Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor middelgrote en grote rechtspersonen 2022 (gebonden editie)

Gebonden Nederlands 2022 9789013168266
BestsellerMeer dan 1000 verkocht
Verkooppositie 3316Hoogste positie: 40
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen

Samenvatting

Deze luxe-editie is de hardcoveruitvoering van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, middelgrote en grote rechtspersonen 2022. De titel geldt als veelgebruikt naslagwerk: een overzicht van alle actuele Richtlijnen waarmee je de jaarverslaggeving van A tot Z correct kunt uitvoeren én doorgronden.

Voor een correcte jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen is het essentieel om de actuele Richtlijnen scherp in het vizier te houden. De jaarlijks terugkerende uitgave Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, middelgrote en grote rechtspersonen, opgesteld door de Raad van Jaarverslaggeving, geeft je hierin de noodzakelijke handvatten. De bundel brengt alle actuele Richtlijnen bijeen waarmee je de jaarverslaggeving van A tot Z correct kunt uitvoeren én doorgronden.

Deze vernieuwde editie bevat een gestructureerd overzicht van alle Richtlijnen en is van toepassing voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022. Uitgangspunt zijn de wettelijke regelingen zoals vermeld in Titel 9 Boek 2 BW. Kortom: een waardevol naslagwerk om de jaarrekening en het jaarverslag ieder jaar weer op correcte wijze op te stellen.

Luxe hardcover
Deze luxe-editie is de hardcoveruitvoering van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, middelgrote en grote rechtspersonen 2022.

Specificaties

ISBN13:9789013168266
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:1556
Druk:1
Verschijningsdatum:10-10-2022
ISSN:

Lezersrecensies

4.7 van de 5
3 stemmen
2
1
0
0
0

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Ten geleide / 23
Voorwoord / 25
Ten geleide bij editie 2022 / 31

Afdeling 1 ALGEMENE GRONDSLAGEN / 39
100 Inleiding / 41
§ 100.0 Definities / 41
§ 100.1 Toepassing Richtlijnen en IFRS* in de geconsolideerde en/of
enkelvoudige jaarrekening / 41
§ 100.2 Algemene opmerkingen over de Richtlijnen / 47
§ 100.3 Opzet van de Richtlijnen / 50
§ 100.4 Status van de Richtlijnen / 50
Bijlage 1 Voorbeelden van verwerking van intercompanytransacties bij combinatie 3 / 53
110 Doelstellingen en uitgangspunten / 56
115 Criteria voor opname en vermelding van gegevens / 63
§ 115.0 Definities / 63
§ 115.1 Criteria voor opname van activa en posten van het vreemd vermogen / 63
§ 115.2 Criteria voor vermelding / 67
§ 115.3 Verrekenen en salderen / 72
120 Prijsgrondslagen / 74
§ 120.0 Definities / 74
§ 120.1 Inleiding / 74
§ 120.2 Begripsbepalingen / 75
§ 120.3 (vervallen) / 76
§ 120.4 Toelichting / 76
121 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa / 77
§ 121.0 Definities / 77
§ 121.1 Inleiding / 77
§ 121.2 Het onderkennen van bijzondere waardeverminderingen / 78
§ 121.3 De bepaling van de realiseerbare waarde / 80
§ 121.4 Bepaling en verantwoording van een bijzonder waardeverminderingsverlies / 84
§ 121.5 Kasstroomgenererende eenheden / 85
§ 121.6 Terugneming van een bijzonder waardeverminderingsverlies / 89
§ 121.7 Vergoedingen voor bijzondere waardeverminderingen of verlies van activa / 92
§ 121.8 Presentatie en toelichting / 92
Bijlage 1 Voorbeeld – bepaling van een kasstroomgenererende eenheid / 95
Bijlage 2 Voorbeeld – berekening van de bedrijfswaarde en de verwerking van een bijzonder waardeverminderingsverlies / 96
122 Prijsgrondslagen voor vreemde valuta / 99
§ 122.0 Definities / 99
§ 122.1 Inleiding / 100
§ 122.2 Verslaggeving in de functionele valuta van transacties luidende in vreemde valuta / 103
§ 122.3 Gebruik van een presentatievaluta die verschilt van de functionele valuta, waaronder omrekening van een bedrijfsuitoefening in het buitenland / 106
§ 122.4 Presentatie van de rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkte omrekeningsverschillen in de enkelvoudige jaarrekening / 110
§ 122.5 Toelichting / 111
§ 122.6 Overgangsbepalingen / 112
Bijlage Voorbeeld omrekening van een bedrijfsuitoefening in het buitenland / 114
135 Algemene grondslagen voor de bepaling van het resultaat / 115
§ 135.1 Wettelijke bepalingen en definities / 115
§ 135.2 Grondslagen / 115
140 Stelselwijzigingen / 118
§ 140.0 Definities / 118
§ 140.1 Wettelijke bepalingen en definities / 119
§ 140.2 Stelselmatigheid en wijziging van een stelsel / 119
145 Schattingswijzigingen / 123
§ 145.0 Definities / 123
§ 145.1 Inleiding / 123
§ 145.2 (vervallen) / 123
§ 145.3 Het verwerken van schattingswijzigingen / 123
150 Foutherstel / 125
§ 150.0 Definities / 125
§ 150.1 Wettelijke bepalingen en definities / 125
§ 150.2 De verwerking, presentatie en toelichting van foutherstel / 126
Bijlage Voorbeeld verwerking van een materiële fout die effect heeft op het eigen vermogen / 128
160 Gebeurtenissen na balansdatum / 130
§ 160.1 Inleiding / 130
§ 160.2 Verwerking / 131
§ 160.3 (vervallen) / 134
§ 160.4 Toelichting en bestuursverslag / 134
Bijlage 1 Verwerken en toelichten gebeurtenissen na balansdatum / 137
Bijlage 2 Voorbeeld balans vóór winstbestemming / 139
170 Discontinuïteit en ernstige onzekerheid over continuïteit / 140
§ 170.1 Inleiding / 140
§ 170.2 Discontinuïteit van het geheel van de werkzaamheden van de rechtspersoon is onontkoombaar / 141
§ 170.3 Ernstige onzekerheid over de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden van de rechtspersoon / 143
190 Overige algemene uiteenzettingen / 145
§ 190.1 Geldeenheid en taal / 145
§ 190.2 Onderscheid vast/vlottend / 147
§ 190.3 (vervallen) / 148
§ 190.4 Samengestelde transacties (‘package deals’) / 149

