en fiscale specialisten. Het handboek bevat een zeer toegankelijke uitleg van het arbeidsrecht met talloze praktijkvoorbeelden en praktische tips. Het is een zeer waardevolle bron van informatie voor alle arbeidsrechtelijke kwesties.
Waar nodig wordt verwezen naar toepasselijke wet- en regelgeving en rechtspraak.

Specificaties

ISBN13:9789077870259
Taal:Nederlands
Bindwijze:ringband
Aantal pagina's:514
Verschijningsdatum:20-7-2009
Hoofdrubriek:Juridisch

Expertrecensies (1)

U. Mert | 18 januari 2011
Heeft u regelmatig te maken met arbeidsrechtelijke kwesties? Dan biedt het 'Handboek Arbeidsrecht' van Ronald Beltzer e.a. uitkomst. Het handboek omvat alle relevante onderdelen van het arbeidsrecht en is voorzien van talloze praktijkvoorbeelden. Daarbij worden tevens de fiscaal- en sociaal-verzekeringsrechtelijke consequenties behandeld.Lees verder

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Ronald Beltzer

Mr. R.M. Beltzer studeerde aan de Universiteit van Amsterdam (Nederlands Recht en Vrij Doctoraal Recht) en aan The University of Kent at Canterbury (English Law). Hij is universitair hoofddocent arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij redacteur van diverse juridische uitgaven en is hij raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Amsterdam en kantonrechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Utrecht.

Andere boeken door Ronald Beltzer

Over Johan Zwemmer

Mr. Johan Zwemmer is advocaat bij Boekel De Nerée N.V. en promovendus aan de Universiteit van Amsterdam.

Andere boeken door Johan Zwemmer

Inhoudsopgave

1. Arbeidsrelaties
1. BEGRIP ARBEIDSOVEREENKOMST
1.1 Verschillende contractsvormen
1.2 Intellectuele eigendom
1.3 Enkele bijzondere arbeidsovereenkomsten

2. COLLECTIEF ARBEIDSOVEREENKOMSTENRECHT
2.1 Inleiding
2.2 Totstandkoming cao
2.3 Inhoud van de cao
2.4 Binding aan de cao
2.5 Algemeen verbindendverklaring

3. DE TOTSTANDKOMING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST
3.1 De sollicitatiefase
3.2 Wetgeving inzake gelijke behandeling
3.3 Het sluiten van een arbeidsovereenkomst

4. PROEFTIJD
4.1 Geldigheid en rechtsgevolgen van het proeftijdbeding
4.2 Duur van de proeftijd
4.3 Gevolgen van nietigheid proeftijd

5. CONCURRENTIEBEDING EN VERBOD VAN NEVENWERKZAAMHEDEN
5.1 Vereisten
5.2 Einde concurrentiebeding
5.3 Matigingsbevoegdheid van de rechter
5.4 Relatiebeding
5.5 Verbod van nevenwerkzaamheden

2. Loonheffingen
1. DIENSTBETREKKING
1.1 Eisen dienstbetrekking

2. LOON
2.1 Loon in natura
2.2 Kostenvergoedingen
2.3 Auto van de zaak
2.4 Levensloopregeling
2.5 Flexibel belonen

3. SOCIALE VERZEKERINGEN
3.1 Werknemersverzekeringen

4. LOONADMINISTRATIE EN AANSPRAKELIJKHEID
4.1 De loonadministratie
4.2 Benodigdheden voor de loonaangifte

5. PENSIOEN
5.1 Civieljuridische aspecten
5.2 Pensioenvoorwaarden
5.3 Pensioen en loonbelasting

3. De arbeidsovereenkomst
1. LOON
1.1 Hoogte van het loon
1.2 Loonvormen
1.3.1 Inhoudingen op het loon
1.4 Tijdige betaling
1.5 Andere vergoedingen voor het verrichten van arbeid
1.6 Geen arbeid, geen loon
1.7 Pensioenen

2. ARBEIDSDUUR
2.1 Arbeidstijden
2.2 De Wet aanpassing arbeidsduur
2.3 Vakantie en verlof
2.4 Politiek verlof
2.5 De Wet arbeid en zorg

