Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, e.a.

Tekst & Commentaar Mededingingswet

Gebonden Nederlands 2022 9789013166675
Voormalig top 100Totaal 46 dagen
Op voorraad | Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Deze uitgave bundelt alle wetgeving die in de mededingingsrechtelijke praktijk van belang is, toegelicht met bondige commentaren. Deze 8e druk is op vele fronten geactualiseerd, met onder meer de recente jurisprudentie over de toepassing van de EU-mededingingsregels.

Tekst & Commentaar Mededingingswet vormt dé kennisbron bij uitstek voor een korte en overzichtelijke uitleg van de geldende wettekst. Inclusief de belangrijkste rechtspraak en waar nodig aangevuld met literatuurverwijzingen. Onmisbaar voor een eerste oriëntatie op een nieuwe zaak, een advies of processtukken. Gebruikers waarderen de serie vanwege de betrouwbaarheid en actualiteit. In combinatie met de online versie of WebApp is de actualiteit nog groter.

De titel geeft inzicht in de actuele wet- en regelgeving die in de mededingingsrechtelijke praktijk van belang is. Het gaat daarbij niet enkel om de Mededingingswet zelf, maar ook aanverwante wetgeving zoals de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt, de Wet Markt & Overheid en teksten van andere wet- en regelgeving waar juristen in de mededingingsrechtelijke praktijk mee in aanraking komen.

Het mededingingsrecht is sinds het verschijnen van de voorgaande druk niet onbewogen gebleven. De wetgeving, jurisprudentie en vakliteratuur in deze 8e druk is volledig vernieuwd.

Zo wordt stilgestaan bij recente ontwikkelingen als:
Ontwikkelingen op het gebied van:
- handhaving van de EU-mededingingsregels door de EU Commissie (bijvoorbeeld UK Generics - op het gebied van artikel 101 VWEU, Intel en op het gebied van artikel 102 VWEU)
- de EU Commissie richtsnoeren en groepsvrijstellingverordeningen (met name die op het gebied van verticale overeenkomsten)
- handhaving door de ACM (zo waren er sanctiebesluiten met betrekking tot verticale praktijken (Samsung) en misbruik van een economische machtspositie (Leadiant, Apple)
- concentratiecontrole op EU-niveau (CK Telecoms) en nationaal niveau (PostNL/Sandd)

Specificaties

ISBN13:9789013166675
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:2060
Druk:8
Verschijningsdatum:21-10-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

VERKORTE INHOUDSOPGAVE
(* met commentaar)

Mededingingswet* 1

Instellingswet Autoriteit Consument en Markt* 271
BIJLAGEN 359

Antitrust 361
I ALGEMEEN 363
I.A Materieel 363
- EU 363
Bekendmaking 97/C 372/03 inzake de bepaling van de relevante markt voor het gemeenschappelijke mededingingsrecht 363
Mededeling betreffende overeenkomsten van geringe betekenis die de mededinging niet merkbaar beperken in de zin van artikel 101, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (de-minimismededeling) (2014/С2 91/01) 381
Guidance on restrictions of competition ‘by object’ for the purpose of defining which agreements may benefit from the De Minimis Notice, 25 juni 2014 387
Richtsnoeren betreffende het begrip ‘beïnvloeding van de handel’ in de artikelen 81 en 82 van het Verdrag (2004/C 101/07) 401
Richtsnoeren betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het EG-Verdrag (2004/C 101/08) 427
Richtsnoeren 2009/C 45/02 betreffende de handhavingsprioriteiten van de Commissie bij de toepassing van artikel 82 van het EG-Verdrag op onrechtmatig uitsluitingsgedrag door ondernemingen met een machtspositie 463
- Nederland 489
Mededeling richtsnoeren toepassing artikel 6, lid 3, Mededingingswet 489
Beleidsregel mededinging en duurzaamheid 2016 491
Beleidsregel prioritering van handhavingsonderzoeken door de Autoriteit Consument en Markt 493

I.B Procedureel 497
- EU 497
Verordening (EG) nr. 1/2003 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag 497
Verordening (EG) Nr. 773/2004 betreffende procedures van de Commissie op grond van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag 527
Mededeling 2011/C 308/06 inzake goede praktijken voor procedures op grond van de artikelen 101 en 102 VWEU 543
Mededeling betreffende de samenwerking binnen het netwerk van mededingingsautoriteiten (2004/C 101/03) 579
Mededeling betreffende de samenwerking tussen de Commissie en de rechterlijke instanties van de EU-lidstaten bij de toepassing van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag (2004/C 101/04) 595
Mededeling over informeel advies betreffende nieuwe vragen met betrekking tot de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag die in individuele gevallen rijzen (adviesbrieven) (2004/C 101/06) 611
Mededeling 2005/C 325/07 betreffende de regels voor toegang tot het dossier van de Commissie overeenkomstig de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag, de artikelen 53, 54 en 57 van de EEROvereenkomst en Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad 617
Mededeling betreffende de behandeling van klachten door de Commissie op grond van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag (2004/C 101/05) 635
Mededeling 2008/C 167/01 betreffende schikkingsprocedures met het oog op de vaststelling van beschikkingen op grond van de artikelen 7 en 23 van Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad in kartelzaken 655
Besluit 2011/695/EU betreffende de functie en het mandaat van de raadadviseur-auditeur in bepaalde mededingingsprocedures 665
Richtsnoeren voor de berekening van geldboeten (06/C210/02) 681
Mededeling 2006/C 298/11 betreffende immuniteit tegen geldboeten en vermindering van geldboeten in kartelzaken 687
- Nederland 697
Besluit doorberekening kosten ACM 697
Regeling doorberekening kosten ACM 705
Relatiestatuut ACM en ministers 2015 713
Regeling gegevensverstrekking ACM 2019 725
Regeling gegevensuitwisseling ACM en ministers 729
Boetebeleidsregel ACM 2014 737
Richtsnoeren vereenvoudigde afdoening van boetezaken ACM 767
Besluit clementie 773
Werkwijze informanten ACM 2017 783
ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale gegevens 2014 785
ACM Werkwijze geheimhoudingsprivilege advocaat 2014 789
ACM Werkwijze informele zienswijzen 793
Werkwijze Openbaarmaking ACM 795