Afdeling 2 JAARREKENINGPOSTEN / 151
210 Immateriële vaste activa / 153
§ 210.0 Definities / 153
§ 210.1 Algemeen / 153
§ 210.2 Waardering bij eerste verwerking van een immaterieel vast actief / 156
§ 210.3 Waardering na eerste verwerking / 162
§ 210.4 Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen van immateriële vaste activa / 164
§ 210.5 Presentatie / 168
Bijlage Bij alinea 210.117 Websitekosten / 171
212 Materiële vaste activa / 175
§ 212.0 Definities / 175
§ 212.1 Inleiding / 175
§ 212.2 Verwerking in de balans / 176
§ 212.3 Waardering bij eerste verwerking / 178
§ 212.4 Waardering na eerste verwerking / 181
§ 212.5 Verwerking bij buitengebruikstelling of desinvestering / 194
§ 212.6 Presentatie / 195
§ 212.7 Toelichting / 196
§ 212.8 Overgangsbepalingen / 199
Bijlage Voorbeelden van verwerking / 203
213 Vastgoedbeleggingen / 215
§ 213.0 Definities / 215
§ 213.1 Inleiding / 215
§ 213.2 Verwerking / 218
§ 213.3 Eerste waardering / 218
§ 213.4 Uitgaven na eerste verwerking / 219
§ 213.5 Waardering na eerste verwerking / 220
§ 213.6 Herclassificatie / 223
§ 213.7 Buitengebruikstelling en afstoting / 225
§ 213.8 Toelichting / 225
§ 213.9 Overgangsbepaling / 228
214 Financiële vaste activa / 229
§ 214.0 Definities / 229
§ 214.1 Inleiding / 230
§ 214.2 Begripsbepaling / 230
§ 214.3 Waardering van deelnemingen / 232
§ 214.4 Waardering overige financiële vaste activa / 245
§ 214.5 Resultaatbepaling / 246
§ 214.6 Presentatie en toelichting / 247
§ 214.7 Overgangsbepaling / 250
Bijlage 1 Stroomschema waardering van deelnemingen / 251
Bijlage 2 Voorbeeld uitgifte van aandelen door de deelneming / 252
Bijlage 3 Voorbeeld inkoop van aandelen door de deelneming / 253
215 Joint ventures / 254
§ 215.0 Definities / 254
§ 215.1 Inleiding / 254
§ 215.2 Verwerking / 254
216 Fusies en overnames / 257
§ 216.0 Definities / 257
§ 216.1 Inleiding / 257
§ 216.2 Overnames / 260
§ 216.3 Samensmelting van belangen / 271
§ 216.4 Toelichting / 272
§ 216.5 Overige onderwerpen / 275
§ 216.6 Fusies en overnames van stichtingen en verenigingen / 276
§ 216.7 Overgangsbepaling / 278
Bijlage Voorbeelden van stapsgewijze overname / 280
217 Consolidatie / 282
§ 217.0 Definities / 282
§ 217.1 Inleiding / 282
§ 217.2 Consolidatieplicht / 283
§ 217.3 Consolidatiekring / 289
§ 217.4 Nadere bijzonderheden met betrekking tot consolidatieplicht en consolidatiekring / 293
§ 217.5 Consolidatiemethoden / 294
§ 217.6 Presentatie en toelichting / 296
Bijlage Stroomschema / 297
220 Voorraden / 298
§ 220.0 Definities / 298
§ 220.1 Inleiding / 298
§ 220.2 Verwerking in de balans / 299
§ 220.3 Waardering / 300
§ 220.4 Verwerking waardeveranderingen van agrarische voorraden gewaardeerd tegen actuele waarde / 306
§ 220.5 Presentatie / 307
§ 220.6 Toelichting / 308
Bijlage Stroomschema waardering en verwerking agrarische voorraden / 311
221 Onderhanden projecten / 312
§ 221.0 Definities / 312
§ 221.1 Inleiding / 312
§ 221.2 Uitwerking van projectopbrengsten en projectkosten / 316
§ 221.3 Verwerking van projectopbrengsten en projectkosten / 321
