Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Commentaar & Context Omgevingswet

De Omgevingswet, inclusief invoeringswet, aanvullingswetten en andere wijzigingen, becommentarieerd vanuit de parlementaire geschiedenis van de stelselherziening omgevingsrecht

E-book Pdf met watermerkbeveiliging Nederlands 2023 9789400111776
Direct te downloaden

Samenvatting

Binnen afzienbare tijd moet de Omgevingswet in werking treden. De wet gaat over de fysieke leefomgeving en activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor die leefomgeving. Overheden, bedrijven, adviseurs, advocaten, wetenschappers en studenten zullen zich willen of moeten voorbereiden op deze nieuwe wet. Deze uitgave bevat niet alleen een schat aan informatie, maar bespaart hen veel zoekwerk en dus tijd, omdat elk artikel is voorzien van een parlementaire toelichting, zodat meteen duidelijk is wat ‘de wetgever’ heeft bedoeld.

De Omgevingswet vervangt 26 wetten, waaronder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet ruimtelijke ordening, de Waterwet, de Wet ammoniak en veehouderij, de Wet geluidhinder, de Wet geurhinder en veehouderij, de Wet natuurbescherming, de Crisis- en herstelwet, en grote delen van de Wet milieubeheer, de Erfgoedwet en de Woningwet.

De Omgevingswet bevat regels over zorgplichten, taken en bevoegdheden van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk, omgevingswaarden, instructieregels en instructies, omgevingsvisies, omgevingsprogramma’s, omgevingsplannen, omgevingsverordeningen, waterschapsverordeningen, rijksregels, omgevingsvergunningen, projectbesluiten, gedoogplichten, nadeelcompensatie, financiële aspecten, instrumenten voor grondeigendom, procedures, milieueffectrapportage, handhaving, toezicht en strafbaarstelling, digitalisering, experimenten, publieksparticipatie en overgangsrecht.

In deze uitgave is de Omgevingswet helemaal up-to-date met alle wijzingen en aanvullingen als gevolg van de Invoeringswet, vier aanvullingswetten voor bodem, geluid, natuur en grondeigendom (voorkeursrecht, onteigening, landinrichting, kavelruil en kostenverhaal), de Spoedwet aanpak stikstof, de Wet elektronische publicaties, de Verzamelwet IenW 2019, de Verzamelwet LNV 2021, de Wet Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht, de Wet stikstofreductie en natuurverbetering, de Wet open overheid, de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer en de conceptVerzamelwet Omgevingswet 20xx.

Specificaties

ISBN13:9789400111776
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:pdf
Aantal pagina's:968
Druk:2
Verschijningsdatum:23-2-2023
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Omgevingsrecht

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Jan van den Broek

Jan van den Broek bezocht Gymnasium Bernrode te Heeswijk-Dinther, studeerde rechten aan de Radbouduniversiteit en promoveerde in Maastricht op het onderwerp Bundeling van omgevingsrecht. Hij is senior legal counsel bij VNO-NCW en MKB -Nederland in Den Haag, rechter in de rechtbank Oost-Brabant, redactievoorzitter van het Tijdschrift voor Milieu en Recht, hoofddocent omgevingsrecht en sustainability bij de Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen (SBB), docent bij het Studiecentrum rechtspleging (SSR) en fellow bij het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability.

Andere boeken door Jan van den Broek

Inhoudsopgave

Verantwoording 15
Afkortingen 21

INLEIDING 33
Hoofdstuk 1 Algemeen 35
Hoofdstuk 2 Stelselherziening omgevingsrecht 41
Hoofdstuk 3 Omgevingswet 43
Hoofdstuk 4 Algemene maatregelen van bestuur 51
Hoofdstuk 5 Omgevingsregeling 53
Hoofdstuk 6 Overgangsrecht 55

