Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , e.a.

Compendium erfrecht

Paperback Nederlands 2022 9789013163551
Op voorraad | Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Deze titel behandelt de huidige stand van het erfrecht en de erfbelasting op systematische en bondige wijze. Per onderdeel wordt kort aangegeven hoe de desbetreffende regeling onder oud erfrecht luidde. Deze 8e druk is volledig geactualiseerd en bevat verwijzingen naar de meest recente jurisprudentie en literatuur.

In Compendium erfrecht wordt het huidige erfrecht van Boek 4 BW systematisch en bondig behandeld. Per onderdeel komt het overgangsrecht aan bod en is kort aangegeven hoe de desbetreffende regeling onder het oude recht luidde. Daarnaast is aandacht besteed aan de nalatenschap als gemeenschap en de problematiek van de verdeling daarvan.

Met deze nieuwe druk is het compendium erfrecht weer geheel up to date. De titel is zowel geschikt voor de studie als voor de praktijk. Door verwijzingen naar literatuur en jurisprudentie dient deze titel ook als toegang tot meer gespecialiseerde erfrechtelijke literatuur.

Compendium erfrecht actueel
Deze uitgave is volledig up to date wat betreft verwijzingen naar de jurisprudentie en literatuur. Ook zijn in het fiscale hoofdstuk alle data wat betreft de tariefgroepen met bijbehorende percentages en bedragen van vrijstellingen geactualiseerd. Net als in de vorige drukken van dit compendium wordt er ook een hoofdstuk gewijd aan de erfbelasting. Dit is de belasting die geheven wordt ter zake van erfrechtelijke verkrijgingen.

Compendium erfrecht is met name bedoeld voor het hoger onderwijs (WO en HBO) evenals de rechtspraktijk.

Specificaties

ISBN13:9789013163551
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:364
Druk:8
Verschijningsdatum:10-6-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over W.G. Huijgen

Prof. mr. W.G. Huijgen is hoogleraar Notarieel recht aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is hij als notaris werkzaam bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuyn te 's-Gravenhage.

Andere boeken door W.G. Huijgen

Over Barbara Reinhartz

Barbara Reinhartz, Professor, Universiteit van Amsterdam.

Andere boeken door Barbara Reinhartz

Over Frans Sonneveldt

Prof.dr. F. Sonneveldt is partner-aandeelhouder bij Mazars Private Clients te Den Haag. Hij is hoogleraar Successiewet en estate planning aan de Universiteit Leiden en verbonden aan het International Tax Center van die universiteit voor de Master of Advanced Studies in International Tax Law. Daarnaast is hij verbonden aan de Universiteit van Lausanne voor de Master of Advanced Studies in International Taxation (MASIT). Hij is tevens raadsheer-plaatsvervanger in Hof Den Bosch.

Andere boeken door Frans Sonneveldt

Inhoudsopgave

Voorwoord / V

Hoofdstuk 1
Inleiding / 1
1 Algemeen / 1
2 Inhoud van Boek 4 BW: erfrecht / 2
3 Plaats van het erfrecht binnen het vermogensrecht / 2
4 Literatuur over het erfrecht / 3
5 Afkortingen en gebruikte symbolen / 4
6 Overgangsrecht algemeen / 5

Hoofdstuk 2
Algemene bepalingen / 7
7 Inhoud titel 4.1 BW / 7
8 Twee soorten erfopvolging / 7
9 Volgorde van overlijden / 8
10 Onwaardigheid / 8
11 Beschikken over niet opengevallen nalatenschap / 9
12 Betalingsregeling / 10
13 Waarde van goederen der nalatenschap / 11
14 Schulden van de nalatenschap / 11
15 Rangorde en wijze van voldoening van de schulden der nalatenschap / 13
16 Onderlinge rangorde legitieme en wettelijke rechten / 13
17 Verplichting tot overdracht / 14
18 Gelijkstelling echtgenoten en geregistreerde partners / 15