§ 221.4 Presentatie en toelichting / 326
§ 221.5 Publiek-private concessieovereenkomsten / 329
§ 221.6 Overgangsbepalingen / 332
Bijlage Bij paragraaf 5 Publiek-private concessieovereenkomsten / 334
222 Vorderingen / 339
§ 222.0 Definities / 339
§ 222.1 Inleiding / 339
§ 222.2 Waardering en resultaatbepaling / 341
§ 222.3 Presentatie en toelichting / 342
224 Overlopende activa / 345
226 Effecten / 347
§ 226.0 Definities / 347
§ 226.1 Inleiding / 347
§ 226.2 Waardering en resultaatbepaling / 348
§ 226.3 Presentatie en toelichting / 350
228 Liquide middelen / 351
§ 228.0 Definities / 351
§ 228.1 Inleiding / 351
§ 228.2 Waardering / 351
§ 228.3 Presentatie en toelichting / 351
240 Eigen vermogen / 353
§ 240.0 Definities / 353
§ 240.1 Inleiding / 354
§ 240.2 Eigen vermogen in de enkelvoudige jaarrekening / 355
§ 240.3 Eigen vermogen in de geconsolideerde jaarrekening / 372
§ 240.4 Rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen / 373
252 Voorzieningen, niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa / 376
§ 252.0 Definities / 376
§ 252.1 Inleiding / 377
§ 252.2 Verwerking / 379
§ 252.3 Waardering / 382
§ 252.4 Toepassing van grondslagen van verwerking en waardering / 384
§ 252.5 Presentatie en toelichting / 390
Bijlage Stroomschema / 394
254 Schulden / 395
§ 254.0 Definities / 395
§ 254.1 Inleiding / 395
§ 254.2 Waardering / 397
§ 254.3 Presentatie / 397
§ 254.4 Toelichting / 399
Bijlage Voorbeeld van mutatie-overzicht langlopende schulden / 402
258 Overlopende passiva / 403
260 De verwerking van resultaten op intercompany-transacties in de jaarrekening / 405
§ 260.0 Definities / 405
§ 260.1 Inleiding op de verwerking van resultaten op intercompany-transacties in de jaarrekening / 405
§ 260.2 De verwerking van resultaten op intercompany-transacties in de geconsolideerde jaarrekening / 408
§ 260.3 De verwerking van resultaten op intercompany-transacties in de enkelvoudige jaarrekening / 412
Bijlage Voorbeelden van de verwerking van resultaten op intercompanytransacties / 416
265 Overzicht van het totaalresultaat / 419
§ 265.1 Algemeen / 419
§ 265.2 Inhoud van het overzicht van het totaalresultaat / 420
Bijlage Voorbeelden van presentatie van het overzicht van het totaalresultaat / 422
270 De winst-en-verliesrekening / 425
§ 270.0 Definities / 425
§ 270.1 De verwerking van opbrengsten / 425
§ 270.2 Netto-omzet / 439
§ 270.3 De verwerking van lasten / 440
§ 270.4 Bijzondere baten en lasten / 441
§ 270.5 Overige detaillering van de winst-en-verliesrekening / 443
§ 270.6 Toelichting / 445
§ 270.7 Overgangsbepalingen / 446
Bijlage 1 bij paragraaf 1 De verwerking van opbrengsten / 447
Bijlage 2 bij paragraaf 1 Verwerking van verkooptransacties met terug(ver)koopovereenkomsten / 465
271 Personeelsbeloningen / 477
§ 271.0 Definities / 477
§ 271.1 Algemeen / 479
§ 271.2 Beloningen tijdens het dienstverband / 480
§ 271.3 Pensioenen / 483
§ 271.4 Vut en andere non-activiteitsregelingen / 492
§ 271.5 Ontslagvergoedingen / 493
§ 271.6 Bezoldigingen van bestuurders en commissarissen / 494