OMGEVINGSWET 57
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 59
AFDELING 1.1 BEGRIPSBEPALINGEN 59
AFDELING 1.2 TOEPASSINGSGEBIED EN DOELEN 63
AFDELING 1.3 ZORG VOOR DE FYSIEKE LEEFOMGEVING 75
Hoofdstuk 2 Taken en bevoegdheden van bestuursorganen 89
AFDELING 2.1 ALGEMENE BEPALINGEN 89
OMGEVINGSPLAN, WATERSCHAPSVERORDENING EN OMGEVINGSVERORDENING 99
AFDELING 2.2
AFDELING 2.3 OMGEVINGSWAARDEN 104
§ 2.3.1 Algemene bepalingen 104
§ 2.3.2 Omgevingswaarden gemeente 109
§ 2.3.3 Omgevingswaarden provincie 112
§ 2.3.4 Omgevingswaarden Rijk 115
AFDELING 2.4 TOEDELING VAN TAKEN EN AANWIJZING VAN LOCATIES 124
Toedeling van specifieke taken aan gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk 124
§ 2.4.1
§ 2.4.2 Aanwijzing van locaties 143
AFDELING 2.5 INSTRUCTIEREGELS EN INSTRUCTIES 147
§ 2.5.1 Doorwerking van beleid door instructieregels 147
§ 2.5.2 Doorwerking van beleid door instructies 179
§ 2.5.3 Indeplaatstreding en vernietiging waterschapsbeslissingen 187
AFDELING 2.6 BIJZONDERE TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 189
§ 2.6.1 Bijzondere beheertaken en -bevoegdheden water, waterstaatswerken en wegen 189
§ 2.6.2 Bijzondere bevoegdheden geluid 193
§ 2.6.3 Bijzondere bevoegdheden natuur en landschap 194
Hoofdstuk 3 Omgevingsvisies en programma’s 197
AFDELING 3.1 OMGEVINGSVISIES 197
AFDELING 3.2 PROGRAMMA’S 200
§ 3.2.1 Algemene bepalingen 200
§ 3.2.2 Verplichte programma’s 202
§ 3.2.3 Onverplichte programma’s 218
§ 3.2.4 Programmatische aanpak 223
Hoofdstuk 4 Algemene regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving 237
AFDELING 4.1 ALGEMENE BEPALINGENVOOR REGELSOVERACTIVITEITEN 238
§ 4.1.1 Algemene regels 238
§ 4.1.2 Inhoud 248
§ 4.1.3 Bevoegd gezag 256
AFDELING 4.2 VOORBEREIDINGSBESCHERMING 264
BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR REGELS OVER ACTIVITEITEN 274
AFDELING 4.3
§ 4.3.1 Decentrale regels 274
§ 4.3.2 Rijksregels 280
Hoofdstuk 5 De omgevingsvergunning en het projectbesluit 309
AFDELING 5.1 DE OMGEVINGSVERGUNNING 309
§ 5.1.1 Verbodsbepalingen 312
Reikwijdte aanvraag omgevingsvergunning en aanwijzing bevoegd gezag 325
§ 5.1.2
§ 5.1.3 De beoordeling van de aanvraag 348
§ 5.1.4 Inhoud en werking 375
§ 5.1.5 Actualisering, wijziging, intrekking en revisievergunning 387
AFDELING 5.2 PROJECTPROCEDURE 398
§ 5.2.1 Algemene bepalingen voor het projectbesluit 398
§ 5.2.2 Voornemen, verkenning en voorkeursbeslissing 407
§ 5.2.3 Projectbesluit 411
§ 5.2.4 Gemeentelijke projecten van publiek belang 416
Hoofdstuk 6 [Gereserveerd] 419
Hoofdstuk 7 [Gereserveerd] 421
Hoofdstuk 8 Aanvullende regels populatiebeheer, schadebestrijding en jacht 423
Hoofdstuk 9 Voorkeursrecht 429
AFDELING 9.1 VESTIGING EN GELDING VAN EEN VOORKEURSRECHT 431
VERVREEMDING NA VESTIGING VAN EEN VOORKEURSRECHT 438
AFDELING 9.2
§ 9.2.1 Bevoegd gezag 438
§ 9.2.2 Hoofdregel en uitzonderingen daarop 438