Hoofdstuk 3
Erfrecht bij versterf / 17
19 Terminologie / 17
20 Bestaansvereiste / 17
21 Erven uit eigen hoofde of bij plaatsvervulling / 17
22 Parenteel stelsel / 18
23 Uitwerking van het parentele stelsel / 20
24 Overgangsrecht / 21

Hoofdstuk 4
Erfrecht bij versterf van de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en de kinderen / 23
25 Inleiding / 23
26 Wettelijke verdeling / 23
27 Geldvordering ten gevolge van wettelijke verdeling / 24
28 Aansprakelijkheid, verhaal en draagplicht schulden / 25
29 Vaststelling omvang geldvordering / 26
30 Boedelbeschrijving / 27
31 Voldoening van de vordering / 28
32 Ongedaanmaking wettelijke verdeling / 29
33 Verschillende soorten wilsrechten / 31
34 Bloot-eigendomswilsrecht jegens eigen ouder / 31
35 Vol-eigendomswilsrecht jegens eigen ouder / 32
36 Bloot-eigendomswilsrecht jegens stiefouder / 32
37 Vol-eigendomswilsrecht jegens stiefouder / 33
38 Goederen onderworpen aan wilsrecht / 34
39 Het vruchtgebruik op de overgedragen goederen / 35
40 Uitoefening van het wilsrecht / 36
41 Verlies van het wilsrecht / 37
42 Wilsrecht van minderjarige kinderen / 38
43 Wettelijke verdeling en stiefkinderen / 38
44 Wettelijke verdeling en uiterste wilsbeschikking / 39
45 Overgangsrecht / 40

Hoofdstuk 5
De uiterste wilsbeschikking in het algemeen / 41
46 Inhoud titel 4.4, afdeling 1 en 2 BW / 41
A. Algemene bepalingen / 41
47 Begripsomschrijving uiterste wilsbeschikking / 41
48 Wilsgebreken / 42
49 Strijd met de goede zeden en openbare orde / 43
50 Onmogelijke voorwaarde of last / 44
51 Verjaring en verval van vernietigingsactie / 44
B. Regels voor uitleg E.D. / 45
52 Uitleg / 45
53 Uitvoering onmogelijk / 47
54 Aanwas / 47
55 Beschikking ten behoeve van een echtgenoot / 47
56 Beschikking ten behoeve van naaste bloed / 48
57 Verval van legaat / 48
58 Levering legaat in staat ten tijde van overlijden / 49
59 Legaat van een gemeenschapsgoed / 49
C. Wie een uiterste wilsbeschikking kunnen maken / 50
60 Bekwaamheid tot het maken van een uiterste wil / 50
61 Bestaansvereiste en uitzonderingen / 51

Hoofdstuk 6
Onbevoegdheid uit een uiterste wilsbeschikking voordeel te genieten (art. 4:57 BW e.v.) / 53
Inleiding
62 Onbevoegdheid / 53
63 Beperking van de testeerbevoegdheid / 54
64 Voogd en gewezen voogd / 55
65 Leermeesters / 56
66 Beroepsbeoefenaren Wet BIG en geestelijk verzorgers / 57
67 Bejaardenoorden en instellingen voor geestelijk gestoorden / 58
68 Uitzonderingen art. 4:58 en 4:59 BW / 59
69 Notaris en getuigen / 59
70 Voordeel / 60
71 Sanctie / 60
72 Tussenbeidekomende personen / 61
73 Overgangsrecht / 61