§ 271.7 Bezoldiging publieke en semipublieke sector / 497
Bijlage 1 Nadere toelichting op paragraaf 3 / 498
Bijlage 2 Nadere toelichting op de Projected Unit Credit Method / 499
Bijlage 3 Overzicht vormen van bezoldiging, die in elk geval onder de reikwijdte van artikel 2:383(c) BW vallen / 500
272 Belastingen naar de winst / 502
§ 272.0 Definities / 502
§ 272.1 Inleiding / 503
§ 272.2 Verwerking van over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare belastingen / 504
§ 272.3 Verwerking van latente belastingverplichtingen en -vorderingen / 504
§ 272.4 Waardering / 509
§ 272.5 Verwerking van over de verslagperiode verschuldigde of verrekenbare belasting en latente belasting / 511
§ 272.6 Presentatie / 513
§ 272.7 In de toelichting op te nemen gegevens / 515
§ 272.8 Belastingen binnen een fiscale eenheid / 517
273 Rentelasten / 520
§ 273.0 Definities / 520
§ 273.1 Algemeen / 520
§ 273.2 Verwerking / 521
§ 273.3 Presentatie / 524
274 Overheidssubsidies en andere vormen van overheidssteun / 525
§ 274.0 Definities / 525
§ 274.1 Inleiding / 526
Bijlage Verwerking van om niet verkregen en gekochte emissierechten / 529
275 Op aandelen gebaseerde betalingen / 536
§ 275.0 Definities / 536
§ 275.1 Inleiding / 537
§ 275.2 Verwerking en waardering – transacties anders dan met personeel / 539
§ 275.3 Verwerking en waardering – transacties met personeel / 541
§ 275.4 Toepassing waarderingsgrondslagen / 545
§ 275.5 Presentatie en toelichting / 546
§ 275.6 Overgangsbepalingen / 548
Bijlage 1 Stroomschema / 549
Bijlage 2 Voorbeeld verwerking van op aandelen gebaseerde betalingen / 550
290 Financiële instrumenten / 556
§ 290.0 Definities / 556
§ 290.1 Inleiding / 559
§ 290.2 Toepassingsgebied / 561
§ 290.3 Wettelijke bepalingen / 563
§ 290.4 Categorieën / 564
§ 290.5 Waardering en resultaatbepaling / 565
§ 290.6 Hedge-accounting / 578
§ 290.7 Opnemen en niet langer verwerken in de balans / 593
§ 290.8 Presentatie / 594
§ 290.9 In de toelichting op te nemen gegevens / 605
§ 290.10 Overgangsbepaling / 622
Bijlage 1 Voorbeeld van de effectieve-rentemethode / 626
Bijlage 2 Voorbeeld van een samengesteld instrument / 627
Bijlage 3 Voorbeelden van hedge-accounting / 629
Bijlage 4 Voorbeeld van een embedded derivaat, uitwerking van alinea 825 en verder / 645
Bijlage 5 Voorbeelden van embedded derivaten en de noodzaak deze af te splitsen conform alinea 825 en verder / 646
292 Leasing / 649
§ 292.0 Definities / 649
§ 292.1 Inleiding / 651
§ 292.2 Leases in de jaarrekening van de lessee / 661
§ 292.3 Leases in de jaarrekening van de lessor / 665
§ 292.4 Sale and leaseback-transacties / 669
§ 292.5 Samengestelde transacties met de juridische vorm van een
leaseovereenkomst / 671
§ 292.6 Overgangsbepalingen / 674
Bijlage 1 Voorbeeld verwerking van een financiële lease / 675
Bijlage 2 Voorbeeld verwerking van een sale en financiële leaseback / 679
Bijlage 3 Sale and leaseback-transacties die leiden tot een operationele lease / 682
Bijlage 4 Samengestelde transacties met de juridische vorm van een leaseovereenkomst / 687