§ 9.2.3 Vervreemding aan een gemeente, een provincie of de Staat 441
Gerechtelijke procedure tot vaststelling van de prijs of tot overdracht van het goed 442
§ 9.2.4
§ 9.2.5 Notariële akte tot levering van de onroerende zaak 445
§ 9.2.6 Nietigheid van rechtshandelingen in strijd met voorkeursrecht 446
Hoofdstuk 10 Gedoogplichten 447
AFDELING 10.1 ALGEMENE BEPALINGEN 447
AFDELING 10.2 GEDOOGPLICHTEN VAN RECHTSWEGE 448
AFDELING 10.3 BIJ BESCHIKKING OP TE LEGGEN GEDOOGPLICHTEN 459
§ 10.3.1 Algemene bepalingen 459
§ 10.3.2 Gedoogplichten 462
§ 10.3.3 De gedoogplichtbeschikking 472
§ 10.3.4 Bijzondere bepalingen 474
AFDELING 10.4 OVERIG 475
Hoofdstuk 11 Onteigening 477
AFDELING 11.1 ALGEMENE BEPALINGEN 481
AFDELING 11.2 ONTEIGENINGSBESCHIKKING 482
AFDELING 11.3 SCHADELOOSSTELLING BIJ ONTEIGENING 488
AFDELING 11.4 ONTEIGENINGSAKTE 488
AFDELING 11.5 NIET VERWEZENLIJKEN ONTEIGENINGSBELANG 491
Hoofdstuk 12 Bijzondere instrumenten voor het inrichten van gebieden 493
AFDELING 12.1 ALGEMENE BEPALINGEN 494
§ 12.1.1 Begripsbepalingen en toepassingsbereik 494
§ 12.1.2 Algemene bepalingen voor landinrichting 494
AFDELING 12.2 INRICHTINGSBESLUIT 496
§ 12.2.1 Inrichtingsbesluit 500
§ 12.2.2 Toedeling van eigendom, beheer en onderhoud van voorzieningen van openbaar nut 502
AFDELING 12.3 UITVOERING VAN LANDINRICHTING 503
§ 12.3.1 Algemene bepalingen 503
§ 12.3.2 Verrichten van werkzaamheden 504
AFDELING 12.4 HERVERKAVELING 505
§ 12.4.1 Algemene bepalingen 506
§ 12.4.2 Het ruilbesluit 507
§ 12.4.3 Het besluit geldelijke regelingen 514
AFDELING 12.5 OVERIGE BEPALINGEN 518
AFDELING 12.6 KAVELRUIL 518
Hoofdstuk 13 Financiële bepalingen 527
AFDELING 13.1 LEGES 527
AFDELING 13.2 VERGOEDING EN VERHAAL VAN KOSTEN 533
AFDELING 13.2A HEFFINGEN 541
FINANCIËLE BEPALINGEN VANWEGE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 547
AFDELING 13.3
VERGOEDING VOOR ADVIEZEN VAN DE COMMISSIE VOOR DE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE 550
AFDELING 13.4
AFDELING 13.5 FINANCIËLE BEPALINGEN LANDINRICHTING 551
KOSTENVERHAAL BIJ BOUWACTIVITEITEN EN ACTIVITEITEN VANWEGE GEBRUIKSWIJZIGINGEN 553
AFDELING 13.6
§ 13.6.1 Kostenverhaalsplicht en verbod 555
§ 13.6.2 Kostenverhaal langs privaatrechtelijke weg 557
§ 13.6.3 Kostenverhaal langs publiekrechtelijke weg 559
FINANCIËLE BIJDRAGEN VOOR ONTWIKKELINGEN VAN EEN GEBIED 568
AFDELING 13.7
Hoofdstuk 14 [Gereserveerd] 573
Hoofdstuk 15 Schade 575
AFDELING 15.1 NADEELCOMPENSATIE 575
AFDELING 15.2 SCHADE BIJ GEDOOGPLICHTEN 604
AFDELING 15.3 SCHADELOOSSTELLING BIJ ONTEIGENING 609
§ 15.3.1 Recht op en vaststelling van schadeloosstelling bij onteigening 610
§ 15.3.2 De gerechtelijke procedure tot vaststelling van de schadeloosstelling 626
§ 15.3.3 Overige bepalingen 630
AFDELING 15.4 SCHADEVERGOEDING BIJ VOORKEURSRECHTEN 631
AFDELING 15.5 SCHADE DOOR IN HET WILD LEVENDE DIEREN 631
Hoofdstuk 16 Procedures 633