Hoofdstuk 7
De legitieme portie / 63
Inleiding
74 Legitieme en andere wettelijke rechten / 63
75 Wenselijkheid legitieme / 64
76 Afdeling 4.4.3 BW / 65
77 Uitgangspunten / 66
Algemene bepalingen
78 Definitie / 67
79 Legitimarissen / 67
80 Legitieme portie (fractie) / 68
De omvang van de legitieme portie
81 Samenstelling legitimaire massa / 70
82 In aanmerking te nemen giften / 74
83 Tijdstip waartegen giften gewaardeerd worden / 78
84 Nog niet uitgevoerde giften; ontoereikende nalatenschap / 80
85 Gift bestaande in vervreemding goed tegen aan leven erflater gebonden recht / 80
86 Toerekening op legitieme; legitimaire aanspraak / 82
87 Toerekening giften / 83
88 Toerekening erfrechtelijke verkrijgingen / 85
89 Inferieure verkrijgingen als erfgenaam / 86
90 Inferieure legaten / 88
91 Voortzetting beroep of bedrijf van de erflater / 89
92 Erfrechtelijk bewind ter bescherming legitimaris / 91
93 Gift onder bewind / 93
94 Verlenging termijnen / 94
95 Recht op inzage en afschrift bescheiden / 94
Het geldend maken van de legitieme portie
96 Het wilsrecht van de legitimaris (art. 4:79 BW) / 95
A. Wilsrecht en vordering jegens de gezamenlijke erfgenamen respectievelijk de langstlevende echtgenoot / 95
97 De vordering (art. 4:80 BW) / 95
98 Opeisbaarheid / 97
99 Regeling opeisbaarheid door erflater / 100
100 Rente / 103
101 Termijnen / 104
102 Draagplicht en inkorting / 106
103 Volgorde inkorting (art. 4:87 lid 1 en 2 BW) / 106
104 Legitimarissen (art. 4:87 lid 3 BW) / 108
105 Inkorten van legaten / 111
106 Echtgenoot of andere levensgezel / 112
107 Belasting verschuldigd door legitimaris over niet opeisbare vordering / 113
B. Inkorten van giften / 114
108 Uitgangspunten / 114
109 Omvang in mindering te brengen vordering op erfgenamen / 114
110 Wijze van inkorting. Vordering op begiftigde. Termijnen / 115
111 Volgorde inkorting / 115
112 Uitzonderingen: giften die niet voor inkorting in aanmerking komen / 116
113 De stiefkindregeling / 118
114 Uitoefening bevoegdheden legitimaris / 121
115 Overgangsrecht / 122

Hoofdstuk 8
Andere wettelijke rechten / 125
116 Inleiding / 125
Voortgezet gebruik woning en inboedel
117 Achtergrond / 126
118 De echtgenoot / 126
119 Duurzame gemeenschappelijke huishouding / 127
Verzorgingsvruchtgebruiken
120 Inleiding / 128
121 Woning en inboedel / 129
122 Andere goederen / 131
123 Op het vruchtgebruik toepasselijke bepalingen / 134
124 Termijnen / 135
125 Echtscheiding en scheiding van tafel en bed / 135
126 Rechterlijk ingrijpen ten behoeve van rechthebbenden / 136
127 Inkorting van giften / 138
Sommen ineens
128 Inleiding / 139
129 Som ineens ter verzorging / 139
130 Salaire differé / 143
131 Gemeenschappelijke bepalingen / 145
Overdracht beroeps- of bedrijfsgoederen, resp. aandelen nv/bv
132 Inleiding / 147
133 Beroeps- of bedrijfsgoederen / 147
134 Aandelen nv/bv / 149
135 Termijn / 149
136 Echtgenoot van de erflater / 150
137 Slotbepalingen afdeling 4.3.2 BW / 150
138 Overgangsrecht / 150