Afdeling 3 TOELICHTING / 691
300 Functie en indeling / 693
305 Vrijstellingen voor groepsmaatschappijen / 697
§ 305.1 Vrijstelling ten aanzien van de inrichting van de enkelvoudige winst-enverliesrekening van een moedermaatschappij / 697
§ 305.2 Vrijstelling ten aanzien van een jaarrekening van een tot een groep behorende rechtspersoon / 697
315 Vrijstellingen voor middelgrote rechtspersonen / 700
§ 315.1 Indeling naar grootte / 700
§ 315.2 Vrijstellingen / 702
Bijlage 1 Wettelijke inrichtings- en publicatievoorschriften voor middelgrote rechtspersonen / 703
Bijlage 2 Vrijstellingen van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving / 711
Bijlage 3 Modellen voor middelgrote rechtspersonen / 716
330 Verbonden partijen / 721
§ 330.0 Definities / 721
§ 330.1 Inleiding / 721
§ 330.2 Presentatie en toelichting / 722
340 Winst per aandeel / 724
§ 340.0 Definities / 724
§ 340.1 Inleiding / 724
§ 340.2 Berekening van de winst per aandeel / 724
§ 340.3 Aanpassing vergelijkende cijfers / 729
§ 340.4 Presentatie / 730
§ 340.5 Toelichting / 730
Bijlage Rekenvoorbeelden / 731
345 Beëindiging van bedrijfsactiviteiten / 737
§ 345.0 Definities / 737
§ 345.1 Algemeen / 737
§ 345.2 Begripsbepaling / 737
§ 345.3 In de toelichting op te nemen gegevens / 740
§ 345.4 Presentatie en toelichting / 741
Bijlage Voorbeeld verwerking afstoten segment / 743
350 Gesegmenteerde informatie / 746
§ 350.1 Inleiding / 746
§ 350.2 Wettelijk te geven informatie over netto-omzet / 746
§ 350.3 Aanvullende gesegmenteerde informatie / 747
Bijlage Stroomschema samenstelling te rapporteren segmenten / 751
360 Het kasstroomoverzicht / 752
§ 360.0 Definities / 752
§ 360.1 Algemeen / 752
§ 360.2 Inhoud van het kasstroomoverzicht / 753
§ 360.3 Toelichting op het kasstroomoverzicht / 757
Bijlage Voorbeeld van een kasstroomoverzicht / 759
390 Overige in de toelichting op te nemen informatie / 770
§ 390.1 Informatie over dienstverlening uit hoofde van concessie / 770
§ 390.2 Niet in de balans opgenomen regelingen / 771
§ 390.3 Vermelding accountantshonoraria / 772
394 Tussentijdse berichten / 775
§ 394.0 Definities / 775
§ 394.1 Inleiding / 775
§ 394.2 Wettelijke bepalingen / 775
§ 394.3 Vorm en inhoud van een tussentijds bericht / 776
§ 394.4 De verwerking en waardering van posten in een tussentijds bericht / 778
§ 394.5 Halfjaarlijks bestuursverslag / 780
§ 394.6 Verklaring inzake halfjaarlijkse financiële verslaggeving / 780
Bijlage Nadere illustratie van wat wordt gepresenteerd door een rechtspersoon die halfjaarlijks respectievelijk per kwartaal rapporteert / 781
396 Openbaarmaking / 782
398 Accountantsonderzoek / 786