3. GOED WERKGEVERSCHAP
3.1 Goed werkgeverschap
3.2 Goed werknemerschap

4. DISCIPLINAIRE MAATREGELEN
4.1 Boetebeding
4.2 Schorsing/non-actiefstelling.
4.3 Andere disciplinaire maatregelen

5. WIJZIGING VAN ARBEIDSVOORWAARDEN
5.1 Algemeen
5.2 Bedrijfsverhuizing
5.3 Ontbreken van het wijzigingsbeding

4. Ziekte, zwangerschap en WIA
1. DE ZIEKE WERKNEMER
1.1 Inleiding
1.2 Recht op loondoorbetaling
1.3 Uitzonderingen op de loondoorbetalingsplicht
1.4 Twijfels over arbeidsongeschiktheid
1.5 Re-integratieverplichtingen
1.6 Rechtspositie van de zieke werknemer
1.7 De WIA

2. DE ZWANGERE WERKNEEMSTER
2.1 Arbeidsongeschiktheid ten gevolge van zwangerschap of bevalling
2.2 Discriminatieverbod

3. ARBO-WETGEVING
3.1. Algemene verplichtingen
3.2 De risicoinventarisatie en -evaluatie
3.3 Het plan van aanpak
3.4 Sancties

5. Collectief arbeidsrecht
1. ARBEIDSVOORWAARDENREGELINGEN
1.1 Rechtskarakter
1.2 Instemmingsrecht ondernemingsraad
1.3 Wetgeving inzake privacy

2. MEDEZEGGENSCHAP
2.1 Algemeen
2.2 Samenstelling en werkwijze ondernemingsraad
2.3 Rechtspositie leden ondernemingsraad
2.4 Rechten van de ondernemingsraad
2.5 Andere medezeggenschapsorganen
2.6 Medezeggenschap in kleine ondernemingen
2.7 De Wet op de Europese ondernemingsraden

3. STAKING
3.1 Het recht om te staken
3.2 De rechtspositie van de stakende werknemer
3.3 De rechtspositie van de werkwilligen
3.4 De positie van de derde belanghebbenden
3.5 Andere vormen van collectieve actie

6. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst
1. INLEIDING ONTSLAGRECHT
1.1 Hoofdlijnen ontslagrecht

2. BEËINDIGING VAN RECHTSWEGE
2.1 Einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
2.2 Uitzonderingen

3. OPZEGGING
3.1 Algemeen
3.2 Noodzakelijke toestemming UWV Werkbedrijf
3.3 Opzegverboden
3.4 De opzegtermijn
3.5 Kennelijk onredelijk ontslag
3.6 Tussentijdse opzegging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

4. ONTSLAG OP STAANDE VOET
4.1 Algemeen
4.2 Voorwaarden
4.3 Onterecht ontslag op staande voet: gevolgen

5. WEDERZIJDS GOEDVINDEN
5.1 Algemeen

6. ONTBINDING
6.1 Algemeen
6.2 De procedure
6.3 Gronden voor ontbinding
6.4 De vergoeding
6.5 Bijzondere vormen van ontbinding

7. BIJZONDERE MOMENTEN/ WIJZEN VAN BEËINDIGING
7.1 Beëindiging tijdens proeftijd
7.2 Beëindiging tijdens faillissement
7.3 Ontbindende voorwaarde
7.4 Overlijden
7.5 Ontbinding wegens tekort in nakoming
7.6 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een statutair directeur

8. COLLECTIEF ONTSLAG
8.1 De Wet melding collectief ontslag
8.2 Sociaal plan

9. VERPLICHTINGEN WERKGEVER BIJ HET EINDE VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST
9.1 Eindafrekening
9.2 Getuigschrift

10. SOCIALE ZEKERHEID
10.1 Inleiding
10.2 De Werkloosheidswet

7. Fusie en overname
1. FUSIE EN OVERNAME
1.1 Inleiding
1.2 Juridische fusie
1.3 Economische fusie
1.4 Splitsing
1.5 Omzetting
1.6 Positie van vakbonden
1.7 Positie van ondernemingsraden

2. OVERGANG VAN ONDERNEMING
2.1 Inleiding
2.2 Overgang van een onderneming
2.3 Gevolgen van een overgang van een onderneming
2.4 Bijzondere regels voor pensioenen
2.5 Cao's en overgang van onderneming
2.6 Overige bijzonderheden

LIJST VAN AFKORTINGEN
REGISTER

Alle 100 bestsellers

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Handboek arbeidsrecht