Hoofdstuk 9
Testamentair erfrecht / 151
139 Vorm van uiterste willen / 151
140 Herroeping van uiterste willen / 153
141 Kort overzicht van de (mogelijke) inhoud van een testament / 154
De erfstelling
142 De erfstelling / 154
Het legaat
143 Inleiding / 155
144 Inhoud legaten / 155
145 Enkele bijzonderheden / 156
146 Rechtspositie legataris / 157
147 Met legaat belaste persoon ontbreekt / 158
148 Kennisgeving aan legataris / 159
149 Opsporing van legataris met onbekende verblijfplaats / 159
150 Legaat achtergesteld bij andere schulden / 159
151 Vermindering legaten / 159
152 Vermindering van sublegaten / 160
153 Wijziging of opheffing legaat door de rechter, art. 4:134 BW / 161
154 Opeisbaarheid legaat / 161
155 Opschorting afgifte prelegaat tegen vergoeding van de waarde / 162
156 Ingebrekestelling vereist bij verzuim afgifte legaat van een geldsom / 162
157 Rente bij vertraagde uitbetaling van een legaat van een geldsom / 162
158 Betaling legaat in termijnen / 162
159 Opeisbaarheidsregeling analoog bij sublegaten / 163
160 Vruchten van een legaat / 163
Giften en andere handelingen die worden aangemerkt als legaten
161 Inleiding / 163
162 Quasi-legaten / 163
163 Schenkingen en andere giften ter zake des doods / 164
164 Verblijvingsbedingen, toescheidings- of toedelingsbedingen en overnamebedingen zonder redelijke tegenprestatie / 164
165 Begunstiging bij een sommenverzekering die als gift geldt / 165
166 Omzetting van een natuurlijke verbintenis in een civiele verbintenis met werking na dode / 165
167 Quasi-legaten tussen echtgenoten en geregistreerd partners / 166
168 Gevolgen van inkorting bij een sommenverzekering / 166
169 Inkorting bij begunstiging uit een derdenbeding / 166
170 Gelijkstelling van sommige quasi-legaten met legaten op andere terreinen, art. 4:128 BW / 167
171 Opschorting legitieme ten bate van partner / 167
172 Oud recht en overgangsrecht / 168
Testamentaire lasten
173 Inleiding / 169
174 Inhoud / 169
175 Rechtspositie lastbevoordeelde – langstlevende echtgenoot / 170
176 Rechtspositie lastbevoordeelde – lastbezwaarde / 170
177 Werking van de vervallenverklaring – last onder een voorwaarde / 171
178 Is de vervallenverklaringsmogelijkheid uit te sluiten? / 171
Stichtingen
179 Oprichting stichting bij testament / 172
Makingen onder tijdsbepaling en onder voorwaarde
180 Inleiding / 172
181 Makingen onder tijdsbepaling, algemeen / 172
182 Erfstellingen onder tijdbepaling / 173
183 Legaten onder tijdsbepaling / 173
Voorwaardelijke makingen
184 Werking voorwaardelijke making algemeen / 173
185 Bestaanseis voor makingen onder voorwaarde / 174
186 Uitzonderingen op de bestaanseis in art. 4:56 lid 2-4 BW / 174
187 Rechtsverhouding tussen de rechthebbende onder ontbindende en opschortende voorwaarde / 175
188 Positie van de onder ontbindende voorwaarde gerechtigde zonder aansluitende voorziening onder opschortende voorwaarde / 175
189 Sancties bij beïnvloeding op de vervulling van een voorwaarde / 176
190 Voorwaardelijke legaten / 176
191 Voorwaardelijke makingen niet langer dan 30 jaar / 176
192 Geen tijdslimiet bij zogenaamde ‘fideï-commissaire makingen’ / 177
193 Overgangsrecht – oud recht / 177
Executele
194 Inleiding / 178
195 Benoeming executeur(s), bijzondere bevoegdheden / 178
196 Begin executele door aanvaarding door executeur / 179
197 Taken van de executeur / 179
198 Aanpassing takenpakket van de executeur / 180
199 Executeursloon / 181
200 Verschillende ‘soorten’ van executele / 181
201 Executeur vertegenwoordigt de erfgenamen privatief / 181
202 Goederen verkopen om opeisbare schulden te kunnen betalen / 182
203 Einde taken executeur; doorlopend beheer ad interim / 182
204 Analoge toepassing op echtgenoot met verzorgingsvruchtgebruik / 183
205 Rekening en verantwoording afleggen aan het einde van beheer / 184
206 Oud recht en overgangsrecht executele algemeen / 184
Testamentair bewind
207 Bewind: herkomst en begripsbepaling / 185
208 Hoofdvormen testamentair bewind / 186
209 Samenloop verschillende bewindvormen / 187
210 Begin van het testamentair bewind / 187
211 Zaaksvervanging / 187
212 Wijze van benoeming van bewindvoerders / 188
213 Aanvang van bevoegdheid als bewindvoerder(s) / 189
214 Loon van de bewindvoerder / 189
215 Bevoegdheidsverdeling bij bewind in het belang van de rechthebbende / 189
216 Bevoegdheidsverdeling bij bewind in het belang van een ander dan de rechthebbende / 190
217 Bevoegdheidsverdeling bij bewind in gemeenschappelijk belang / 190
218 Bevoegdheidsverdeling bij een bewind dat zowel in het belang is van de rechthebbende als van een of meer anderen, of in een gemeenschappelijk belang / 191
219 Bevoegdheidsverdeling bij vruchtgebruikbewind / 191
220 Derdenbescherming bij bevoegdheidsoverschrijdingen door een rechthebbende / 191
221 Bevoegdheden bewindvoerder / 192
222 Uitbreiding of beperking bevoegdheden bewindvoerder / 194
223 Aansprakelijkheid rechthebbende – aansprakelijkheid bewindvoerder / 194
224 Verhaal op de bewindgoederen / 195
225 Einde van het bewind – einde hoedanigheid bewindvoerder / 195
226 Bewind naar oud erfrecht – overgangsrecht / 197