Afdeling 4 BESTUURSVERSLAG, OVERIGE GEGEVENS EN OVERIGE
INFORMATIE / 791
400 Bestuursverslag / 793
§ 400.0 Doel en opbouw van dit hoofdstuk / 793
§ 400.1 Voorschriften geldend voor middelgrote en grote rechtspersonen / 794
§ 400.2 Aanvullende voorschriften voor grote rechtspersonen / 802
§ 400.3 Aanvullende voorschriften voor (bepaalde) organisatie van openbaar belang (OOB) / 807
§ 400.4 Aanvullende voorschriften op basis van beursgenoteerd zijn van aandelen of andere effecten / 810
Bijlage Overzicht inhoud bestuursverslag / 820
404 Bezoldigingsverslag en remuneratierapport / 826
§ 404.1 Algemeen / 826
405 Verslag raad van commissarissen / 830
§ 405.1 Algemeen / 830
410 Overige gegevens / 834
420 Winstbestemming, verwerking verlies / 836
430 Kerncijfers, kengetallen en meerjarenoverzichten / 838

Afdeling 5 COUNTRY-BY-COUNTRY-REPORTING / 841
500 Landeninformatie - rapportage van betalingen aan overheden (‘country-by-country-reporting’) / 843
§ 500.1 Inleiding / 843
§ 500.2 Banken en beleggingsentiteiten / 845