ELEKTRONISCH VERKEER EN GEBRUIK VAN GEGEVENS EN METHODEN 633
AFDELING 16.1
§ 16.1.1 Elektronisch verkeer 633
§ 16.1.2 Gebruik van gegevens en methoden 635
COÖRDINATIE EN BETROKKENHEID ANDERE BESTUURSORGANEN 637
AFDELING 16.2
§ 16.2.1 Toepassing afdeling 3.5 Algemene wet bestuursrecht 637
Aanvullende bepalingen voor coördinatie van de vergunningverlening voor een milieubelastende activiteit en een wateractiviteit in gevallen als bedoeld in artikel 16.7, eerste lid, onder b 642
§ 16.2.2
Coördinatie omgevingsplan en omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit 645
§ 16.2.2a
§ 16.2.3 Betrokkenheid van andere bestuursorganen 646
AFDELING 16.3 TOTSTANDKOMINGSPROCEDURES 660
§ 16.3.1 Toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht 660
§ 16.3.1a Geluidproductieplafonds 663
§ 16.3.2 Zwemlocaties 663
§ 16.3.2a Natura 2000-gebieden 663
§ 16.3.3 Omgevingsvisie 664
§ 16.3.4 Programma’s 665
§ 16.3.5 Omgevingsplan, waterschapsverordening en omgevingsverordening 668
§ 16.3.5a Peilbesluit 672
§ 16.3.6 Voorkeursrechtbeschikking 672
§ 16.3.7 Gedoogplichtbeschikking 672
§ 16.3.8 Onteigeningsbeschikking 674
§ 16.3.9 Landinrichting 676
AFDELING 16.4 MILIEUEFFECTRAPPORTAGE 678
§ 16.4.1 Milieueffectrapportage voor plannen en programma’s 678
§ 16.4.2 Milieueffectrapportage voor projecten 686
AFDELING 16.4A PASSENDE BEOORDELING NATURA 2000 699
AFDELING 16.5 DE OMGEVINGSVERGUNNING 699
§ 16.5.1 Algemeen 699
§ 16.5.2 Reguliere voorbereidingsprocedure 708
§ 16.5.3 Toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht 712
§ 16.5.4 Exploitatievoorschriften [vervallen] 717
AFDELING 16.6 PROJECTPROCEDURE 717
§ 16.6.1 Voorkeursbeslissing 717
§ 16.6.2 Projectbesluit 717
AFDELING 16.6A KOSTENVERHAALSBESCHIKKING 721
BESLISTERMIJN, BEKENDMAKING, INWERKINGTREDING EN BEROEP 722
AFDELING 16.7
§ 16.7.1 Beslistermijn 722
§ 16.7.2 Bekendmaking en inwerkingtreding 723
§ 16.7.3 Beroep 735
AFDELING 16.8 BEROEP VOORKEURSRECHT 742
BEKRACHTIGINGSPROCEDURE ONTEIGENINGSBESCHIKKING 742
AFDELING 16.9
§ 16.9.1 Verzoek tot bekrachtiging 744
§ 16.9.2 Vooronderzoek 745
§ 16.9.3 Versnelde behandeling 747
§ 16.9.4 Vereenvoudigde behandeling 748
§ 16.9.5 Uitspraak 749
§ 16.9.6 Overige bepalingen bekrachtigingsprocedure 754
AFDELING 16.10 HOGER BEROEP ONTEIGENINGSBESCHIKKING 755
GERECHTELIJKE VASTSTELLING VAN DE PRIJS BIJ VOORKEURSRECHT 757
AFDELING 16.11
AFDELING 16.12 BIJZONDERE PROCEDURES VOOR LANDINRICHTING 758
§ 16.12.1 Eigendom buiten herverkavelingsblok 758
§ 16.12.2 Eigendom en pachtverhoudingen binnen herverkavelingsblok 758
AFDELING 16.13 KENNISGEVING OVEREENKOMST KOSTENVERHAAL 762
ALGEMENE DELEGATIEGRONDSLAGEN PROCEDURELE EN VORMVEREISTEN 762
AFDELING 16.14
Hoofdstuk 17 Adviesorganen en adviseurs 769
AFDELING 17.1 ADVIESORGANEN OP RIJKSNIVEAU 769
§ 17.1.1 Algemene bepalingen 769
§ 17.1.2 Adviesorganen 771
AFDELING 17.2 ADVIESORGANEN OP GEMEENTELIJK NIVEAU 773