Hoofdstuk 10
Gevolgen van de erfopvolging / 199
Algemene bepalingen
227 Inleiding / 199
228 Opvolging onder algemene titel; saisine, art. 4:182 BW / 200
229 Uitzondering op het saisine-beginsel bij de wettelijke verdeling / 201
230 Bij ontbreken erfgenamen verkrijgt de staat, art. 4:189 BW / 201
231 Hereditatis petitio, art. 4:183 BW / 201
232 Verhaal door schuldeisers op de goederen der nalatenschap / 202
233 Verhaal ook mogelijk op privégoederen der erfgenamen? / 202
234 Gevolgen beneficiaire aanvaarding (I): beperking verhaalsmogelijkheden / 203
235 ‘Afkoelingsperiode’ van drie maanden, art. 4:185 BW / 203
236 Het boedelregister, art. 4:186 BW / 204
237 De boedelnotaris, art. 4:186 lid 2 BW / 205
238 Bijzonderheden inzake een boedelnotaris bij beneficiaire aanvaarding / 207
239 Vervanging van de boedelnotaris / 207
240 Bekendmaking vervanging boedelnotaris / 208
Verklaring van erfrecht
241 Inhoud verklaring van erfrecht / 208
242 Karakter van de verklaring van erfrecht / 209
243 Vermelding omtrent aanvaarding door erfgenamen / 209
244 Afgifte verklaring van erfrecht voordat alle erfgenamen een keuze hebben gemaakt? / 209
245 Afgifte verklaring van erfrecht bij wettelijke verdeling binnen de termijn van art. 4:18 BW? / 210
246 Afgifte verklaring van erfrecht zolang de termijn van art. 4:29 BW nog niet is verstreken? / 210
247 Afgaan op feiten in de verklaring van erfrecht / 210
248 Betaling te goeder trouw aan de bevoegd lijkende crediteur / 211
249 Betaling aan de langstlevende bij een wettelijke verdeling binnen de termijn van art. 4:18 BW / 211
250 Overgangsrecht – oud recht / 212
Aanvaarding en verwerping van nalatenschappen
251 Vrije keuze tussen zuiver of beneficiair aanvaarden, of verwerpen / 213
252 Keuze is onvoorwaardelijk en zonder tijdsbepaling / 213
253 Geen vernietiging van een keuze wegens dwaling of benadeling van crediteuren / 213
254 Keuze omvat in beginsel het hele erfdeel / 213
255 Wijziging keuze na bekend worden met uiterste wil, art. 4:194 BW / 214
256 Wijziging keuze als aansprakelijkheid toeneemt door een latere gebeurtenis / 215
257 Keuze van een erfgenaam is onherroepelijk en heeft terugwerkende kracht / 216
258 Vorm voor het uitbrengen van de keuze voor aanvaarding of verwerping / 216
259 Termijnstelling voor treuzelende erfgenaam / 219
259a Alsnog beneficiair aanvaarden na zuivere aanvaarding met toestemming kantonrechter / 220
260 Gevallen waarin een erfgenaam geacht wordt beneficiair te aanvaarden / 220
261 Aanvaarding door een wettelijk vertegenwoordiger / 221
262 Bijzondere regels voor vertegenwoordigers van gefailleerden en personen in de wettelijke schuldsanering / 222
263 Vorm en termijn voor afleggen verklaring door wettelijk vertegenwoordiger / 222
264 Gevolgen van een beneficiaire aanvaarding (II): nalatenschap moet vereffend worden / 222
265 Bevoegdheden erfgenamen als gezamenlijk vereffenaar bij beneficiaire aanvaarding / 223
266 Gelijkstelling echtgenoot met verzorgingsvruchtgebruik met erfgenamen / 224
267 Bekendmaking beneficiaire aanvaarding / 224
268 Zekerheidstelling bij vereffening beneficiair aanvaarde nalatenschap / 225
269 Mededeling aan de kantonrechter bij negatieve nalatenschap / 225
270 Gevolgen van een beneficiaire aanvaarding (III): bijzonderheden in de verhouding erfgenaam – nalatenschap / 225
271 Subrogatie bij betaling uit het eigen vermogen van de beneficiair aanvaard hebbende erfgenaam / 226
272 Keuze voor verwerping / 226
Verkrijging en verwerping van legaten
273 Verkrijging van legaten / 227
274 Verwerping van een legaat / 228