Afdeling 6 BIJZONDERE BEDRIJFSTAKKEN / 847
600 Banken / 849
§ 600.0 Definities / 849
§ 600.1 Inleiding / 849
§ 600.2 Balans / 854
§ 600.3 Winst-en-verliesrekening / 868
Bijlage 1 Model kasstroomoverzicht / 872
Bijlage 2 Voorbeeld overzicht van op balansdatum openstaande derivatentransacties / 874
605 Verzekeringsmaatschappijen / 875
§ 605.0 Definities / 875
§ 605.1 Inleiding / 876
§ 605.2 Beleggingen / 877
§ 605.3 Overige activa en overige passiva / 882
§ 605.4 Eigen vermogen / 883
§ 605.5 Technische voorzieningen / 887
§ 605.6 Winst-en-verliesrekening / 900
§ 605.7 Risicoparagraaf / 908
§ 605.8 Overige onderwerpen / 909
Bijlage 1 Model kasstroomoverzicht / 912
Bijlage 2 Waarderingsmogelijkheden beleggingen en
verzekeringsverplichtingen / 915
Bijlage 3 Verwerking latente en discretionaire winstdelingen / 916
Bijlage 4 Voorbeeld verloopoverzichten geldend voor de voorziening verzekeringsverplichtingen / 925
Bijlage 5 Voorbeeld mutatieoverzichten geldend voor de voorziening respectievelijk reserve discretionaire winstdeling / 927
Bijlage 6 Voorbeeld schade / 928
610 Pensioenfondsen / 930
§ 610.0 Definities / 930
§ 610.1 Algemene uiteenzettingen / 930
§ 610.2 Balans / 933
§ 610.3 Staat van baten en lasten / 945
§ 610.4 Risicoparagraaf / 949
§ 610.5 Overige onderwerpen / 950
§ 610.6 Code Pensioenfondsen / 953
Bijlage 1 Voorbeeld Balans pensioenfonds / 954
Bijlage 2 Voorbeeld Staat van baten en lasten pensioenfonds / 955
Bijlage 3 Voorbeeld Kasstroomoverzicht pensioenfonds / 956
611 Premiepensioeninstellingen / 957
§ 611.0 Definities / 957
§ 611.1 Algemene uiteenzettingen / 957
§ 611.2 Balans / 958
§ 611.3 Winst-en-verliesrekening / 962
§ 611.4 Overige onderwerpen / 964
Bijlage 1 Voorbeeld Balans PPI / 966
Bijlage 2 Voorbeeld Winst-en-verliesrekening PPI / 967
615 Beleggingsentiteiten / 968
§ 615.0 Definities / 968
§ 615.1 Inleiding / 969
§ 615.2 Waardering van beleggingen en transactiekosten / 970
§ 615.3 Inrichting en presentatie van de jaarrekening / 972
§ 615.4 Toelichting / 976
§ 615.5 Aanvullende voorschriften voor het bestuursverslag / 987
§ 615.6 Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten (ICBE) / 989
§ 615.7 Specifieke onderwerpen / 990
§ 615.8 Beleggingsentiteiten uit landen met adequaat toezicht / 993
§ 615.9 Tussentijdse berichten / 993
Bijlage Voorbeelden van kasstroomoverzichten / 995
620 Coöperaties / 998
§ 620.0 Definities / 998
§ 620.1 Begripsbepaling / 998
§ 620.2 Balans / 999
§ 620.3 Exploitatierekening / 1001
§ 620.4 Overige onderwerpen / 1001
Bijlage Voorbeeld 1 Exploitatierekening voor coöperaties die inkopen bij leden / 1003
Bijlage Voorbeeld 2 Exploitatierekening voor coöperaties die inkopen bij leden / 1004
630 Commerciële stichtingen en verenigingen / 1005
§ 630.0 Definities / 1005
§ 630.1 Algemene uiteenzetting / 1005
§ 630.2 Presentatie / 1007
§ 630.3 Toelichting / 1009
§ 630.4 Bijzondere onderwerpen / 1010
640 Organisaties-zonder-winststreven / 1012
§ 640.0 Definities / 1012
§ 640.1 Algemene uiteenzetting / 1012
§ 640.2 Verwerking en waardering / 1014
§ 640.3 Presentatie / 1016
§ 640.4 Toelichting / 1019
§ 640.5 Bijzondere onderwerpen / 1021
§ 640.6 Overgangsbepaling / 1026
645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting / 1028
§ 645.0 Definities / 1028
§ 645.1 Algemene uiteenzettingen / 1028
§ 645.2 Verwerking en waardering / 1029
§ 645.3 Presentatie en toelichting / 1034
§ 645.4 Bijzondere onderwerpen / 1037
§ 645.5 Overgangsbepalingen / 1038
650 Fondsenwervende organisaties / 1040
§ 650.0 Definities / 1040
§ 650.1 Algemene uiteenzettingen / 1040
§ 650.2 Verwerking en waardering / 1041
§ 650.3 Presentatie en toelichting / 1042
§ 650.4 Bijzondere onderwerpen / 1049
Bijlage 1 Model balans jaar t, vergelijkende cijfers jaar t-1 / 1055
Bijlage 2 Model van baten en lasten jaar t, vergelijkende cijfers t-1 / 1056
Bijlage 3 Model toelichting bestedingen / 1057
655 Zorgaanbieders, jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen / 1058
§ 655.0 Definities / 1058
§ 655.1 Algemene uiteenzettingen / 1059
§ 655.2 Verwerking en waardering / 1062
§ 655.3 Presentatie / 1063
§ 655.4 Toelichting / 1066
§ 655.5 Bijzondere onderwerpen / 1068
Bijlage 1 Model voor de toelichting op de balans / 1075
Bijlage 2 Modellen voor de toelichting op de winst-en-verliesrekening / 1076
660 Onderwijsinstellingen / 1077
§ 660.0 Definities / 1077
§ 660.1 Inleiding / 1078
§ 660.2 Verwerking en waardering / 1079
§ 660.3 Presentatie / 1080
§ 660.4 Toelichting / 1081
§ 660.5 Bijzondere onderwerpen / 1083
§ 660.6 Overgangsbepaling / 1088
Bijlage Modellen voor de balans, staat van baten en lasten, kasstroomoverzicht
en toelichting / 1089