II ALGEMENE GROEPSVRIJSTELLINGEN EN RICHTSNOEREN 799
II.A Horizontale overeenkomsten 799
- EU 799
Verordening (EU) Nr. 1217/2010 betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op bepaalde groepen onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten 799
Verordening (EU) Nr. 1218/2010 betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op bepaalde groepen specialisatieovereenkomsten 813
Richtsnoeren 2011/C 11/01 inzake de toepasselijkheid van artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op horizontale samenwerkingsovereenkomsten 821
- Nederland 943
Besluit vrijstellingen samenwerkingsovereenkomsten detailhandel 943
Beleidsregels combinatieovereenkomsten 2013 947

II.B Verticale overeenkomsten 961
- EU 961
Verordening (EU) 2022/720 betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen 961
Richtsnoeren 2022/C 248/01 inzake verticale beperkingen 975
Bekendmaking beoordeling toeleveringsovereenkomsten ex artikel 85 Verdrag oprichting EEG 1127
- Nederland 1131
Besluit vrijstelling branchebeschermingsovereenkomsten 1131

II.C Technologieoverdracht 1133
Verordening (EU) nr. 316/2014 toepassing artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op groepen overeenkomsten inzake technologieoverdracht 1133
Richtsnoeren toepassing artikel 101 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op overeenkomsten inzake technologieoverdracht (2014/C 89/03) 1145

III SECTORSPECIFIEKE WET- EN REGELGEVING 1227

III.A Landbouw 1227
Verordening (EU) Nr. 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten 1227
Verordening (EU) Nr. 1379/2013 houdende een gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten 1461
Verordening (EG) nr. 1184/2006 inzake de toepassing van bepaalde regels betreffende de mededinging op de voortbrenging van en de handel in bepaalde landbouwproducten 1493

III.B Motorvoertuigen 1497
Verordening (EU) Nr. 461/2010 betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de motorvoertuigensector 1497
Aanvullende richtsnoeren 2010/C 138/05 betreffende verticale beperkingen in overeenkomsten voor de verkoop en herstelling van motorvoertuigen en voor de distributie van reserveonderdelen voor motorvoertuigen 1507

III.C Vervoer 1533
Zeevervoer 1533
Verordening (EG) Nr. 906/2009 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op bepaalde groepen overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen tussen lijnvaartondernemingen (consortia) 1533
Vervoer per spoor, over de weg en binnenwateren 1541
Verordening (EG) nr. 169/2009 houdende de toepassing van mededingingsregels op het gebied van het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren 1541

III.D Zorg 1547
Richtsnoeren zorggroepen 1547
Richtsnoeren voor de zorgsector 1579
Beleidsregel concentraties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars 1699
Besluit tijdelijke verruiming toepassingsbereik concentratietoezicht op ondernemingen die zorg verlenen 1703
Uitgangspunten toezicht ACM op zorgaanbieders in de eerste lijn 1705

Concentratiecontrole 1709
I Materieel 1711
- EU 1711
Verordening (EG) nr. 139/2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (EG-concentratieverordening) 1711
Geconsolideerde mededeling 2008/C 95/01 over bevoegdheidskwesties op grond van Verordening (EG) nr. 139/2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen 1747
Richtsnoeren voor de beoordeling van horizontale fusies op grond van de Verordening van de Raad inzake de controle op concentraties van ondernemingen 1827
Richtsnoeren 2008/C 265/07 voor de beoordeling van niethorizontale fusies op grond van de Verordening van de Raad inzake de controle op concentraties van ondernemingen 1853
Mededeling 2008/C 267/01 betreffende op grond van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad en Verordening (EG) nr. 802/2004 van de Commissie aanvaardbare corrigerende maatregelen 1881
Mededeling 2005/C 56/03 betreffende beperkingen die rechtstreeks verband houden met en noodzakelijk zijn voor de totstandbrenging van concentraties 1933
- Nederland 1945
Beleidsregel ACM beoordeling horizontale concentraties 1945
Uitvoeringsregel ACM pensioenfondsen 1947
Richtsnoeren Remedies 2007 1949

II Procedureel 1971
- EU 1971
Verordening (EG) nr. 802/2004 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad betreffende de controle op concentraties van ondernemingen 1971
Mededeling 2013/C 366/04 betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 1987
Mededeling 2005/C56/02 betreffende de verwijzing van concentratiezaken 1997
- Nederland 2025
Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2007 2025
ACM Uitvoeringsregel verkorte afdoening 2035
Werkwijze bij concentratiezaken 2037

Trefwoordenregister 2071

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Tekst & Commentaar Mededingingswet