Hoofdstuk 11
De rechtspositie van de erfgenamen / 229
275 Inleiding / 229
276 Algemene bepalingen in titel 3.7, afdeling 1 BW, opmerking vooraf / 230
277 Omschrijving van het begrip ‘gemeenschap’ / 230
278 Zaaksvervanging / 231
279 Gebruik van gemeenschappelijke goederen; algemeen / 231
280 Beheer / 232
281 Beheersregeling / 232
282 Beschikkingsbevoegdheid der deelgenoten / 233
283 Beschikken of bezwaren van een gemeenschappelijk goed / 233
284 Beschikken over een aandeel in een afzonderlijk gemeenschapsgoed / 233
285 Uitwinning van een aandeel in een bepaald goed der gemeenschap / 234
286 Beschikking over een aandeel in de gemeenschap / 234
287 Verkrijging van een aandeel in de gemeenschap / 235
288 Bevoegdheid tot procederen / 235
289 Vruchten en andere voordelen uit gemeenschapsgoederen / 235
290 Bijdragen in de kosten / 236
291 Rekening en verantwoording / 236
292 Machtiging rechter voor te gelde maken gemeenschapsgoederen / 236
Verdeling van de gemeenschap
293 Verdeling, inleiding / 237
294 Definitie verdeling / 237
295 Verdeling vorderen / 238
296 Hoofdregel: volledige verdeling / 238
297 Overdracht of verdeling van een gemeenschappelijk goed: gevolgen voor een beperkt recht op een aandeel der gemeenschap / 239
298 Problemen bij verdeling veroorzaakt door een deelgenoot / 240
299 Wijze van verdeling / 241
300 Extra vormvereisten bij deelgenoten die niet het vrije beheer hebben over hun goederen / 241
301 Meewerkende personen bij een verdeling / 242
302 Verdeling en schulden van (een van) de deelgenoten aan de gemeenschap / 243
303 Verdeling door de rechter bij onenigheid tussen de deelgenoten / 244
304 Waardebepaling / 245
305 Levering vereist / 246
306 De deelgenoten houden de goederen onder dezelfde titel na de verdeling als daarvoor / 246
307 Afgifte papieren en bewijzen van eigendom / 247
308 Schadevergoeding wegens uitwinning of stoornis, gegrond in een oude oorzaak / 247
Bijzondere gemeenschappen, afdeling 3.7.2. Bw
309 Afdeling 3.7.2 BW: Bepalingen voor enige bijzondere gemeenschappen / 247
310 Beperking beschikkingsbevoegdheid over een aandeel in een gemeenschapsgoed / 248
311 Beschikkingsbevoegdheid deelgenoten over een aandeel in de gemeenschap / 248
312 Beheer en beschikking over een goed dat deel uitmaakt van een bijzondere gemeenschap / 248
313 Verhaal op de gemeenschap / 249
314 Positie van een gemeenschapsschuldenaar als er een verdeling aanstaande is / 249
315 Boedelbeschrijving / 250
316 Sanctie voor een verduisterende deelgenoot / 250
317 Bijzonderheden bij verdeling van een nalatenschap: inbreng van giften / 250
318 Inbreng: overgangsrecht / 251
Nietige en vernietigbare verdelingen, afdeling 3.7.3 Bw
319 Inleiding / 251
320 Verdelingen met ontbrekende deelgenoten / 252
321 Verdelingen waaraan te veel deelgenoten hebben meegewerkt of een deelgenoot heeft te veel gekregen / 253
322 Laesio enormis: benadeling voor meer dan een kwart / 253
323 Opleg bij benadeling voor meer dan een kwart / 254
324 Wijziging verdeling door de rechter / 254
325 Verval rechtsvordering tot vernietiging van een verdeling / 254