§ 17.2.1 Algemene bepalingen 773
§ 17.2.2 Verplichte gemeentelijke adviesorganen 774
AFDELING 17.3 ADVISEURS 777
Hoofdstuk 18 Handhaving en uitvoering 779
AFDELING 18.1 BESTUURSRECHTELIJKE HANDHAVING 779
§ 18.1.1 Bestuursrechtelijke handhavingstaak en handhavingsbevoegdheid 779
§ 18.1.2 Aanwijzing en bevoegdheid toezichthouders 789
§ 18.1.3 Intrekking begunstigende beschikking 792
§ 18.1.4 Bestuurlijke boete 792
Bestuurlijke maatregelen dieren, planten, eieren, hout en producten daarvan 804
§ 18.1.5
AFDELING 18.2 STRAFRECHTELIJKE HANDHAVING 806
KWALITEITSBEVORDERINGENAFSTEMMINGUITVOERING EN HANDHAVING 806
AFDELING 18.3
§ 18.3.1 Reikwijdte afdeling 18.3 807
§ 18.3.2 Strategische en programmatische uitvoering en handhaving 808
§ 18.3.3 Kwaliteit uitvoering en handhaving; omgevingsdiensten 809
§ 18.3.4 Informatieverstrekking en afstemming 812
Hoofdstuk 19 Bevoegdheden in bijzondere omstandigheden 815
AFDELING 19.0 BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN 815
AFDELING 19.1 ONGEWOON VOORVAL 816
ARCHEOLOGISCHE TOEVALSVONDST VAN ALGEMEEN BELANG 827
AFDELING 19.2
TOEVALSVONDST VAN VERONTREINIGING OP OF IN DE BODEM 831
AFDELING 19.2a
AFDELING 19.3 ALARMERINGSWAARDEN 838
AFDELING 19.4 GEVAAR VOOR WATERSTAATSWERKEN 842
AFDELING 19.5 BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN 844
Hoofdstuk 20 Monitoring en informatie 847
AFDELING 20.1 MONITORING EN VERZAMELING VAN GEGEVENS 847
AFDELING 20.2 GEGEVENSBEHEER EN TOEGANG TOT GEGEVENS 858
AFDELING 20.3 VERSLAGEN EN KAARTEN 863
AFDELING 20.4 EVALUATIE 867
AFDELING 20.5 DIGITAAL STELSEL OMGEVINGSWET 869
§ 20.5.1 Algemeen 869
§ 20.5.2 Landelijke voorziening 871
§ 20.5.3 Persoonsgegevens en gegevensbeheer 877
Beschikbaar stellen van informatie voor ontsluiting via de landelijke voorziening 878
§ 20.5.4
§ 20.5.5 Elektronisch indienen 881
§ 20.5.6 Overige bepalingen 883
Hoofdstuk 21 [Gereserveerd] 887
Hoofdstuk 22 Overgangsrecht 889
AFDELING 22.1 OVERGANGSFASE 889
§ 22.1.1 Van omgevingsplan met tijdelijk deel tot omgevingsplan 889
De toepassing van in een verordening of het tijdelijke deel van het omgevingsplan opgenomen regels 900
§ 22.1.2
§ 22.1.3 Overige bepalingen 903
AFDELING 22.2 SANERING GELUID DECENTRALE INFRASTRUCTUUR 908
TIJDELIJKE BEOORDELINGSREGELS AANVRAAG NATURA 2000-ACTIVITEIT MET STIKSTOFDEPOSITIE 910
AFDELING 22.3
AFDELING 22.4 LEGALISERING PROJECTEN NATUUR 911
Hoofdstuk 23 Overige en slotbepalingen 917
IMPLEMENTATIE INTERNATIONAALRECHTELIJKE VERPLICHTINGEN 917
AFDELING 23.1
AFDELING 23.2 EXPERIMENTEERBEPALING 918
PUBLIEKSPARTICIPATIE, BETROKKENHEID PARLEMENT, TOTSTANDKOMINGSVEREISTEN 922
UITVOERINGSREGELGEVING EN OVERIGE BEPALINGEN
AFDELING 23.3
AFDELING 23.4 EVALUATIE- EN SLOTBEPALINGEN 929
Bijlage bij artikel 1.1 van deze wet 933

Trefwoorden 977

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Commentaar & Context Omgevingswet