Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
U heeft gezocht op 9789013115642. Het product dat u zocht is niet meer in die editie leverbaar en is vervangen door de onderstaande editie.
, ,

Huurrechtmemo 2020/2021

Paperback Nederlands 2020 9789013158090
Verwachte levertijd ongeveer 4 werkdagen

Samenvatting

De wetgeving van belang voor het huurrecht is zo omvangrijk en gevarieerd dat dit alleen al een bundeling van de meest gehanteerde regelingen rechtvaardigt. Centraal in dit memo staat het recht van titel 7.4 BW, met de bijbehorende algemene maatregelen van bestuur.

Tevens zijn o.a. opgenomen de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte met het Besluit huurprijzen woonruimte en de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte, de Huisvestingswet 2014, de Wet op de huurtoeslag, de Leegstandwet, de Wet op het overleg huurders verhuurder en delen uit de Woningwet, het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 en uit de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvest

Huurrechtmemo 2016/2017 begint met een compact overzicht van de hoofdlijnen van het huurrecht. De auteurs hebben gestreefd naar een praktische benadering, met enige nadruk op actuele kwesties en de meest relevante rechtspraak van de Hoge Raad. Het memo wordt op grote schaal gebruikt door advocaten, makelaars, leden van huurcommissies, sociale en commerciële verhuurders en anderen die regelmatig met het huurrecht in aanraking komen.

Specificaties

ISBN13:9789013158090
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:628
Druk:1
Verschijningsdatum:3-7-2020
Hoofdrubriek:Juridisch
Jongbloed:Huurrecht

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Afkortingen en lijst van verkort aangehaalde
literatuur / XV
Algemeen / 1

1 Inleiding / 3
1.1 Achtergronden van titel 7.4 BW / 3
1.2 De aard van de wijzigingen / 3
1.3 Overgangsrecht / 3
1.4 Samenhang met algemeen privaatrecht / 4
1.4.1 Totstandkoming van een huurovereenkomst / 4
1.4.2 Dwingend recht / 6
1.4.3 Gemengde overeenkomsten / 7
1.4.4 Gebouwde onroerende zaak / 7
1.4.5 Redelijkheid en billijkheid / 8
1.4.6 Onvoorziene omstandigheden / 9
1.4.7 Overheid als contractpartij / 10
1.4.8 Andere contractpartijen met een publieke taak / 10
1.4.9 Europeanisering / 10
1.5 Coronamaatregelen / 12

2 Huur / 15
2.1 Algemeen: ruim begrip / 15
2.2 Definitie / 16
2.3 Andere vormen van ingebruikgeving / 17

3 Verschillen tussen huurobjecten / 19
3.1 Systeem van titel 7.4 BW / 19
3.2 Doorwerking van publiek recht / 19
3.3 Woningwet 2015 / 20
3.4 Huisvestingswet 2014 / 21
3.5 Wet op de huurtoeslag / 22
3.6 Wet op het overleg huurders verhuurder / 22
3.7 Drugs- en overlastpanden / 22

4 Verplichtingen van de verhuurder / 23
4.1 Ter beschikking stellen / 23
4.2 Gebrek / 23
4.3 Gevolgen gebrek / 30
4.3.1 Verhelpen / 31
4.3.2 Huurvermindering / 33
4.3.3 Schadevergoeding / 34
4.3.4 Onmogelijkheid genot / 35

5 Verplichtingen huurder / 37
5.1 Betaling huurprijs / 37
5.2 Goed huurder / 38
5.3 Bestemming / 38
5.4 Veranderingen door de huurder / 39
5.5 Ongedaan maken / 42
5.6 Kleine herstellingen / 43
5.7 Schade aan het gehuurde / 43
5.8 Dringende werkzaamheden/renovatie / 44
5.9 Onderhuur / 48
5.10 Kennisgeving gebrek / 48
5.11 Bezichtiging / 49
5.12 Oplevering / 49

6 Overgang en einde van de huurovereenkomst / 51
6.1 Koop breekt geen huur / 51
6.2 Eindigen / 52
6.3 Overlijden / 53
6.4 Ontbinding / 53
6.5 Sluiting van het gehuurde / 55
7 Varia / 57
7.1 Hypothecair huurbeding / 57
7.2 Faillissement huurder of verhuurder / 57
7.3 Schuldsanering / 60
Woonruimterecht / 63