Hoofdstuk 12
Vereffening van de nalatenschap / 255
326 Inleiding / 255
327 Vereffening bij beneficiaire aanvaarding / 255
328 Opheffing van de vereffeningsplicht bij beneficiaire aanvaarding / 256
329 Benoeming van een vereffenaar in andere gevallen / 257
330 Formaliteiten benoeming vereffenaar / 259
331 Benoeming van een of meerdere vereffenaars / 260
332 Vereffenaarsbeloning / 260
333 Aanvang benoeming vereffenaar / 260
334 Inschrijving benoeming vereffenaar in het boedelregister, verdere publicatie / 261
335 Beëindiging van de aanstelling van een vereffenaar / 261
336 Rekening en verantwoording afleggen aan opvolger / 261
337 Benoeming en taken rechter-commissaris bij ‘zware’ vereffening / 261
338 Kosteloze vereffening bij gering saldo van een nalatenschap / 262
339 Taken van een vereffenaar, uit te voeren onder controle van de kantonrechter of rechter-commissaris / 262
340 Verduisterende wettelijk vertegenwoordiger van een erfgenaam of door de rechter benoemde vereffenaar / 263
341 Vereffenaar van een ontbonden huwelijksgemeenschap / 264
342 Vervolg taken van de vereffenaar: oproeping schuldeisers; opstellen en deponeren van een lijst van vorderingen / 264
343 Vervolg taken vereffenaar: te gelde maken van goederen der nalatenschap / 265
344 Door de rechter benoemde vereffenaar kan bepaalde legaten terugvorderen / 266
345 Verrekening en gedwongen schuldtoerekening / 266
346 Opstelling en deponering van een rekening en verantwoording en de uitdelingslijst, verzet tegen de uitdelingslijst / 267
347 Omzetting bepaalde verbintenissen in geldschulden / 267
348 Niet-opeisbare vorderingen van legitimarissen komen niet in de uitdelingslijst / 268
349 Berekening van de waarde van de vorderingen / 268
350 Indienen vorderingen door schuldeisers van verwerpende erfgenamen / 269
351 Uitkeringen na verbindend geworden uitdelingslijst / 269
352 Rechten van schuldeisers die hun vorderingen niet tijdig hebben aangemeld / 269
353 Rechten van nalatenschapsschuldeisers jegens legatarissen / 270
354 Lichte vereffening bij beneficiaire aanvaarding / 270
355 Lichte vereffening bij een door de rechter benoemde vereffenaar bij voldoende saldo of bij vrijstelling door de kantonrechter / 271
356 Rekening en verantwoording bij overschot / 271
357 Toepasselijkheid van enige bepalingen uit titel 3.7 BW tijdens de vereffeningsperiode / 271
358 Schuldeisers met recht van parate executie of met reeds gelegde beslagen op goederen der nalatenschap / 272
359 Vaststelling van (voorrang van) vorderingen tijdens vereffeningsprocedure / 273
360 Vereisten voor executie op privégoederen van een erfgenaam / 273
361 Afgescheiden vermogen leidt tot voorrang nalatenschapscrediteuren boven privécrediteuren van een erfgenaam / 273
362 Opsporen onbekende of onzekere erfgenamen / 274
363 De geheel of gedeeltelijk onbeheerde nalatenschap / 275
364 Afgifte overschot na voltooiing vereffening / 275
365 Vereffening onder het oude recht – overgangsrecht / 276