Afdeling 9 BIJLAGEN / 1101
900 Wetteksten / 1103
§ 900.1 Tekst van Titel 9 Boek 2 BW / 1105
§ 900.2 Tekst van diverse artikelen Boek 2 BW / 1145
§ 900.3 Tekst van enkele artikelen van de Handelsregisterwet 2007 / 1168
§ 900.4 Tekst van enkele artikelen van de Wet op de ondernemingsraden / 1170
§ 900.5 Tekst van enkele artikelen van de Wet op het financieel toezicht / 1173
§ 900.6 Tekst van enkele artikelen van de Wet toezicht financiële verslaggeving / 1177
§ 900.7 Definitie verbonden partijen volgens IAS 24 / 1183
910 Modellen en besluiten / 1185
§ 910.1 Besluit modellen jaarrekening / 1187
§ 910.2 Besluit actuele waarde / 1222
§ 910.3 Besluit van 13 oktober 2015 tot wijziging van het Besluit actuele waarde, het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen, het Besluit modellen jaarrekening en enkele andere besluiten / 1233
§ 910.4 Besluit van 13 oktober 2015 tot vaststelling van de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening / 1243
§ 910.5 Besluit jaarrekening banken / 1244
§ 910.6 Besluit elektronische deponering handelsregister / 1253
§ 910.7 Besluit verstrekking financiële informatie aan ondernemingsraden 1985 / 1261
§ 910.8 Tekst van enkele artikelen van het Besluit toezicht financiële verslaggeving / 1272
§ 910.9 Tekst van enkele artikelen van besluit van 18 december 2013 tot wijziging van het Besluit uitvoering pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Handelsregisterbesluit 2008 in verband met de Wet versterking bestuur pensioenfondsen en enige andere wijzigingen / 1274
§ 910.10 Tekst van enkele artikelen van de Woningwet, het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 en de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 / 1275
§ 910.11 Regeling openbare jaarverantwoording WMG en enkele artikelen Regeling Jeugdwet / 1279
§ 910.12 Regeling jaarverslaggeving onderwijs / 1287
§ 910.13 Tekst van enkele artikelen van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft / 1297
§ 910.14 Tekst van enkele artikelen van de Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft / 1302
§ 910.15 Besluit uitvoering publicatieverplichtingen richtlijn kapitaalvereisten / 1303
§ 910.16 Besluit rapportage van betalingen aan overheden / 1310
§ 910.17 Besluit inhoud bestuursverslag / 1313
§ 910.18 Besluit artikel 10 Overnamerichtlijn / 1327
§ 910.19 Besluit bekendmaking niet-financiële informatie / 1328
§ 910.20 Besluit instelling auditcommissie / 1341
911 Codes en richtsnoeren / 1343
§ 911.1 Nederlandse corporate governance code / 1345
§ 911.2 Richtsnoeren inzake niet-financiële rapportage / 1375
920 Handreiking voor Maatschappelijke verslaggeving / 1397
Inhoudsopgave / 1399
Voorwoord / 1401
§ 920.1 Introductie / 1402
§ 920.2 Maatschappelijke verslaggeving / 1403
§ 920.3 De kwaliteit van maatschappelijke verslaggeving / 1407
§ 920.4 De inhoud van maatschappelijke verslaggeving / 1413
§ 920.5 Totstandkoming van maatschappelijke verslaggeving / 1423
§ 920.6 Presentatie / 1425
921 Handreiking voor de toepassing van IAS 19R in de Nederlandse pensioensituatie / 1429
Inhoudsopgave / 1431
Samenvatting / 1433
§ 921.1 Algemeen / 1436
§ 921.2 Classificatie / 1436
§ 921.3 Waardering van DB-regelingen: risicodeling en gezamenlijke financiering / 1444
Bijlage Belangrijkste relevante bepalingen uit IAS 19R / 1452
930 Stramien voor de opstelling en vormgeving van jaarrekeningen / 1455
Inhoudsopgave / 1457
Toelichting / 1459
Voorwoord / 1460
Inleiding / 1461
Het doel van de jaarrekening / 1464
Grondbeginselen / 1466
Kwalitatieve kenmerken van jaarrekeningen / 1467
De elementen van jaarrekeningen / 1471
Verwerking van de elementen van jaarrekeningen / 1477
Waardering van de elementen van jaarrekeningen / 1480
Vermogensbegrippen en vermogensinstandhoudingsdoelstellingen / 1481
940 Begrippen / 1483

REGISTERS / 1525
950 Register wetsartikelen / 1527
990 Onderwerpenregister / 1539

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor middelgrote en grote rechtspersonen 2022 (gebonden editie)