8 Woonruimtehuur: ruim begrip / 65
8.1 Verschillen met overig huurrecht / 65
8.2 Definitie van woonruimte / 65
8.2.1 Hoofdverblijf / 66
8.2.2 Bedrijfsmatige ingebruikgeving/kamerverhuurbedrijf/ antikraak / 67
8.3 Huur/gemengde overeenkomsten / 67
8.3.1 Algemeen / 67
8.3.2 Dienstwoningen / 67
8.3.3 Zorg- en hulpverlening / 68
8.3.4 Echtscheidingsconvenant / 69
8.3.5 Mengvormen van koop en huur / 69
8.3.6 Ontwijkingsconstructies / 69
8.4 Wet doorstroming huurmarkt 2015 / 69
8.5 Uitbreiding taak huurcommissie: klachtenregeling / 71

9 Geen 233-woonruimte / 73
9.1 Roerende zaken / 73
9.2 Gebouwde onroerende zaak; aanhorigheden / 73
9.3 Naar zijn aard slechts van korte duur / 74
9.4 Geen contractuele woonruimte-bestemming / 75
9.5 Afhankelijke bij bedrijfsruimte behorende woning / 75

10 Verschillen tussen 233-woonruimten / 77
10.1 Algemeen / 77
10.2 Zelfstandige/onzelfstandige woonruimte / 77
10.3 Kamerhuur / 78
10.4 Verhuur met inwoning / 78
10.5 Geliberaliseerde huurprijs bij zelfstandige woonruimte / 78
10.6 Gemeentelijke afbraakpanden / 78
10.7 Leegstandwet / 79
10.8 Doelgroepenwoningen / 79
10.9 Tijdelijke huurcontracten in de zin van artikel 7:271 BW / 80
10.9a Coronamaatregelen: Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten / 83

11 Huurprijzenrecht woonruimte / 91
11.1 Algemeen / 91
11.2 Het gereguleerde segment / 91
11.3 Woningwaarderingsstelsels / 92
11.4 Monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten / 94
11.5 Toetsing aanvangshuurprijs / 95
11.6 De jaarlijkse huurverhoging / 96
11.7 Wijziging van de huurprijs bij (ingrijpende) verbeteringen / 98
11.8 Verlaging van de huurprijs wegens gebreken / 99
11.9 Bijkomende kosten/servicekosten / 101
11.10 All-inhuur / 106
11.11 Niet-redelijk voordeel / 107
11.12 Geliberaliseerde woonruimte / 108
11.13 Energieprestatievergoeding / 110
11.14 Huurbeleid sinds 2011 / 111
11.15 Toekomst / 114

12 Huurprijzenprocesrecht / 115
12.1 De huurcommissie, taak en werkwijze / 115
12.2 De vergoeding / 116
12.3 De vaststelling door de kantonrechter / 117
12.4 Vaststelling in zelfstandige dagvaardingsprocedure / 118

13 Medehuur / 119
13.1 Systeem / 119
13.2 Echtgenoot/geregistreerde partner / 120
13.3 Andere medebewoner(s) / 120
13.4 Overlijden van huurder / 122
13.5 Contractuele medehuur / 123
13.6 Conflicterende huurrechten / 124

14 Ingebruikgeving aan een ander/onderhuur / 125
14.1 Systeem / 125
14.2 Voortzettingsrecht van artikel 7:269 BW / 127
14.3 Blokkering c.q. beëindiging van de huurvoortzetting / 128
14.4 Overige onderhuurbescherming / 128
14.5 Woningruil / 129

15 Eindigen van de huur / 131
15.1 Systeem / 131
15.2 Wederzijds goedvinden / 132
15.3 Ontbinding/ontruiming wegens wanprestatie van de huurder / 133
15.4 Huurachterstand / 135
15.5 Gebruik als een goed huurder / 136

16 Huurbeëindiging door opzegging / 139
16.1 Systeem / 139
16.2 Wanneer is opzegging vereist? / 139
16.3 Overeenkomst voor bepaalde tijd / 139
16.4 Exploot of aangetekende brief / 140
16.5 Opzegging van de huurder / 140
16.6 Opzegging van de verhuurder / 140
16.7 Beëindigingsprocedure / 141