Hoofdstuk 13
De ouderlijke boedelverdeling / 279
366 Inleiding / 279
367 Bevoegdheid tot het maken van een ouderlijke boedelverdeling, art. 4:1167 BW (oud) / 279
368 Inhoud en karakter van de ouderlijke boedelverdeling / 280
369 Was de OBV ‘legitieme-proof’? / 281
370 Versterking positie langstlevende in het overgangsrecht / 282
371 Uitbetaling op de onderbedelingsvorderingen tijdens leven / 282
372 Overslaan erfgenaam leidde tot nietigheid / 283
373 Overgangsrecht inzake de nietigheid wegens overslaan van erfgenamen in een OBV / 283
374 De ‘partiële OBV’ / 283
375 De voorwaardelijke OBV; de zogenaamde ‘tenzij-clausule’ / 284
376 Partiële ongedaanmaking van de OBV? / 284
377 Overgangsrecht inzake de partiële ongedaanmaking van de OBV / 285
378 Benadeling voor meer dan een kwart / 285
379 Overgangsrecht inzake art. 4:1170 BW (oud) / 286

Hoofdstuk 14
Fiscale aspecten / 287
380 Inleiding (fiscaalrechtelijk) / 287
381 Formele bepalingen / 287
382 Wanneer is erfbelasting verschuldigd? / 287
383 Wat wordt met erfbelasting belast? / 288
384 De fictiebepalingen / 289
385 Afstand van de gemeenschap (art. 6 SW 1956) / 289
386 Niet-registergoederen die door de erflater worden bewaard (art. 8 lid 1 SW 1956) / 289
387 Schuldigerkenningen bij uiterste wil (art. 8 lid 3 SW 1956) / 289
388 Rente over geldvorderingen krachtens erfrecht (art. 9 SW 1956) / 290
389 Het omzetten van vermogen in bij het overlijden eindigende genotsrechten of rechten op periodieke uitkeringen ten gunste van familieleden en partners (art. 10 SW 1956) / 291
390 Verblijvings-, toebedelings- en overnemingsbedingen (art. 11 lid 1 en 2 SW 1956) / 292
391 Schuldigerkenning onder voorwaarde van overleven (art. 11 lid 3 SW 1956) / 292
392 Verrekenbedingen tussen echtgenoten en geregistreerde partners (art. 11 lid 4 SW 1956) / 293
393 Schenkingen binnen 180 dagen vóór het overlijden en postume schenkingen onder opschortende voorwaarde (art. 12 SW 1956) / 294
394 Verkrijging krachtens levensverzekering als de erflater de premie was verschuldigd (art. 13 SW 1956) / 294
395 Aandelen die door overlijden in waarde stijgen (art. 13a SW 1956) / 295
396 Verrekening betaalde bedragen (art. 7 SW 1956) / 295
397 Waardering van de verkrijging (art. 21 SW 1956) / 296
398 De vrijstellingen (art. 32 SW 1956) / 297
399 Het tarief van de erfbelasting (art. 24 SW 1956) / 298
400 Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (art. 35b-35f SW 1956) / 299

Artikelenregister / 303
Jurisprudentieregister / 311
Trefwoordenregister / 315

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Compendium erfrecht