17 Beëindigingsgronden bij opzegging / 143
17.1 Algemeen / 143
17.2 Geen goede huurder / 143
17.3 Ontruimingsbeding/diplomatenclausule / 144
17.4 Dringend eigen gebruik / 145
17.4.1 Algemeen / 145
17.4.2 Renovatie- en sloopwoningen / 146
17.4.3 Gehandicapten- en ouderenwoningen / 148
17.4.4 Studenten-, promovendi- en jongerenwoningen / 148
17.4.5 Grote gezinnenwoningen / 150
17.5 Weigering redelijk aanbod / 150
17.6 Verwezenlijking geldend bestemmingsplan / 151
17.7 Belangenafweging bij inwoning / 151
17.8 Verhuis- en inrichtingskosten / 151
Bedrijfsruimterecht / 153

18 Wettelijk kader / 155

19 290-bedrijfsruimte / 157
19.1 Huur van bedrijfsruimte. Inleiding / 157
19.2 Huur van bedrijfsruimte. Definitie / 158
19.3 Gemengde overeenkomsten / 164
19.4 Aanhorigheden. Connexiteit. Afhankelijke woning / 168
19.5 Bestemmingsbepalingen en mededingingsrecht / 171

20 Semidwingend recht. Afwijkende bedingen / 175

21 Duur van de overeenkomst / 179
21.1 Algemeen; termijnbescherming / 179
21.2 Overeenkomst voor twee jaar of korter / 180

22 Beëindiging / 183
22.1 Beëindiging met wederzijds goedvinden / 183
22.2 Ontbinding wegens wanprestatie / 183
22.3 Opzegging. Beëindiging / 184
22.4 Verdere vormen van beëindiging / 187

23 De beëindigingsprocedure / 189
23.1 Inleiding / 189
23.2 Slechte bedrijfsvoering / 191
23.3 Eigen gebruik en renovatie / 191
23.4 Weigering redelijk aanbod / 195
23.5 Verwezenlijking geldend bestemmingsplan / 196
23.6 Belangenafweging / 196

24 Tegemoetkoming in de kosten, voordeel, goodwill / 199

25 Werken in het algemeen belang / 201

26 Onderverhuur / 203

27 Indeplaatsstelling / 205

28 Huurprijzen; wijziging / 207
28.1 Uitgangspunt / 207
28.2 Wanneer kan huurprijswijziging gevorderd worden? / 207
28.3 Ingangsdatum gewijzigde huurprijs. Rente / 210
28.4 Criteria / 210
28.5 Indexatie / 213

29 230a-Bedrijfsruimte / 215
29.1 Toepassingsgebied / 215
29.2 Wettelijk regime / 216
29.3 Ontruimingsbescherming / 217
29.4 Afwijzing leidt tot ontruiming / 220
29.5 Voorvragen / 221
29.6 Procesrechtelijk / 224
29.7 Nota bene / 225
29.8 Gemengde huurovereenkomst 290/230a / 226

Bijlagen / 229
30 Titel 4 van Boek 7 BW / 231
31 Artikel 7:417 en 7:427 BW / 275
32 Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten / 277
33 Besluit kleine herstellingen / 281
34 Besluit servicekosten / 285
35 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte / 289
36 Besluit huurprijzen woonruimte / 319
37 Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte / 353
37a Uitvoeringsregeling verklaring rijksbelastingdienst over huishoudinkomen voor inkomensafhankelijke huurverhoging / 389
38 Circulaire huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2020 / 391
39 Circulaire huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2021 / 429
40 Besluit energieprestatievergoeding huur / 469
41 Regeling energieprestatievergoeding huur / 475
42 Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (artikel 1, 2-4, 48, 54-56 en Bijlage 5) / 483
42a Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (artikel 11, 22, 40 en Bijlage 1) / 499
43 Tekst zevende titel Boek 7A BW / 509
44 Gereserveerd / 535
45 Leegstandwet / 537
46 Huisvestingswet 2014 / 549
47 Gereserveerd / 571
48 Wet op de huurtoeslag / 573
49 Wet op het overleg huurders verhuurder / 589
50 Faillissementswet (artikel 39 en 305) / 597
51 Drugs- en overlastpanden (van artikel 7:231 lid 2) / 599
52 Besluit vrijstelling branchebeschermingsovereenkomsten / 603
53 Gereserveerd / 605
54 Diverse adressen / 607

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Huurrechtmemo 2020/2021